Eksport pośredni | Interpretacje podatkowe

Eksport pośredni | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to eksport pośredni. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania sprzedaży na rzecz Kontrahenta szwedzkiego za eksport pośredni opodatkowany w Polsce stawką 0%.
Fragment:
W związku z tym spełniony jest pierwszy z warunków, aby dostawę towarów uznać za eksport towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy – eksport pośredni. Zatem jeżeli Spółka otrzyma komunikat IE-599 będzie dysponowała dokumentem uprawniającym ją do zastosowania dla eksportu pośredniego stawki podatku w wysokości 0%. Reasumując należy stwierdzić, że w świetle powołanych przepisów ustawy opisana dostawa towaru stanowi eksport pośredni towarów opodatkowany stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%”. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 26 sierpnia 2016 r., sygn.  IPPP3/4512-530/16-2/RM . W zakresie potwierdzenia wywozów przez właściwy organ celny, Spółka będzie dysponować komunikatem IE-599, co zostało wyczerpująco opisane powyżej. Wobec powyższego uznać należy, że Spółka dokonuje eksportu pośredniego (art. 2 pkt 8 lit. b ustawy o VAT) z prawem do zastosowania stawki 0% (art. 41 ust. 11 ustawy o VAT). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
2018
10
sty

Istota:
Uznanie dostawy Towarów dokonywanej na rzecz Pośrednika za eksport towarów opodatkowany stawką 0%
Fragment:
Dla prawidłowego udokumentowania eksportu pośredniego, podatnik powinien przed terminem do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiadać kopię dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Z dokumentu tego musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Tym samym, Wnioskodawca powinien posiadać w swojej dokumentacji wiarygodny dowód, potwierdzający faktyczne dokonanie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej, z którego wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. W eksporcie pośrednim, z jakim mamy do czynienia w niniejszej sprawie, zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 11 ustawy ma zastosowanie preferencyjna stawka podatku VAT w wysokości 0%. Warunkiem uprawniającym do jej zastosowania jest posiadanie dokumentów zdefiniowanych w przepisach celnych, które jednoznacznie potwierdzają wywóz towarów poza granicę Unii Europejskiej. Wnioskodawca wskazał, że będzie posiadał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 41 ust. 6 ustawy, w postaci dokumentu IE - 599, wystawiony dla Pośrednika jako eksportera, w którym będą wykazane dane Wnioskodawcy takie jak numer NIP oraz numer faktury sprzedażowej wystawionej dla Pośrednika.
2016
3
gru

Istota:
Stawkę 0% tę stosuje się pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Dokumentem takim jest w szczególności dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany z tego systemu lub poza nim, jeśli zapewniona jest jego autentyczność (IE-599). Biorąc zatem pod uwagę, że w odniesieniu do przedmiotowych transakcji Wnioskodawca otrzyma od Pośrednika elektroniczny komunikat IE-599 potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz zawierający informację na temat rodzaju wywiezionych towarów oraz ich ilości lub wagi w analizowanej sprawie zaistnieją okoliczności uprawniające Wnioskodawcę do zastosowania dla opisanej transakcji 0% podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 11 ustawy.
Fragment:
Wobec tego należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że dokonana przez Wnioskodawcę dostawa będzie stanowiła dla niego eksport towarów (eksport pośredni), ponieważ dokonującym eksportu towarów będzie Pośrednik, a Wnioskodawca będzie mógł powiązać komunikat IE-599 z fakturą dokumentującą sprzedaż Towarów na rzecz Pośrednika. Spełnione zostaną zatem warunki określone w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy. Odnosząc się natomiast do zastosowania stawki podatku dla realizowanej dostawy należy wskazać, że zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a ustawy, stawka podatku wynosi 0%. Na podstawie natomiast art. 41 ust. 11 ustawy, powyższe regulacje stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy (tzw. eksport pośredni), jeżeli ze wspomnianego dokumentu wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Stosownie bowiem do tego przepisu przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b, jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6, z którego wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Przepisy ust. 7 i 9 stosuje się odpowiednio.
2016
3
gru

