Eksport (wywóz) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to eksport (wywóz). Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
7
lip

Istota:

Rozpoznanie eksportu towarów

Fragment:

Aby uznać daną czynność za eksport towarów muszą wystąpić łącznie następujące przesłanki: ma miejsce dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni) lub przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz (eksport pośredni), wywóz towarów musi być potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych. Podatek od towarów i usług jest daniną o charakterze terytorialnym. Opodatkowaniu nim w danym państwie (na terytorium) podlegają tylko te czynności, które zostaną uznane – na tle przepisów o miejscu świadczenia – za wykonane w tym państwie (na terytorium). Zatem określenie miejsca świadczenia determinuje miejsce opodatkowania. Regulacje prawne obowiązujące w tym zakresie zostały zawarte m. in. w rozdziale 1 (Miejsce świadczenia przy dostawie towarów) działu V (Miejsce świadczenia) ustawy. W świetle art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią – miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Miejsce świadczenia to nic innego jak miejsce opodatkowania danej czynności. Jego określenie ma istotne znaczenie dla prawidłowego ustalenia państwa, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu danej czynności opodatkowanej podatkiem VAT.

2014
3
kwi

Istota:

Czy Spółka dokonując sprzedaży wyrobów węglowych podmiotowi niemieckiemu na granicy polsko-ukraińskiej po zmianie przepisów ustawy o podatku akcyzowym (tj. po 20 września 2013 r.) powinna ją opodatkować podatkiem akcyzowym od wyrobów węglowych?

Fragment:

(...) mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31a ust. 1), uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek ten został zapłacony w należytej wysokości; użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary, powstanie ubytków wyrobów węglowych. Zmiana ustawy o podatku akcyzowym spowodowała, że opodatkowanie wyrobów węglowych następuje na ostatnim etapie obrotu nimi, czyli na etapie sprzedaży wyrobów finalnemu nabywcy. W związku z tym nastąpiła rezygnacja z opodatkowania czynności na wcześniejszym etapie przez podmioty uczestniczące w obrocie wyrobami węglowymi, które nie są nabywcami finalnymi, a także rezygnacja z opodatkowania eksportu i dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów węglowych. W związku z tym, że z ustawy o podatku akcyzowym z przedmiotu opodatkowania wykreślono opodatkowanie eksportu i dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów węglowych, zdaniem Spółki to spowodowało, że transakcja sprzedaży wyrobów węglowych podmiotowi niemieckiemu, który dokonał odprawy celnej i wywiózł towar na Ukrainę nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

2013
3
gru

Istota:

Zastosowanie stawki 0% do dostawy eksportowej, która uprzednio została opodatkowana stawką podatku w wysokości 22% oraz moment dokonania korekty podatku należnego z tego tytułu.

Fragment:

Stosownie do brzmienia art. 2 pkt 8 ustawy, przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz jest dokonany przez: dostawcę lub na jego rzecz, lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia łodzi rekreacyjnych oraz prywatnych statków powietrznych lub innych prywatnych środków transportu, w tym środków transportu, o których mowa w art. 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 288 z 29.10.2005, str. 1) (...) Definiując pojęcie eksportu towarów ustawodawca dokonał rozróżnienia sytuacji, gdy towar będący przedmiotem eksportu jest wywożony przez dostawcę albo jest wywożony na jego rzecz oraz gdy jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju albo na jego rzecz. Sytuacja, kiedy eksporter lub podmiot przez niego upoważniony sam dokonuje wywozu towarów z Polski poza terytorium Unii Europejskiej i na niego wystawione są dokumenty eksportowe jako zgłaszającego towar do odprawy celnej - stanowi tzw. eksport bezpośredni.

2012
23
lis

Istota:

Czy stosując art. 83 ust. 1 pkt 21 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług można zastosować stawkę 0% dla Pani jako agenta?
Czy faktura, którą Pani jako agent, obciąży firmę polską za usługi wykonywane na podstawie umowy agencyjnej może być wystawiona ze stawką 0%, gdyż dotyczy usług związanych bezpośrednio z eksportem towarów świadczonych na podstawie umowy agencyjnej?

