Eksport towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to eksport towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
gru

Istota:

Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% w odniesieniu do usługi pośrednictwa związanej z eksportem towarów.

Fragment:

Zatem, aby podatnik świadczący usługi związane bezpośrednio z eksportem towarów mógł skorzystać ze stawki 0%, powinien posiadać w swojej dokumentacji dowody wiarygodne i potwierdzające faktyczne dokonanie transakcji eksportu towarów. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Wnioskodawca posiada lub będzie posiadał następujące dokumenty: Umowę, kopię Kontraktu (tj. umowy zawartej między Dostawcą i Nabywcą), kopię dokumentów transportowych potwierdzających wywóz towarów w ramach Kontraktu z terytorium Polski na terytorium Ukrainy, kopię IE-599, specyfikację pakowania wywożonych towarów, kopię deklaracji celnej eksportowej w formie elektronicznej potwierdzającej dokonanie eksportu towarów w ramach Kontraktu z terytorium Polski na terytorium Ukrainy, kopie faktury proformy oraz faktury sprzedaży ze stawką 0% wystawionych przez Dostawcę dokumentujących dokonanie eksportu towarów w ramach Kontraktu. W rezultacie uznać należy, że wszystkie warunki konieczne do zastosowanie stawki VAT 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 21 lit. b oraz art. 83 ust. 2 Ustawy VAT zostały spełnione. Stanowisko Spółki zostało potwierdzone w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe, np.: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2013 r., nr ITPP3/443-213/12/MD , interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 czerwca 2012 r., nr ITPP2/443-407/12/RS .

2018
13
wrz

Istota:

Uznanie transakcji dostawy towaru w opcji 1 oraz opcji 2 za eksport towarów i zastosowania stawki podatku w wysokości 0%.

Fragment:

Zatem należy stwierdzić, że transakcję dostawy towaru, która będzie zrealizowana przez Spółkę na warunkach określonych w opcji numer 1 (na warunkach CIP) Spółka będzie mogła uznać za eksport towarów i zastosować stawkę VAT 0%. Tym samym stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe. W drugim przypadku – opcja nr 2 – wywozu towarów z terytorium Polski poza terytorium Unii Europejskiej dokona Nabywca towarów, mający siedzibę działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z art. 2 pkt 8 lit. b ustawy wynika, że eksportem towarów (eksport pośredni) jest dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju. W przedmiotowej sprawie Nabywca ma siedzibę działalności na terytorium kraju, zatem opisanej transakcji nie będzie można uznać za eksport towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy, opodatkowany stawką podatku w wysokości 0%. Transakcja ta powinna zostać opodatkowana jako dostawa krajowa. Zatem należy stwierdzić, że transakcję dostawy towaru, która będzie zrealizowana przez Spółkę na warunkach określonych w opcji numer 2 (na warunkach FCA) Spółka nie będzie mogła uznać za eksport towarów i nie będzie mogła zastosować stawki VAT 0%. Zatem stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 2 także jest prawidłowe.

2018
22
cze

Istota:

Możliwość zastosowania stawki 0% w odniesieniu do otrzymywanych zaliczek dotyczących eksportu towarów na podstawie art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 9a i 9b ustawy.

Fragment:

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%. Na podstawie art. 41 ust. 11 ustawy, przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b, jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6, z którego wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Przepisy ust. 7 i 9 stosuje się odpowiednio. W myśl art. 41 ust. 6 ustawy – stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres.

2018
1
maj

Istota:

Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% do eksportu towarów na terytorium Rosji.

Fragment:

Tylko zatem wywóz towarów, które w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu poza terytorium Unii Europejskiej znajdują się na terytorium kraju, stanowi eksport towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy, podlegający w Polsce – jako miejscu świadczenia – opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0%. W kwestii eksportu towarów wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 25 czerwca 2012 r., sygn. akt I FPS 3/12 orzekając, że: „ (...) Dla zastosowania przez podatnika stawki 0% w Polsce z tytułu eksportu towaru konieczne jest, aby miejscem dostawy tej czynności była Polska, co wymaga wykazania, że wywóz tego towaru poza obszar Unii Europejskiej następuje – stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. – w ramach transportu, który rozpoczął się na terytorium Polski, w wykonaniu czynności określonej w art. 7 ustawy. Zgłoszenie towaru do procedury wywozu towarów, o której mowa w art. 161 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w krajowym urzędzie celnym należy traktować jako niewątpliwy dowód rozpoczęcia takiego transportu na terytorium Polski, niemający jednak charakteru wyłącznego ”. W powyższej uchwale stwierdzono również, „ (...) w sytuacji gdy eksport towarów, w rozumieniu art. 2 pkt 8 i art. 22 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. (art. 146 w zw. z art. 32 Dyrektywy 2006/112/WE), stanowi wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty, które w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu poza terytorium Wspólnoty znajdują się na terytorium kraju, oznacza to, że wywóz tych towarów z kraju poza obszar Unii Europejskiej powinien nastąpić w ramach transportu (wysyłki) zasadniczo o nieprzerwanym charakterze.

