Ekspozycja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ekspozycja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
26
mar

Istota:

Nieodpłatne udostępnianie kontrahentom należących do Wnioskodawcy towarów (zamieszczonych na ekspozytorach) wspierających sprzedaż produktów nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Nie jest to też czynność spełniająca definicję odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o VAT. W konsekwencji, czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

W celu uskutecznienia oraz zintensyfikowania transakcji handlowych zawieranych przez kontrahenta Wnioskodawcy z klientami końcowymi, Wnioskodawca czasowo udostępnia swoim kontrahentom własne ekspozytory wraz z zamocowanymi do nich ekspozycjami towarów handlowych, w tym w szczególności płytkami ceramicznymi. Udostępnienie ekspozytora następuje protokołem zdawczo-odbiorczym z przeznaczeniem na umieszczenie stałej ekspozycji w placówce handlowej kontrahenta. Zarówno ekspozytory, jak i towary handlowe do nich zamocowane, przez cały okres współpracy z kontrahentem stanowią własność Wnioskodawcy (ich własność ani własność zamocowanych do nich towarów handlowych w żadnym momencie nie przechodzi na kontrahenta). Kontrahent nie ma w żadnym momencie możliwości rozporządzania tymi towarami jak właściciel. Sposób wykorzystywania ekspozytorów, w tym ich usytuowania w placówce kontrahenta podlega okresowej kontroli. Ekspozytory są ustawiane w punktach sprzedaży prowadzonych przez kontrahentów wyłącznie w celu reklamy towarów handlowych sprzedawanych przez Wnioskodawcę, bez pobierania za to odpłatności od kontrahenta. Kontrahenci otrzymują gotowe ekspozytory, dzięki czemu Wnioskodawca może kontrolować to, w jaki sposób jego towary są prezentowane ostatecznym odbiorcom. W razie rozwiązania współpracy kontrahenci są zobowiązani do protokolarnego zwrotu ekspozytorów. Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z wytworzeniem ekspozytora oraz towarów na nim prezentowanych - w całości i z tego prawa Wnioskodawca skorzystał i nadal korzysta.

2012
29
sie

Istota:

W przedmiotowej sprawie towary w postaci pojedynczych cegieł, przekazywane nieodpłatnie przez Spółkę stanowią próbki w rozumieniu art. 7 ust. 3 i 7 ustawy o VAT i tym samym wydanie tych towarów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Natomiast nieodpłatne przekazanie towarów (ekspozytorów oraz cegieł w ilości wyliczonej do wykonania ekspozycji reklamowych - fragmentu ściany, muru lub chodnika) nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT gdyż nie następuje ani odpłatna dostawa towarów ani odpłatne świadczenie usług.

Fragment:

Ekspozycja przekazanych towarów ma na celu pokazanie możliwości estetycznych towarów. Ekspozycja ma więc na celu pozyskanie nowych klientów a zatem zwiększenie intensyfikacji ich sprzedaży – co stanowi kwintesencję działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Tym samym związek opisywanych działań z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością nie jest nawet luźny czy pośredni, a wręcz jest to jeden z czynników o kluczowym znaczeniu dla Wnioskodawcy. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż mimo spełnienia przesłanki polegającej na odliczeniu podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych udostępnieniem towarów (ekspozytorów oraz cegieł lub bruku w ilości wyliczonej do wykonania ekspozycji reklamowych – fragmentu ściany, muru lub chodnika), występuje związek pomiędzy tym świadczeniem a prowadzonym przedsiębiorstwem, a zatem udostępnianie tych towarów klientom, jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu. A zatem stanowisko Wnioskodawcy, że w przedmiotowej sprawie nieodpłatne przekazanie towarów (ekspozytorów oraz cegieł w ilości wyliczonej do wykonania ekspozycji reklamowych – fragmentu ściany, muru lub chodnika) nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT należało uznać za prawidłowe, gdyż nie następuje ani odpłatna dostawa towarów ani odpłatne świadczenie usług.

2012
11
maj

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania ekspozytorów do czasowego korzystania przez punkty sprzedaży.

