Eksport towarów | Interpretacje podatkowe

Eksport towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to eksport towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie uznania dokonywanych transakcji za eksport towarów opodatkowany stawką 0%
Fragment:
Jedną z czynności, która korzysta z obniżonej stawki podatku od towarów i usług jest eksport towarów. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%. Przy czym zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy – stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. W myśl art. 41 ust. 6a ustawy dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest w szczególności: dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez właściwy organ celny wydruk tego dokumentu; dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność; zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres.
2017
19
wrz

Istota:
W zakresie zastosowania 0% stawki VAT dla eksportu towarów na podstawie posiadanych dokumentów.
Fragment:
Ponieważ dostawa ta ma charakter międzynarodowy (towar wywożony jest z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej), Wnioskodawca powinien rozpoznać eksport towarów. Skoro wywozu towarów będzie dokonywał Pośrednik (jako podmiot zlecający i organizujący transport) – tj. nabywca mający siedzibę poza terytorium kraju – spełnione są przesłanki wynikające z art. 2 pkt 8 lit. b ustawy do uznania dostawy dokonanej przez Wnioskodawcę za eksport pośredni. W przedstawionej sprawie Wnioskodawca ma wątpliwości, czy otrzymane dokumenty MRN lub IE 599 uprawniają go do wykazania sprzedaży Towarów dokonanej na rzecz Pośrednikiem jako eksportu towarów opodatkowanego 0% stawką VAT, w sytuacji, gdy dokumenty te co prawda pochodzą z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, ale Odział otrzymuje je poza tym systemem. Jak stanowi art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%. Jednocześnie, zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy, ww. stawkę stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Stosownie do art. 41 ust. 6a ustawy, (...)
2017
18
sie

Istota:
W zakresie zastosowania stawki podatku dla eksportu towarów
Fragment:
(...) eksportu towarów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlega eksport towarów. W myśl art. 2 pkt 8 ustawy – przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: dostawcę lub na jego rzecz, lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych – jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych. Ustawodawca definiując pojęcie eksportu towarów, dokonał rozróżnienia sytuacji, gdy będący przedmiotem wywozu towar jest wywożony przez dostawcę lub na jego rzecz, oraz, gdy jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz.
2017
26
cze

Istota:
Wliczenie kosztów transportu do podstawy opodatkowania w WDT i eksporcie towarów oraz stawka podatku.
Fragment:
W okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę, za dostawę złożoną – której rozdzielenie na poszczególne elementy byłoby nieuzasadnione i sztuczne – należy uznać wewnątrzwspólnotową dostawę towarów/eksport towarów wraz z usługą transportu. Transport sprzedawanych przez Wnioskodawcę towarów będzie stanowił integralną część wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów/eksportu towarów. Wnioskodawca będzie obciążał kontrahentów kosztami transportu w związku ze sprzedażą tych towarów, a transport ten będzie służył zrealizowaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów/eksportu towarów. Transport nie może być zatem samodzielnym przedmiotem sprzedaży dla kontrahenta. W konsekwencji, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów/eksport towarów będzie stanowiła świadczenie główne, natomiast świadczeniem pomocniczym będzie usługa transportowa, która będzie ściśle związana z wewnątrzwspólnotową dostawą/eksportem tych towarów. Z ekonomicznego punktu widzenia wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów/eksport towarów wraz z transportem będzie obiektywnie jedną transakcją, jaką niewątpliwie jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów/eksport towarów. Zatem również z ekonomicznego punktu widzenia wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów/eksport towarów wraz z transportem nie powinny być dzielone dla celów podatkowych na poszczególne elementy, gdyż tworzą jedną złożoną czynność.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie uznania dostawy dokonanej przez Dostawcę na rzecz Spółki w ramach transakcji łańcuchowej za eksport towarów.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym nr 1 oraz nr 2 dostawa pomiędzy Dostawcą a Spółką stanowić będzie eksport towarów w ramach tzw. transakcji łańcuchowej, o której mowa w przepisie art. 7 ust. 8 ustawy o VAT (tj. tzw. dostawa ruchoma przyporządkowana powinna być dostawie pierwszej dokonanej na rzecz Spółki)? Zdaniem Wnioskodawcy: W opinii Wnioskodawcy w opisanym zdarzeniu przyszłym tzw. dostawa ruchoma (eksport towarów) przyporządkowana powinna być do dostawy dokonanej między Dostawcą a Spółką. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm., zwanej „ ustawą o VAT ”), opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przez eksport towarów, zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy o VAT, rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: dostawcę lub na jego rzecz, lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych - jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.
2017
10
maj

