Eksport towarów | Interpretacje podatkowe

Eksport towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to eksport towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W odniesieniu do przedmiotowych transakcji Spółka otrzymuje/będzie otrzymywała od Nabywcy B elektroniczny komunikat IE-599 potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a przy odprawie wywozowej wskazany jest/będzie numer identyfikacji podatkowej Spółki, która dokonała dostawy towarów i numer faktury dokumentującej tę dostawę - Spółka jest/będzie w posiadaniu dokumentów, z których wynika/wynikać będzie, że sprzedany przez Spółkę towar został wywieziony poza terytorium Unii Europejskiej. W konsekwencji, elektroniczne komunikaty IE-599, które w połączeniu z dokumentem, z którego wynika tożsamość towaru jednoznacznie potwierdzają wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej w wyniku dokonywanej przez Spółkę dostawy, stanowią podstawę do stosowania w odniesieniu do przedmiotowych transakcji preferowanej stawki 0% VAT, przewidzianej przepisami ustawy dla eksportu towarów. Wobec tego Spółka jest i będzie uprawniona do zastosowania stawki w wysokości 0% dla dokonywanych dostaw.
Fragment:
Wobec tego w rozpatrywanej sprawie Spółka dokona na terytorium Polski eksportu towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy, ponieważ towary będą transportowane przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz. Wobec tego należy zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że dokonane przez Spółkę dostawy będą stanowiły dla niej eksport towarów (eksport pośredni), ponieważ dokonującym eksportu towarów będzie agencja celna działająca w imieniu Nabywcy B, a w zgłoszeniu eksportowym wskazane zostaną dwie faktury: faktura dokumentująca sprzedaż Spółki (A) na rzecz Nabywcy B oraz faktura dokumentująca sprzedaż Nabywcy B na rzecz C - jako zgłaszający/eksporter w zgłoszeniu celnym widnieje Nabywca B, jako importer zaś Nabywca C. Spełnione zostaną zatem warunki określone w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy. Odnosząc się natomiast do zastosowania stawki podatku dla realizowanej dostawy należy wskazać, że zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a ustawy, stawka podatku wynosi 0%. Stawkę tę stosuje się pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.
2016
3
gru

Istota:
W odniesieniu do przedmiotowych transakcji Spółka otrzymuje/będzie otrzymywała od Nabywcy B elektroniczny komunikat IE-599 potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a przy odprawie wywozowej wskazany jest/będzie numer identyfikacji podatkowej Spółki, która dokonała dostawy towarów i numer faktury dokumentującej tę dostawę - Spółka jest/będzie w posiadaniu dokumentów, z których wynika/wynikać będzie, że sprzedany przez Spółkę towar został wywieziony poza terytorium Unii Europejskiej. W konsekwencji, elektroniczne komunikaty IE-599, które w połączeniu z dokumentem, z którego wynika tożsamość towaru jednoznacznie potwierdzają wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej w wyniku dokonywanej przez Spółkę dostawy, stanowią podstawę do stosowania w odniesieniu do przedmiotowych transakcji preferowanej stawki 0% VAT, przewidzianej przepisami ustawy dla eksportu towarów. Wobec tego Spółka jest i będzie uprawniona do zastosowania stawki w wysokości 0% dla dokonywanych dostaw.
Fragment:
Wobec tego w rozpatrywanej sprawie Spółka dokona na terytorium Polski eksportu towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy, ponieważ towary będą transportowane przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz. Wobec tego należy zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że dokonane przez Spółkę dostawy będą stanowiły dla niej eksport towarów (eksport pośredni), ponieważ dokonującym eksportu towarów będzie agencja celna działająca w imieniu Nabywcy B, a w zgłoszeniu eksportowym wskazane zostaną dwie faktury: faktura dokumentująca sprzedaż Spółki (A) na rzecz Nabywcy B oraz faktura dokumentująca sprzedaż Nabywcy B na rzecz C - jako zgłaszający/eksporter w zgłoszeniu celnym widnieje Nabywca B, jako importer zaś Nabywca C. Spełnione zostaną zatem warunki określone w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy. Odnosząc się natomiast do zastosowania stawki podatku dla realizowanej dostawy należy wskazać, że zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a ustawy, stawka podatku wynosi 0%. Stawkę tę stosuje się pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.
2016
3
gru

