Ekspertyza | Interpretacje podatkowe

Ekspertyza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ekspertyza. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy opisane we wniosku koszty wytworzenia prototypów, które uległy zniszczeniu w trakcie przeprowadzania na nich testów/ekspertyz oraz badań przez jednostkę wydającą certyfikat czy też dopuszczenie do stosowania w danego typu obiektach są kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 2, 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Użycie łącznika „ a także ” wskazuje, że konstrukcja powyżej przytoczonego przepisu, podkreśla że konieczność otrzymania świadczenia na podstawie umowy z jednostką naukową dotyczy zarówno ekspertyz, opinii, usług doradczych, usług równorzędnych jak i nabycia wyników badań naukowych na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Wobec powyższego, za koszty kwalifikowane, uznaje się ekspertyzy, opinie, usługi doradcze, usługi równorzędne i nabycie wyników badań naukowych na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostaną one nabyte na podstawie umowy od jednostek naukowych w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki. Tym samym, za koszty kwalifikowane opisane w art. 18d ust. 2 pkt 3 updop nie można uznać wydatków na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Podsumowując, stanowisko Spółki w zakresie ustalenia czy: koszty wytworzenia prototypów, które uległy zniszczeniu w trakcie przeprowadzania na nich testów/ekspertyz są kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty badań wykonywanych przez podmiot niebędący jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach dofinansowania nauki – jest nieprawidłowe.
2016
21
gru

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych opisanych w art. 18d ustawy CIT wydatków na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268)
Fragment:
Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ ustawa CIT ”), można włączyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268). Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy CIT, za koszty kwalifikowane uznaje się ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Zdaniem Wnioskodawcy, konstrukcja powyżej przytoczonego przepisu, w szczególności użycie łącznika „ a także ”, wskazują, że konieczność otrzymania świadczenia na podstawie umowy z jednostką naukową, w celu uznania kosztów uzyskania przychodu z tym związanych za koszty kwalifikowane, dotyczy tylko i wyłącznie wyników badań naukowych. Natomiast koszty uzyskania przychodów z tytułu ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, mogą być kosztami kwalifikowanymi na potrzeby ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT, jeżeli będą wykorzystane na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej, nawet jeżeli nie zostaną nabyte od jednostek naukowych.
2016
10
lip

Istota:
Wnioskodawczyni nie będzie świadczyć usług o charakterze doradczym, nie będzie doradzać w jaki sposób przygotować dokumentację rejestracyjną, lecz będzie prowadzić ocenę stanu faktycznego przedstawionego w dokumentacji złożonej już w Urzędzie, a  zatem należy stwierdzić, że czynności przeprowadzania ekspertyz wykonywane przez Wnioskodawczynię nie będą stanowić usług w zakresie doradztwa, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy.
Fragment:
Urząd będzie zawierał z Wnioskodawczynią umowy o dzieło dotyczące ekspertyzy dokumentacji produktów leczniczych, w których Wnioskodawczyni występuje jako przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni będzie świadczyć na rzecz Urzędu czynności na podstawie zawartej umowy o dzieło, zgodnie z którą Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do: ekspertyzy dokumentacji (część III i IV - ocena dokumentacji toksykologicznej i farmakologicznej oraz przedklinicznej i klinicznej) złożonej w związku z dopuszczeniem do obrotu dla produktów leczniczych weterynaryjnych w procedurze europejskiej i narodowej, ekspertyzy dokumentacji (część III i IV - ocena dokumentacji toksykologicznej i farmakologicznej oraz przedklinicznej i klinicznej) złożonej w związku ze zmianami porejestracyjnymi dla produktów leczniczych weterynaryjnych w procedurze europejskiej i narodowej. Powyższe usługi wykonywane będą w formie przygotowywania ekspertyz na formularzu oceny w wersji pisemnej oraz wersji elektronicznej i polegać będą na ocenie zgodności przedstawionej dokumentacji z wytycznymi europejskich agencji leków (EMA, CMDV, VICH), a także polskim Prawem Farmaceutycznym.
2015
25
mar

Istota:
1. Czy wykonywane ekspertyzy są działalnością wykonywaną osobiście w rozumieniu art. 13 pkt 2 i pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy sposób wpłacania zaliczki na podatek do 20 następnego miesiąca jest prawidłowy zgodnie z art. 44 ust. la pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jako ekspert przyrodniczy wykonuje na zlecenie osób fizycznych (rolników) ekspertyzy na potrzeby Programu Rolnośrodowiskowego. Ekspertyza ma charakter pracy indywidualnej, naukowej a załączniki posiadają autorskie mapy i fotografie. Wnioskodawca korzysta z praw autorskich do tych utworów (eksperyz). Ekspertyzy wykonuje osobiście na podstawie umowy o dzieło. Zlecenie wykonania ekspertyzy pochodzi bezpośrednio od rolnika (osoby fizycznej), z którym zawiera umowę o dzieło. Zaliczkę podatku wyliczoną od otrzymanego honorarium, Wnioskodawca wpłaca na konto urzędu skarbowego do dnia 20 następnego miesiąca. Mając na uwadze wyżej powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że przychody z praw autorskich należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjmując zatem za Wnioskodawcą, że ekspertyza przyrodnicza wykonywana przez Wnioskodawcę jest twórcza tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uzyskane honorarium z tego tytułu winno być zakwalifikowane do źródła przychodów jakim jest przychód z praw majątkowych.
2014
4
sty