Fragment:

Ekspozytory służą dodatkowej ekspozycji produktów Spółki w punktach sprzedaży, przez co wpływają na zwiększenie sprzedaży produktów Spółki. Ekspozytory nie są „jednorazowe” lecz są wykorzystywane przez Spółkę w dłuższym okresie czasu. Punkty sprzedaży korzystają z ekspozytorów nieodpłatnie. Spółka nie przenosi własności ekspozytorów na punkty sprzedaży, gdyż pozostaje ich właścicielem. Spółka przenosi ekspozytory z jednego do drugiego punktu sprzedaży według własnego uznania. Spółka prowadzi stosowną ewidencję ekspozytorów (m.in. z podziałem na regiony, w których umieszczone są ekspozytory). Zasady korzystania z ekspozytorów Spółka określiła w stosownym regulaminie. Regulamin akceptowany jest przez punkty sprzedaży przed rozpoczęciem korzystania z ekspozytorów. W związku z nabyciem ekspozytorów Spółka odlicza wykazany na fakturach zakupu podatek naliczony VAT. Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie towarów stanowi dostawę tylko wtedy, gdy powoduje przeniesienie prawa do rozporządzania wydanymi towarami jak właściciel. Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Spółka nieodpłatnie udostępnia ekspozytory punktom sprzedaży (sklepom, hurtowniom), nie przenosi własności ekspozytorów na te punkty sprzedaży, Wnioskodawca pozostaje ich właścicielem.

2012
20
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2011 poniesione w lipcu 2011 r. wydatki na zagospodarowanie prawa użytkowania wieczystego działki, polegające na posadzeniu roślin i krzewów oraz posianiu trawy i zagospodarowaniu części terenu, określone przez niego jako ekspozycja stała przeznaczona do prezentacji potencjalnym klientom zakresu wykonywanych usług przez przedsiębiorcę?

Fragment:

Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2011 poniesione w lipcu 2011 r. wydatki na zagospodarowanie prawa użytkowania wieczystego działki, polegające na posadzeniu roślin i krzewów oraz posianiu trawy i zagospodarowaniu części terenu, określone przez niego jako ekspozycja stała przeznaczona do prezentacji potencjalnym klientom zakresu wykonywanych usług przez przedsiębiorcę... Zdaniem Wnioskodawcy, poza sporem w przedmiotowej sprawie jest fakt, iż o wydatki poniesione na zagospodarowanie terenu Wnioskodawca nie ma prawa zwiększenia wartości początkowej prawa użytkowania wieczystego działki. Bezspornym jest też fakt, iż przedmiotowe wydatki są związane z zakresem prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej i mają na celu zwiększenie uzyskanego przychodu w przyszłości. Wnioskodawca jest więc zdania, iż na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2011 r. poniesione w lipcu 2011 r. wydatki na zagospodarowanie prawa użytkowania wieczystego działki, polegające za posadzeniu roślin i krzewów oraz posianiu trawy i zagospodarowaniu części terenu, które przedstawiane są dla klientów jako ekspozycji stała, wskazująca na zakres wykonywanych przez Wnioskodawcę usług. Wnioskodawca nadmienia, iż Minister Finansów reprezentowany przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy także reprezentuje stanowisko, iż wydatki na zagospodarowanie terenu poprzez urządzenie zieleni nie stanowią wydatków na ulepszenie środków trwałych. -interpretacja indywidualna nr ITPB3/423-178/07/AM z dnia 1 lutego 2008 r.

2011
8
gru

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnego udostępniania materiałów POS kontrahentom w celu zwiększenia sprzedaży produktów Spółki

Fragment:

Według procedury, Materiały umieszczone w punktach sprzedażowych służą ekspozycji lub informowaniu wyłącznie o produktach dystrybuowanych przez Spółkę. W szczególności więc, nie powinny być one wykorzystywane przez punkt sprzedaży do ekspozycji produktów innych podmiotów. Monitorowanie sposobu korzystania z Materiałów przez punkty sprzedaży należy do przedstawicieli handlowych. Jeżeli w trakcie wizyt w punktach przedstawiciele zidentyfikują przypadki nieprawidłowego wykorzystania Materiałów POS, są oni zobowiązani, zgodnie z procedurą, do doprowadzenia do stanu preferowanego przez Spółkę poprzez przywrócenie sposobu wykorzystania tych Materiałów przez kontrahentów. Na marginesie, Spółka pragnie wskazać, że wykorzystywanie przedmiotowych Materiałów do innych celów niż ekspozycja produktów Spółki w wielu przypadkach może być utrudnione z uwagi na fakt, iż Materiały te są oznaczone logo Spółki lub logo jej produktów. Podczas wizyt w punktach sprzedażowych przedstawiciele handlowi mają również obowiązek nadzorować stan zużycia wstawionych tam Materiałów POS. W sytuacji gdy przedstawiciel zauważy, iż Materiały uległy uszkodzeniu powinien zorganizować ich naprawę lub rozważyć wymianę. Po ustaniu wykorzystania, przedstawiciele handlowi usuwają Materiały z punktów sprzedaży.