Istota:
W eksporcie pośrednim, z jakim mamy do czynienia w niniejszej sprawie, zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 11 ustawy ma zastosowanie preferencyjna stawka podatku VAT w wysokości 0%. Warunkiem uprawniającym do jej zastosowania jest posiadanie dokumentów zdefiniowanych w przepisach celnych, które jednoznacznie potwierdzają wywóz towarów poza granicę Unii Europejskiej. Wnioskodawca wskazał, że będzie posiadał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 41 ust. 6 ustawy, w postaci dokumentu IE - 599, w którym będą zawarte informacje na temat rodzaju wywiezionych Towarów oraz ich ilości lub wagi, dzięki czemu Wnioskodawca będzie mógł powiązać komunikat IE-599 z fakturą dokumentującą sprzedaż Towarów na rzecz Pośrednika. Dodatkowo, Wnioskodawca otrzyma morski list przewozowy, na którym będzie wskazany jako wysyłający towar z Polski do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza terytorium Unii Europejskiej. Zatem należy uznać, że w analizowanej sprawie zaistnieją okoliczności uprawniające Wnioskodawcę do zastosowania dla opisanej transakcji 0% stawki podatku VAT, o której mowa w art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 11 ustawy o VAT.
Fragment:
Jedną z czynności, która korzysta z obniżonej stawki podatku od towarów i usług jest eksport towarów. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%. Przy czym na podstawie art. 41 ust. 6 ustawy, stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Dokumentem, o którym mowa w ust. 6, w myśl art. 41 ust. 6a ustawy jest w szczególności: dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu; dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność; zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres.
2016
29
lis

Istota:
Rozliczanie transakcji WDT oraz eksportu towarów dokonanych przed dniem podziału Spółki;
Fragment:
Ad. 1 Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji, gdy przed wniesieniem aportu Wnioskodawca dokonał eksportu towarów lub WDT lecz przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której zobowiązany był rozliczyć eksport towarów lub WDT nie otrzymał dokumentów potwierdzających wywóz towaru z terytorium kraju. W tej sytuacji zastosował dla opisanej transakcji eksportu towarów i WDT stawkę podatku VAT właściwą dla dostawy krajowej i wykazał należny podatek VAT jeszcze przed dokonaniem aportu. Dokumenty potwierdzające wywóz towaru z terytorium kraju wpłynęły już po dokonaniu aportu Oddział Sprzedaży i Marketingu. W myśl obowiązujących przepisów prawa jeżeli podatnik dokonujący eksportu towarów i WDT nie otrzyma przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której zobowiązany jest rozliczyć eksport towarów lub WDT dokumentów potwierdzających wywóz towaru z terytorium kraju wówczas stosownie do regulacji zawartych w art. 41 ust. 7 ustawy i art. 42 ust. 12 ustawy zobowiązany jest zastosować dla ww. transakcji eksportu towarów i WDT stawkę podatku VAT właściwą dla dostawy krajowej. Wnioskodawca nie posiadał dokumentów potwierdzających wywóz towaru z terytorium kraju zatem opodatkował dokonane przed dniem wniesienia aportu transakcje WDT i eksportu towarów stawką właściwą dla dostawy krajowej i wykazał należny podatek VAT jeszcze przed dokonaniem aportu.
2016
7
sie

Istota:
Zastosowanie stawki VAT 0% do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.
Fragment:
W uzasadnieniu do ustawy zmieniającej Minister Finansów wskazał, że: „ (...) Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 2 pkt 8 eksportem towarów będzie dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcę lub na jego rzecz, lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej potwierdzony jest przez urząd celny określony w przepisach celnych. Oznacza to, iż eksport towarów będzie występował również w sytuacji, gdy towary będą objęte procedurą celną wywozu w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli będą spełnione pozostałe warunki określone w tym przepisie ”. Oznacza to, że eksport towarów ma miejsce, nie tylko gdy wywożone towary objęte są procedurą celną wywozu w krajowym urzędzie celnym, ale także w sytuacji, gdy towary objęte są procedurą celą wywozu w innym niż krajowy urzędzie celnym. W sytuacji gdy podatnik posiada dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE, zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy o VAT, eksport towarów podlega opodatkowaniu wg stawki 0%. W art. 41 ust. 6a ustawy o VAT wymienione zostały dokumenty, potwierdzające wywóz towarów poza terytorium UE. Należą do nich: (...)
2016
28
lip

Istota:
Dokumentacja uprawniająca do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% w eksporcie towarów.
Fragment:
Czy w świetle przepisów obowiązujących na gruncie ustawy o VAT, tj. w szczególności art. 41 ust. 4, 6 i 6a ustawy o VAT, w odniesieniu do dokonywanych transakcji Spółka jest uprawniona na podstawie posiadanych dokumentów do stosowania stawki VAT 0% traktując przedmiotowe dostawy jako eksport towarów... Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przepisów obowiązujących na gruncie ustawy o VAT, tj. w szczególności art. 41 ust. 4, 6 i 6a ustawy o VAT, w odniesieniu do dokonywanych transakcji jest on uprawniony na podstawie posiadanych dokumentów do stosowania stawki VAT 0% traktując przedmiotowe dostawy jako eksport towarów. UZASADNIENIE Zdaniem Spółki, w analizowanym przypadku należy rozstrzygnąć następujące kwestie: jakiego rodzaju czynności są dokonywane przez nią, czy spełnia ona warunki do zastosowania stawki VAT 0% dla dokonywanych czynności. Ad. 1 Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Natomiast stosownie do brzmienia art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o VAT, przez eksport towarów rozumie się zaś dostawę towarów (...)
2016
10
cze

