IPTPP2/443-693/14-4/JS | Interpretacja indywidualna

W zakresie uznania transakcji za eksport towarów i możliwości zastosowania 0% stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 11 ustawy
IPTPP2/443-693/14-4/JSinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. eksport (wywóz)
 3. eksport towarów
 4. kontrahent zagraniczny
 5. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2014 r. (data wpływu 12 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 listopada 2014 r. (data wpływu 4 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania transakcji za eksport towarów – jest prawidłowe,
 • możliwości zastosowania 0% stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 11 ustawy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania transakcji za eksport towarów i możliwości zastosowania 0% stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 11 ustawy.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 listopada 2014 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wykonał urządzenia przemysłowe dla kontrahenta – nabywcy – z siedzibą na terenie Austrii nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie kraju. Po wykonaniu urządzeń zostały one na terenie kraju przekazane usługodawcy świadczącemu usługi na rzecz nabywcy, który w imieniu i na rzecz nabywcy dokonał odprawy celnej tych urządzeń i wysłał je do Wenezueli. W Wenezueli urządzenia te posłużyły do budowy młyna do wytwarzania margla.

Wnioskodawca posiada potwierdzenie wywozu urządzeń poza terytorium Unii Europejskiej przez urząd celny wyjścia, z potwierdzenia tego wynika także tożsamość urządzeń. Wydanie przedmiotowych towarów miało miejsce w 2012 roku. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług czynnym i nie jest rolnikiem ryczałtowym.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Zainteresowany wykonał następujące produkty: części do instalacji cementowej w tym: CN 73066990 kanał gazu czystego, kanał wlotowy, wlot pieca, CN 84213920 lewy, prawy cyklon, górna platforma, CN 84219900 komora wlotowa, CN 73084090 element instalacji cementowej kanału gazu czystego – podpory, złącza, CN 73049000 rura, CN 73084000 elementy wykładziny pieca, konstrukcja wlotu pieca, CN 73181570 elementy wykładziny pieca – elementy złączne; konstrukcje ze stali w tym: CN 84742010 – konstrukcje ze stali osłona pasa napędowego/BG 20 Riemenschutz, CN 73066990 kanały (kompensator)/ BG 40 Leitungen (kompensator).
 2. Dostaw dokonano w dniach: 13.09.2012 r., 10.10.2012 r., 26.11.2012 r., 28.11.2012 r., 14.12.2012 r., LOCO – Zakład Wnioskodawcy – ....
 3. Usługodawca wskazany we wniosku wykonał usługę spedycji towaru – pakowanie i załadunek na statek – wraz z odprawą celną.
 4. Odprawa celna i wywóz towarów nastąpiły według poniższych CMR, dostarczonych przez usługodawcę:
  • CMR 15260 – 21.11.2012 – ...
  • CMR 9170 – 23.11.2012 – ...
  • CMR 15363 – 15.11.2012 – ...
  • CMR 9091 – 06.11.2012 – ...
  • CMR 15165 – 08.11.2012 – ...
  • CMR 15165 – 05.10.2012 – ...
  • CMR 15212 – 12.11.2012 – ...
  • CMR 18157 – 16.11.2012 – ...
  • CMR 9120 – 13.11.2012 – ...
  • CMR 18212 – 24.01.2013 – ...
  • CMR 12292 – 01.02.2013 – ...
  • CMR 18213 – 24.01.2013 – ...
 5. Na pytanie tut. Organu o treści: „W związku z okolicznością wynikającą z opisu sprawy, iż Wnioskodawca posiada potwierdzenie z którego wynika tożsamość urządzeń, należy jednoznacznie wskazać, czy Wnioskodawca posiada dokumenty potwierdzające tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy przez Wnioskodawcę i wywozu... Jeżeli tak, to jakie są to dokumenty...” Zainteresowany udzielił odpowiedzi, że dokumentem tym jest potwierdzenie wywozu wraz z listą spedycyjną/listą sztuk.
 6. Odprawa miała miejsce w Polsce.
 7. Wnioskodawca przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów nie posiadał dokumentów, w którym urząd celny potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej.
 8. Ww. dokumenty Wnioskodawca otrzymał (do jego informacji) dnia 08 maja 2014 r.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydanie towarów nabywcy w opisanym stanie faktycznym stanowi eksport towarów określony w art. 2 punkt 8 litera b ustawy o podatku od towarów i usług, podlegający opodatkowaniu stawką 0% na podstawie art. 41 ust. 11 tej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 2 punkt 8 litera b ustawy o podatku od towarów i usług przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz <...>, jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

W przedmiotowym przypadku miał miejsce eksport towarów określony w art. 2 punkt 8 litera b ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ:

 • towary zostały przetransportowane z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej,
 • wywóz został wykonany przez usługodawcę nabywcy na rzecz tego nabywcy,
 • wywóz został potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Zgodnie z art. 41 ust. 11 przepis ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (stawka podatku 0% do eksportu towarów) stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 punkt 8 litera b, jeżeli podatnik <...> otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej, z którego wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Przepisy art. 41 ust. 7 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług stosuje się tutaj odpowiednio – regulują one moment i tryb zastosowania stawki 0% do eksportu towarów.

Podsumowując, przedmiotowe wydanie towarów na rzecz nabywcy stanowiło eksport towarów określony w art. 2 punkt 8 litera b ustawy o podatku od towarów i usług, podlegający opodatkowaniu stawką 0% – z zastrzeżeniem art. 41 ust. 7 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług, co do trybu i momentu zastosowania tej stawki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 • uznania transakcji za eksport towarów – jest prawidłowe,
 • możliwości zastosowania 0% stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 11 ustawy – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2013 r., opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W art. 7 ust. 1 ustawy postanowiono, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 2 pkt 1 ustawy, przez terytorium kraju należy rozumieć terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2013 r., przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej w wykonaniu czynności określonych w art. 7, jeżeli wywóz jest dokonany przez:

 1. dostawcę lub na jego rzecz, lub
 2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych.

Stosownie do art. 2 pkt 8 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

 1. dostawcę lub na jego rzecz, lub
 2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

- jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Ustawodawca definiując pojęcie eksportu towarów, dokonał rozróżnienia sytuacji, gdy będący przedmiotem wywozu towar jest wywożony przez dostawcę lub na jego rzecz, oraz, gdy jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz. Sytuacja kiedy eksporter lub podmiot przez niego upoważniony sam dokonuje wywozu towarów z Polski poza terytorium Unii Europejskiej, i na niego wystawione są dokumenty eksportowe jako zgłaszającego towar do odprawy celnej – stanowi tzw. eksport bezpośredni. Eksport pośredni natomiast ma miejsce wówczas, gdy wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium Unii Europejskiej, w wykonaniu dostawy towarów, jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub na jego rzecz.

Podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%.

Zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy, stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Dokumentem, o którym mowa w ust. 6, według art. 41 ust. 6a ustawy obowiązującego od dnia 1 kwietnia 2013 r., jest w szczególności:

 1. dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;
 2. dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;
 3. zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny.

Zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy, jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju.

Przepis ust. 7 stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny potwierdzający procedurę wywozu (art. 41 ust. 8 ustawy).

W myśl art. 41 ust. 9 ustawy, otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym niż określony w ust. 6 i 7 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.

Zgodnie z art. 41 ust. 9a ustawy, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r., jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6. Przepisy ust. 7, 9 i 11 stosuje się odpowiednio.

Stosownie do art. 41 ust. 9b ustawy, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r., przepis ust. 9a stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż określony w ust. 9a, pod warunkiem że wywóz towarów w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów.

W świetle art. 41 ust. 11 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2013 r., przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b, jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, posiada kopię dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Z dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Przepisy ust. 7 i 9 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 41 ust. 11 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b, jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6, z którego wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Przepisy ust. 7 i 9 stosuje się odpowiednio.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wykonał urządzenia przemysłowe dla kontrahenta – nabywcy – z siedzibą na terenie Austrii nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie kraju. Po wykonaniu urządzeń zostały one na terenie kraju przekazane usługodawcy świadczącemu usługi na rzecz nabywcy, który w imieniu i na rzecz nabywcy dokonał odprawy celnej tych urządzeń i wysłał je do Wenezueli. W Wenezueli urządzenia te posłużyły do budowy młyna do wytwarzania margla. Wnioskodawca posiada potwierdzenie wywozu urządzeń poza terytorium Unii Europejskiej przez urząd celny wyjścia, z potwierdzenia tego wynika także tożsamość urządzeń. Wydanie przedmiotowych towarów miało miejsce w 2012 roku. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług czynnym i nie jest rolnikiem ryczałtowym.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że wykonał następujące produkty: części do instalacji cementowej w tym: CN 73066990 kanał gazu czystego, kanał wlotowy, wlot pieca, CN 84213920 lewy, prawy cyklon, górna platforma, CN 84219900 komora wlotowa, CN 73084090 element instalacji cementowej kanału gazu czystego – podpory, złącza, CN 73049000 rura, CN 73084000 elementy wykładziny pieca, konstrukcja wlotu pieca, CN 73181570 elementy wykładziny pieca – elementy złączne; konstrukcje ze stali w tym: CN 84742010 – konstrukcje ze stali osłona pasa napędowego/BG 20 Riemenschutz, CN 73066990 kanały (kompensator)/ BG 40 Leitungen (kompensator). Dostaw dokonano w dniach: 13.09.2012 r., 10.10.2012 r., 26.11.2012 r., 28.11.2012 r., 14.12.2012 r., LOCO – Zakład Wnioskodawcy – ....