2011
1
paź

Istota:

Opisane świadczenia polegające na udostępnianiu materiałów POS punktom sprzedażowym i lokalom stanowią nieodpłatne świadczenia usług związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą (w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o VAT), a tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

Zgodnie z treścią zarówno umów jak i regulaminów właścicielem udostępnianych materiałów pozostaje B, a dany punkt sprzedaży lub lokal może jedynie korzystać z nich w ustalony sposób — przede wszystkim przedmioty te mają służyć ekspozycji, sprzedaży lub informowaniu o towarach produkowanych lub dystrybuowanych przez Spółkę i nie powinny być wykorzystywane do poprawy ekspozycji produktów innych firm (zwłaszcza konkurentów B). W przypadku zużycia lub zniszczenia danego materiału, przedstawiciel handlowy Spółki powinien wymienić go na nowy egzemplarz, o ile zniszczenie lub zużycie nie było efektem niewłaściwego używania materiału. Każdy z udostępnianych materiałów przekazywany jest do używania z zastrzeżeniem jego zwrotu (po ustalonym okresie lub zakończeniu współpracy z danym punktem sprzedaży lub lokalem Horeca). Zdarzają się jednak przypadki, kiedy kontrahenci bez własnej winy nie są w stanie zwrócić poszczególnych materiałów łub ich elementów, ze względu na ich zużycie, zniszczenie, utratę, itp. Jeżeli okazałoby się, że powyższe ustalenia nie są przestrzegane (np. udostępniony przedmiot był wykorzystywany w sposób sprzeczny z umową lub regulaminem), wówczas przedstawiciel handlowy Spółki może odebrać materiały od kontrahenta, który nie dotrzymał warunków współpracy. Realizacja powyższych założeń współpracy kontrolowana jest przez przedstawicieli handlowych Spółki (ewentualnie przez osoby, którym Spółka zleciła taką kontrolę) odwiedzających okresowo poszczególne lokale i punkty sprzedaży.

2011
1
kwi

Istota:

Czy zakup towarów handlowych przeznaczonych na stałą ekspozycję w sklepie winien być zaksięgowany w kosztach zakupu towarów, a na koniec roku podatkowego wykazany w remanencie ?

Fragment:

Nie zmienia tego stanowiska okoliczność , że wnioskodawca po pewnym czasie sprzeda jednak towar z ekspozycji po cenie zakupu , czy też po cenie obniżonej. Powstanie wówczas przychód. Przyjęcie stanowiska, że towary z ekspozycji stanowią towary handlowe powodowałoby obowiązek sporządzenia spisu z natury . § 27 w/w rozporządzenia zobowiązuje podatników do sporządzania na koniec każdego roku podatkowego spisu z natury m. in. towarów handlowych. Okna i drzwi przeznaczone do ekspozycji miałyby status towarów handlowych , chociaż de facto mogłyby być w ogóle nie sprzedane. Biorąc powyższe pod uwagę , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie zgadza się ze stanowiskiem wnioskodawcy w zakresie uznania zakupu towarów przeznaczonych do ekspozycji jako kosztu uzyskania przychodów nie podlegającego wpisywaniu do remanentu na koniec roku podatkowego. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Zgodnie z przepisem art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

2011
1
kwi

Istota:

Czy nieodpłatne i bezzwrotne przekazanie takich materiałów wspierających sprzedaż jset opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Z zasady ogólnej zapisanej w art. 5 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów. Przez dostawę towarów / art. 7 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy o VAT/ rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, tzn. wszelkie przekazania towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w całości lub w części. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 3 w/w ustawy o VAT cytowanego wyżej ustawy art. 7 ust. 2 pkt 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek. Powyższe przepisy wskazują, że nie podlega opodatkowaniu dostawa towarów na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, jeżeli są to drukowane materiały reklamowe i informacyjne oraz prezenty o małej wartości i próbki. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca przekazuje nieodpłatnie i bezzwrotnie materiały o charakterze użytkowym. Czynność ta nie jest związana z prowadzonym przedsiębiorstwem ponieważ odpowiednie eksponowanie towarów leży w interesie sprzedawcy.