0461-ITPP2.4512.134.2017.1.RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych dotyczących łodzi motorowej oraz wydatków związanych z jej rejestracją i eksploatacją.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia z dnia 2 lutego 2017 r. (data wpływu 10 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych dotyczących łodzi motorowej oraz wydatków związanych z jej rejestracją i eksploatacją – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych dotyczących łodzi motorowej oraz wydatków związanych z jej rejestracją i eksploatacją.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Przeważająca działalność gospodarcza to transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z). Jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. Wnioskodawca planuje rozszerzyć działalność gospodarczą o wynajem i dzierżawę środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z). W tym celu zakupi łódź motorową finansowaną leasingiem operacyjnym lub leasingiem finansowym. Łódź motorowa nie stanowi pojazdu samochodowego, natomiast podlega rejestracji w wydziale komunikacji. Łódź motorowa będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy będzie przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty (100%) podatku naliczonego od miesięcznych rat z otrzymywanych faktur VAT od firmy leasingowej, jeżeli oddanie w odpłatne użytkowanie tej łodzi motorowej będzie sezonowe, a pojedyncze umowy z klientami mogą być zawarte na krótkie okresy czasu, to jest: jeden dzień, kilka dni, jeden tydzień, kilka tygodni (leasing operacyjny)?
  2. Czy będzie przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty (100%) podatku naliczonego od otrzymanej faktury VAT od firmy leasingowej, jeżeli oddanie w odpłatne użytkowanie tej łodzi motorowej będzie sezonowe, a pojedyncze umowy z klientami mogą być zawarte na krótkie okresy czasu, to jest: jeden dzień, kilka dni, jeden tydzień, kilka tygodni (leasing finansowy)?
  3. Czy będzie przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty (100%) podatku naliczonego przy wydatkach związanych z rejestracją, eksploatacją łodzi motorowej, w tym między innymi: przeglądy techniczne, ubezpieczenie, paliwo, części oraz usługi napraw, cumowanie, parkowanie w porcie oraz pozostałe wydatki związane z użytkowaniem łodzi motorowej (leasing operacyjny, leasing finansowy)?

Zdaniem Wnioskodawcy:

  • odpowiedź na pytanie 1 - tak.
  • odpowiedź na pytanie 2 - tak.
  • odpowiedź na pytanie 3 - tak.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Stosownie do dyspozycji art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Powyższa regulacja zawarta w art. 86 ust. 1 ustawy wskazuje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Analiza przedstawionych zdarzeń przyszłych oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że o ile rzeczywiście – jak wynika z treści wniosku – leasingowana łódź (w ramach leasingu finansowego lub operacyjnego) będzie przez Spółkę wykorzystywana wyłącznie do działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych oraz wydatków związanych z jej rejestracją i eksploatacją niezależnie od okresu na jaki zostaną zawarte poszczególne umowy najmu/dzierżawy. Powyższe prawo będzie przysługiwać, o ile nie będą zachodziły wyłączenia zawarte w art. 88 ustawy.

Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku zdarzeń przyszłych, z których nie wynika aby przedmiotowa łódź wykorzystywana była na cele osobiste, pozostające poza działalnością gospodarczą. Oznacza to, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostaną określone odmienne zdarzenia przyszłe, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.