IBPBII/2/415W-58/09/JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przekazanie pożytków z działalności gospodarczej spółdzielni na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości nie stanowi dla członków przychodu z art. 11 ust. 1 podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na wezwanie Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 02 lipca 2009r. (data wpływu do tut. Biura 07 lipca 2009r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 15 czerwca 2009r. Znak: IBPB II/2/415-334/09/JG, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje. W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, stwierdzono, iż istnieją podstawy do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie dotyczącym skutków podatkowych przekazania pożytków z działalności spółdzielni na eksploatację i utrzymanie nieruchomości.

Treść zarzutów zawartych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa.

Wzywający przedmiotowej interpretacji zarzuca naruszenie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez błędną wykładnię i nieprawidłowe zastosowanie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem wzywającego, przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe wskazywało na art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który pozwala przeznaczyć nadwyżkę bilansową wypracowaną przez spółdzielnię z własnej działalności gospodarczej tj. z najmu lokali, dzierżaw terenu czy przychodów finansowych, na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości będących mieniem spółdzielni w zakresie w jakim wydatki te obciążają członków spółdzielni zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Natomiast w wydanej interpretacji powołany został art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym przedstawiony jest katalog otwarty przychodów podatkowych z innych źródeł, w sytuacji gdy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe mające charakter trwałego przysporzenia w majątku podatnika. Powyższe wskazanie, że podatnik osiąga korzyść majątkową gdyż zmniejsza się jego zobowiązanie – w ocenie wzywającego jest błędne.

Wzywający zaznaczył, że wypełniając zadania statutowe ma utrzymywać w należytym stanie mienie spółdzielni służące wszystkim jego mieszkańcom, a zysk z własnej działalności chce przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem jej mienia. Mieszkańcy mają uczestniczyć w kosztach z tym związanych (art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych), tak więc spółdzielnia ustalając opłaty eksploatacyjne bierze pod uwagę zysk z własnej działalności gospodarczej (od którego płaci podatek dochodowy od osób prawnych).

Zdaniem wzywającego w przedmiotowej sprawie należało wziąć pod uwagę aspekt, iż spółdzielnia zamierza przeznaczyć nadwyżkę bilansową na utrzymanie ogólnodostępnej infrastruktury. W tym stanie rzeczy nie sposób jest ustalić, jakie przysporzenie z remontu parkingu mógłby mieć członek nie posiadający samochodu, albo jaki przychód osiągnie mieszkaniec nie posiadający dzieci z wymiany piasku w piaskownicy lub naprawy urządzeń placu zabaw. Nie można uznać też, iż podatnicy uzyskują świadczenia nieodpłatne, gdyż osoby te nie otrzymują żadnych środków finansowych, jak również nie przysługuje im żadne świadczenie ze strony spółdzielni.

Odpowiedź na zarzuty.

W dniu 24 marca 2009r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazania pożytków z działalności spółdzielni na eksploatację i utrzymanie nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Zgodnie z art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pożytki i inne przychody z działalności gospodarczej można przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków.

W związku z tym zadano pytanie:

Czy przekazanie pożytków z działalności gospodarczej spółdzielni na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości nie stanowi dla członków przychodu z art. 11 ust. 1 podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem wnioskodawcy, przekazanie pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej na utrzymanie nieruchomości będących w zasobach spółdzielni nie stanowi przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając z upoważnienia Ministra Finansów uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe stwierdzając, że przekazanie pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej spółdzielni na pokrycie obciążających członków wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, stanowi dla tych członków przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), gdyż otrzymują oni trwałe przysporzenie.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydając w przedmiotowej sprawie indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego oceny prawnej dokonał na podstawie opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego. Elementem przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego było przywołanie jedynie przepisu art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na mocy którego pożytki i inne przychody z działalności gospodarczej można przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków. Dopiero na etapie wezwania do usunięcia naruszenia prawa wzywający dokonał doprecyzowania przedstawionego zdarzenia wskazując, że podatnicy nie otrzymują żadnych środków finansowych, jak również żadnych innych świadczeń ze strony spółdzielni. W ocenie tut. organu zaistnienie powyższych okoliczności ma istotne znaczenie dla sprawy będącej przedmiotem złożonego wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji.

Wobec powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra finansów zmienia w całości swoje stanowisko zawarte w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 15 czerwca 2009r. Znak: IBPB II/2/415-334/09/JG w zakresie skutków podatkowych przekazania pożytków z działalności spółdzielni na eksploatację i utrzymanie nieruchomości i stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 tej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne (tj. nie związane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu) przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Pod pojęciem tym należy również rozumieć każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu.

Jak wynika z treści art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej. Natomiast w myśl ust. 2 tego artykułu, pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

Cytowany powyżej art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pozwala pożytki i przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielni przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej przez spółdzielnię. Tak sformułowany przepis nie nakłada obowiązku przeznaczania na wymienione cele pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej, a jedynie to umożliwia. Umożliwia też przeznaczenie tych pożytków i przychodów na inne cele.

Możliwość pokrycia przez spółdzielnię mieszkaniową przychodami i pożytkami z własnej działalności gospodarczej wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz wydatków na działalność społeczną, kulturalną i oświatową dotyczy wyłącznie członków. Osoby niebędące członkami nie mają prawa do korzystania z tych przychodów i pożytków. Nie ma za to znaczenia, jakim tytułem prawnym do lokalu dysponuje członek spółdzielni - czy ma lokatorskie, czy własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego, czy spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego (w tym do garażu), czy jest właścicielem lokalu mieszkalnego bądź niemieszkalnego, a nawet czy jest najemcą. Wystarczy, że jest członkiem spółdzielni, aby spółdzielnia mogła pokryć przychodami z własnej działalności całość lub część obciążających go (zgodnie z przepisami art. 4 ww. ustawy) wydatków na utrzymanie i eksploatację nieruchomości lub wydatków na pokrycie prowadzonej przez spółdzielnię działalności społecznej, kulturalnej albo oświatowej - ale wyłącznie takich wydatków. Nie mogą być w ten sposób pokryte inne wydatki obciążające członka, np. wydatki na pokrycie kosztów budowy ( wkłady budowlane lub mieszkaniowe).

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym wzywający nadwyżkę bilansową wypracowaną przez spółdzielnię z własnej działalności gospodarczej tj. z najmu lokali, dzierżaw terenu czy przychodów finansowych, zamierza przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości będących mieniem spółdzielni w zakresie w jakim wydatki te obciążają członków. Wzywający podnosi w wezwaniu, że ustalając opłaty eksploatacyjne spółdzielnia bierze pod uwagę zysk z własnej działalności.

W świetle powyższego należy wywieść, że skoro ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych zezwala na przeznaczenie pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków, przy czym nie będzie się to wiązało z żaden sposób z otrzymaniem przez tych członków od spółdzielni środków finansowych bądź innych świadczeń, a jedynie wpłynie w przyszłości na ustalenie wysokości opłat eksploatacyjnych, to po stronie członków spółdzielni nie powstanie przychód do opodatkowania.

Zatem prawidłowe jest stanowisko spółdzielni, że przekazanie nadwyżki bilansowej wypracowanej z własnej działalności na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem ogólnodostępnej infrastruktury – nie stanowi dla członków przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na zmienioną niniejszym aktem pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie z dnia 15 czerwca 2009r. Znak: IBPB II/2/415-334/09/JG stronie przysługuje prawo wniesienia skargi z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia niniejszej odpowiedzi (art. 53 § 2 ww. ustawy) za pośrednictwem organu, który wydał interpretację (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.