Egzekucja | Interpretacje podatkowe

Egzekucja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to egzekucja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ustalenie obowi1zków podatkowych jakie obci1?aj1 komornika jako p3atnika w zwi1zku z egzekucyjn1 sprzeda?1 nieruchomooci gruntowej.
Fragment:
Stwierdzi3 w nim, ?e umowa przeniesienia w3asnooci zajetej nieruchomooci miedzy zbywc1 (d3u?nikiem) a nabywc1 jest wa?na, ale ca3kowicie bezskuteczna w stosunku do wierzycieli, którzy wszczeli egzekucje i pozostaje bez wp3ywu na dalsze postepowanie egzekucyjne, co oznacza, ?e egzekucje prowadzi sie tak, jak gdyby zbycie nieruchomooci nie nast1pi3o. Zatem toczy sie ono przeciwko d3u?nikowi, który uwa?any jest za w3aociciela, mimo ziszczenia sie skutku rzeczowego umowy w postaci przejocia prawa w3asnooci na nabywce. W owietle art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrze?eniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrze?eniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednak?e w treoci ustawy, jak i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie jej upowa?nienia przewidziano opodatkowanie niektórych czynnooci stawkami obni?onymi lub zwolnienie od podatku. Jako odstepstwo od zasady powszechnooci i równooci opodatkowania, zastosowanie obni?onej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i us3ug mo?liwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynnooci ociole okreolonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upowa?nienia.
2017
26
sty

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania czynności zbycia nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej.
Fragment:
Stwierdził w nim, że umowa przeniesienia własności zajętej nieruchomości między zbywcą (dłużnikiem) a nabywcą jest ważna, ale całkowicie bezskuteczna w stosunku do wierzycieli, którzy wszczęli egzekucję i pozostaje bez wpływu na dalsze postępowanie egzekucyjne, co oznacza, że egzekucję prowadzi się tak, jak gdyby zbycie nieruchomości nie nastąpiło. Zatem toczy się ono przeciwko dłużnikowi, który uważany jest za właściciela, mimo ziszczenia się skutku rzeczowego umowy w postaci przejścia prawa własności na nabywcę. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że – jak wynika z powołanych powyżej wyroków Sądu Najwyższego – postępowanie egzekucyjne toczy się przeciwko dłużnikowi, który uważany jest za właściciela, mimo ziszczenia się skutku rzeczowego umowy w postaci przejścia prawa własności na nabywcę, z tytułu zbycia działek gruntu opisanego we wniosku Komornik będzie występował w charakterze płatnika, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług. Zbycie przedmiotowych działek w drodze licytacji będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a dłużniczka (Pani D.G.) wystąpi w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, ponieważ czynność będzie stanowiła działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ww. ustawy.
2017
11
sty

Istota:
Brak obowiązku opodatkowaniu sprzedaży działki gruntu w trybie egzekucji komorniczej.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2016 r. (data wpływu 9 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowaniu sprzedaży działki gruntu w trybie egzekucji komorniczej (Km ./16) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowaniu sprzedaży działki gruntu w trybie egzekucji komorniczej (Km ./16). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Dłużniczka A. H. jest właścicielem nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w W. prowadzi księgę wieczystą. Dłużniczka figuruje w wykazie podatników Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. Dłużniczka nie prowadziła i nie prowadzi działalności gospodarczej. Nieruchomość to nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w M. (gmina P.), składająca się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnej nr 100/5 o powierzchni 9.141 m 2 . Na nieruchomości nie obowiązuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd Gminy P. z dnia 30 marca 2016 r.: Urząd informuje, że brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego fragmentu obrębu M. Dla działki nr 100/5 nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy P. z dnia 3 października 2000 r. z późniejszymi zmianami, przedmiotowa działka położona jest w terenie upraw rolnych.
2016
27
lis

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej (Km XYZ) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej (Km XYZ). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym prowadzi postępowanie egzekucyjne z nieruchomości dłużnika. Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę o pow. 0,0934 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 141,85 m 2 . Na działce znajdują się dwa kontenery pełniące funkcję garażowo-gospodarczą, nietrwale związane z gruntem. Przed domem znajduje się grill zewnętrzny wybudowany z klinkieru. Teren płaski, zagospodarowany jako ogród przydomowy z drzewkami i krzewami ozdobnymi oraz ogródek warzywny. Działka uzbrojona w sieci: elektroenergrtyczną, wodociągową i kanalizacyjną (zbiornik bezodpływowy), telekomunikacyjną. Parcela posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz niezabudowane tereny rolne. Budynek wzniesiony w latach 1999-2003.
2016
6
lip

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2016 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej (Km xxx) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej (Km xxx). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Komornik Sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne z lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Lokal mieszkalny położony na pierwszym piętrze (drugiej kondygnacji) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości X. przy ul. X. wraz z udziałem w 1/2 części nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 68,21 m 2 . Mieszkanie całkowicie zdewastowane, nie ma możliwości określić jakie funkcje pełniły pomieszczenia lokalu. W przedmiotowym lokalu brak wewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej, które zostały wyrwane ze ścian. Stan techniczny i standard wykończenia wnętrz lokalu - nadaje się do generalnego remontu. Budynek mieszkalny jednorodzinny to obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony.
2016
27
kwi

