Eksport pośredni | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to eksport pośredni. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania sprzedaży na rzecz Kontrahenta szwedzkiego za eksport pośredni opodatkowany w Polsce stawką 0%.

Fragment:

W związku z tym spełniony jest pierwszy z warunków, aby dostawę towarów uznać za eksport towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy – eksport pośredni. Zatem jeżeli Spółka otrzyma komunikat IE-599 będzie dysponowała dokumentem uprawniającym ją do zastosowania dla eksportu pośredniego stawki podatku w wysokości 0%. Reasumując należy stwierdzić, że w świetle powołanych przepisów ustawy opisana dostawa towaru stanowi eksport pośredni towarów opodatkowany stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%”. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 26 sierpnia 2016 r., sygn.  IPPP3/4512-530/16-2/RM . W zakresie potwierdzenia wywozów przez właściwy organ celny, Spółka będzie dysponować komunikatem IE-599, co zostało wyczerpująco opisane powyżej. Wobec powyższego uznać należy, że Spółka dokonuje eksportu pośredniego (art. 2 pkt 8 lit. b ustawy o VAT) z prawem do zastosowania stawki 0% (art. 41 ust. 11 ustawy o VAT). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

2016
3
gru

Istota:

Uznanie dostawy Towarów dokonywanej na rzecz Pośrednika za eksport towarów opodatkowany stawką 0%

Fragment:

Dla prawidłowego udokumentowania eksportu pośredniego, podatnik powinien przed terminem do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiadać kopię dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Z dokumentu tego musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Tym samym, Wnioskodawca powinien posiadać w swojej dokumentacji wiarygodny dowód, potwierdzający faktyczne dokonanie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej, z którego wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. W eksporcie pośrednim, z jakim mamy do czynienia w niniejszej sprawie, zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 11 ustawy ma zastosowanie preferencyjna stawka podatku VAT w wysokości 0%. Warunkiem uprawniającym do jej zastosowania jest posiadanie dokumentów zdefiniowanych w przepisach celnych, które jednoznacznie potwierdzają wywóz towarów poza granicę Unii Europejskiej. Wnioskodawca wskazał, że będzie posiadał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 41 ust. 6 ustawy, w postaci dokumentu IE - 599, wystawiony dla Pośrednika jako eksportera, w którym będą wykazane dane Wnioskodawcy takie jak numer NIP oraz numer faktury sprzedażowej wystawionej dla Pośrednika.

2016
3
gru

Istota:

Stawkę 0% tę stosuje się pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Dokumentem takim jest w szczególności dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany z tego systemu lub poza nim, jeśli zapewniona jest jego autentyczność (IE-599). Biorąc zatem pod uwagę, że w odniesieniu do przedmiotowych transakcji Wnioskodawca otrzyma od Pośrednika elektroniczny komunikat IE-599 potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz zawierający informację na temat rodzaju wywiezionych towarów oraz ich ilości lub wagi w analizowanej sprawie zaistnieją okoliczności uprawniające Wnioskodawcę do zastosowania dla opisanej transakcji 0% podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 11 ustawy.

Fragment:

Wobec tego należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że dokonana przez Wnioskodawcę dostawa będzie stanowiła dla niego eksport towarów (eksport pośredni), ponieważ dokonującym eksportu towarów będzie Pośrednik, a Wnioskodawca będzie mógł powiązać komunikat IE-599 z fakturą dokumentującą sprzedaż Towarów na rzecz Pośrednika. Spełnione zostaną zatem warunki określone w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy. Odnosząc się natomiast do zastosowania stawki podatku dla realizowanej dostawy należy wskazać, że zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a ustawy, stawka podatku wynosi 0%. Na podstawie natomiast art. 41 ust. 11 ustawy, powyższe regulacje stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy (tzw. eksport pośredni), jeżeli ze wspomnianego dokumentu wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Stosownie bowiem do tego przepisu przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b, jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6, z którego wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Przepisy ust. 7 i 9 stosuje się odpowiednio.

