Ekspertyza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ekspertyza. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
21
gru

Istota:

Czy opisane we wniosku koszty wytworzenia prototypów, które uległy zniszczeniu w trakcie przeprowadzania na nich testów/ekspertyz oraz badań przez jednostkę wydającą certyfikat czy też dopuszczenie do stosowania w danego typu obiektach są kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 2, 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Użycie łącznika „ a także ” wskazuje, że konstrukcja powyżej przytoczonego przepisu, podkreśla że konieczność otrzymania świadczenia na podstawie umowy z jednostką naukową dotyczy zarówno ekspertyz, opinii, usług doradczych, usług równorzędnych jak i nabycia wyników badań naukowych na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Wobec powyższego, za koszty kwalifikowane, uznaje się ekspertyzy, opinie, usługi doradcze, usługi równorzędne i nabycie wyników badań naukowych na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostaną one nabyte na podstawie umowy od jednostek naukowych w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki. Tym samym, za koszty kwalifikowane opisane w art. 18d ust. 2 pkt 3 updop nie można uznać wydatków na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Podsumowując, stanowisko Spółki w zakresie ustalenia czy: koszty wytworzenia prototypów, które uległy zniszczeniu w trakcie przeprowadzania na nich testów/ekspertyz są kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty badań wykonywanych przez podmiot niebędący jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach dofinansowania nauki – jest nieprawidłowe.

2016
10
lip

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych opisanych w art. 18d ustawy CIT wydatków na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268)

Fragment:

Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ ustawa CIT ”), można włączyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268). Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy CIT, za koszty kwalifikowane uznaje się ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Zdaniem Wnioskodawcy, konstrukcja powyżej przytoczonego przepisu, w szczególności użycie łącznika „ a także ”, wskazują, że konieczność otrzymania świadczenia na podstawie umowy z jednostką naukową, w celu uznania kosztów uzyskania przychodu z tym związanych za koszty kwalifikowane, dotyczy tylko i wyłącznie wyników badań naukowych. Natomiast koszty uzyskania przychodów z tytułu ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, mogą być kosztami kwalifikowanymi na potrzeby ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT, jeżeli będą wykorzystane na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej, nawet jeżeli nie zostaną nabyte od jednostek naukowych.

2015
25
mar

Istota:

Wnioskodawczyni nie będzie świadczyć usług o charakterze doradczym, nie będzie doradzać w jaki sposób przygotować dokumentację rejestracyjną, lecz będzie prowadzić ocenę stanu faktycznego przedstawionego w dokumentacji złożonej już w Urzędzie, a  zatem należy stwierdzić, że czynności przeprowadzania ekspertyz wykonywane przez Wnioskodawczynię nie będą stanowić usług w zakresie doradztwa, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy.

Fragment:

Urząd będzie zawierał z Wnioskodawczynią umowy o dzieło dotyczące ekspertyzy dokumentacji produktów leczniczych, w których Wnioskodawczyni występuje jako przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni będzie świadczyć na rzecz Urzędu czynności na podstawie zawartej umowy o dzieło, zgodnie z którą Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do: ekspertyzy dokumentacji (część III i IV - ocena dokumentacji toksykologicznej i farmakologicznej oraz przedklinicznej i klinicznej) złożonej w związku z dopuszczeniem do obrotu dla produktów leczniczych weterynaryjnych w procedurze europejskiej i narodowej, ekspertyzy dokumentacji (część III i IV - ocena dokumentacji toksykologicznej i farmakologicznej oraz przedklinicznej i klinicznej) złożonej w związku ze zmianami porejestracyjnymi dla produktów leczniczych weterynaryjnych w procedurze europejskiej i narodowej. Powyższe usługi wykonywane będą w formie przygotowywania ekspertyz na formularzu oceny w wersji pisemnej oraz wersji elektronicznej i polegać będą na ocenie zgodności przedstawionej dokumentacji z wytycznymi europejskich agencji leków (EMA, CMDV, VICH), a także polskim Prawem Farmaceutycznym.

2014
4
sty

Istota:

1. Czy wykonywane ekspertyzy są działalnością wykonywaną osobiście w rozumieniu art. 13 pkt 2 i pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy sposób wpłacania zaliczki na podatek do 20 następnego miesiąca jest prawidłowy zgodnie z art. 44 ust. la pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jako ekspert przyrodniczy wykonuje na zlecenie osób fizycznych (rolników) ekspertyzy na potrzeby Programu Rolnośrodowiskowego. Ekspertyza ma charakter pracy indywidualnej, naukowej a załączniki posiadają autorskie mapy i fotografie. Wnioskodawca korzysta z praw autorskich do tych utworów (eksperyz). Ekspertyzy wykonuje osobiście na podstawie umowy o dzieło. Zlecenie wykonania ekspertyzy pochodzi bezpośrednio od rolnika (osoby fizycznej), z którym zawiera umowę o dzieło. Zaliczkę podatku wyliczoną od otrzymanego honorarium, Wnioskodawca wpłaca na konto urzędu skarbowego do dnia 20 następnego miesiąca. Mając na uwadze wyżej powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że przychody z praw autorskich należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjmując zatem za Wnioskodawcą, że ekspertyza przyrodnicza wykonywana przez Wnioskodawcę jest twórcza tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uzyskane honorarium z tego tytułu winno być zakwalifikowane do źródła przychodów jakim jest przychód z praw majątkowych.