Istota:
Zwolnienie od podatku transakcji zbycia nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej.
Fragment:
(...) egzekucji komorniczej (KM XXX) – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 września 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniach 16 i 20 października 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Prowadzi Pan jako Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w miejscowości X.X. postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi Panu R.B. do majątku stanowiącego nieruchomość niezabudowaną (działka o powierzchni 0,98 ha, położona w miejscowości G., gmina X.X.), dla której Sąd Rejonowy w miejscowości X.X. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Prowadzone postępowanie egzekucyjne jest na etapie przygotowania do licytacji nieruchomości. Nieruchomość będąca przedmiotem egzekucji została nabyta przez dłużnika na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 24 marca 2010 r. w kancelarii notarialnej w miejscowości X., Notariusza D.A. za cenę 600.000,00 zł od Pana K.M. Celem ustalenia obowiązku podatkowego zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w miejscowości Ch. z wnioskiem o udzielenie informacji.
2016
27
kwi

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania czynności zbycia nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2016 r. (data wpływu 18 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Dłużniczka jest właścicielem nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w miejscowości ... prowadzi księgę wieczystą. Dłużniczka figuruje w wykazie podatników Naczelnika Urzędu Skarbowego w miejscowości ... Dłużniczka nie figuruje jako prowadząca działalność gospodarczą. Nieruchomość lokalowa usytuowana na parterze budynku. Lokal mieszkalny obejmuje cztery pokoje, kuchnię, łazienkę, korytarz oraz pomieszczenie przynależne - piwnicę (42,76 m 2 ), o łącznej powierzchni 144,04 m 2 (powierzchnia mieszkania 101,28 m 2 ). Do przedmiotowego lokalu przysługuje udział związany z własnością lokalu 1/2. Na nieruchomości obowiązuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Uchwała z dnia 24 września 2008 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – 18 MN, U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej.
2016
21
kwi

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania czynności zbycia nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2016 r. (data wpływu 1 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży udziałów w nieruchomościach w trybie egzekucji komorniczej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży udziałóww nieruchomościach w trybie egzekucji komorniczej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Dłużnik zamieszkały w miejscowości R., jest właścicielem udziału 1 / 4 w niewydzielonej części nieruchomości gruntowej położonej pod ww. adresem. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta. Nieruchomość składa się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 250/4 o powierzchni 2 407 m2. Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami mieszkalnymi wolnostojącymi. Ponadto dłużnik jest właścicielem udziału 1/8 w niewydzielonej części nieruchomości gruntowej, dla której prowadzona jest księga wieczysta, która to nieruchomość stanowi drogę wewnętrzną. Nieruchomości zostały przez dłużnika zakupione w 2003 r. Pierwszy z budynków mieszkalnych został wybudowany w 1999 r. (znajdował się na nieruchomości w momencie jej zakupu przez dłużnika), drugi został wybudowany przez dłużnika w 2009 r. Nieruchomości wykorzystywane są jedynie na cele mieszkalne, nigdy nie były przedmiotem umów najmu, dzierżawy i innych o charakterze majątkowym, nie są i nie były wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.
2016
21
kwi

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży licytacyjnej nieruchomości zabudowanej, dokonywanej w trybie egzekucji komorniczej.
Fragment:
(...) egzekucji komorniczej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania sprzedaży licytacyjnej nieruchomości zabudowanej, dokonywanej w trybie egzekucji komorniczej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe. Dłużniczka XXX jest właścicielem nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w X prowadzi księgę wieczystą o numerze GD X. Figuruje w wykazie podatników Naczelnika Urzędu Skarbowego w X NIP:XXX. Dłużniczka nie prowadzi działalności gospodarczej. Przedmiotowa nieruchomość stanowi nieruchomość gruntową zabudowaną, składającą się z działek o nr ew. 576/4 i 576/5 o powierzchni łącznej 1.810m2. Na nieruchomości usytuowany jest budynek mieszkalny wolnostojący oraz budynek gospodarczy nie związany trwale z gruntem. Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr ... Rady Miejskiej w X z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta X w rejonie ulic XX - tereny oznaczone symbolem 6 MU - strefa mieszkaniowo - usługowa.
2016
25
mar

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w trybie egzekucji komorniczej.
Fragment:
(...) egzekucji komorniczej– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w trybie egzekucji komorniczej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Jako Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w ... . prowadzi Pan postępowanie egzekucyjne z nieruchomości dłużnika, Pana S. W. Przedmiotem egzekucji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego położonego przy ul. B. ... w miejscowości .... gmina Z. K. Dla nieruchomości nie została utworzona księga wieczysta. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 53,60 m2. W skład powierzchni lokalu wchodzą 2 pokoje, kuchnia, łazienka, w.c. i przedpokój. Budynek mieszkalny wielorodzinny nr ... to obiekt trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wzniesiony w roku 1980. Nieruchomość stanowi własność dłużnika. W kompleksowym systemie ZUS dłużnik figuruje jako osoba bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy. W rejestrze Regon prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny dłużnik nie figuruje.
2016
31
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Egzekucja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.