Eksploatacja samochodu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to eksploatacja samochodu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
26
cze

Istota:

Czy zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów w całości przez Wnioskodawczynię odpisów amortyzacyjnych, wydatków na eksploatację samochodu i podatku VAT niepodlegającego odliczeniu jest prawidłowe?

Fragment:

Zatem, zgodnie z powyższym przepisem, 50% kwoty podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur związanych z eksploatacją samochodu osobowego - nie obniża podatku należnego. Odnosząc powyższe do analizowanej sprawy wyjaśnić należy, że wejście w życie przepisów ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 312), nie oznacza, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy ci zobligowani są do automatycznego pomniejszenia kosztów używania samochodu osobowego o 50%. Wydatki na eksploatację samochodu osobowego muszą przede wszystkim spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. muszą być związane z wykorzystaniem samochodu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli wydatki z tego tytułu spełniają te kryteria, wówczas stanowią koszt uzyskania przychodu wraz z niepodlegającym odliczeniu podatkiem VAT, tj. nieodliczonym podatkiem VAT od wydatków na eksploatację samochodu osobowego, który nie obniżył podatku należnego w podatku od towarów i usług. Kosztem uzyskania przychodów są również odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23 (art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

2015
15
sty

Istota:

Czy w świetle zmian ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca ma prawo do pełnego rozliczania kosztów związanych z podatkiem dochodowym, tzn. paliwa, amortyzacji, części zamiennych, napraw?

Fragment:

Zatem, zgodnie z powyższym przepisem, 50% kwoty podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur związanych z eksploatacją samochodu osobowego - nie obniża podatku należnego. Odnosząc powyższe do analizowanej sprawy wyjaśnić należy, że wejście w życie przepisów ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 312), nie oznacza, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy ci zobligowani są do automatycznego pomniejszenia kosztów używania samochodu osobowego o 50%. Wydatki na eksploatację samochodu osobowego (koszty napraw, paliwa, części samochodowych) muszą przede wszystkim spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. muszą być związane z wykorzystaniem samochodu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli wydatki z tego tytułu spełniają te kryteria, wówczas stanowią koszt uzyskania przychodu wraz z niepodlegającym odliczeniu podatkiem VAT, tj. nieodliczonym podatkiem VAT od wydatków na eksploatację samochodu osobowego, który nie obniżył podatku należnego w podatku od towarów i usług. Skoro jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca wykorzystuje samochód osobowy wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą, to - niezależnie od zmian wprowadzonych do ustawy o podatku od towarów i usług - może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na eksploatację tego samochodu wraz z niepodlegającym odliczeniu podatkiem VAT.

2013
8
maj

Istota:

Czy Spółka poprawnie zalicza czynsz za najem samochodu, w koszty uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Spółka może zatem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione i udokumentowane wydatki związane z wynajmem i eksploatacją samochodów osobowych (koszty paliwa, parkingów), jednakże wyłącznie do wysokości limitu, który stanowi kwota wynikająca z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika i stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, przy czym Spółka obowiązana jest do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu zawierającej dane wskazane w art. 16 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Reasumując, koszty wynajmu samochodów osobowych powinny być uznawane za koszty używania samochodów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji będą mogły zostać zaliczone do kosztów podatkowych tylko do wysokości limitu. Wobec powyższego, stanowisko Spółki, iż wydatki z tytułu czynszu za najem samochodów osobowych podlegają zaliczeniu w ciężar kosztów uzyskania przychodów w całości (bez ograniczeń wynikających z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
sie

Istota:

Czy ponoszone przez firmę wydatki związane z jej działalnością, typu eksploatacja samochodu służbowego, użytkowanie służbowego telefonu, koszty delegacji tego wspólnika będą stanowiły podatkowe koszty uzyskania przychodu dla firmy?

Fragment:

Reasumując, wyłącznie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Spółkę z tytułu wyjazdów służbowych udziałowca (członka zarządu), użytkowania telefonu służbowego oraz eksploatacji samochodu służbowego mogą być rozpoznawane jako koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem regulacji art. 16 ust. 1 ustawy. Warunkiem niezbędnym ich kwalifikacji jest oczywiście wykazanie, że między tymi wydatkami a zamierzonym przychodem istnieje związek przyczynowo-skutkowy w tym znaczeniu, że są one uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, a w rezultacie ich poniesienia Spółka oczekiwała zwiększenia swoich przychodów, względnie zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu. Skutkiem tego konieczne jest udokumentowanie, także w razie nie uzyskania przychodu w następstwie poniesienia tych wydatków, że były one – obiektywnie rzecz ujmując – racjonalne co do zasady i co do wielkości. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Zapytanie Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych? Stanowisko wnioskodawcy Zdaniem składającego zapytanie podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Działając na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola rozpatrzył przedmiotowy wniosek i postanowił uznać stanowisko podatnika w nim zawarte za nieprawidłowe. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) /zwanej dalej ustawą/ podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Realizacja prawa wynikającego z powyższego artykułu, została obostrzona ograniczeniami wynikającymi z art. 88. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zawarł umowę użyczenia samochodu osobowego od ojca, który jest wykorzystywany dla celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Czy koszty związane z eksploatacją samochodu będą stanowiły koszty uzyskania przychodu ?

