Eksport bezpośredni | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to eksport bezpośredni. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
30
mar

Istota:

Czy w przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca prawidłowo uznaje, iż dokonuje tzw. eksportu bezpośredniego, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a) ustawy o VAT, wobec czego ma prawo do stosowania stawki 0%?

Fragment:

Wnioskodawca wnosi o wydanie interpretacji indywidualnej jedynie dla wskazanego opisu sprawy, tj. gdy po jego stronie ciążą wyżej wspomniane obowiązki i potwierdzenie, czy wystarczy to do uznania, że Zainteresowany dokonuje tzw. eksportu bezpośredniego, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a ustawy o VAT (przy spełnieniu wymogów dokumentacyjnych w zakresie potwierdzenia wywozu). W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca prawidłowo uznaje, iż dokonuje tzw. eksportu bezpośredniego, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a ustawy o VAT, wobec czego ma prawo do stosowania stawki 0%... Zdaniem Wnioskodawcy, opisane transakcje, w wyniku których towar opuszcza terytorium UE a on występuje jako eksporter na dokumentach celnych stanowią eksport bezpośredni towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a ustawy o VAT, uprawniający go do zastosowania stawki 0% w przypadku otrzymania komunikatu IE599 potwierdzającego wywóz towarów. W tym wypadku nie wystąpi eksport pośredni, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy o VAT. Swoje stanowisko Zainteresowany opiera na następującej argumentacji: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega eksport towarów. Przez eksport towarów, zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy o VAT, rozumie się zaś potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju (...)

2012
9
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca właściwie kwalifikuje transakcje łańcuchowe i właściwie stosuje stawkę VAT 0%:1) w przypadku gdy sprzedaż następuje do kontrahenta amerykańskiego X z dostawą do Brazylii (transport organizuje kontrahent odbierający towar w Brazylii) jako eksport bezpośredni?
2) w przypadku gdy sprzedaż następuje do kontrahenta austriackiego X- z dostawa towaru do Turcji (transport organizuje kontrahent w Turcji) jako eksport pośredni?

Fragment:

(...) eksport bezpośredni, opodatkowany stawką podatku w wysokości 0% – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania transakcji sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta spoza Unii Europejskiej za eksport bezpośredni, opodatkowany stawką podatku w wysokości 0%. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Spółka jest osobą prawną, której głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest produkcja obrabiarek do metalu. Jest ona spółką córką niemieckiego koncernu G. z siedzibą w A. Zainteresowany dokonuje sprzedaży łańcuchowej (kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich - Wnioskodawca wydaje towar bezpośrednio ostatniemu). Sprzedaż odbywa się m.in. w formie eksportu bezpośredniego, np.: Wnioskodawca (Polska) - X (Stany Zjednoczone) – Y (Brazylia) - Z (Brazylia). W przypadku eksportu bezpośredniego, Zainteresowany wystawia fakturę (np. na warunkach FCA wg Incoterms 2010) dla kontrahenta X w Stanach Zjednoczonych.

2012
14
wrz

Istota:

Uznanie dostaw towarów za eksport i opodatkowanie ich stawką 0%

Fragment:

Sytuacja, kiedy eksporter lub podmiot przez niego upoważniony sam dokonuje wywozu towarów z Polski poza terytorium Unii Europejskiej, i na niego wystawione są dokumenty eksportowe jako zgłaszającego towar do odprawy celnej – stanowi, tzw. eksport bezpośredni (art. 2 pkt 8 lit. a ustawy). Eksport pośredni natomiast ma miejsce wówczas, gdy wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium Unii Europejskiej, w wykonaniu dostawy towarów, jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub na jego rzecz (art. 2 pkt 8 lit. b ustawy). Przepis art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Podkreślić także należy, iż zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi. Jedną z czynności, która korzysta z obniżonej stawki podatku VAT jest eksport towarów. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%. W myśl art. 41 ust. 6 ustawy, stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

2012
14
wrz

Istota:

Uznanie dostaw towarów za eksport i opodatkowanie ich stawką 0%

Fragment:

