IPPP2/443-1024/14-2/BH | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawczyni nie będzie świadczyć usług o charakterze doradczym, nie będzie doradzać w jaki sposób przygotować dokumentację rejestracyjną, lecz będzie prowadzić ocenę stanu faktycznego przedstawionego w dokumentacji złożonej już w Urzędzie, a  zatem należy stwierdzić, że czynności przeprowadzania ekspertyz wykonywane przez Wnioskodawczynię nie będą stanowić usług w zakresie doradztwa, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy.
IPPP2/443-1024/14-2/BHinterpretacja indywidualna
 1. ekspertyza
 2. zwolnienia podmiotowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2014 r. (data wpływu 17 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy w związku z wykonywaniem ekspertyz dokumentacji związanych z dopuszczeniem do obrotu lub zmianami porejestracyjnymi dla produktów leczniczych weterynaryjnych w procedurze europejskiej lub procedurze narodowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy w związku z wykonywaniem ekspertyz dokumentacji związanych z dopuszczeniem do obrotu lub zmianami porejestracyjnymi dla produktów leczniczych weterynaryjnych w procedurze europejskiej lub procedurze narodowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni planuje prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu dla Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanym dalej Urzędem ekspertyz dokumentacji złożonych w związku z dopuszczeniem do obrotu lub zmianami porejestracyjnymi dla produktów leczniczych weterynaryjnych w procedurze europejskiej lub procedurze narodowej. Zakres świadczonych usług, o których mowa powyżej, wynika z posiadanych przez Wnioskodawczynię kwalifikacji naukowych oraz doświadczenia zawodowego. Przeważającą działalność gospodarcze Wnioskodawczyni zamierza sklasyfikować jako: pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana, kod PKD 74.90.Z.

Wybór tego grupowania podyktowany jest faktem, że w obowiązującej wersji Polskiej Klasyfikacji Działalności dla usług obejmujących ekspertyzy naukowe nie ma innego właściwego, samodzielnego numeru PKD, niezwiązanego z doradztwem technicznym. Pozostała działalność gospodarcza będzie obejmować następujące grupy: 63.99.Z, 74.30.Z, 77.40.Z, 85.59.8 i 85.60.Z.

Współpraca Wnioskodawczyni z Urzędem jako zaakceptowanego przez Urząd eksperta zewnętrznego ds. produktów leczniczych będzie prowadzona na zasadzie umowy o dzieło w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Urząd będzie zawierał z Wnioskodawczynią umowy o dzieło dotyczące ekspertyzy dokumentacji produktów leczniczych, w których Wnioskodawczyni występuje jako przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni będzie świadczyć na rzecz Urzędu czynności na podstawie zawartej umowy o dzieło, zgodnie z którą Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do:

 • ekspertyzy dokumentacji (część III i IV - ocena dokumentacji toksykologicznej i farmakologicznej oraz przedklinicznej i klinicznej) złożonej w związku z dopuszczeniem do obrotu dla produktów leczniczych weterynaryjnych w procedurze europejskiej i narodowej,
 • ekspertyzy dokumentacji (część III i IV - ocena dokumentacji toksykologicznej i farmakologicznej oraz przedklinicznej i klinicznej) złożonej w związku ze zmianami porejestracyjnymi dla produktów leczniczych weterynaryjnych w procedurze europejskiej i narodowej.

Powyższe usługi wykonywane będą w formie przygotowywania ekspertyz na formularzu oceny w wersji pisemnej oraz wersji elektronicznej i polegać będą na ocenie zgodności przedstawionej dokumentacji z wytycznymi europejskich agencji leków (EMA, CMDV, VICH), a także polskim Prawem Farmaceutycznym. W ocenie dokumentacji w przypadku błędnych danych Wnioskodawczyni będzie wskazywać na występowanie niezgodności lub w przypadku poprawnych danych zaś, będzie wskazywać na brak uwag do przedstawionej dokumentacji. Na zakończenie procedury rejestracyjnej będzie przygotowywać raport końcowy zawierający podsumowanie Informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności ocenianego produktu leczniczego zatwierdzonych przez agencje europejskie uczestniczące w procedurze.

Dokumentacja rejestracyjna składana w Urzędzie zawiera cztery części:

 • część I: streszczenie dokumentacji i druki Informacyjne
 • część II: dokumentacja chemiczna, farmaceutyczna i biologiczna (tzw. jakość)
 • część III: badania bezpieczeństwa i stabilności
 • część IV: próby przedkliniczne i kliniczne (dotycząca skuteczności produktu leczniczego).

Wykonywana przez Wnioskodawczynię ekspertyza części II i IV dokumentacji składanej w procesie rejestracji lub zmian porejestracyjnych produktu leczniczego będzie opierać się na ocenie złożonej w Urzędzie dokumentacji toksykologicznej i farmakologicznej oraz przedklinicznej i klinicznej zawierającej odpowiednie streszczenia, podsumowania, badania oraz certyfikaty zgodnie z wymaganiami prawa polskiego oraz wspólnotowego.