Usługodawca wskazany we wniosku wykonał usługę spedycji towaru – pakowanie i załadunek na statek – wraz z odprawą celną. Odprawa celna i wywóz towarów nastąpiły według CMR, dostarczonych przez usługodawcę: CMR 15260 – 21.11.2012 – ..., CMR 9170 – 23.11.2012 – ..., CMR 15363 – 15.11.2012 – ..., CMR 9091 – 06.11.2012 – ..., CMR 15165 – 08.11.2012 – ..., CMR 15165 – 05.10.2012 – ..., CMR 15212 – 12.11.2012 – ..., CMR 18157 – 16.11.2012 – ..., CMR 9120 – 13.11.2012 – ..., CMR 18212 – 24.01.2013 – ..., CMR 12292 – 01.02.2013 – ..., CMR 18213 – 24.01.2013 – .... Na pytanie tut. Organu o treści: „W związku z okolicznością wynikającą z opisu sprawy, iż Wnioskodawca posiada potwierdzenie z którego wynika tożsamość urządzeń, należy jednoznacznie wskazać, czy Wnioskodawca posiada dokumenty potwierdzające tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy przez Wnioskodawcę i wywozu... Jeżeli tak, to jakie są to dokumenty...” Zainteresowany udzielił odpowiedzi, że dokumentem tym jest potwierdzenie wywozu wraz z listą spedycyjną/listą sztuk. Odprawa miała miejsce w Polsce. Wnioskodawca przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów nie posiadał dokumentów, w którym urząd celny potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Ww. dokumenty Wnioskodawca otrzymał (do jego informacji) dnia 08 maja 2014 r.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro – jak wynika z okoliczności sprawy – wywóz towarów (urządzeń przemysłowych), dokonywany na rzecz nabywcy mającego siedzibę poza terytorium kraju, następuje z terytorium kraju na terytorium państwa poza Unią Europejską oraz wywóz ten jest potwierdzony przez urząd celny i Wnioskodawca dysponuje dokumentami celnymi potwierdzającymi wywóz ww. towarów z terytorium kraju, to powyższa transakcja spełnia przesłanki do uznania jej za eksport towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 lit. b ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego przedmiotowe wydanie towarów na rzecz nabywcy stanowiło eksport towarów, należało uznać za prawidłowe.

Z kolei w odniesieniu do kwestii stawki podatku VAT należy zauważyć, że – jak wynika z wniosku – dostaw przedmiotowych towarów (urządzeń przemysłowych) dokonywano w dniach: 13.09.2012 r., 10.10.2012 r., 26.11.2012 r., 28.11.2012 r., 14.12.2012 r., odprawa celna i wywóz towarów nastąpiły według CMR dostarczanych przez usługodawcę w 2012 r. i 2013 r., natomiast dokumenty potwierdzające wywóz ww. towarów poza terytorium Unii Europejskiej Wnioskodawca otrzymał w maju 2014 r.

Zatem, skoro Wnioskodawca dokonał eksportu przedmiotowych towarów (urządzeń przemysłowych) w 2012 roku i w 2013 roku, a dokumenty potwierdzające wywóz tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej otrzymał w maju 2014 r., to brak podstaw prawnych do zastosowania przez Zaineresowanego stawki 0% dla ww. eksportu towarów zarówno w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym dokonał tego eksportu, jak również w deklaracji za okres następujący po okresie, w którym dokonał eksportu. Tym samym Wnioskodawca przedmiotowe dostawy winien wykazać ze stawką krajową.

Przy czym w sytuacji, gdy Wnioskodawca otrzymał dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej w maju 2014 r., to na podstawie art. 41 ust. 9 ustawy jest upoważniony do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał te dokumenty (tj. maj 2014 r.), czyli skorygowania „in minus” wartości sprzedaży krajowej i wykazania eksportu towarów opodatkowanego stawką 0%.

W świetle powyższego, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w kwestii możliwości zastosowania 0% stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 11 ustawy, należy uznać je za nieprawidłowe, ponieważ Wnioskodawca może zastosować stawkę 0% jedynie w drodze korekty podatku należnego na podstawie art. 41 ust. 9 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.