0461-ITPP3.4512.706.2016.2.MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Ustalenie obowi1zków podatkowych jakie obci1?aj1 komornika jako p3atnika w zwi1zku z egzekucyjn1 sprzeda?1 nieruchomooci gruntowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z póYn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 paYdziernika 2016 r. (data wp3ywu 31 paYdziernika 2016 r.), uzupe3nionym w dniu 30 grudnia 2016 r. (data wp3ywu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie ustalenia obowi1zków podatkowych jakie obci1?aj1 komornika jako p3atnika w zwi1zku z egzekucyjn1 sprzeda?1 nieruchomooci gruntowej (Km ...) – jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 paYdziernika 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek, uzupe3niony w dniu 30 grudnia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie ustalenia obowi1zków podatkowych jakie obci1?aj1 komornika jako p3atnika w zwi1zku z egzekucyjn1 sprzeda?1 nieruchomooci gruntowej.

We wniosku oraz jego uzupe3nieniu przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e.

Zgodnie z wnioskiem wierzyciela Komornik S1dowy przy S1dzie Rejonowym w ... (dalej jako „Komornik”) wszcz13 egzekucje w sprawie ... z dzia3ki gruntowej niezabudowanej nr 81 o pow. 0,6762 ha po3o?onej w ... przy ul. ..., dla której S1d Rejonowy w ... prowadzi ksiege wieczyst1 ....

Dzia3ka jest niezabudowana, ogrodzona (ogrodzenie nie jest budowl1 w rozumieniu prawa budowlanego). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje dla dzia3ki: tereny zabudowy us3ugowej lecznictwa uzdrowiskowego i obs3ugi pacjenta i turysty – 21UZ.

D3u?nikiem jest osoba prawna, tj. ... sp. z o.o. w ... (NIP: ..., REGON: ...) – dalej jako D3u?nik. Spó3ka zosta3a zarejestrowana w KRS w dniu ... 2015 r. Przedmiotem przewa?aj1cej dzia3alnooci gospodarczej D3u?nika jest: 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania. Przedmiotem pozosta3ej dzia3alnooci gospodarczej wed3ug KRS jest: 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwa3ego zakwaterowania; 58.10.A – restauracje i inne sta3e placówki gastronomiczne; 55.90.Z – pozosta3e zakwaterowanie; 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne; 56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie ?ywnooci dla odbiorców zewnetrznych (katering); 56.29.Z – pozosta3a us3ugowa dzia3alnooa gastronomiczna.

Naczelnik Urzedu Skarbowego w ... w odpowiedzi na zapytanie poinformowa3 komornika, ?e „w/w Spó3ka nie jest i nie by3a podatnikiem podatku od towarów i us3ug VAT w tut. Urzedzie”. Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT (sprawdzono na stronie Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp).

W dniu ... 2015 r. umow1 przeniesienia w3asnooci D3u?nik sta3 sie w3aocicielem nieruchomooci (akt notarialny Rep. A nr ... przed notariuszem ...z ...).

W toku postepowania egzekucyjnego (po dokonaniu zajecia nieruchomooci i sporz1dzeniu opisu i oszacowania) D3u?nik w dniu 13 maja 2016 r. przeniós3 w3asnooa nieruchomooci na podstawie umowy o owiadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum) aktem notarialnym Rep. A nr ... sporz1dzonym przez notariusza ... w ... na rzecz ...sp. z o.o. we ... (NIP: ..., REGON: ...). Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT (sprawdzono na stronie Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp).

Obecnym w3aocicielem nieruchomooci jest ... sp. z o.o. w ... (NIP: ..., REGON: ...). W3asnooa nieruchomooci zosta3a przeniesiona na rzecz tej spó3ki w dniu ... 2016 r. na podstawie umowy o owiadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum) aktem notarialnym Rep. A nr ...sporz1dzonym przez notariusza ...w .... Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT (sprawdzono na stronie Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp).

Termin pierwszej licytacji nieruchomooci zosta3 wyznaczony na dzien ...2017 r. D3u?nik nie odbiera korespondencji, nie odpowiada na pisma Komornika.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytania.

  • Czy w przypadku skutecznej sprzeda?y nieruchomooci, Komornik dokonuj1cy w owietle art. 18 powo3anej wy?ej ustawy dostawy towaru, obowi1zany bedzie do obliczenia i uiszczenia za d3u?nika nale?nego VAT – je?eli tak to, jaka bedzie stawka VAT?
  • Czy w przypadku obowi1zku wystawienia faktury VAT fakture nale?y wystawia na D3u?nika, czy obecnego w3aociciela nieruchomooci?