Istota:
Prawo do zastosowania stawki 0% dla czynności eksportu towarów w przypadku otrzymania zaliczki
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka postępowała i postępuje prawidłowo opodatkowując otrzymaną zaliczkę na poczet eksportu towarów stawką 0% w eksporcie towarów w dacie jej otrzymania na podstawie art. 41 ust 9b ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy. Spółka stoi na stanowisku, że fakt otrzymania zaliczki przed dokonaniem dostawy towarów, dla których z zawartej z kontrahentem umowy oraz specyfiki realizacji tego rodzaju dostawy wynika termin realizacji dłuższy niż 2 m-ce licząc od końca miesiąca w którym otrzymano zapłatę uprawnia do zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów w dacie otrzymania zaliczki. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%. Stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej (art. 41 ust. 6 ustawy). Z kolei zgodnie z art. 41 ust. 9a ustawy, jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6.
2017
7
lut

Istota:
Uznanie sprzeda?y za eksport towarów i prawo do opodatkowania tej sprzeda?y stawk1 0% oraz zwolnienie z ewidencjonowania sprzeda?y za pomoc1 kasy rejestruj1cej gdy zap3ata nastepuje za poorednictwem systemu PayPal
Fragment:
Przez sprzeda? – zgodnie z definicj1 zawart1 w art. 2 pkt 22 ustawy – nale?y rozumiea odp3atn1 dostawe towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewn1trzwspólnotow1 dostawe towarów. Przez terytorium kraju – zgodnie z definicj1 zawart1 w art. 2 pkt 1 ustawy – rozumie sie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrze?eniem art. 2a. Z kolei terytorium panstwa trzeciego to terytorium panstwa niewchodz1ce w sk3ad terytorium Unii Europejskiej, z zastrze?eniem art. 2a ust. 1 i 3 – art. 2 pkt 5 ustawy. Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy, ilekroa w dalszych przepisach jest mowa o eksporcie towarów - rozumie sie przez to dostawe towarów wysy3anych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: dostawce lub na jego rzecz, lub nabywce maj1cego siedzibe poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wy31czeniem towarów wywo?onych przez samego nabywce do celów wyposa?enia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych orodków transportu s3u?1cych do celów prywatnych -je?eli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urz1d celny okreolony w przepisach celnych. Aby zatem uznaa dan1 czynnooci za eksport towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i us3ug, powinny wyst1pia 31cznie nastepuj1ce (...)
2017
19
sty

Istota:
W odniesieniu do przedmiotowych transakcji Spółka otrzymuje/będzie otrzymywała od Nabywcy B elektroniczny komunikat IE-599 potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a przy odprawie wywozowej wskazany jest/będzie numer identyfikacji podatkowej Spółki, która dokonała dostawy towarów i numer faktury dokumentującej tę dostawę - Spółka jest/będzie w posiadaniu dokumentów, z których wynika/wynikać będzie, że sprzedany przez Spółkę towar został wywieziony poza terytorium Unii Europejskiej. W konsekwencji, elektroniczne komunikaty IE-599, które w połączeniu z dokumentem, z którego wynika tożsamość towaru jednoznacznie potwierdzają wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej w wyniku dokonywanej przez Spółkę dostawy, stanowią podstawę do stosowania w odniesieniu do przedmiotowych transakcji preferowanej stawki 0% VAT, przewidzianej przepisami ustawy dla eksportu towarów. Wobec tego Spółka jest i będzie uprawniona do zastosowania stawki w wysokości 0% dla dokonywanych dostaw.
Fragment:
Wobec tego w rozpatrywanej sprawie Spółka dokona na terytorium Polski eksportu towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy, ponieważ towary będą transportowane przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz. Wobec tego należy zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że dokonane przez Spółkę dostawy będą stanowiły dla niej eksport towarów (eksport pośredni), ponieważ dokonującym eksportu towarów będzie agencja celna działająca w imieniu Nabywcy B, a w zgłoszeniu eksportowym wskazane zostaną dwie faktury: faktura dokumentująca sprzedaż Spółki (A) na rzecz Nabywcy B oraz faktura dokumentująca sprzedaż Nabywcy B na rzecz C - jako zgłaszający/eksporter w zgłoszeniu celnym widnieje Nabywca B, jako importer zaś Nabywca C. Spełnione zostaną zatem warunki określone w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy. Odnosząc się natomiast do zastosowania stawki podatku dla realizowanej dostawy należy wskazać, że zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a ustawy, stawka podatku wynosi 0%. Stawkę tę stosuje się pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.
2016
3
gru

Istota:
W odniesieniu do przedmiotowych transakcji Spółka otrzymuje/będzie otrzymywała od Nabywcy B elektroniczny komunikat IE-599 potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a przy odprawie wywozowej wskazany jest/będzie numer identyfikacji podatkowej Spółki, która dokonała dostawy towarów i numer faktury dokumentującej tę dostawę - Spółka jest/będzie w posiadaniu dokumentów, z których wynika/wynikać będzie, że sprzedany przez Spółkę towar został wywieziony poza terytorium Unii Europejskiej. W konsekwencji, elektroniczne komunikaty IE-599, które w połączeniu z dokumentem, z którego wynika tożsamość towaru jednoznacznie potwierdzają wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej w wyniku dokonywanej przez Spółkę dostawy, stanowią podstawę do stosowania w odniesieniu do przedmiotowych transakcji preferowanej stawki 0% VAT, przewidzianej przepisami ustawy dla eksportu towarów. Wobec tego Spółka jest i będzie uprawniona do zastosowania stawki w wysokości 0% dla dokonywanych dostaw.
Fragment:
Wobec tego w rozpatrywanej sprawie Spółka dokona na terytorium Polski eksportu towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy, ponieważ towary będą transportowane przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz. Wobec tego należy zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że dokonane przez Spółkę dostawy będą stanowiły dla niej eksport towarów (eksport pośredni), ponieważ dokonującym eksportu towarów będzie agencja celna działająca w imieniu Nabywcy B, a w zgłoszeniu eksportowym wskazane zostaną dwie faktury: faktura dokumentująca sprzedaż Spółki (A) na rzecz Nabywcy B oraz faktura dokumentująca sprzedaż Nabywcy B na rzecz C - jako zgłaszający/eksporter w zgłoszeniu celnym widnieje Nabywca B, jako importer zaś Nabywca C. Spełnione zostaną zatem warunki określone w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy. Odnosząc się natomiast do zastosowania stawki podatku dla realizowanej dostawy należy wskazać, że zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a ustawy, stawka podatku wynosi 0%. Stawkę tę stosuje się pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.
2016
3
gru

Istota:
W eksporcie pośrednim, z jakim mamy do czynienia w niniejszej sprawie, zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 11 ustawy ma zastosowanie preferencyjna stawka podatku VAT w wysokości 0%. Warunkiem uprawniającym do jej zastosowania jest posiadanie dokumentów zdefiniowanych w przepisach celnych, które jednoznacznie potwierdzają wywóz towarów poza granicę Unii Europejskiej. Wnioskodawca wskazał, że będzie posiadał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 41 ust. 6 ustawy, w postaci dokumentu IE - 599, w którym będą zawarte informacje na temat rodzaju wywiezionych Towarów oraz ich ilości lub wagi, dzięki czemu Wnioskodawca będzie mógł powiązać komunikat IE-599 z fakturą dokumentującą sprzedaż Towarów na rzecz Pośrednika. Dodatkowo, Wnioskodawca otrzyma morski list przewozowy, na którym będzie wskazany jako wysyłający towar z Polski do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza terytorium Unii Europejskiej. Zatem należy uznać, że w analizowanej sprawie zaistnieją okoliczności uprawniające Wnioskodawcę do zastosowania dla opisanej transakcji 0% stawki podatku VAT, o której mowa w art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 11 ustawy o VAT.
Fragment:
Jedną z czynności, która korzysta z obniżonej stawki podatku od towarów i usług jest eksport towarów. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%. Przy czym na podstawie art. 41 ust. 6 ustawy, stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Dokumentem, o którym mowa w ust. 6, w myśl art. 41 ust. 6a ustawy jest w szczególności: dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu; dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność; zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres.
2016
29
lis
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.