2014
4
sty

Istota:

1) Czy wykonywane ekspertyzy są działalnością wykonywaną osobiście w rozumieniu art. 13 pkt 2 i pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy sposób wpłacania zaliczki na podatek do 20 następnego miesiąca jest prawidłowy zgodnie z art. 44 ust. la pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jako ekspert przyrodniczy wykonuje na zlecenie osób fizycznych (rolników) ekspertyzy na potrzeby Programu Rolnośrodowiskowego. Ekspertyza ma charakter pracy indywidualnej, naukowej a załączniki posiadają autorskie mapy i fotografie. Wnioskodawca korzysta z praw autorskich do tych utworów (eksperyz). Ekspertyzy wykonuje osobiście na podstawie umowy o dzieło. Zlecenie wykonania ekspertyzy pochodzi bezpośrednio od rolnika (osoby fizycznej), z którym zawiera umowę o dzieło. Zaliczkę podatku wyliczoną od otrzymanego honorarium, Wnioskodawca wpłaca na konto urzędu skarbowego do dnia 20 następnego miesiąca. Mając na uwadze wyżej powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że przychody z praw autorskich należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjmując zatem za Wnioskodawcą, że ekspertyza przyrodnicza wykonywana przez Wnioskodawcę jest twórcza tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uzyskane honorarium z tego tytułu winno być zakwalifikowane do źródła przychodów jakim jest przychód z praw majątkowych.

2013
21
sie

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług wykonania ekspertyz na zlecenia sądów i prokuratur oraz sposób dokumentowania tych usług a także ustalenie stawki dla ww. usługi momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonej usługi wykonania ekspertyz na zlecenia sądów i prokuratur.

Fragment:

Jednym z zadań realizowanych przez Wnioskodawcę jest wykonywanie ekspertyz na zlecenie sądów i prokuratur. Czynności te są wykonywane w ramach działalności statutowej w oparciu o przepis art. 14 ust. 2 Ustawy o Policji. Wnioskodawca wykonuje czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego zgodnie z art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych ustawach. Wnioskodawca wykonuje ekspertyzy zlecane Policji w trybie art. 193 § 1 i 2 Kodeksu Postępowania Karnego. Wnioskodawca wykonuje ekspertyzy na potrzeby własne wynikające z zadań pełnionych jako organ administracji publicznej oraz na zlecenie sądów i prokuratur. Z uwagi na brak jednoznacznego określenia w przepisach, że Policja jest jedynym uprawnionym organem do wykonywania badań i wydawania opinii na rzecz sądów i prokuratur możliwe jest wykonywanie takich ekspertyz przez inne podmioty. Za wykonanie badań i wydanie opinii na podstawie „ Postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego ” zleceniodawcę obciąża się kosztami wykonanych prac zgodnie z Decyzją z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia kosztów wykonania ekspertyz wykonywanych przez Laboratorium KWP.

2011
1
wrz

Istota:

Opodatkowanie usługi wykonania ekspertyzy.

Fragment:

Organu z dnia 26.11.2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi wykonania ekspertyzy - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24.11.2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi wykonania ekspertyzy. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 07.12.2010r. (data wpływu 13.12.2010r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 26.11.2010r. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Uniwersytet na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał środki finansowe na wykonanie ekspertyzy z zakresu działalności wspomagającej badania w 2010 roku. Ministerstwo oczekuje od Uniwersytetu realizacji ekspertyz do 17 grudnia 2010 roku oraz raportu z realizacji ekspertyzy zawierającego sprawozdanie merytoryczne z wykonania ekspertyzy wraz z rozliczeniem kosztów i fakturą do 20 grudnia 2010 roku. Ekspertyza dotyczy analizy możliwości zmniejszenia ekspozycji na promieniowanie jonizujące związane z badaniem tomografii komputerowej u dzieci dzięki zastosowaniu obrazowania rezonansu magnetycznego. Realizacja planowanych działań powinna pozwolić na wykazanie możliwości zastępowania badań tomografem komputerowym badaniami obrazowania rezonansu magnetycznego u dzieci i młodzieży, co umożliwiłoby zmniejszenie ryzyka indukcji chorób nowotworowych w tej grupie pacjentów.

2011
1
mar

Istota:

Dot. sposobu udokumentowania wydatków związanych z budową własnego budynku mieszkalnego finansowanych z przychodu uzyskanego ze sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Fragment:

W oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej – art. 180, art. 181 i art. 187 - ekspertyza niezależnego rzeczoznawcy jest, zdaniem Państwa, dowodem wystarczającym do nabycia prawa do ulgi. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpoznaniu zarzutów zażalenia zauważa co następuje: Środkami, które w postępowaniu podatkowym służą do ustalenia prawdy obiektywnej, są dowody. Zgodnie z art. 180 Ordynacji podatkowej jako dowód, należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Zdaniem Państwa dowodem potwierdzenia poniesienia wydatków uprawniających do ulgi może być ekspertyza rzeczoznawcy. Organ odwoławczy uważa, że opinia biegłego jest jednym z dokumentów pozwalających na wyjaśnienie stanu faktycznego nie może jednak zastąpić głównych dowodów w sprawie, takich jak faktury, rachunki czy umowy . Należy bowiem podkreślić, że ekspertyza rzeczoznawcy opiera się przede wszystkim na szacowaniu czyli określeniu przybliżonej wartości przedmiotu i przybliżonego terminu jego powstania . Do skorzystania z ulgi określonej w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) – e) konieczne jest ustalenie faktycznej kwoty wydatkowanej na własne cele mieszkaniowe i oznaczenie dokładnego terminu poniesienia wydatków .