Eksploatacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to eksploatacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
14
cze

Istota:

Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych dotyczących łodzi motorowej oraz wydatków związanych z jej rejestracją i eksploatacją.

Fragment:

(...) eksploatacją – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych dotyczących łodzi motorowej oraz wydatków związanych z jej rejestracją i eksploatacją. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Przeważająca działalność gospodarcza to transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z). Jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. Wnioskodawca planuje rozszerzyć działalność gospodarczą o wynajem i dzierżawę środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z). W tym celu zakupi łódź motorową finansowaną leasingiem operacyjnym lub leasingiem finansowym. Łódź motorowa nie stanowi pojazdu samochodowego, natomiast podlega rejestracji w wydziale komunikacji. Łódź motorowa będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

2016
14
lip

Istota:

Czy Wnioskodawcom w okresie od dnia 10 marca 2016 r. z tytułu wynajmu lokalu niemieszkalnego (użytkowego), który to lokal użytkowy nie jest wynajmowany od dnia 1 kwietnia 2016 r., przysługuje prawo ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ewidencjonowania oraz zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z eksploatacją ww. lokalu niemieszkalnego wpłacanych przez Spółkę na rzecz Wspólnoty, wydatków z tytułu zapłaconych odsetek od powyżej opisanego kredytu inwestycyjnego, naliczanych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej lokalu niemieszkalnego (użytkowego) oraz zapłaconych przez Spółkę opłat za wieczyste użytkowanie gruntu związanego z tym lokalem?

Fragment:

Powziął Pan wątpliwość, czy w okresie, kiedy lokal użytkowy nie będzie wynajmowany, do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją ww. lokalu niemieszkalnego wpłacanych przez Spółkę na rzecz Wspólnoty, wydatków z tytułu zapłaconych odsetek od powyżej opisanego kredytu inwestycyjnego, naliczanych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej lokalu niemieszkalnego (użytkowego) oraz zapłaconych przez Spółkę opłat za wieczyste użytkowanie gruntu związanego z ww. lokalem. W przypadku czasowego zaprzestania wynajmu lokalu niemieszkalnego w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, należy mieć na uwadze treść art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi że kosztem uzyskania przychodu mogą być wszelkie wydatki poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby przynosiło ono dochody w przyszłości. W związku z tym należy uznać, że do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie najmu można zaliczyć wydatki ponoszone w celu utrzymania (zabezpieczenia) lokalu niemieszkalnego w trakcie czasowego braku najemcy, których wysokość nie jest uzależniona od faktu jego wynajmowania. Do takich wydatków można zaliczyć m.in. wydatki związane z eksploatacją ww. lokalu niemieszkalnego (opłaty za ogrzewanie lokalu, koszty administracji, koszty wspólne), opłacaniem podatku od nieruchomości, zapłatą za prawo wieczystego użytkowania gruntu, które nie są uzależnione od wielkości zużycia.

2015
8
sty

Istota:

Czy poniesione w latach 2005-2012 koszty związane z uzyskaniem koncesji na wydobywanie dolomitu mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów stopniowo przez okres na jaki została wydana koncesja, czyli od momentu oddania złoża do eksploatacji do 31 grudnia 2042 r.? (tak samo jak bilansowo)?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka już poniosła szereg, wymienionych we wniosku, wydatków niezbędnych dla uzyskania koncesji na eksploatację złóż, a także ponosi nadal wydatki (opłaty) związane bezpośrednio z uzyskaniem koncesji. Wszystkie te wydatki bezsprzecznie poniesione zastały w celu uzyskania przychodu związanego z eksploatacją przedmiotowych złóż. Koncesję na wydobywanie dolomitów Spółka uzyskała w styczniu 2012 r. z terminem ważności do 31 grudnia 2042 r., natomiast eksploatacja złoża dolomitu rozpocznie się od 2015 r. Koszty te warunkują uzyskiwanie przez Spółkę przychodów z działalności gospodarczej, dlatego też ww. wydatki mogą być rozpoznawane jako koszty podatkowe w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 1 updop. Wydatków tych jednak nie można powiązać z konkretnym przychodem osiągniętym w konkretnym roku podatkowym, dlatego też stanowią one koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodem, których moment potrącenia został uregulowany w art. 15 ust. 4d i ust. 4e updop. Stosownie do art. 15 ust. 4d updop, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

2015
8
sty

Istota:

Czy poniesione do dnia oddania do eksploatacji koszty związane z udostępnieniem złoża dolomitu mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów stopniowo w okresie zgodnym z przyjętym do celów bilansowych, tzn. w okresie planowanej eksploatacji?