Ocena dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego sporządzana będzie na formularzu udostępnionym przez Urząd.

Zgodnie z umową o dzieło, zawieraną z Urzędem:

 • wykonanie dzieła nastąpi w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu Dzieła bez zastrzeżeń lub o konieczności dokonania przez wykonawcę określonych zmian Dzieła decyduje wyłącznie Urząd;

Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Dzieło będzie wynikiem jego pracy i nie będzie naruszało jakichkolwiek praw osób trzecich,

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich związaną z wykonanym Dziełem spoczywa na Urzędzie,
 • za wykonanie Dzieła Urząd zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie brutto,
 • Urząd i Wykonawca zobowiązują się zachować poufność;

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody przez niego wyrządzone, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Dzieła, chyba że niewykonanie lub nienależyte ich wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wykonując planowaną pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz Urzędu stanowiącą przychody z tytułu określonych w umowie o dzieło usług ekspertyzy dokumentacji Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Umowa będąca przedmiotem wniosku o udzielenie niniejszej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego będzie miała za swój przedmiot świadczenie przez Wnioskodawczynię na rzecz Urzędu usług w zakresie ekspertyzy dokumentacji złożonej w związku z dopuszczeniem do obrotu lub zmianami porejestracyjnymi dla produktów leczniczych weterynaryjnych w procedurze europejskiej i narodowej. Wymienione kody PKD zostały wybrane, ponieważ najbliżej określać będą prowadzoną przez Wnioskodawczynię działalność gospodarczą. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni nie będzie wykonywać żadnych usług o charakterze doradczym. Dokonując ekspertyzy dokumentacji nie będzie doradzać podmiotowi odpowiedzialnemu tj. wytwórcy produktu leczniczego w jaki sposób przygotować dokumentację rejestracyjną lecz będzie przeprowadzać ocenę stanu faktycznego przedstawionej przez podmiot odpowiedzialny dokumentacji złożonej w Urzędzie. Przewidywana wartość sprzedaży z tytułu świadczenia ww. usług w 2014 ani 2015 r. nie przekroczy 150.000 zł.

Odnosząc się do art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w którym ustawodawca wymienia usługi w zakresie doradztwa jako wyłączone ze zwolnienia podmiotowego, należy wskazać, iż termin „doradztwo” obejmować może szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe i inne. Jednak pojęcie „doradztwo” nie zostało zdefiniowane. Nie zostało również określone symbolami klasyfikacji statystycznych, stąd wynikają trudności w przyporządkowaniu PKD. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN, pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć tego, „ten kto udziela porad”. Natomiast „doradzać”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Tak więc doradztwo jest udzielaniem fachowych zaleceń, porad na przykład w zakresie ekonomii, finansów czy też z innych dziedzin, a przez doradcę rozumie się tego, kto udziela porad, doradza.

Jednakże należy stwierdzić, że zgodnie z Umową będącą przedmiotem wniosku o udzielenie niniejszej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN, pod pojęciem „eksperta” należy rozumieć „specjalistę powołanego do wydawania orzeczenia lub opinii w sprawach spornych, wchodzących w zakres jego kompetencji”. Natomiast „ekspertyza”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN, oznacza „badanie przez ekspertów dowodów lub faktów w celu wydania orzeczenia, stosowane np. w sądownictwie, medycynie, technice”. Z kolei zgodnie z internetowym Słownikiem Synonimów wyrazy bliskoznaczne słowa ekspertyza to: orzeczenie, werdykt, opinia, ocena, zaopiniowanie, badanie.

Biorąc pod uwagę powyższe definicje można uznać, że „ocena” zgodnie z definicją Słowniku Języka Polskiego PWN będąca „opinią o czymś lub o kimś dokonana w wyniku analizy” nie jest jedną z form doradztwa.

Odnosząc się do powołanego wyżej art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w którym ustawodawca wymienia usługi w zakresie doradztwa jako wyłączone ze zwolnienia podmiotowego można uznać, że ekspertyza (ocena) poprawności dokumentacji toksykologicznej i farmakologicznej oraz przedklinicznej i klinicznej nie jest doradztwem i nie podlega wyłączeniu ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni uważa, że może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, ponieważ mimo występowania we wskazanych kodach PKD stwierdzeń o doradztwie, w zakresie prowadzonej działalności nie będzie świadczyła usług z zakresu doradztwa, czyli nie będzie miał zastosowania art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

Dodatkowo na stronie internetowej www.sip.mf.gov.pl Wnioskodawczyni znalazła szereg interpretacji podatkowych dla spraw odnoszących się do kwestii interpretacji doradztwa (m.in. z PKD 74.902.):