Istota:
Opodatkowanie transakcji sprzedaży samochodu
Fragment:
Przekładając powołane przepisy prawa na grunt rozpatrywanej sprawy należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że dokonana przez Wnioskodawcę transakcja wypełnia definicję eksportu pośredniego, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy. Z okoliczności sprawy wynika bowiem, że Wnioskodawca dokonał sprzedaży pojazdu na rzecz osoby fizycznej, której miejscem zamieszkania jest terytorium państwa trzeciego, tj. G. w Szwajcarii oraz, że nabywca dokonał wywozu przedmiotowego pojazdu z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty, dokonując odprawy celnej we własnym imieniu. W eksporcie pośrednim, z jakim mamy do czynienia w niniejszej sprawie, zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 11 ustawy ma zastosowanie preferencyjna stawka podatku VAT w wysokości 0%. Warunkiem uprawniającym do jej zastosowania jest posiadanie dokumentów zdefiniowanych w przepisach celnych, które jednoznacznie potwierdzają wywóz towarów poza granicę Unii Europejskiej. Wnioskodawca posiada dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 41 ust. 6 ustawy, w postaci Potwierdzenia wywozu (IE599). Zatem należy uznać, że w analizowanej sprawie zaistniały okoliczności uprawniające Wnioskodawcę do zastosowania dla opisanej transakcji 0% stawki podatku VAT, o której mowa w art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 11 ustawy o VAT i wystawienia faktury korygującej.
2016
27
lis

Istota:
Możliwość zastosowania stawki VAT 0% w eksporcie pośrednim.
Fragment:
Z uwagi na to, że to nie Wnioskodawca będzie podmiotem odpowiedzialnym za transport towarów, ale nabywca dokonujący dalszej dostawy posiadający siedzibę poza terytorium kraju, będziemy mieć do czynienia z eksportem pośrednim, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy. W przypadku eksportu pośredniego, zgodnie z art. 41 ust. 11 ustawy, zastosowanie ma stawka podatku w wysokości 0%, jeżeli spełnione są warunki zawarte w tym przepisie. Dokument, jakim Spółka powinna się posłużyć dla wykazania eksportu pośredniego, winien tę okoliczność jednoznacznie i w sposób niebudzący wątpliwości potwierdzać. Spółka powinna zatem posiadać w swojej dokumentacji dowód wiarygodny i potwierdzający faktyczne dokonanie wywozu towaru poza terytorium Unii Europejskiej, z którego musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Wnioskodawca wskazał, że w następstwie dokonanego zgłoszenia celnego wywozowego oraz późniejszego wywozu towaru z terytorium Polski poza UE, Spółka otrzyma dokument celny IE-599 potwierdzający wywóz towaru poza terytorium UE. A zatem, jeżeli Wnioskodawca przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiadać będzie stosowne dokumenty spełniające warunki określone w przepisach celnych, które jednoznacznie potwierdzą wywóz towarów poza granicę Unii Europejskiej, będzie on uprawniony do opodatkowania opisanych dostaw stawką podatku w wysokości 0%, z uwzględnieniem art. 41 ust. 7 i 9 ustawy.
2016
4
mar

Istota:
Stawka podatku w eksporcie pośrednim.
Fragment:
W przypadku eksportu pośredniego z jakim mamy do czynienia w niniejszej sprawie - zgodnie z art. 41 ust. 11 ustawy - zastosowanie ma stawka podatku w wysokości 0%, jeżeli spełnione są warunki zawarte w tym przepisie. Dokument, jakim Spółka powinna się posłużyć dla wykazania eksportu pośredniego, winien tę okoliczność jednoznacznie i w sposób niebudzący wątpliwości potwierdzać. Spółka powinna zatem posiadać w swojej dokumentacji dowód wiarygodny i potwierdzający faktyczne dokonanie wywozu towaru poza terytorium Unii Europejskiej, z którego musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Spółka wskazała, że wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej jest udokumentowany komunikatem IE-599. Zgłosiła ona firmie francuskiej potrzebę otrzymania tego komunikatu. Zatem jeżeli Spółka otrzyma komunikat IE-599, będzie dysponowała dokumentem uprawniającym ją do zastosowania dla eksportu pośredniego stawki podatku w wysokości 0%. Reasumując należy stwierdzić, że w świetle powołanych przepisów ustawy opisana dostawa towaru stanowi eksport pośredni towarów opodatkowany stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2015
4
paź