Zdaniem Komornika, w owietle opisanego wy?ej „stanu faktycznego” jest obowi1zany do obliczenia i uiszczenia VAT za D3u?nika od nieruchomooci sprzedanej w trybie licytacji s1dowej w stawce 23% oraz do wystawienia faktury VAT na D3u?nika.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2016 r, poz. 710, z póYn. zm.) – zwanej dalej „ustaw1” – organy egzekucyjne okreolone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954, z póYn. zm.) oraz komornicy s1dowi wykonuj1cy czynnooci egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postepowania cywilnego s1 p3atnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów bed1cych w3asnooci1 d3u?nika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowi1zuj1cych przepisów.

Definicja p3atnika zosta3a zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z póYn. zm.), zgodnie z którym, p3atnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemaj1ca osobowooci prawnej, obowi1zana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wp3acenia go we w3aociwym terminie organowi podatkowemu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug podlegaj1 odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju (...).

Przez dostawe towarów, w myol art. 7 ust. 1 ustawy, nale?y rozumiea przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel (....).

Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie sie rzeczy oraz ich czeoci, a tak?e wszelkie postacie energii.

W myol art. 930 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z póYn. zm.), rozporz1dzenie nieruchomooci1 po jej zajeciu nie ma wp3ywu na dalsze postepowanie. Nabywca mo?e uczestniczya w postepowaniu w charakterze d3u?nika. W ka?dym razie czynnooci egzekucyjne s1 wa?ne tak w stosunku do d3u?nika, jak i w stosunku do nabywcy.

W kwestii zbycia przez d3u?ników zajetej nieruchomooci wypowiedzia3 sie S1d Najwy?szy w wyrokach z dnia 3 lutego 1998 r. (sygn. akt I CKN 403/97) oraz z dnia 7 lutego 2008 r. (sygn. akt V CSK 426/07). Stwierdzi3 w nim, ?e umowa przeniesienia w3asnooci zajetej nieruchomooci miedzy zbywc1 (d3u?nikiem) a nabywc1 jest wa?na, ale ca3kowicie bezskuteczna w stosunku do wierzycieli, którzy wszczeli egzekucje i pozostaje bez wp3ywu na dalsze postepowanie egzekucyjne, co oznacza, ?e egzekucje prowadzi sie tak, jak gdyby zbycie nieruchomooci nie nast1pi3o. Zatem toczy sie ono przeciwko d3u?nikowi, który uwa?any jest za w3aociciela, mimo ziszczenia sie skutku rzeczowego umowy w postaci przejocia prawa w3asnooci na nabywce.

W owietle art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrze?eniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrze?eniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednak?e w treoci ustawy, jak i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie jej upowa?nienia przewidziano opodatkowanie niektórych czynnooci stawkami obni?onymi lub zwolnienie od podatku.

Jako odstepstwo od zasady powszechnooci i równooci opodatkowania, zastosowanie obni?onej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i us3ug mo?liwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynnooci ociole okreolonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upowa?nienia.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub owiadczenia us3ug zosta3y okreolone m.in. w art. 43 ustawy.

Zwalnia sie od podatku dostawe towarów wykorzystywanych wy31cznie na cele dzia3alnooci zwolnionej od podatku, je?eli z tytu3u nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przys3ugiwa3o dokonuj1cemu ich dostawy prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego (art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia sie od podatku dostawe terenów niezabudowanych innych ni? tereny budowlane.

Przez tereny budowlane − na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy − rozumie sie grunty przeznaczone pod zabudowe zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu − zgodnie z decyzj1 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W owietle art. 113 ust. 1 ustawy (w brzmieniu obowi1zuj1cym od dnia 1 stycznia 2016 r.), zwalnia sie od podatku sprzeda? dokonywan1 przez podatników, u których wartooa sprzeda?y nie przekroczy3a 31cznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 z3. Do wartooci sprzeda?y nie wlicza sie kwoty podatku.

Zwolnien, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje sie do podatników dokonuj1cych dostaw terenów budowlanych (art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. d ustawy).

Jak stanowi art. 106c pkt 2 ustawy, faktury dokumentuj1ce dostawe towarów, o której mowa w art. 18, z tytu3u której na d3u?niku ci1?y obowi1zek podatkowy, wystawiaj1 w imieniu i na rzecz d3u?nika komornicy s1dowi wykonuj1cy czynnooci egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postepowania cywilnego.

Wed3ug art. 106e ust. 1 pkt 20 ustawy, faktura powinna zawieraa w przypadku, o którym mowa w art. 106c – nazwe i adres organu egzekucyjnego lub imie i nazwisko komornika s1dowego oraz jego adres, a w miejscu okreolonym dla podatnika – imie i nazwisko lub nazwe d3u?nika oraz jego adres.

W przypadku, o którym mowa w art. 106c, faktura jest wystawiana w trzech egzemplarzach, z których jeden jest wydawany nabywcy, drugi – podmiot j1 wystawiaj1cy pozostawia w swojej dokumentacji, a trzeci – przekazuje d3u?nikowi (art. 106g ust. 2 ustawy).

Z treoci z3o?onego wniosku wynika, ?e Komornik wszcz13 egzekucje z dzia3ki gruntowej. Dzia3ka jest niezabudowana, ale ogrodzona (ogrodzenie nie jest budowl1 w rozumieniu prawa budowlanego). D3u?nikiem jest spó3ka prawa handlowego, która sta3a sie w3aocicielem nieruchomooci we wrzeoniu 2015 r. D3u?nik nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT. Przedmiotem przewa?aj1cej dzia3alnooci gospodarczej D3u?nika jest: 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania. W toku postepowania egzekucyjnego (w maju 2016 r.) D3u?nik przeniós3 w3asnooa nieruchomooci na inn1 spó3ke prawa handlowego na podstawie umowy o owiadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum). Z kolei ta ostatnia spó3ka ... 2016 r. przenios3a w3asnooa nieruchomooci na kolejn1 spó3ke prawa handlowego równie? na podstawie umowy o owiadczenie w miejsce wykonania. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje dla dzia3ki: tereny zabudowy us3ugowej lecznictwa uzdrowiskowego i obs3ugi pacjenta i turysty – 21UZ.

Na tym tle Komornik powzi13 w1tpliwooa dotycz1c1 ustalenia obowi1zków podatkowych jakie go obci1?aj1 jako p3atnika w zwi1zku z egzekucyjn1 sprzeda?1 ww. nieruchomooci.

Bior1c pod uwage przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przysz3ego oraz treoa powo3anych przepisów stwierdzia nale?y, ?e skoro – jak wynika z powo3anych powy?ej wyroków S1du Najwy?szego – postepowanie egzekucyjne toczy sie przeciwko d3u?nikowi, który uwa?any jest za w3aociciela, mimo ziszczenia sie skutku rzeczowego umowy w postaci przejocia prawa w3asnooci na nabywce, Komornik bedzie wystepowa3 w charakterze p3atnika, o którym mowa w art. 18 ustawy, z tytu3u zbycia nieruchomooci opisanej we wniosku. Zbycie bowiem tej nieruchomooci w drodze licytacji bedzie podlega3o opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug. D3u?nikiem jest spó3ka prawa handlowego. Zatem ju? tylko ten fakt przes1dza, ?e ka?da sprzeda? obejmuj1ca jej maj1tek jest dokonywana w ramach dzia3alnooci gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy (niezale?nie od tego czy jest formalnie zarejestrowana jako podatnik VAT). Przy czym – jak s3usznie zauwa?y3 Komornik – do zbycia ww. nieruchomooci powinien zastosowaa podstawow1 stawke podatku od towarów i us3ug, która aktualnie wynosi 23%. Brak jest bowiem podstaw do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, skoro – jak wynika z wniosku – jest to grunt przeznaczony pod zabudowe.

W sprawie nie ma równie? zastosowania zwolnienie okreolone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, poniewa? z wniosku nie wynika, aby ww. nieruchomooa by3 wykorzystywana przez D3u?nika wy31cznie do dzia3alnooci zwolnionej od podatku.

Ponadto do dostawy tego typu gruntów nie stosuje sie – w owietle art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. d ustawy – tzw. zwolnienia podmiotowego. Zatem Komornik bedzie zobowi1zany do obliczenia i uiszczenia nale?nego VAT z tytu3u planowanej dostawy.

W owietle art. 106e ust. 1 pkt 20 in fine ustawy, na fakturze Komornik powinien podaa nazwe D3u?nika, a nie dane aktualnego w3aociciela nieruchomooci.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.

Tutejszy organ informuje, ?e zgodnie z art. 14na pkt 2 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n dotycz1cych ochrony prawnej wynikaj1cej z zastosowania sie Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje sie, je?eli stan faktyczny lub zdarzenie przysz3e przedstawione we wniosku stanowi1 element czynnooci bed1cych przedmiotem decyzji wydanej w zwi1zku z wyst1pieniem nadu?ycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i us3ug, tj. czynnooci dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spe3nienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, mia3y zasadniczo na celu osi1gniecie korzyoci podatkowych, których przyznanie by3oby sprzeczne z celem, któremu s3u?1 te przepisy.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Szczecinie, ul. Starom3ynska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z póYn. zm.).

Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie, opinie zabezpieczaj1c1 i odmowe wydania opinii zabezpieczaj1cej mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1.

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Torun, ul. Ow. Jakuba 20.