2016
27
lis

Istota:

Opodatkowanie transakcji sprzedaży samochodu

Fragment:

Przekładając powołane przepisy prawa na grunt rozpatrywanej sprawy należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że dokonana przez Wnioskodawcę transakcja wypełnia definicję eksportu pośredniego, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy. Z okoliczności sprawy wynika bowiem, że Wnioskodawca dokonał sprzedaży pojazdu na rzecz osoby fizycznej, której miejscem zamieszkania jest terytorium państwa trzeciego, tj. G. w Szwajcarii oraz, że nabywca dokonał wywozu przedmiotowego pojazdu z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty, dokonując odprawy celnej we własnym imieniu. W eksporcie pośrednim, z jakim mamy do czynienia w niniejszej sprawie, zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 11 ustawy ma zastosowanie preferencyjna stawka podatku VAT w wysokości 0%. Warunkiem uprawniającym do jej zastosowania jest posiadanie dokumentów zdefiniowanych w przepisach celnych, które jednoznacznie potwierdzają wywóz towarów poza granicę Unii Europejskiej. Wnioskodawca posiada dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 41 ust. 6 ustawy, w postaci Potwierdzenia wywozu (IE599). Zatem należy uznać, że w analizowanej sprawie zaistniały okoliczności uprawniające Wnioskodawcę do zastosowania dla opisanej transakcji 0% stawki podatku VAT, o której mowa w art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 11 ustawy o VAT i wystawienia faktury korygującej.

2016
4
mar

Istota:

Możliwość zastosowania stawki VAT 0% w eksporcie pośrednim.

Fragment:

Z uwagi na to, że to nie Wnioskodawca będzie podmiotem odpowiedzialnym za transport towarów, ale nabywca dokonujący dalszej dostawy posiadający siedzibę poza terytorium kraju, będziemy mieć do czynienia z eksportem pośrednim, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy. W przypadku eksportu pośredniego, zgodnie z art. 41 ust. 11 ustawy, zastosowanie ma stawka podatku w wysokości 0%, jeżeli spełnione są warunki zawarte w tym przepisie. Dokument, jakim Spółka powinna się posłużyć dla wykazania eksportu pośredniego, winien tę okoliczność jednoznacznie i w sposób niebudzący wątpliwości potwierdzać. Spółka powinna zatem posiadać w swojej dokumentacji dowód wiarygodny i potwierdzający faktyczne dokonanie wywozu towaru poza terytorium Unii Europejskiej, z którego musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Wnioskodawca wskazał, że w następstwie dokonanego zgłoszenia celnego wywozowego oraz późniejszego wywozu towaru z terytorium Polski poza UE, Spółka otrzyma dokument celny IE-599 potwierdzający wywóz towaru poza terytorium UE. A zatem, jeżeli Wnioskodawca przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiadać będzie stosowne dokumenty spełniające warunki określone w przepisach celnych, które jednoznacznie potwierdzą wywóz towarów poza granicę Unii Europejskiej, będzie on uprawniony do opodatkowania opisanych dostaw stawką podatku w wysokości 0%, z uwzględnieniem art. 41 ust. 7 i 9 ustawy.

2015
4
paź

Istota:

Stawka podatku w eksporcie pośrednim.

Fragment:

W przypadku eksportu pośredniego z jakim mamy do czynienia w niniejszej sprawie - zgodnie z art. 41 ust. 11 ustawy - zastosowanie ma stawka podatku w wysokości 0%, jeżeli spełnione są warunki zawarte w tym przepisie. Dokument, jakim Spółka powinna się posłużyć dla wykazania eksportu pośredniego, winien tę okoliczność jednoznacznie i w sposób niebudzący wątpliwości potwierdzać. Spółka powinna zatem posiadać w swojej dokumentacji dowód wiarygodny i potwierdzający faktyczne dokonanie wywozu towaru poza terytorium Unii Europejskiej, z którego musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Spółka wskazała, że wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej jest udokumentowany komunikatem IE-599. Zgłosiła ona firmie francuskiej potrzebę otrzymania tego komunikatu. Zatem jeżeli Spółka otrzyma komunikat IE-599, będzie dysponowała dokumentem uprawniającym ją do zastosowania dla eksportu pośredniego stawki podatku w wysokości 0%. Reasumując należy stwierdzić, że w świetle powołanych przepisów ustawy opisana dostawa towaru stanowi eksport pośredni towarów opodatkowany stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

2014
5
lis

Istota:

Opodatkowanie stawką 0% podatku VAT eksportu pośredniego

Fragment:

(...) eksport pośredni. Transport nie ma nieprzerwanego charakteru, gdyż najpierw następuje przewóz towarów przez Spółkę do miejsca wskazanego przez Klienta na terenie Polski (do chłodni), tam ma miejsce kompletowanie towarów i dopiero z tego miejsca następuje wywóz towarów na terytorium kraju trzeciego. Ponadto w wyniku dostawy towarów na rzecz Klienta z UE nie ma miejsca wywóz towaru poza terytorium Polski, jedynie przemieszczenie towaru z magazynu Spółki do chłodni wskazanej przez Klienta na terenie Polski. Zatem transakcja dostawy towarów na rzecz Klienta z UE opisana w schemacie A nie stanowi eksportu pośredniego opodatkowanego stawką 0%. Dostawę tych towarów należy rozpoznać jako transakcję krajową opodatkowaną stawką właściwą dla danych towarów. Następnie tut. Organ uznał stanowisko za prawidłowe w części dotyczącej opodatkowania stawką 0% transakcji dostawy towarów przedstawionej w schemacie B jako eksport pośredni. Organ wskazał, że przedstawiona transakcja będzie eksportem pośrednim, gdyż zostaną spełnione przesłanki wynikające z art. 2 ust. 8 ustawy. W wyniku sprzedaży towaru na rzecz Klienta z UE towar ten zostaje wywieziony z terytorium Polski na terytorium kraju trzeciego (tj.