Fragment:

(...) podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług. Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2 – 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z treścią art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, przy czym wszelkie preferencje dotyczące wysokości opodatkowania stanowią wyjątek od ogólnej zasady i dlatego zastosowanie niższej niż podstawowa stawka podatku, może być zrealizowane wyłącznie w granicach określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i wydanych na podstawie delegacji ustawowej aktów wykonawczych do tej ustawy. Stosownie do treści art. 83 ust. 1 pkt 21 ustawy, stawkę (...)

2012
30
sie

Istota:

Zasady opodatkowania dostaw towarów dokonywanych na rzecz podmiotu zagranicznego w ramach umowy o charakterze umowy komisu oraz zasad opodatkowania otrzymywanych od tego podmiotu zaliczek na poczet dostaw towarów.

Fragment:

Odnosząc powyższe do okoliczności przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca zauważył, że w analizowanej sytuacji z punktu widzenia opodatkowania podatkiem od towarów i usług wystąpią dwie niezależne, następujące po sobie dostawy skór z norek pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w ich sprzedaży: pierwsza dostawa towarów wystąpi pomiędzy Wnioskodawcą a spółką, z kolei druga dostawa będzie mieć miejsce pomiędzy spółką a nabywcą towarów na aukcji w Kanadzie. Mając na uwadze, że skóry z norek pochodzące od Wnioskodawcy będą sprzedawane na aukcji w Kanadzie, co wiązać się będzie z koniecznością ich wywozu z terytorium Polski poza terytorium Unii Europejskiej, Wnioskodawca wskazał, że pierwsza z ww. dostaw będzie stanowić eksport towarów z Polski w rozumieniu przepisów ww. ustawy. Ze względu natomiast na to, że towary te będą wywożone nie przez Wnioskodawcę, jako dostawcę towarów, lecz przez spółkę lub na jej rzecz (jako komisanta - nabywcę towarów w pierwszej dostawie komisowej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług), będzie to eksport pośredni. Z uwagi zatem na to, że w przedstawionej strukturze o charakterze komisu, w ramach współpracy handlowej pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką dochodzi do wydania (przeniesienia prawa do rozporządzania jak właściciel) towarów pomiędzy Wnioskodawcą a spółką w ramach dostawy komisowej, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy.

2012
16
cze

Istota:

Rozliczenie zaliczki na poczet eksportu.

Fragment:

Z kolei art. 19 ust. 11 ustawy stanowi, iż jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio w przypadku eksportu towarów, jeżeli wywóz towarów nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania części należności – art. 19 ust. 12 ustawy. Z cytowanego przepisu art. 19 ust. 12 ustawy wynika zatem, iż w sytuacji, gdy wywóz towaru będącego przedmiotem eksportu, na poczet którego podatnik otrzymał już część należności, nie nastąpi w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania tej zaliczki (przedpłaty, zadatku, raty) nie powstanie obowiązek podatkowy. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. W eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a i b, stawka podatku wynosi 0% – art. 41 ust. 4 i 11 ustawy. Analiza przywołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że co do zasady, obowiązek podatkowy powstaje w chwili wydania towaru (art. 19 ust. 1 ustawy).

2012
17
kwi

Istota:

Zakres możliwości wystawiania faktur korygujących w odniesieniu do dostaw towarów w kraju, wywiezionych następnie do innych państw członkowskich lub państw trzecich.

Fragment:

W interpretacji indywidualnej z dnia 1 października 2009 r. znak ITPP2/443-551/09/AF , oceniono stanowisko Spółki jako nieprawidłowe. Nie zgadzając się z treścią wydanej interpretacji, po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, który wyrokiem z dnia 4 lutego 2010 r. sygn. akt I SA/Gd 17/10, oddalił skargę. Po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej złożonej przez Spółkę, wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt I FSK 640/10) uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji. W dniu 22 sierpnia 2011 r. do tut. organu wpłynął prawomocny wyrok wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie z dnia 26 maja 2011 r. sygn. akt I SA/Ol 354/11, uchylający zaskarżoną interpretację. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdy „ dostawie towarów nie towarzyszy od razu jego wywóz za granicę w ramach WDT lub eksportu, prawidłowo podatnik – nie dysponując stosownymi dokumentami wywozu – rozpoznaje u siebie dostawę krajową ”. Jednakże Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie nie zgodził się z organem interpretującym, że „ brak przemieszczenia towarów, jako bezpośredniego następstwa dokonanej przez podatnika dostawy towarów, sprawia, że czynność taka nie spełnia wymogów niezbędnych dla uznania jej po stronie sprzedawcy za eksport lub WDT ”.

2012
4
kwi

Istota:

W przypadku, gdy wyroby akcyzowe oznaczone kodem CN 2707 30 90 są wyprowadzane ze składu podatkowego Spółki na terytorium kraju do urzędu celnego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej, stosuje się e-AD albo dokument zastępujący e-AD.

Fragment:

Zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy, przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych w ramach eksportu z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy nie powstaje zobowiązanie podatkowe i wygasa powstały w wyniku dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązek podatkowy ciążący na podatniku, z chwilą otrzymania przez niego raportu wywozu albo dokumentu zastępującego raport wywozu - w części objętej potwierdzeniem. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy, Spółka stoi na stanowisku, że w opisanym zdarzeniu przyszłym, Spółka powinna dokonać eksportu wyrobu klasyfikowanego do kodu CN 2707 30 90 z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy do granicznego urzędu celnego na terenie UE, na podstawie dokumentu e-AD. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), dalej zwanej ustawą, eksport to wywóz wyrobów akcyzowych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej potwierdzony przez urząd celny, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej. Natomiast, e-AD to elektroniczny administracyjny dokument, na podstawie którego przemieszcza się wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

2012
17
mar

Istota:

W zakresie uznania dostawy za eksport.

Fragment:

(...) powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych. Ustawodawca definiując pojęcie eksportu towarów dokonał rozróżnienia sytuacji, gdy towar będący przedmiotem wywozu jest wywożony przez dostawcę lub na jego rzecz i na niego są wystawiane dokumenty eksportowe – eksport bezpośredni, od sytuacji, gdy towar będący przedmiotem wywozu jest wywożony przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz i na niego są wystawiane dokumenty eksportowe – eksport pośredni. Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów - w myśl art. 13 ust. 1 ustawy - rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8. Zgodnie z ust. 2 powyższego artykułu, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest: podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju; osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji (...)

2011
1
wrz

Istota:

Nabycie towarów od niemieckiego kontrahenta, które w chwili nabycia będą w Australii i nie będą wwożone na terytorium Wspólnoty

Fragment:

Mając na uwadze przedstawione informacje oraz przywołane przepisy stwierdzić należy, że planowana przez Wnioskodawcę transakcja, nabycia na terytorium Australii (państwa trzeciego) towaru od kontrahenta zarejestrowanego dla potrzeb VAT w kraju członkowskim Unii Europejskiej, a następnie sprzedaży tego towaru bezpośrednio z terytorium Australii kontrahentowi z Kazachstanu z pominięciem jego przywozu na terytorium kraju, nie stanowi ani importu towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy, ani eksportu towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ani też wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy. W związku z powyższym transakcja przedstawiona przez Wnioskodawcę nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju. Zatem w tej części stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w przepisach art. 22 – art. 24 określają miejsce świadczenia przy dostawie towarów. Miejsce świadczenia determinuje bowiem miejsce opodatkowania danej czynności. Jest to zgodne z charakterem podatku od towarów i usług jako podatku krajowego, który dotyczy czynności wykonywanych na terytorium kraju. W sytuacji gdy towar jest wysyłany lub transportowany przez dostawcę, przez nabywcę, osobę trzecią do podmiotu, dla którego jest dokonywana dostawa, wówczas zastosowanie będzie miał przepis art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w myśl którego miejscem dostawy towarów (czyli miejscem opodatkowania) jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.