Istota:
Opodatkowanie stawką 0% podatku VAT eksportu pośredniego
Fragment:
(...) eksport pośredni. Transport nie ma nieprzerwanego charakteru, gdyż najpierw następuje przewóz towarów przez Spółkę do miejsca wskazanego przez Klienta na terenie Polski (do chłodni), tam ma miejsce kompletowanie towarów i dopiero z tego miejsca następuje wywóz towarów na terytorium kraju trzeciego. Ponadto w wyniku dostawy towarów na rzecz Klienta z UE nie ma miejsca wywóz towaru poza terytorium Polski, jedynie przemieszczenie towaru z magazynu Spółki do chłodni wskazanej przez Klienta na terenie Polski. Zatem transakcja dostawy towarów na rzecz Klienta z UE opisana w schemacie A nie stanowi eksportu pośredniego opodatkowanego stawką 0%. Dostawę tych towarów należy rozpoznać jako transakcję krajową opodatkowaną stawką właściwą dla danych towarów. Następnie tut. Organ uznał stanowisko za prawidłowe w części dotyczącej opodatkowania stawką 0% transakcji dostawy towarów przedstawionej w schemacie B jako eksport pośredni. Organ wskazał, że przedstawiona transakcja będzie eksportem pośrednim, gdyż zostaną spełnione przesłanki wynikające z art. 2 ust. 8 ustawy. W wyniku sprzedaży towaru na rzecz Klienta z UE towar ten zostaje wywieziony z terytorium Polski na terytorium kraju trzeciego (tj.
2014
5
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania transakcji sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta z terytorium Unii Europejskiej za eksport pośredni, opodatkowany stawką podatku w wysokości 0%.
Fragment:
(...) eksport pośredni, opodatkowany stawką podatku w wysokości 0% – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania transakcji sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta z terytorium Unii Europejskiej za eksport pośredni, opodatkowany stawką podatku w wysokości 0%. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Spółka jest osobą prawną, której głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest produkcja obrabiarek do metalu. Jest ona spółką córką niemieckiego koncernu „ G ” z siedzibą w B. Zainteresowany dokonuje sprzedaży łańcuchowej (kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich – Wnioskodawca wydaje towar bezpośrednio ostatniemu). Sprzedaż odbywa się m.in. w formie eksportu pośredniego, np: Wnioskodawca (Polska) – „ Dx ” (Austria) – „ Dy ” (Turcja). W przypadku eksportu pośredniego, Zainteresowany zidentyfikowany na potrzeby VAT UE wystawia fakturę (np. na warunkach FCA wg Incoterms 2010) na kontrahenta austriackiego (posiadającego austriacki nr VAT UE z siedzibą w Austrii).
2014
3
paź

Istota:
Określenie czy komunikat IE-599 bez pieczątki i podpisu w przypadku eksportu pośredniego jest potwierdzeniem dokonania wywozu poza obszar Wspólnoty.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy komunikat IE-599 bez pieczątki i podpisu w przypadku eksportu pośredniego jest potwierdzeniem dokonania wywozu poza obszar Wspólnoty. Zgodnie z art. 41 ust. 11 ustawy o VAT stawka podatku w wysokości 0% ma zastosowanie dla eksportu pośredniego, jeżeli spełnione zostały warunki zawarte w tym przepisie. Dokumenty, jakimi Wnioskodawca powinien posłużyć się dla wykazania dokonania eksportu pośredniego winny tę okoliczność jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzać. Podatnik powinien zatem posiadać w swojej dokumentacji dowody wiarygodne i potwierdzające faktyczne dokonanie tych czynności. Dokument, jakim Wnioskodawca powinien posłużyć się dla wykazania dokonania eksportu pośredniego winien tę okoliczność jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzać. Powinien on zatem posiadać w swojej dokumentacji dowód wiarygodny i potwierdzający faktyczne dokonanie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej, z którego musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. W niniejszej sprawie podstawową kwestią jest zatem ustalenie, co należy uznać za kopię komunikatu IE-599, w szczególności, czy kopią taką może być komunikat IE-599 przesłany pocztą elektroniczną.
2012
9
paź

Istota:
VAT 0%:1) w przypadku gdy sprzedaż następuje do kontrahenta amerykańskiego X z dostawą do Brazylii (transport organizuje kontrahent odbierający towar w Brazylii) jako eksport bezpośredni?
2) w przypadku gdy sprzedaż następuje do kontrahenta austriackiego X- z dostawa towaru do Turcji (transport organizuje kontrahent w Turcji) jako eksport pośredni?
Fragment:
(...) eksport pośredni, opodatkowany stawką podatku w wysokości 0% – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania transakcji sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta z terytorium Unii Europejskiej za eksport pośredni, opodatkowany stawką podatku w wysokości 0%. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Spółka jest osobą prawną, której głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest produkcja obrabiarek do metalu. Jest ona spółką córką niemieckiego koncernu G. z siedzibą w Z. Zainteresowany dokonuje sprzedaży łańcuchowej (kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich - Wnioskodawca wydaje towar bezpośrednio ostatniemu). Sprzedaż odbywa się m.in. w formie eksportu pośredniego, np: Wnioskodawca (Polska) - X (Austria) - Y (Turcja). W przypadku eksportu pośredniego, Zainteresowany zidentyfikowany na potrzeby VAT UE wystawia fakturę (np. na warunkach FCA wg Incoterms 2010) na kontrahenta austriackiego (posiadającego austriacki nr VAT UE z siedzibą w Austrii).
2012
9
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.