2014
3
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania transakcji sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta z terytorium Unii Europejskiej za eksport pośredni, opodatkowany stawką podatku w wysokości 0%.

Fragment:

(...) eksport pośredni, opodatkowany stawką podatku w wysokości 0% – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania transakcji sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta z terytorium Unii Europejskiej za eksport pośredni, opodatkowany stawką podatku w wysokości 0%. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Spółka jest osobą prawną, której głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest produkcja obrabiarek do metalu. Jest ona spółką córką niemieckiego koncernu „ G ” z siedzibą w B. Zainteresowany dokonuje sprzedaży łańcuchowej (kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich – Wnioskodawca wydaje towar bezpośrednio ostatniemu). Sprzedaż odbywa się m.in. w formie eksportu pośredniego, np: Wnioskodawca (Polska) – „ Dx ” (Austria) – „ Dy ” (Turcja). W przypadku eksportu pośredniego, Zainteresowany zidentyfikowany na potrzeby VAT UE wystawia fakturę (np. na warunkach FCA wg Incoterms 2010) na kontrahenta austriackiego (posiadającego austriacki nr VAT UE z siedzibą w Austrii).

2012
9
paź

Istota:

Określenie czy komunikat IE-599 bez pieczątki i podpisu w przypadku eksportu pośredniego jest potwierdzeniem dokonania wywozu poza obszar Wspólnoty.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy komunikat IE-599 bez pieczątki i podpisu w przypadku eksportu pośredniego jest potwierdzeniem dokonania wywozu poza obszar Wspólnoty. Zgodnie z art. 41 ust. 11 ustawy o VAT stawka podatku w wysokości 0% ma zastosowanie dla eksportu pośredniego, jeżeli spełnione zostały warunki zawarte w tym przepisie. Dokumenty, jakimi Wnioskodawca powinien posłużyć się dla wykazania dokonania eksportu pośredniego winny tę okoliczność jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzać. Podatnik powinien zatem posiadać w swojej dokumentacji dowody wiarygodne i potwierdzające faktyczne dokonanie tych czynności. Dokument, jakim Wnioskodawca powinien posłużyć się dla wykazania dokonania eksportu pośredniego winien tę okoliczność jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzać. Powinien on zatem posiadać w swojej dokumentacji dowód wiarygodny i potwierdzający faktyczne dokonanie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej, z którego musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. W niniejszej sprawie podstawową kwestią jest zatem ustalenie, co należy uznać za kopię komunikatu IE-599, w szczególności, czy kopią taką może być komunikat IE-599 przesłany pocztą elektroniczną.

2012
9
paź

Istota:

VAT 0%:1) w przypadku gdy sprzedaż następuje do kontrahenta amerykańskiego X z dostawą do Brazylii (transport organizuje kontrahent odbierający towar w Brazylii) jako eksport bezpośredni?
2) w przypadku gdy sprzedaż następuje do kontrahenta austriackiego X- z dostawa towaru do Turcji (transport organizuje kontrahent w Turcji) jako eksport pośredni?

Fragment:

(...) eksport pośredni, opodatkowany stawką podatku w wysokości 0% – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania transakcji sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta z terytorium Unii Europejskiej za eksport pośredni, opodatkowany stawką podatku w wysokości 0%. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Spółka jest osobą prawną, której głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest produkcja obrabiarek do metalu. Jest ona spółką córką niemieckiego koncernu G. z siedzibą w Z. Zainteresowany dokonuje sprzedaży łańcuchowej (kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich - Wnioskodawca wydaje towar bezpośrednio ostatniemu). Sprzedaż odbywa się m.in. w formie eksportu pośredniego, np: Wnioskodawca (Polska) - X (Austria) - Y (Turcja). W przypadku eksportu pośredniego, Zainteresowany zidentyfikowany na potrzeby VAT UE wystawia fakturę (np. na warunkach FCA wg Incoterms 2010) na kontrahenta austriackiego (posiadającego austriacki nr VAT UE z siedzibą w Austrii).