We wskazanych interpretacjach wnioskodawcy także w opisie działalności gospodarczej podali kody PKD, w których były stwierdzenia o doradztwie, jednak w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej nie świadczyli usług z zakresu doradztwa i dlatego mogli skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT zgodnie z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Na powyżej podanej stronie internetowej znajduje się także interpretacja sytuacji właściwie analogicznej do Wnioskodawczyni, dotyczącej współpracy eksperta zewnętrznego z tą samą instytucją (URPLWMiPB), opartej na tych samych zasadach, gdzie zakres współpracy różni się jedynie co do rodzaju (części) ocenianej dokumentacji dotyczącej dopuszczenia do obrotu:

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie IPPP2/443-938/13-4/KG z 4 grudnia 2013 r., w której znajduje się następujące stwierdzenie: „Reasumując, Wnioskodawcy który świadczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługi w zakresie wykonania ekspertyz dokumentacji produktów leczniczych, których istotą jest ocena ich zgodności z wytycznymi europejskich agencji leków i polskim prawem farmaceutycznym, przysługiwać będzie prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

W myśl art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
  – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Art. 113 ust. 5 ustawy stanowi, że jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Stosownie do art. 113 ust. 9 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy – zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi:

 1. prawnicze,
 2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 3. jubilerskie.

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu Wnioskodawczyni zamierza wykonywać usługi dla Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych polegające na przeprowadzaniu ekspertyzy złożonych dokumentów w związku z dopuszczeniem do obrotu lub zmianami porejestracyjnymi dla produktów leczniczych weterynaryjnych w procedurze europejskiej lub procedurze narodowej. Powyższe usługi wykonywane będą w formie przygotowywania ekspertyz na formularzu oceny w wersji pisemnej oraz wersji elektronicznej i polegać będą na ocenie zgodności przedstawionej dokumentacji z wytycznymi europejskich agencji leków (EMA, CMDV, VICH), a także polskim Prawem Farmaceutycznym. W ocenie dokumentacji w przypadku błędnych danych Wnioskodawczyni będzie wskazywać na występowanie niezgodności lub w przypadku poprawnych danych zaś, będzie wskazywać na brak uwag do przedstawionej dokumentacji. Na zakończenie procedury rejestracyjnej będzie przygotowywać raport końcowy zawierający podsumowanie Informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności ocenianego produktu.

Wnioskodawczyni ma wątpliwości, czy charakter usług, które zamierza świadczyć w przyszłości pozwolą Jej na stosowanie zwolnienia podmiotowego od podatku VAT, na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy. Zdaniem Wnioskodawczyni usługi te nie powinny być zaliczone do usług w zakresie doradztwa.

Należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. W treści art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b nie został wskazany także symbol PKWiU odnoszący się wprost do konkretnych usług doradczych. W potocznym rozumieniu termin „doradztwo” obejmuje szereg usług doradczych, tj.: podatkowe, prawne, finansowe techniczne, inżynierskie i inne. Zgodnie z Małym Słownikiem Języka Polskiego PWN, Warszawa 1994 „doradzać” znaczy udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie. Tak więc doradztwo jest udzieleniem fachowych zaleceń, porad, zwłaszcza ekonomicznych. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” powinno się rozumieć szeroko.

Z kolei termin „ekspertyza”, zgodnie z internetowym Słownikiem Języka Polskiego PWN oznacza specjalistyczne badanie przeprowadzane przez ekspertów, natomiast „ekspert” to specjalista powoływany do wydania orzeczenia lub opinii w sprawach spornych.

Trzeba zatem stwierdzić, że najistotniejszym w przedmiotowej sprawie jest charakter wykonywanych czynności. Należy w tym miejscu wskazać, że porada czy opinia nie musi mieć charakteru odrębnego pisemnego dokumentu, gdyż już samo wykonywanie czynności, których istotą jest doradztwo, decyduje o wyłączeniu tych czynności ze zwolnienia podmiotowego.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że Wnioskodawczyni nie będzie świadczyć usług o charakterze doradczym, nie będzie doradzać w jaki sposób przygotować dokumentację rejestracyjną, lecz będzie prowadzić ocenę stanu faktycznego przedstawionego w dokumentacji złożonej już w Urzędzie. Przy ocenie dokumentacji w przypadku błędnych danych Wnioskodawczyni wskazywać będzie na występowanie niezgodności lub w przypadku poprawnych danych na brak uwag do przedstawionej dokumentacji. A zatem należy stwierdzić, że czynności przeprowadzania ekspertyz wykonywane przez Wnioskodawczynię nie będą stanowić usług w zakresie doradztwa, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy. Oznacza to, że w omawianej sprawie Wnioskodawczyni będzie przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT, pod warunkiem nie przekroczenia łącznej kwoty sprzedaży w wysokości 150.000 zł proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalnosci.

Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.