Istota:
1) Czy wykonywane ekspertyzy są działalnością wykonywaną osobiście w rozumieniu art. 13 pkt 2 i pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy sposób wpłacania zaliczki na podatek do 20 następnego miesiąca jest prawidłowy zgodnie z art. 44 ust. la pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jako ekspert przyrodniczy wykonuje na zlecenie osób fizycznych (rolników) ekspertyzy na potrzeby Programu Rolnośrodowiskowego. Ekspertyza ma charakter pracy indywidualnej, naukowej a załączniki posiadają autorskie mapy i fotografie. Wnioskodawca korzysta z praw autorskich do tych utworów (eksperyz). Ekspertyzy wykonuje osobiście na podstawie umowy o dzieło. Zlecenie wykonania ekspertyzy pochodzi bezpośrednio od rolnika (osoby fizycznej), z którym zawiera umowę o dzieło. Zaliczkę podatku wyliczoną od otrzymanego honorarium, Wnioskodawca wpłaca na konto urzędu skarbowego do dnia 20 następnego miesiąca. Mając na uwadze wyżej powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że przychody z praw autorskich należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjmując zatem za Wnioskodawcą, że ekspertyza przyrodnicza wykonywana przez Wnioskodawcę jest twórcza tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uzyskane honorarium z tego tytułu winno być zakwalifikowane do źródła przychodów jakim jest przychód z praw majątkowych.
2014
4
sty

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług wykonania ekspertyz na zlecenia sądów i prokuratur oraz sposób dokumentowania tych usług a także ustalenie stawki dla ww. usługi momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonej usługi wykonania ekspertyz na zlecenia sądów i prokuratur.
Fragment:
Jednym z zadań realizowanych przez Wnioskodawcę jest wykonywanie ekspertyz na zlecenie sądów i prokuratur. Czynności te są wykonywane w ramach działalności statutowej w oparciu o przepis art. 14 ust. 2 Ustawy o Policji. Wnioskodawca wykonuje czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego zgodnie z art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych ustawach. Wnioskodawca wykonuje ekspertyzy zlecane Policji w trybie art. 193 § 1 i 2 Kodeksu Postępowania Karnego. Wnioskodawca wykonuje ekspertyzy na potrzeby własne wynikające z zadań pełnionych jako organ administracji publicznej oraz na zlecenie sądów i prokuratur. Z uwagi na brak jednoznacznego określenia w przepisach, że Policja jest jedynym uprawnionym organem do wykonywania badań i wydawania opinii na rzecz sądów i prokuratur możliwe jest wykonywanie takich ekspertyz przez inne podmioty. Za wykonanie badań i wydanie opinii na podstawie „ Postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego ” zleceniodawcę obciąża się kosztami wykonanych prac zgodnie z Decyzją z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia kosztów wykonania ekspertyz wykonywanych przez Laboratorium KWP.
2013
21
sie

Istota:
Opodatkowanie usługi wykonania ekspertyzy.
Fragment:
Organu z dnia 26.11.2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi wykonania ekspertyzy - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24.11.2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi wykonania ekspertyzy. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 07.12.2010r. (data wpływu 13.12.2010r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 26.11.2010r. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Uniwersytet na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał środki finansowe na wykonanie ekspertyzy z zakresu działalności wspomagającej badania w 2010 roku. Ministerstwo oczekuje od Uniwersytetu realizacji ekspertyz do 17 grudnia 2010 roku oraz raportu z realizacji ekspertyzy zawierającego sprawozdanie merytoryczne z wykonania ekspertyzy wraz z rozliczeniem kosztów i fakturą do 20 grudnia 2010 roku. Ekspertyza dotyczy analizy możliwości zmniejszenia ekspozycji na promieniowanie jonizujące związane z badaniem tomografii komputerowej u dzieci dzięki zastosowaniu obrazowania rezonansu magnetycznego. Realizacja planowanych działań powinna pozwolić na wykazanie możliwości zastępowania badań tomografem komputerowym badaniami obrazowania rezonansu magnetycznego u dzieci i młodzieży, co umożliwiłoby zmniejszenie ryzyka indukcji chorób nowotworowych w tej grupie pacjentów.
2011
1
wrz

Istota:
Dot. sposobu udokumentowania wydatków związanych z budową własnego budynku mieszkalnego finansowanych z przychodu uzyskanego ze sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
Fragment:
W oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej – art. 180, art. 181 i art. 187 - ekspertyza niezależnego rzeczoznawcy jest, zdaniem Państwa, dowodem wystarczającym do nabycia prawa do ulgi. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpoznaniu zarzutów zażalenia zauważa co następuje: Środkami, które w postępowaniu podatkowym służą do ustalenia prawdy obiektywnej, są dowody. Zgodnie z art. 180 Ordynacji podatkowej jako dowód, należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Zdaniem Państwa dowodem potwierdzenia poniesienia wydatków uprawniających do ulgi może być ekspertyza rzeczoznawcy. Organ odwoławczy uważa, że opinia biegłego jest jednym z dokumentów pozwalających na wyjaśnienie stanu faktycznego nie może jednak zastąpić głównych dowodów w sprawie, takich jak faktury, rachunki czy umowy . Należy bowiem podkreślić, że ekspertyza rzeczoznawcy opiera się przede wszystkim na szacowaniu czyli określeniu przybliżonej wartości przedmiotu i przybliżonego terminu jego powstania . Do skorzystania z ulgi określonej w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) – e) konieczne jest ustalenie faktycznej kwoty wydatkowanej na własne cele mieszkaniowe i oznaczenie dokładnego terminu poniesienia wydatków .
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Ekspertyza
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.