Fragment:

W związku z tym Spółka ponosiła i ponosi nadal wydatki niezbędne do uzyskania koncesji oraz udostępnienia złoża dolomitu do eksploatacji. Koncesję na wydobywanie dolomitów Spółka uzyskała w styczniu 2012 r. z terminem ważności do 31 grudnia 2042 r., natomiast eksploatacja złoża dolomitu rozpocznie się od 2015 r. Do kosztów związanych z udostępnieniem złoża do eksploatacji metodą odkrywkową Spółka zalicza: czynsz za dzierżawę gruntów (złoże położone jest częściowo na gruntach stanowiących własność Spółki a częściowo na obcych, które są dzierżawione), opłatę z tytułu wyłączenia gruntów leśnych, prace mające na celu odkrycie i udostępnienie złoża (zdejmowanie i zwałowanie nakładu, eksploatacja kopalin towarzyszących), opłatę roczną za udostępnienie złoża (koncesyjną), opłatę eksploatacyjną naliczaną zgodnie z prawem geologicznym i górniczym, prace geodezyjne, koszty regulacji prawnych terenów zajmowanych pod kopalnię. Ponoszone na udostępnienie złoża koszty Spółka ujmuje, z punktu widzenia przepisów bilansowych, jako koszty do rozliczenia w czasie. Koszty te będą rozliczane w okresie planowanej eksploatacji złoża dolomitu, a rozpoczęcie rozliczenia nastąpi z dniem oddania złoża do eksploatacji, tj. od 2015 r. Z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego poniesione dotychczas koszty na koncesję oraz udostępnienie złoża dolomitu nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

2015
8
sty

Istota:

Czy przychody ze sprzedaży osiągnięte w okresie przed oddaniem złoża do eksploatacji stanowią przychody podatkowe w momencie ich uzyskania?

Fragment:

W związku z tym Spółka ponosiła i ponosi nadal wydatki niezbędne do uzyskania koncesji oraz udostępnienia złoża dolomitu do eksploatacji. Koncesję na wydobywanie dolomitów Spółka uzyskała w styczniu 2012 r. z terminem ważności do 31 grudnia 2042 r., natomiast eksploatacja złoża dolomitu rozpocznie się od 2015 r. Ponadto w trakcie prac przygotowawczych związanych z udostępnieniem złoża dolomitu Spółka dokonuje sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki lasu oraz ziemi i niepełnowartościowego kamienia pochodzącego z pierwszej warstwy, tzw. zwietrzeliny skalnej. Z tego tytułu osiąga przychody, które wpływają na zmniejszenie kosztów przygotowania i udostępnienia do eksploatacji złoża właściwego. Ponoszone na udostępnienie złoża koszty Spółka ujmuje, z punktu widzenia przepisów bilansowych, jako koszty do rozliczenia w czasie. Koszty te będą rozliczane w okresie planowanej eksploatacji złoża dolomitu, a rozpoczęcie rozliczenia nastąpi z dniem oddania złoża do eksploatacji, tj. od 2015 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przychody ze sprzedaży osiągnięte w okresie przed oddaniem złoża do eksploatacji stanowią przychody podatkowe w momencie ich uzyskania... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) Zdaniem Spółki, uzyskane przychody ze sprzedaży drzewa z wylesienia, ziemi oraz kamienia stanowią przychody związane z działalnością gospodarczą na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2013
18
sty

Istota:

W jakim momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki, które zostaną poniesione przez Spółkę w opisanym zdarzeniu przyszłym, czy w momencie ich poniesienia, czy też powinny one zostać rozliczone w czasie nie dłuższym niż okres przyznania koncesji?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka już poniosła szereg, wymienionych we wniosku, wydatków niezbędnych dla uzyskania koncesji na eksploatację złóż oraz eksploatację tę umożliwiających, a także poniesie wydatki (opłaty) związane bezpośrednio z uzyskaniem koncesji. Wszystkie te wydatki bezsprzecznie poniesione zastały w celu uzyskania przychodu związanego z eksploatacją przedmiotowych złóż. Koszty te warunkują uzyskiwanie przez Spółkę przychodów z działalności gospodarczej, dlatego też przedmiotowe wydatki mogą być rozpoznawane jako koszty podatkowe w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 1 updop. Wydatków tych jednak nie można powiązać z konkretnym przychodem osiągniętym w konkretnym roku podatkowym, dlatego też stanowią one koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodem, których moment potrącenia został uregulowany w art. 15 ust. 4d i ust. 4e updop. Stosownie do art. 15 ust. 4d updop, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

2011
1
lip

Istota:

Czy przekazanie pożytków z działalności gospodarczej spółdzielni na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości nie stanowi dla członków przychodu z art. 11 ust. 1 podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Natomiast w myśl ust. 2 tego artykułu, pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. Cytowany powyżej art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pozwala pożytki i przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielni przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej przez spółdzielnię. Tak sformułowany przepis nie nakłada obowiązku przeznaczania na wymienione cele pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej, a jedynie to umożliwia. Umożliwia też przeznaczenie tych pożytków i przychodów na inne cele. Możliwość pokrycia przez spółdzielnię mieszkaniową przychodami i pożytkami z własnej działalności gospodarczej wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz wydatków na działalność społeczną, kulturalną i oświatową dotyczy wyłącznie członków. Osoby niebędące członkami nie mają prawa do korzystania z tych przychodów i pożytków. Nie ma za to znaczenia, jakim tytułem prawnym do lokalu dysponuje członek spółdzielni - czy ma lokatorskie, czy własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego, czy spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego (w tym do garażu), czy jest właścicielem lokalu mieszkalnego bądź niemieszkalnego, a nawet czy jest najemcą.