Istota:
W zakresie zastosowania stawki 0% dla eksportu towarów
Fragment:
Wobec tego w rozpatrywanej sprawie Spółka dokona na terytorium Polski eksportu towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy, ponieważ towary będą transportowane przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz. Wobec tego należy zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że dokonane przez Spółkę dostawy będą stanowiły dla niej eksport towarów (eksport pośredni), ponieważ dokonującym eksportu towarów będzie agencja celna działająca w imieniu Nabywcy B, a w zgłoszeniu eksportowym wskazane zostaną dwie faktury: faktura dokumentująca sprzedaż Spółki (A) na rzecz Nabywcy B oraz faktura dokumentująca sprzedaż Nabywcy B na rzecz C - jako zgłaszający/eksporter w zgłoszeniu celnym widnieje Nabywca B, jako importer zaś Nabywca C. Spełnione zostaną zatem warunki określone w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy. Odnosząc się natomiast do zastosowania stawki podatku dla realizowanej dostawy należy wskazać, że zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a ustawy, stawka podatku wynosi 0%. Stawkę tę stosuje się pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.
2016
25
maj

Istota:
Brak obowiązku rozpoznania na terytorium kraju i opodatkowania czynności wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz eksportu
Fragment:
Zaznaczyć jednak należy, że aby uznać daną czynność za eksport towarów, muszą wystąpić łącznie następujące przesłanki: ma miejsce czynność określona w przepisach art. 7 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, w konsekwencji tej czynności, dochodzi do wywozu towaru z terytorium Polski poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni), lub przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz (eksport pośredni), wywóz towaru musi być potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych. Niespełnienie jakiejkolwiek z wymienionych przesłanek powoduje, że nie dochodzi do eksportu towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Trzeba tutaj zauważyć, że art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy przewiduje, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega eksport towarów, jednak z uwagi na terytorialny charakter VAT, opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności, których miejscem świadczenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które w przypadku dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych wyznacza art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecia - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.
2016
25
mar

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym dokument „Ausgangsvermerk" wygenerowany z niemieckiego systemu obsługi zgłoszeń wywozowych „ATLAS" otrzymany w formie elektronicznej od agenta celnego, stanowi wystarczający dowód dla potwierdzenia wywozu towaru poza terytorium Unii Europejskiej, uprawniający Spółkę do zastosowania preferencyjnej stawki 0% VAT właściwej dla eksportu towarów?
Fragment:
(...) eksportu towarów... Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym powyżej stanie faktycznym, dokonuje on eksportu towarów, który podlega opodatkowaniu VAT na terytorium Polski. Jednocześnie dokument „ Ausgangsvermerk ” wygenerowany z niemieckiego systemu obsługi zgłoszeń wywozowych „ ATLAS ”, który Wnioskodawca otrzymuje od agenta celnego w formie elektronicznej, uprawnia go do zastosowania stawki 0% VAT, właściwej dla eksportu towarów przy uwzględnieniu zasad regulujących właściwy okres rozliczeniowy, w którym Spółka będzie mogła wykazać eksport towarów ze stawką 0% VAT, które wynikają z art. 41 ust. 6 i 7 u.p.t.u. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. opodatkowaniu VAT podlega m.in. eksport towarów. Zgodnie z art. 2 pkt 8 u.p.t.u. pod pojęciem eksportu należy rozumieć dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej, przez dostawcę lub na jego rzecz, lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych; jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.
2016
13
mar

Istota:
1. Czy przedmiotowa transakcja, w wyniku której produkty kompensacyjne zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do Nabywcy posiadającego siedzibę w X, stanowi eksport towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o VAT?2. Czy dokumenty zgromadzone przez Spółkę, potwierdzające wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, są wystarczające dla zastosowania preferencyjnej stawki 0% VAT z art. 41 ust. 4 ustawy o VAT?3. Czy w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1, Wnioskodawca będzie miał prawo do uzyskania zwrotu VAT naliczonego na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy o VAT?
Fragment:
W przypadku jednakże uzyskania potwierdzenia, iż transakcja będąca przedmiotem niniejszego wniosku, polegająca na wywozie produktów kompensacyjnych do Nabywcy stanowi eksport towarów, Spółka wykaże ową transakcję w deklaracji podatkowej za właściwy okres rozliczeniowy. W związku z faktem, iż eksport towarów stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT, przedmiotowe rozliczenie pozwoli Spółce na uzyskanie bezpośredniego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego na rachunek bankowy na podstawie art. 87 cytowanej ustawy. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 listopada 2013 r. (sygn. I FSK 1669/12), w którym to podkreślono, iż dla odliczenia podatku naliczonego przewidzianego przepisami ustawy o VAT „(...) musi zaistnieć podatek należny z tytułu czynności opodatkowanych wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, tj. odpłatnej dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, eksportu towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Należy przy tym podkreślić, iż w przypadku uznania dokonanej przez Spółkę dostawy produktów kompensacyjnych za eksport towarów, Spółka nie będzie miała możliwości ubiegania się o zwrot podatku od towarów i usług zapłaconego w związku z dokonywanymi w Polsce zakupami na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.
2016
16
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.