2018
30
kwi

Istota:

Powstanie obowiązku podatkowego w eksporcie towarów i jego wykazanie w deklaracji podatkowej.

Fragment:

Aby możliwe było opodatkowanie eksportu towarów stawką podatku w wysokości 0%, konieczne jest spełnienie również warunku dotyczącego potwierdzenia wywozu towarów przez urząd celny określony w przepisach celnych. Spełnienie tego warunku ma gwarantować, że faktycznie nastąpi wywóz towarów i że bez ich powrotnego przywozu nie będą one przedmiotem dostawy na terytorium kraju, która poprzez zastosowanie stawki 0% byłaby faktycznie nieopodatkowana. Stawka podatku – stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W świetle art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. W myśl przepisu art. 41 ust. 4 ustawy  w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%. Jednakże zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy  stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów i jego wykazania w deklaracji podatkowej.

Fragment:

Aby możliwe było opodatkowanie eksportu towarów stawką podatku w wysokości 0%, konieczne jest spełnienie również warunku dotyczącego potwierdzenia wywozu towarów przez urząd celny określony w przepisach celnych. Spełnienie tego warunku ma gwarantować, że faktycznie nastąpi wywóz towarów i że bez ich powrotnego przywozu nie będą one przedmiotem dostawy na terytorium kraju, która poprzez zastosowanie stawki 0% byłaby faktycznie nieopodatkowana. Stawka podatku – stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W świetle art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. W myśl przepisu art. 41 ust. 4 ustawy  w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%. Jednakże zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy  stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

2018
15
kwi

Istota:

Rozpoznanie transakcji jako eksportu towarów opodatkowanego stawką podatku w wysokości 0%.

Fragment:

Jednakże zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy – stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Na podstawie art. 41 ust. 11 ustawy – przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b, jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6, z którego wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Przepisy ust. 7 i 9 stosuje się odpowiednio. Jak wskazał Wnioskodawca, otrzyma on dokumenty celne potwierdzające wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej i z dokumentów tych będzie wynikała tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Tym samym zostanie spełniony warunek do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla eksportu towarów. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie miał prawo rozpoznać po swojej stronie sprzedaż na rzecz kontrahenta spoza Unii Europejskiej jako eksport towarów i opodatkować dokonaną sprzedaż stawką VAT w wysokości 0%.

2017
19
wrz

Istota:

W zakresie uznania dokonywanych transakcji za eksport towarów opodatkowany stawką 0%

Fragment:

Jedną z czynności, która korzysta z obniżonej stawki podatku od towarów i usług jest eksport towarów. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%. Przy czym zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy – stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. W myśl art. 41 ust. 6a ustawy dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest w szczególności: dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez właściwy organ celny wydruk tego dokumentu; dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność; zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres.

2017
18
sie

Istota:

W zakresie zastosowania 0% stawki VAT dla eksportu towarów na podstawie posiadanych dokumentów.

Fragment:

Ponieważ dostawa ta ma charakter międzynarodowy (towar wywożony jest z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej), Wnioskodawca powinien rozpoznać eksport towarów. Skoro wywozu towarów będzie dokonywał Pośrednik (jako podmiot zlecający i organizujący transport) – tj. nabywca mający siedzibę poza terytorium kraju – spełnione są przesłanki wynikające z art. 2 pkt 8 lit. b ustawy do uznania dostawy dokonanej przez Wnioskodawcę za eksport pośredni. W przedstawionej sprawie Wnioskodawca ma wątpliwości, czy otrzymane dokumenty MRN lub IE 599 uprawniają go do wykazania sprzedaży Towarów dokonanej na rzecz Pośrednikiem jako eksportu towarów opodatkowanego 0% stawką VAT, w sytuacji, gdy dokumenty te co prawda pochodzą z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, ale Odział otrzymuje je poza tym systemem. Jak stanowi art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%. Jednocześnie, zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy, ww. stawkę stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Stosownie do art. 41 ust. 6a ustawy, (...)

2017
26
cze

Istota:

W zakresie zastosowania stawki podatku dla eksportu towarów

Fragment:

(...) eksportu towarów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlega eksport towarów. W myśl art. 2 pkt 8 ustawy – przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: dostawcę lub na jego rzecz, lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych – jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych. Ustawodawca definiując pojęcie eksportu towarów, dokonał rozróżnienia sytuacji, gdy będący przedmiotem wywozu towar jest wywożony przez dostawcę lub na jego rzecz, oraz, gdy jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz.