Ekspektatywa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ekspektatywa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
22
lip

Istota:

Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki Komandytowej, środków pieniężnych w wyniku likwidacji, bądź też rozwiązania Spółki Komandytowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki Komandytowej, należności z tytułu pożyczki/pożyczek udzielonych Wnioskodawcy przez Spółkę Komandytową, w wyniku likwidacji, bądź też rozwiązania Spółki Komandytowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki Komandytowej, Ekspektatywy w wyniku likwidacji, bądź też rozwiązania Spółki Komandytowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?Czy spłata Ekspektatywy (należności, której Ekspektatywa dotyczy) otrzymanej w wyniku likwidacji, bądź też rozwiązania Spółki Komandytowej na rzecz Wnioskodawcy będzie skutkowała powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Ponieważ jednak, jak to zostało wskazane powyżej, otrzymanie darowizny Ekspektatywy przez Spółkę Komandytową jest zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu, zaś wartość otrzymanej darowizny Ekspektatywy stanowi przychód, który co do zasady podlega opodatkowaniu, to nie powinno ulegać wątpliwości, że wartość ta powinna stanowić jednocześnie koszt uzyskania przychodu z tytułu spłaty Ekspektatywy (należności, której Ekspektatywa dotyczy), bądź też rozporządzenia nią w inny odpłatny sposób. W przypadku przyjęcia odmiennego stanowiska, dochodziłoby efektywnie do podwójnego opodatkowania tej samej wartości, tj. po raz pierwszy w momencie otrzymania darowizny Ekspektatywy, a następnie przy jej spłacie (należności, której Ekspektatywa dotyczy), bądź też innym rozporządzeniu tym majątkiem. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 4, Wnioskodawca powinien ustalić wydatki na nabycie Ekspektatywy otrzymanej w związku z rozwiązaniem bądź też likwidacją Spółki Komandytowej, które stanowić będą koszt uzyskania przychodu w przypadku ewentualnej przyszłej spłaty Ekspektatywy (należności, której Ekspektatywa dotyczy) na rzecz Wnioskodawcy w wysokości wartości przychodu należnego rozpoznanego przez wspólników Spółki Komandytowej w związku z otrzymaną darowizną Ekspektatywy.

2012
1
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze zbycia ekspektatywy.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w dniu 17 września 2010 r. sprzedał nabytą w dniu 12 września 2007 r. ekspektatywę odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Ekspektatywą w prawie cywilnym określa się prawo oczekiwane, prawo tymczasowe, którego treścią jest jedynie przygotowanie i zabezpieczenie ostatecznego nabycia określonego prawa. Ekspektatywa jest zatem podstawą do uzyskania prawa własności lokalu, jednakże uzyskanie ekspektatywy prawa do lokalu w żadnym wypadku nie jest równoznaczne z nabyciem tego prawa. Ekspektatywa nie jest prawem własności nieruchomości, ani spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Zatem, zbycie ekspektatywy, jako że jest to prawo tymczasowe, przygotowujące i zabezpieczające prawo przyszłe, które dopiero ostatecznie zaspokaja interesy podmiotu uprawnionego, stanowi przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z zasadą zawartą w art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

2012
29
wrz

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Stosownie natomiast do treści art. 19 ust. 1 ww. ustawy z chwilą zawarcia umowy o budowę lokalu, powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej "ekspektatywą odrębnej własności lokalu". Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Ekspektatywa jest zatem podstawą do uzyskania prawa własności lokalu po zakończeniu jego budowy, jednakże uzyskanie ekspektatywy prawa do lokalu w żadnym wypadku nie jest równoznaczne z nabyciem tego prawa. Ekspektatywa nie jest prawem własności do nieruchomości ani spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, iż nie może być uznana za równoznaczną z nabyciem przedmiotowej nieruchomości, ani data zawarcia ze Spółdzielnią Mieszkaniową w 2001 r. umowy o budowę lokalu mieszkalnego, jak również przyjęty przez Wnioskodawcę rok 2002, w którym to zostały poniesione wszystkie wydatki związane z jej nabyciem, a Spółdzielnia w zaświadczeniu potwierdziła ekspektatywę odrębnej własności. Moment przeniesienia prawa własności w prawie podatkowym określony jest zgodnie z normami prawa cywilnego. W myśl art. 155 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

2011
1
cze

Istota:

Obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w razie odpłatnego zbycia (sprzedaży) ekspektatywy odrębnej własności lokalu mieszkalnego?

Fragment:

Z chwilą zawarcia umowy powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane ekspektatywą odrębnej własności lokalu. Zamierza Pan tę ekspektatywę zbyć jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, czyli przed powstaniem odrębnej własności lokalu mieszkalnego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy jest Pan zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w razie odpłatnego zbycia (sprzedaży) ekspektatywy odrębnej własności lokalu mieszkalnego... Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od odpłatnej sprzedaży ekspektatywy odrębnej własności lokalu mieszkalnego, ponieważ ekspektatywa nie jest własnością nieruchomości. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 19), roszczeniem o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zatem nie jest to zbycie nieruchomości lub ich części czy udziału. Poza tym, nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu staje się skuteczne dopiero z chwilą przyjęcia w poczet członków spółdzielni – nabywcy tego prawa. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

2011
1
maj

Istota:

Czy jest obowiązek uiszczenia podatku dochodowego z tytułu sprzedaży wskazanego spółdzielczego własnościowego lokalu mieszkalnego?

Fragment:

Przyjęta przez Pana jako data nabycia przedmiotowego prawa, data zawarcia umowy ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, czyli 12 grudnia 2001 r., nie może być uznana za równoznaczną z nabyciem tego prawa. Podkreślić należy, że prawo podatkowe, pomimo tego, że posiada własną samodzielność pojęciową, nie jest jednak samodzielne absolutnie i dlatego należy stosować pojęcia zaczerpnięte z innych gałęzi prawa, nie nadając im całkowicie innego, nowego znaczenia. Ekspektatywą w prawie cywilnym określa się bowiem oczekiwanie prawne – prawo podmiotowe „ tymczasowe ”, czyli prawo, którego treścią jest jedynie przygotowanie i zabezpieczenie ostatecznego nabycia określonego prawa podmiotowego, w tym wypadku prawa własności. Ekspektatywa jest sytuacją, w której przynajmniej jedna przesłanka szczególna nabycia prawa podmiotowego została już spełniona, a zarazem nie ziściła się przynajmniej jeszcze jedna przesłanka szczególna lub ogólna nabycia prawa podmiotowego. Stąd też uzyskanie ekspektatywy własnościowego prawa do lokalu nie jest równoznaczne z jego nabyciem. Rzeczoną umowę o przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zawarł Pan w 2003 r. Brak jest przy tym podstaw do przyjęcia, iż zbywane prawo nabył Pan wcześniej i z tego względu pięcioletni termin, o którym mowa wyżej liczyć należy od końca roku 2003.

2011
1
maj

Istota:

Czy wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu w części dotyczącej zawartej w ekspektatywie (akt notarialny Rep. A .../2006 z dnia 21.02.2006r.) wartości wkładu budowlanego na lokal mieszkalny i pomieszczenia przynależne podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 26b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 14 z 2000r. poz. 176 ze zmian.) ?

Fragment:

L. –dow. osob. ..., zam. ... zwanymi dalej „Kredytobiorcą, kredyt jest przeznaczony na finansowanie nabycia od Państwa S. zwany dalej „Zbywcą”, ekspektatywy odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 28 położonego w budynku w Warszawie wraz z miejscem parkingowym, stanowiącego części nieruchomości, dla której urządzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta KW .... - § 3 pkt 1 umowy. Kredyt mieszkaniowy zgodnie z powołanym art. 26b ust. 1 pkt 2 ustawy winien być udzielony na wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie lokalu mieszkalnego a nie jak w Pana przypadku na zakup ekspektatywy odrębnej własności lokalu od osoby fizycznej. Środki kredytu zostały przekazane na rachunek Zbywcy ekspektatywy - § 9 pkt 2 umowy kredytowej Ekspektatywa prawa do nabycia odrębnej własności lokalu nie wypełnia przesłanek wymienionych w powołanym wyżej przepisie. Ekspektatywa jest prawem podmiotowym tymczasowym, przygotowuje i zabezpiecza prawo przyszłe, które dopiero ostatecznie zaspakaja interesy podmiotu uprawnionego. W przedmiotowej sprawie ostatecznym prawem jest właściwe prawo do lokalu, a ekspektatywa chroni tylko oczekiwanie na ustanowienie tego prawa. W związku z tym, nie nabył Pan prawa do odliczenia od podstawy obliczenia podatku poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu.

2011
1
maj

Istota:

W 2006 roku nastąpiło zbycie ekspektatywy, tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu za pośrednictwem Agencji Nieruchomości.W związku z powyższym podatnik zapytuje czy w przypadku gdy uzyskany przychód ze zbycia przedmiotowej ekspektatywy nie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym odsetki od kredytu, które zostały naliczone przy wzięciu kredytu na nabycie tej ekspektatywy, koszty sporządzenia aktu notarialnego nabycia ekspektatywy i usługi pośrednictwa przy zbyciu ekspektatywy są kosztami uzyskania przychodu.

Fragment:

Nr 8poz.60 z późn. zm.) Z przedstawionego stanu faktycznego w piśmie z dnia 13.11.2006r. uzupełnionym w dniu 29.11.2006r. i 13.12.2006r. wynika, że w 2006r. nastąpiło zbycie ekspektatywy tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu za pośrednictwem Agencji Nieruchomości. W związku z powyższym ma Pani wątpliwości czy w przypadku gdy uzyskany przychód ze zbycia przedmiotowej ekspektatywy nie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym odsetki od kredytu, które zostały naliczone przy wzięciu kredytu na nabycie tej ekspektatywy, koszty sporządzenia aktu notarialnego nabycia ekspektatywy i usługi pośrednictwa przy zbyciu ekspektatywy są kosztami uzyskania przychodu. Ekspektatywa prawa do nabycia odrębnej własności lokalu nie wypełnia przesłanek wymienionych w art.10 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn.zm.) jest prawem podmiotowym tymczasowym, przygotowuje i zabezpiecza prawo przyszłe, które dopiero ostatecznie zaspakaja interesy podmiotu uprawnionego. W przedmiotowej sprawie ostatecznym jest własnościowe prawo do lokalu, a ekspektatywa chroni tylko oczekiwanie na ustanowienie tego prawa. W związku z powyższym w Pani przypadku przychód uzyskany ze zbycia ekspektatywy stanowić będzie zatem źródło przychodu podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jako inne źródło przychodów, o którym mowa w art.10 ust.1 pkt.9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
kwi

Istota:

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży w 2005 r. lokalu mieszkalnego nabytego w drodze realizacji dziedziczonego roszczenia o ustanowienie własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a następnie przekształcenia tego prawa w odrębną własność lokalu podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od sprzedaży nieruchomości?

Fragment:

Nr 119, poz.1116 ze zm.) z chwilą zawarcia umowy o budowę lokalu powstaje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu, zwane ekspektatywą. Umowa o budowę lokalu zawarta została pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową a matką podatnika. Powołany przepis wskazuje, że ekspektatywa własnościowego prawa do lokalu jest zbywalna wraz z wniesionym wkładem albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Biorąc pod uwagę treść art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego, ekspektatywa własnościowego prawa do lokalu, jako prawo podmiotowe tymczasowe, weszło w skład masy spadkowej i stało się prawem przysługującym podatnikowi, uzyskanym w drodze dziedziczenia. Tymczasowe prawo podmiotowe jest to prawo, którego funkcja polega na przygotowaniu i zabezpieczeniu prawa przyszłego, prowadzącego do ostatecznego zaspokojenia określonych potrzeb podmiotu uprawnionego. W przedmiotowej sprawie, prawem ostatecznym jest spółdzielcze prawo do lokalu, ekspektatywa chroni oczekiwanie na ustanowienie tego prawa. W sytuacji odpłatnego zbycia przysługującego roszczenia, wynikającego z powołanego art. 17 4 ust.1 powołanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, uzyskany przychód stanowiłby dla podatnika źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

2011
1
mar

Istota:

Czy sprzedaż udziału we współwłasności lokalu użytkowego nabytego jako wynagrodzenie za wykonane usługi podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym?

Fragment:

S. i Ewy Ś.– S., aktem notarialnym z dnia 27.05.2003 r., stosownie do treści art. 453 kodeksu cywilnego, nastąpiło przeniesienie na rzecz podatnika i jego małżonki w 244880/400000 częściach ekspektatywy odrębnej własności lokalu użytkowego, w wyniku czego zobowiązanie A. W. (firma „E”) wygasło. Jednocześnie, w związku z różnicą wartości zobowiązania i przeniesionej części ekspektatywy, Podatnik i jego małżonka uzyskali kwotę 43.220 zł. Podkreślenia wymaga fakt, iż w wyniku powyższej transakcji wierzytelność Podatnika została zaspokojona, zaś Podatnik nabył w części ekspektatywę odrębnej własności lokalu użytkowego , czyli prawo podmiotowe tymczasowe, które przygotowuje i zabezpiecza prawo przyszłe (które dopiero ostatecznie zaspokaja interesy podmiotu uprawnionego). Przedstawiony powyżej stan faktyczny jednoznacznie zatem wskazuje, iż wynikająca z faktury VAT nr 28/02 należność nie została uregulowana współwłasnością w lokalu użytkowym, lecz częścią ekspektatywy odrębnej własności lokalu . Przedmiotową współwłasność (na zasadach wspólności ustawowej) Podatnik wraz z małżonką nabył dopiero w dniu 20.01.2005 r. w wyniku ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności w trybie art. 21 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Odnosząc się natomiast do kwestii opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym należy zauważyć, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) i lit. c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. t.

2011
1
lut

Istota:

Czy wkłady budowlane wniesione w całości przed dniem 1 maja 2004r. są opodatkowane, gdy akty notarialne na okoliczność ustawnowieni prawa odrębnej własności do miejsc postojowych sporządzono po 1 maja 2004r.?

Fragment:

Na podstawie umów realizacyjnych zawartych z członkami Spółdzielni o ustanowienie ekspektatywy ustanowienia prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych i miejsc postojowych inwestycja była finansowana ze środków własnych członków, wnoszonych na konto Spółdzielni w formie zaliczek na poczet wkładu budowlanego. Wszystkie wpłaty, zarówno z tytułu finansowania budowy lokali mieszkalnych, jak i lokali o innym przeznaczeniu (miejsc postojowych traktowanych jako lokale użytkowe) zostały wniesione na konto Spółdzielni przed dniem 1 maja 2004r., natomiast nie wszyscy członkowie zawarli akty notarialne na okoliczność ustanowienia prawa odrębnej własności do miejsc postojowych. Zdaniem Spółdzielni, zgodnie z art. 153 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 19 ust. 13 pkt 10, wartość wkładów budowlanych wniesionych przed dniem 1 maja 2004r. nie jest opodatkowana, zaś zawarcie aktów notarialnych na ustanowienie prawa do miejsc postojowych po 1 maja 2004r. nie powoduje obciążenia członków Spółdzielni podatkiem VAT, bowiem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części wkładu wkładu budowlanego, a w omawianym przypadku nastąpiło to przed wejściem w życie nowej ustawy o VAT. Podatnik prosi o potwierdzenie, czy zajęte przez niego stanowisko jest słuszne.