Sytuacja, kiedy eksporter lub podmiot przez niego upoważniony sam dokonuje wywozu towarów z Polski poza terytorium Unii Europejskiej, i na niego wystawione są dokumenty eksportowe jako zgłaszającego towar do odprawy celnej – stanowi, tzw. eksport bezpośredni (art. 2 pkt 8 lit. a ustawy). Eksport pośredni natomiast ma miejsce wówczas, gdy wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium Unii Europejskiej, w wykonaniu dostawy towarów, jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub na jego rzecz (art. 2 pkt 8 lit. b ustawy). Przepis art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Podkreślić także należy, iż zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi. Jedną z czynności, która korzysta z obniżonej stawki podatku VAT jest eksport towarów. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%. W myśl art. 41 ust. 6 ustawy, stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

2012
11
lip

Istota:

Rozpoznanie eksportu towarów oraz określenie właściwej stawki podatku

Fragment:

Jak wskazano powyżej Wnioskodawca dokonał eksportu bezpośredniego towarów, za dowód na udokumentowanie przedmiotowego eksportu należy uznać dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty tj. elektroniczny Komunikat IE-599 otrzymany od reprezentującej Wnioskodawcę agencji celnej, a więc dla określenia prawidłowej stawki podatku zastosowanie znajdzie art. 41 ust. 4 i 6 ustawy. W związku z powyższym Wnioskodawca będzie miał prawo do zastosowania stawki w wysokości 0%, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzyma od reprezentującej Wnioskodawcę agencji celnej komunikat potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Uwzględniając zatem przytoczone powyżej regulacje prawne oraz opis stanu faktycznego przedstawionego we wniosku należy stwierdzić, iż Wnioskodawca dokonuje eksportu bezpośredniego oraz dysponując fakturą sprzedaży oraz elektronicznym komunikatem IE-599, jest uprawniony do zastosowania preferencyjnej 0% stawki podatku od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2012
10
lip

Istota:

Opodatkowanie dostawy towarów ze składu celnego do państw trzecich - eksport bezpośredni towarów z zastosowaniem stawki podatku 0%.

Fragment:

Wskazać jednak należy, iż aby daną transakcję uznać za eksport towarów, muszą wystąpić łącznie następujące warunki: ma miejsce czynność określona w przepisach art. 7 (...) ww. ustawy, w konsekwencji tej czynności dochodzi do wywozu towaru z terytorium Polski poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni) lub przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz (eksport pośredni), wywóz towaru musi być potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych. Mając na uwadze przedstawiony stan sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że dokonywana przez Wnioskodawcę transakcja sprzedaży towarów ze składu celnego poza terytorium Unii Europejskiej, wypełni dyspozycję eksportu bezpośredniego w myśl art. 2 pkt 8 lit. a) ustawy. Stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%. Natomiast art. 41 ust. 6 ustawy stanowi, iż stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Jak wynika z powyższego, ustawa wprowadza dla obu rodzajów eksportu różne warunki formalne, których dopełnienie jest konieczne dla zastosowania stawki 0%. W eksporcie bezpośrednim warunkiem zastosowania stawki 0% jest otrzymanie przez podatnika przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

2011
23
gru

Istota:

Czy sprzedaż towarów (powtarzająca się, w znacznych ilościach – częstotliwa na Ukrainę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, gdy w dokumentach celnych jako Eksporter występuje Sprzedający to eksport bezpośredni w ujęciu ustawy o VAT?

Fragment:

Wobec powyższego, aby uznać daną czynność za eksport towarów, muszą wystąpić łącznie następujące przesłanki: ma miejsce czynność określona w przepisach art. 7 ustawy, następnie, w konsekwencji tej czynności, dochodzi do wywozu towaru z terytorium Polski poza terytorium Wspólnoty przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni), lub przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz (eksport pośredni), wywóz towaru musi być potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych. Ustawodawca definiując pojęcie eksportu towarów, dokonał rozróżnienia sytuacji, w zależności od tego czy będący przedmiotem eksportu towar jest wywożony przez dostawcę lub na jego rzecz, albo czy jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub na jego rzecz. Sytuacja, kiedy eksporter lub podmiot przez niego upoważniony sam dokonuje wywozu towarów z Polski poza terytorium UE, i na niego wystawione są dokumenty eksportowe jako zgłaszającego towar do odprawy celnej - stanowi, tzw. eksport bezpośredni. Eksport pośredni natomiast ma miejsce wówczas, gdy wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium Wspólnoty, w wykonaniu dostawy towarów, jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub na jego rzecz. W tym przypadku polski eksporter sprzedaje towar podmiotowi zagranicznemu, który wywozi go lub zleca jego wywóz poza granicę Wspólnoty, i dokonuje odprawy celnej we własnym imieniu. Należy przy tym zaznaczyć, iż nie należy utożsamiać pojęcia „wywóz towarów” z pojęciem „transport towarów”.