Fragment:

Ustawowa definicja nie kwalifikuje danego wydatku do kosztu podatkowego, stanowi jedynie, iż aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodu spełnione muszą być dwa warunki: 1/ koszt musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu oraz 2/ nie może to być koszt wymieniony w katalogu negatywnym, tj. w ustawowym katalogu kosztów nie uznanych za koszt podatkowy - art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, wydatki z tytułu wykorzystywania dla potrzeb działalności gospodarczej opisanego wyżej samochodu ciężarowego będą stanowiły koszty uzyskania przychodu. Pamiętać jednak należy, że ciężar udowodnienia zasadności poniesienia danego wydatku uznanego później za koszt uzyskania przychodu spoczywa na podatniku. Reasumując w przedstawionym przez Pana stanie faktycznym przy założeniu zasadności kosztów i ustawowych warunkach uznać należy, iż koszty związane z używaniem samochodu w momencie ich poniesienia będą stanowiły koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu przedstawionego w zapytaniu, interpretacja nie jest wiążąca dla Pana, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe, organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia - art. 14 b par. 1 i par. 2 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa .

2011
1
mar

Istota:

Czy w okresie od wejścia w życie znowelizowanych przepisów art. 86 i art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, a dniem uzyskania zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych, które zgodnie z art.86 ust.4 pkt 1 kwalifikują się do rodzaju: wielozadaniowy, van.

Fragment:

(...) wynika takie przeznaczenie; pojazdy specjalne w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, których przeznaczenie zostało wymienione w załączniku nr 9 do ustawy o VAT. Tym samym zakaz odliczenia podatku od paliwa, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt.3 nie odnosi się do paliwa wykorzystywanego do pojazdów których ten przepis nie dotyczy. Podatnikowi będzie przysługiwało odliczenie podatku od paliwa wykorzystywanego do pojazdów wymienionych w art. 86 ust. 4. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych, określonych w ust. 4 pkt 1 - 4, stwierdza się, zgodnie z przepisem art. 86 ust. 5 ustawy, na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. Kopię zaświadczenia, podatnik jest obowiązany dostarczyć, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, do naczelnika urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 21 kwietnia 2005r. na potrzeby art. 88 ust. 1 pkt. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy możliwe jest odliczenie podatku VAT od zakupionego paliwa do przedmiotowych samochodów?

Fragment:

(...) samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; do obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków; 3 )pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków; 4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielone elementy pojazdu; 5) pojazdów samochodowych będących (...)

2011
1
mar

Istota:

Strona w piśmie przedstawiła następujący stan faktyczny:
"Jestem podatnikiem podatku dochodowego (prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów) oraz podatnikiem VAT od 16 kwietnia 2005 roku. Jestem współwłaścicielem (wspólnie z ojcem) używanego wcześniej pojazdu marki Fiat Ducato o pojemności 2500cm3 ładowności 1030 kg, zarejestrowanego na 6 osób. W/w auto kupiliśmy przed rozpoczęciem prowadzenia mojej działalności gospodarczej. Od 16 kwietnia 2005 roku użytkuję w/w pojazd na cele związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą (usługi budowlane). W związku z powyższym chciałbym dowiedzieć się , czy koszty związane z eksploatacją tego auta mogę zaliczać do kosztów uzyskania przychodów i jak je ewidencjonować? Czy prowadzę w tym celu ewidencję przebiegu pojazdu, czy koszty eksploatacji ewidencjonuje się jak w przypadku pojazdu osobowego w ewidencji zakupu VAT (oprócz paliwa), a do PKPiR wprowadza się tylko kwotę netto tych wydatków? Oraz czy potrzebna jest zgoda (umowa) mojego ojca jako współwłaściciela auta na używanie tego pojazdu na moje cele gospodarcze? Czy istnieje konieczność wprowadzania pojazdu do ewidencji środków trwałych(osobiście wolałbym nie amortyzować w/w auta), oraz jakie dane powinna zwierać faktura na zakup paliwa i ewentualnie części samochodowych?
Czy koszty związane z eksploatacją samochodu marki Fiat Ducato o ładowności 1030 kg mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu nie wprowadzając samochodu do ewidencji środków trwałych, wydatki takie jak: zakup paliwa, ogumienie, naprawy, zakup części? Samochód ten w dowodzie rejestracyjnym jako rodzaj pojazdu określono jako ciężarowy.

Fragment:

Koszty związane z eksploatacją samochodu stanowiącego Pana współwłasność z ojcem nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych nie zostały wymienione przez ustawodawcę wśród wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów. W związku z powyższym podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z bieżącą eksploatacją, jak: zakup paliwa, wymiana opon, części samochodowych, bieżące naprawy. Podstawą do zaliczenia tych wydatków w ciężar kosztów są dowody dokumentujące fakt ich poniesienia tj.: faktury VAT, rachunki. W sytuacji, gdy koszty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów księgowane są metodą kasową wydatki związane z eksploatacją w wartości netto (w sytuacji gdy przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku naliczonego) podlegają wpisaniu do księgi przychodów i rozchodów w dacie poniesienia wydatku (zapłacenia). W przypadku używania w działalności gospodarczej samochodu ciężarowego niestanowiącego środka trwałego, obowiązujące przepisy prawne nie nakładają obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Obowiązek ten dotyczy stosownie do przepisu art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącznie samochodów osobowych.

2011
1
mar

Istota:

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatki związane z eksploatacją użyczonego samochodu.

Fragment:

W świetle powyższego uznanie za koszt uzyskania przychodów wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego używanego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej podatnika na podstawie umowy użyczenia jest w pełni uzasadnione, przy jednoczesnej jednakże konieczności zachowania warunków wynikających z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy. W art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy wskazano bowiem, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. W celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Z powyższego wynika, że wydatki poniesione przez podatnika na eksploatacją samochodu osobowego używanego w prowadzonej działalności na podstawie umowy użyczenia, a zatem niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, rozliczać należy na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu.