Egzekucja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to egzekucja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania sprzedaży licytacyjnej nieruchomości w drodze egzekucji komorniczej

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późń. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 lipca 2018 r. (data wpływu 23 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży licytacyjnej nieruchomości w drodze egzekucji komorniczej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży licytacyjnej nieruchomości w drodze egzekucji komorniczej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: W toku czynności egzekucyjnych na podstawie art. 923 kodeksu postępowania egzekucyjnego dokonano wszczęcia egzekucji z: lokalu mieszkalnego nr 12/11: dłużnik nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług; nieruchomość stanowi majątek prywatny, nie była wykorzystywana w prowadzeniu działalności gospodarczej; w stosunku do przedmiotowej nieruchomości dłużnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; nabycie nieruchomości nie było potwierdzone fakturą; lokal zakupiony w formie aktu notarialnego w 2005 r.; lokal mieszkalny nie był wykorzystywany przez dłużnika do czynności opodatkowanych (umowy cywilnoprawne); nieruchomość nie była przedmiotem umów cywilnoprawnych takich jak umowa najmu, dzierżawy itp.; brak jakichkolwiek ulepszeń nieruchomości.

2017
6
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku czynności zbycia nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.

Fragment:

Wobec powyższego dostawa nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji komorniczej korzystać będzie ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe. Końcowo należy podkreślić, że analiza przepisów ustawy Prawo budowlane nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym niniejszą interpretację wydano przy założeniu, że obiekty, o których mowa we wniosku, stanowią budynki lub budowle w rozumieniu ww. ustawy Prawo budowlane. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2017
7
wrz

Istota:

W zakresie opodatkowania sprzedaży licytacyjnej nieruchomości w drodze egzekucji komorniczej

Fragment:

U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjnew rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Z treści powyższego przepisu wynika, że komornik sądowy jest płatnikiem podatku od dostawy towaru dokonywanej w trybie egzekucji, w przypadku gdy wykonuje czynności egzekucyjne. Przez czynność egzekucyjną należy rozumieć każde formalne, oparte na przepisach procesowych, działanie uprawnionego organu egzekucyjnego wywołujące skutek prawny dla prowadzonej egzekucji. Obowiązki płatnika podatku zostały określone w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobraniaod podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Podatnikiem natomiast, stosownie do art. 7 § 1 ww. ustawy, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. W myśl art. 106c ustawy, faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18,z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika: organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2017
26
sty

Istota:

Ustalenie obowi1zków podatkowych jakie obci1?aj1 komornika jako p3atnika w zwi1zku z egzekucyjn1 sprzeda?1 nieruchomooci gruntowej.

Fragment:

Stwierdzi3 w nim, ?e umowa przeniesienia w3asnooci zajetej nieruchomooci miedzy zbywc1 (d3u?nikiem) a nabywc1 jest wa?na, ale ca3kowicie bezskuteczna w stosunku do wierzycieli, którzy wszczeli egzekucje i pozostaje bez wp3ywu na dalsze postepowanie egzekucyjne, co oznacza, ?e egzekucje prowadzi sie tak, jak gdyby zbycie nieruchomooci nie nast1pi3o. Zatem toczy sie ono przeciwko d3u?nikowi, który uwa?any jest za w3aociciela, mimo ziszczenia sie skutku rzeczowego umowy w postaci przejocia prawa w3asnooci na nabywce. W owietle art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrze?eniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrze?eniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednak?e w treoci ustawy, jak i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie jej upowa?nienia przewidziano opodatkowanie niektórych czynnooci stawkami obni?onymi lub zwolnienie od podatku. Jako odstepstwo od zasady powszechnooci i równooci opodatkowania, zastosowanie obni?onej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i us3ug mo?liwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynnooci ociole okreolonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upowa?nienia.

2017
11
sty

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania czynności zbycia nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej.

Fragment:

Stwierdził w nim, że umowa przeniesienia własności zajętej nieruchomości między zbywcą (dłużnikiem) a nabywcą jest ważna, ale całkowicie bezskuteczna w stosunku do wierzycieli, którzy wszczęli egzekucję i pozostaje bez wpływu na dalsze postępowanie egzekucyjne, co oznacza, że egzekucję prowadzi się tak, jak gdyby zbycie nieruchomości nie nastąpiło. Zatem toczy się ono przeciwko dłużnikowi, który uważany jest za właściciela, mimo ziszczenia się skutku rzeczowego umowy w postaci przejścia prawa własności na nabywcę. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że – jak wynika z powołanych powyżej wyroków Sądu Najwyższego – postępowanie egzekucyjne toczy się przeciwko dłużnikowi, który uważany jest za właściciela, mimo ziszczenia się skutku rzeczowego umowy w postaci przejścia prawa własności na nabywcę, z tytułu zbycia działek gruntu opisanego we wniosku Komornik będzie występował w charakterze płatnika, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług. Zbycie przedmiotowych działek w drodze licytacji będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a dłużniczka (Pani D.G.) wystąpi w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, ponieważ czynność będzie stanowiła działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ww. ustawy.

2016
27
lis

Istota:

Brak obowiązku opodatkowaniu sprzedaży działki gruntu w trybie egzekucji komorniczej.

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2016 r. (data wpływu 9 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowaniu sprzedaży działki gruntu w trybie egzekucji komorniczej (Km ./16) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowaniu sprzedaży działki gruntu w trybie egzekucji komorniczej (Km ./16). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Dłużniczka A. H. jest właścicielem nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w W. prowadzi księgę wieczystą. Dłużniczka figuruje w wykazie podatników Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. Dłużniczka nie prowadziła i nie prowadzi działalności gospodarczej. Nieruchomość to nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w M. (gmina P.), składająca się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnej nr 100/5 o powierzchni 9.141 m 2 . Na nieruchomości nie obowiązuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd Gminy P. z dnia 30 marca 2016 r.: Urząd informuje, że brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego fragmentu obrębu M. Dla działki nr 100/5 nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy P. z dnia 3 października 2000 r. z późniejszymi zmianami, przedmiotowa działka położona jest w terenie upraw rolnych.

2016
6
lip

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej.

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej (Km XYZ) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej (Km XYZ). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym prowadzi postępowanie egzekucyjne z nieruchomości dłużnika. Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę o pow. 0,0934 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 141,85 m 2 . Na działce znajdują się dwa kontenery pełniące funkcję garażowo-gospodarczą, nietrwale związane z gruntem. Przed domem znajduje się grill zewnętrzny wybudowany z klinkieru. Teren płaski, zagospodarowany jako ogród przydomowy z drzewkami i krzewami ozdobnymi oraz ogródek warzywny. Działka uzbrojona w sieci: elektroenergrtyczną, wodociągową i kanalizacyjną (zbiornik bezodpływowy), telekomunikacyjną. Parcela posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz niezabudowane tereny rolne. Budynek wzniesiony w latach 1999-2003.

2016
27
kwi

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej.

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2016 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej (Km xxx) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej (Km xxx). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Komornik Sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne z lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Lokal mieszkalny położony na pierwszym piętrze (drugiej kondygnacji) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości X. przy ul. X. wraz z udziałem w 1/2 części nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 68,21 m 2 . Mieszkanie całkowicie zdewastowane, nie ma możliwości określić jakie funkcje pełniły pomieszczenia lokalu. W przedmiotowym lokalu brak wewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej, które zostały wyrwane ze ścian. Stan techniczny i standard wykończenia wnętrz lokalu - nadaje się do generalnego remontu. Budynek mieszkalny jednorodzinny to obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony.

2016
27
kwi

Istota:

Zwolnienie od podatku transakcji zbycia nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej.

Fragment:

(...) egzekucji komorniczej (KM XXX) – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 września 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniach 16 i 20 października 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Prowadzi Pan jako Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w miejscowości X.X. postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi Panu R.B. do majątku stanowiącego nieruchomość niezabudowaną (działka o powierzchni 0,98 ha, położona w miejscowości G., gmina X.X.), dla której Sąd Rejonowy w miejscowości X.X. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Prowadzone postępowanie egzekucyjne jest na etapie przygotowania do licytacji nieruchomości. Nieruchomość będąca przedmiotem egzekucji została nabyta przez dłużnika na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 24 marca 2010 r. w kancelarii notarialnej w miejscowości X., Notariusza D.A. za cenę 600.000,00 zł od Pana K.M. Celem ustalenia obowiązku podatkowego zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w miejscowości Ch. z wnioskiem o udzielenie informacji.

2016
21
kwi

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania czynności zbycia nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej.

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2016 r. (data wpływu 18 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Dłużniczka jest właścicielem nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w miejscowości ... prowadzi księgę wieczystą. Dłużniczka figuruje w wykazie podatników Naczelnika Urzędu Skarbowego w miejscowości ... Dłużniczka nie figuruje jako prowadząca działalność gospodarczą. Nieruchomość lokalowa usytuowana na parterze budynku. Lokal mieszkalny obejmuje cztery pokoje, kuchnię, łazienkę, korytarz oraz pomieszczenie przynależne - piwnicę (42,76 m 2 ), o łącznej powierzchni 144,04 m 2 (powierzchnia mieszkania 101,28 m 2 ). Do przedmiotowego lokalu przysługuje udział związany z własnością lokalu 1/2. Na nieruchomości obowiązuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Uchwała z dnia 24 września 2008 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – 18 MN, U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej.