Eksport usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to eksport usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Rozliczenie podatku od towarów i usług w zakresie czynności produkcji mieszanki mlecznej na zamówienie kontrahenta zagranicznego wykonanej przez Spółkę w 2002r.

Fragment:

(...) chociaż z dokumentów celnych załączonych do wniosku wynika, iż Spółka sprowadzając towar z zagranicy skorzystała z procedury uszlachetniania czynnego, przewidzianej w art. 121 § 1 Kodeksu celnego, to nie mógł mieć do niej zastosowania przepis art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, skoro Spółka uszlachetniając ten towar, nie świadczyła nikomu żadnej usługi. W ocenie tutejszego organu, przepis art. 39 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy, za eksport usług nie uznawał czynności uszlachetniania w ogóle, lecz jedynie usługowe wykonywanie tych czynności, czyli tylko te czynności, które są wykonywane w ramach świadczonej usługi innemu podmiotowi. Podobne brzmienie ma powołany wyżej przepis § 58 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.). Zatem mając na uwadze stan (...)

2011
1
kwi

Istota:

Będąc związany granicami skargi, tj. m.in. treścią przytoczonych w niej podstaw kasacyjnych, Naczelny Sąd Administracyjny nie jest uprawniony do jej "uzupełniania" o przepisy prawa w skardze kasacyjnej nieprzywołane. Taki pogląd prawny był już prezentowany w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego między innymi w wyroku z dnia 21 kwietnia 2004r, sygn. akt FSK 181/04, ONSAiWSA 2004/2/36, w którym stwierdzono, że powołanie w skardze kasacyjnej wyłącznie przepisów procedury podatkowej mającej zastosowanie w postępowaniu przed organami podatkowymi w oderwaniu od przepisów postępowania sądowego nie pozwala traktować ich jako podstawy kasacyjnej określonej w art. 174 pkt 2 P.p.s.a.

Fragment:

(...) 0%, zgodnie z art. 4 pkt 2 lit. c) i art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Na poparcie tego stanowiska powołano pismo firmy F gdzie zawarta jest informacja, że wraz z zapłatą za sporządzone modele, podatnik ceduje na tę firmę wszelkie prawa i w związku z tym nie otrzymuje żadnego dalszego wynagrodzenia. Ponadto pełnomocnik skarżącego stanął na stanowisku, iż przeciwko traktowaniu czynności, wykonywanych przez podatnika, jako eksportu usług, świadczą dowody odprawy celnej. Eksport usług nie wymaga odprawy celnej, natomiast służby celne dokonywały takiej odprawy, bowiem dokonywały odprawy towaru. Ponadto powołując się na definicję słowa "produkcja", zawartą w Słowniku języka polskiego PWN oraz w internetowym słowniku języka polskiego, stwierdził, iż czynności wykonywanych przez podatnika nie można określić jako zaprojektowanie i wykonanie modelu zabawki, a jedynie jako wykonanie modelu zabawki według przedstawionych do dyspozycji projektów. Bez (...)

2011
1
mar

Istota:

W jaki sposób należy opodatkować podatkiem od towarów i usług eksport usług, związanych z przerobem uszlachetniającym, wyeksportowanych do dnia 30.04.2004 r., za które zapłatę otrzymano po 1 maja 2004 r.?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 15.09.2004 r. (data wpływu do tutejszego organu 16.09.2004 r.) w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia: W złożonym wniosku Spółdzielnia zwraca się z pytaniem o opodatkowanie eksportu usług, związanych z przerobem uszlachetniającym, wyeksportowanych do dnia 30.04.2004 r., za które zapłatę otrzymano po 1 maja 2004 r. Zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegały czynności wymienione w art. 2 tej ustawy i dla tych czynności określone zostały właściwe stawki podatku. Wykonanie przez podatnika czynności podlegającej (...)

2011
1
mar

Istota:

Jak potraktować wystawione przed 01.05.2004r. faktury dot. eksportu usług budowlanych, które nie zostały wykazane w deklaracjach VAT - 7 w związku z brakiem zapłaty?

Fragment:

(...) wykonania, tj. przed 1.05.2004 r. Wykonanie przez podatnika czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług powoduje obowiązek rozliczenia podatku według stawek obowiązujących w dniu wykonania tej czynności, zaś określony w przepisach moment powstania obowiązku podatkowego wskazuje na termin rozliczenia przez podatnika podatku z tytułu wykonanej czynności. Oznacza to, że usługi wykonane poza terytorium Polski przed 01.05.2004 r. powinny być opodatkowane jako eksport usług w momencie powstania obowiązku podatkowego (otrzymania zapłaty) po 01.05.2004 r. Sprzedaż z tytułu eksportu usług należy więc wykazać w deklaracji VAT - 7 za miesiąc, w którym nastąpiła zapłata. Ponieważ w deklaracji nie ma na to odrębnej pozycji, trzeba to zrobić w pozycji 21 dotyczącej dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanej stawką 0% lub w pozycji 29 dotyczącej eksportu towarów. Zasadnym byłoby dołączenie do ewidencji (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaka jest stawka podatku VAT dla usług w zakresie produkcji dźwiękowych reklam radiowych świadczonych na rzecz nierezydentów?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo Spółki złożone w tut. Urzędzie w dniu 28.07.2003 r., uzupełnione w dniu 21.08.2003 r., w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie, działając na zasadzie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają czynności wymienione w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), których przedmiotem są towary lub usługi, w tym wymienione w ust. 3 pkt 1 świadczenie usług oraz przekazanie lub zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy. Na potrzeby ww. ustawy, na podstawie art. 4 ust. 1 i 2, pojęcia towarów i usług zostały przyjęte w oparciu o przepisy o statystyce publicznej. Pod pojęciem usług rozumie się : usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych (...)

2011
1
lut

Istota:

Według jakich zasad opodatkować usługi międzynarodowego transportu towarów dokonane w kwietniu 2004 r., dla których obowiązek podatkowy w podatku VAT powstał w maju 2004 r.?

Fragment:

(...) akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obowiązującej do dnia 30.04.2004 r. opodatkowaniu podlegała sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ust. 1), jak również eksport i import towarów lub usług (ust. 2). Z przedstawionego przez jednostkę stanu faktycznego wynika, iż dokonała ona czynności usług transportu międzynarodowego traktowanych na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. jako eksport usług, dla których właściwą stawką podatku VAT była na mocy wymienionego wyżej rozporządzenia stawka 0-procentowa. Na mocy art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym jednostka dokonując ww. czynności obowiązana była wystawić fakturę, określając na niej właściwą stawkę podatku VAT, w tym przypadku - 0 %. Pomimo, iż zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 2 lit. a przywołanej wyżej ustawy o VAT obowiązek podatkowy w podatku od (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy usługa naprawy sprzętu wykonana na terenie Ukrainy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Firma wyraża swoje stanowisko, że usługa ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie powinna być wykazywana w deklaracji VAT-7, gdyż ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie posługuje się pojęciem eksportu usług.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.)- Ordynacja podatkowa w odpowiedzi na pismo z dnia 28-10-2004 r. dotyczące czy usługa naprawy sprzętu wykonana na terenie Ukrainy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyjaśniam, że podzielam stanowisko Spółki stwierdzające, że usługa ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie powinna być wykazywana w deklaracji VAT-7. Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54,poz. 535) w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone. (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zadał pytanie, czy w opisanym stanie faktycznym będzie miał prawo do zastosowania stawki VAT 0% przewidzianej dla eksportu usług, sprzedając podmiotowi polskiemu usługę tłumaczenia, wykonaną poza granicami RP przez podwykonawcę – nierezydenta, nie będącego zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług. Zdaniem podatnika spółka ma prawo do wystawienia faktury za stawką 0%, ponieważ został spełniony warunek ustawowy określony w art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 8.01.1993r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.)

Fragment:

(...) podatnika poza państwową granicą Rzeczypospolitej Polskiej. W art. 39 ust. 1 w/w ustawy o VAT zostały wymienione usługi, które w rozumieniu ustawy o VAT również są uznawane za eksportowe, jednakże nie obejmują one swym zakresem opisanych przez podatnika usług tłumaczenia. Zatem prawo podatnika do zastosowania 0% stawki podatku VAT należy rozpatrywać wyłącznie w aspekcie art. 4 ust. 6 przedmiotowej ustawy. Zgodnie z literalnym brzmieniem w/w przepisu ustawodawca wymaga, aby eksport usług wykonywany był poza granica RP przez podatnika, tak więc o eksporcie usług można mówić w przypadku, gdy czynności podlegające opodatkowaniu wykonywane są faktycznie przez podatnika na terytorium innego państwa. Z pisma spółki wynika, że usługę tłumaczenia tekstu otrzymaną od podmiotu polskiego podatnik zlecił podwykonawcy – firmie czeskiej. Należy zatem stwierdzić, iż zlecona usługa była faktycznie wykonywana poza granicą RP, ale nie wykonywał jej podatnik (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy terminu powstania obowiązku podatkowego w przypadku wykonania w kwietniu 2004 r. usługi przerobu uszlachetniającego (eksport usług) za którą zapłatę otrzymano w maju 2004 r.

Fragment:

(...) Zakres usług oraz warunki, jakie muszą spełniać podatnicy, aby wykonywane przez nich usługi uznane były za eksport usług w świetle art. 39 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy, określił Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. zm.) obowiązujące do 30 kwietnia 2004 r. Zgodnie z przepisem § 58 ust. 1 pkt 1 wyżej cyt. rozporządzenia za eksport usług w rozumieniu art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) uznaje się usługi świadczone bezpośrednio przez podatnika, który sprowadził na polski obszar celny towary, objęte procedurą uszlachetniania czynnego w celu ich naprawy, uszlachetniania, przerobu lub przetworzenia, jeżeli towary te zostaną wywiezione za granicę zgodnie z warunkami określonymi w przepisach celnych. (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług dla sprzedaży usług technicznej oceny istniejącego stanu instalacji odpylania baterii koksowniczej w Koksowni w Republice Czech?

Fragment:

(...) akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) za eksport usług uznaje się usługi wykonywane przez podatnika poza państwową granicą Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl art. 18 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy w eksporcie usług stawka podatku od towarów i usług wynosi 0%, pod warunkiem prowadzenia przez podatnika ewidencji określonej w art. 27 ust. 4. Zatem sprzedaż usług technicznej oceny istniejącego stanu instalacji odpylania baterii koksowniczej w Koksowni (...) w Republice Czech jako eksport usług będzie objęta stawką podatku w wysokości 0%, po spełnieniu warunków, o których wyżej mowa. Równocześnie informuje się, że zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu eksportu usług, z wyłączeniem usług wymienionych w pkt 2 lit. a i b, powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty. Otrzymanie części zapłaty (...)