2011
1
paź

Istota:

Eksport bezpośredni

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: do stanu faktycznego: Czy w opisanym stanie wywóz poza terytorium Wspólnoty Europejskiej zgodnie z prezentowanymi wyżej warunkami będzie stanowił eksport bezpośredni, o którym mowa w art. 2 ust. 8 lit. a... do zdarzenia przyszłego: Czy w opisanym stanie wywóz poza terytorium Wspólnoty Europejskiej zgodnie z prezentowanymi wyżej warunkami będzie stanowił eksport bezpośredni, o którym mowa w art. 2 ust. 8 lit. a... Zdaniem Wnioskodawcy: powyższe transakcje przeprowadzone zgodnie z powyższymi warunkami będzie stanowiła eksport bezpośredni. Zgodnie z regulacją przepisu art. 2 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług, za eksport towarów uważa się potwierdzony przez urząd celny wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli taki wywóz dokonywany jest przez: dostawcę lub na jego rzecz, lub dostawcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz. Zdaniem Wnioskodawcy wywóz towarów poza granice Wspólnoty na warunkach dostawy EXW, FCA, FOB, DDU lub DAP będzie stanowił eksport bezpośredni, ponieważ w komunikacie celnym IE599, stanowiącym potwierdzenie wywozu jako nadawca wskazana zostanie Spółka. W związku z powyższym eksport, dla którego: nabywcą i odbiorcą jest ten sam podmiot z kraju trzeciego, nabywcą jest podmiot z określonego kraju trzeciego, natomiast towar przemieszczany jest do innego odbiorcy wskazanego przez nabywcę do tego samego lub innego kraju trzeciego, dokonywany na warunkach EXW, FCA, FOB, DDU lub DAP będzie stanowił eksport bezpośredni, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a ustawy.

2011
1
paź

Istota:

W zakresie rozpoznania eksportu bezpośredniego oraz obowiązku wystawienia faktury VAT jako polski podatnik podatku VAT oraz wykazania tej transakcji w deklaracji podatkowej i ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT.

Fragment:

W związku z powyższym, ww. transakcję należy uznać za eksport bezpośredni towarów, gdyż wywóz towarów nastąpił z terytorium kraju bezpośrednio poza terytorium Wspólnoty a Wnioskodawca dysponuje dokumentem celnym potwierdzającym rozpoczęcie procedury wywozu towarów z terytorium kraju. Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy dotyczące kwestii rozpoznania przez Wnioskodawcę eksportu bezpośredniego należało uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, zgodnie z ust. 2 tego artykułu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

2011
1
wrz

Istota:

Uznanie transakcji za eksport bezpośredni i prawidłowej dokumentacji wywozu towarów poza granicę Wspólnoty.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy na podstawie posiadanej dokumentacji Spółka prawidłowo uznaje wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej przez Producenta działającego w oparciu o udzielone mu pełnomocnictwo za eksport bezpośredni dokonywany na rzecz dostawcy w rozumieniu art. 2 ust. 8 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), korzystający z preferencyjnej stawki podatku 0%... Zdaniem Wnioskodawcy wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty dokonywany na podstawie udzielonego Producentowi pełnomocnictwa stanowi dla Spółki eksport bezpośredni w rozumieniu art. 2 ust. 8 lit. a) ustawy o VA T. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 8 ustawy o VA T przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy o VAT, jeżeli wywóz jest dokonany przez dostawcę lub na jego rzecz (tzw. eksport bezpośredni) lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz (tzw. eksport pośredni). Wobec powyższe go, w celu uznania danej dostawy za tzw. eksport bezpośredni konieczne jest spełnienie następujących warunków: dokonanie wywozu towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty; potwierdzenie tego wywozu przez urząd celny określony w przepisach celnych; dokonanie tego wywozu w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy o VAT; dokonanie tego wywozu przez dostawcę lub na jego rzecz.