Egzaminy | Interpretacje podatkowe

Egzaminy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to egzaminy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT us3ug organizacji i przeprowadzenia egzaminów zawodowych
Fragment:
Centrum Jezyków Obcych nie realizuje umowy szkoleniowej (realizuje to zupe3nie inny podmiot), Wnioskodawca owiadczy wy31cznie odrebn1 i kompleksow1 us3uge przeprowadzenia egzaminów. Na us3uge przeprowadzenia egzaminów sk3adaa sie bed1 czynnooci wymienione w treoci dwustronnie zawartej umowy. W ró?nych umowach mog1 wystepowaa ró?nice w zale?nooci od specyfiki egzaminu. Na us3uge przeprowadzenia egzaminów sk3adaa sie mog1 nastepuj1ce czynnooci: zatrudnienie certyfikowanych egzaminatorów, zapewnienie sal wraz z niezbednym sprzetem, realizacja egzaminu, wydanie uczestnikom certyfikatu, dostarczenie orygina3ów dokumentacji egzaminów m.in. list obecnooci i certyfikatów. Firma ... Centrum Jezyków Obcych nie prowadzi us3ugi szkoleniowej tylko w ramach podwykonawstwa przeprowadza sam egzamin. W zwi1zku z powy?szym nie da sie po31czya us3ugi szkoleniowej z przeprowadzonym przez Wnioskodawce egzaminem. Us3ugi organizowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych nie s1 wliczone w cene us3ugi szkoleniowej, poniewa? us3uga szkoleniowa nie jest realizowana przez firme Wnioskodawcy. Przeprowadzenie egzaminów jest wyceniane i regulowane odrebnie. Stanowi1 one odrebn1 us3uge od us3ugi szkoleniowej. Na pytanie Organu „ Czy g3ównym celem us3ug organizowania i przeprowadzania egzaminów jest osi1gniecie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne (...)
2017
12
sty

Istota:
Zwolnienie od podatku usług polegających na przeprowadzaniu egzaminów.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 881), Uczelnia w swojej siedzibie przeprowadza egzaminy sprawdzające wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne z ww. zakresu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających egzaminy oraz prowadzących szkolenia, wymagań dotyczących przeprowadzania egzaminów, a także wzorów dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, wniosku o wydanie certyfikatu i certyfikatów dla personelu (Dz. U. z 2015 r., poz. 2317), egzamin obejmuje sprawdzenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, osoba egzaminowana otrzymuje certyfikat. Uzyskany certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji niezbędnych w pracy zawodowej. Do egzaminu przystępują osoby, które uprzednio uczestniczyły w szkoleniach o ww. tematyce, organizowanych przez inne podmioty. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy usługi świadczone przez Politechnikę polegające na przeprowadzaniu egzaminów korzystają ze zwolnienia z podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, ww. usługi podlegają zwolnieniu z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015 r., poz. 736).
2016
15
gru

Istota:
Opodatkowanie egzaminów kończących szkolenie oraz egzaminów sprzedawanych odrębnie.
Fragment:
Uzupełnienie opisu zdarzenia - egzaminy sprzedawane odrębnie dla osób, które nie uczestniczyły w szkoleniu: Egzaminy nie są prowadzone w ramach szkolenia zawodowego lub przekwalifikowania, wynikają z regulacji prawnych przedstawionych w pkt 1. d). Egzaminy potwierdzają kwalifikacje, uprawnienia na stanowiskach pracy, co jest wykorzystywane w pracy zawodowej. Egzamin pozostaje w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników, egzamin ma na celu potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, uprawnień i otrzymanie przez uczestników świadectw kwalifikacyjnych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka słusznie stosuje stawkę podstawową 23% VAT przy naliczaniu opłat za egzaminy kwalifikacyjne, stosując również stawkę 23% VAT w przypadku wystawiania faktur za usługi szkoleniowe polegające na przygotowaniu do egzaminów kwalifikacyjnych? Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu egzaminu potwierdzające kwalifikacje zawodowe jest usługą opodatkowaną podatkiem VAT w stawce 23%, a zwolnienie z art. 43 nie ma w tym przypadku zastosowania. Usługa przeprowadzenia egzaminu nie jest usługą kształcenia zawodowego. W przepisach ustawy o VAT nie ma podstaw, aby w zakresie usługi kształcenia zawodowego włączyć również usługi polegające na przeprowadzeniu egzaminu.
2016
2
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku usług polegających na edukacji i certyfikacji kompetencji związanych z technologiami informatyczno -komunikacyjnymi.
Fragment:
Za udział w e-learningu nie jest pobierana dodatkowa opłata, jest ona zawarta w zryczałtowanej opłacie za egzamin. Szkolenie elearningowe opracowane jest na podstawie programu nauki, określonego w sylabusie każdego modułu egzaminacyjnego. Po zakończeniu e-learningu kandydat może uruchomić testy próbne, które pokażą mu techniki poruszania się od pytania do pytania podczas egzaminu próbnego. Dla upewnienia się, że posiada niezbędne kompetencje może ponownie przestudiować sylabus i sprawdzić, czy na pewno wie i umie wszystko to, co na egzaminie będzie wymagane. Odbycie szkolenia e-learningowego poświadczane jest oświadczeniem kandydata. Jeśli kandydat uzna, że wystarczająco dobrze opanował materiał, może przystąpić do zdawania egzaminu, po złożeniu oświadczenia o przejściu e-learningu. Jeśli jednak uzna, że jego początkowa wiedza i umiejętności były niewystarczające i kurs e-learningowy nie wyeliminował deficytu wiedzy, lub gdy egzamin zakończy się niepowodzeniem, może zapisać się na dowolne szkolenie stacjonarne z zakresu objętego egzaminem. Zainteresowany wskazał, że sprzedaży podlega jedna usługa: e-learning wraz z egzaminem. Przedmiotem sprzedaży nie może być odrębnie usługa e-learningowa bez egzaminu. Kurs e-learningowy ma charakter pomocniczy (akcesoryjny) i służy bardziej skutecznemu wykonywaniu czynności głównej nakierowanej na uzyskanie umiejętności komputerowych potwierdzonych stosownych certyfikatem.
2016
3
maj

Istota:
Szkolenia przygotowujące do egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień budowlanych – st. 23%.
Fragment:
U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), określają zasady przeprowadzania egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Zgodnie z art. 12 ust. 3 tej ustawy, warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Stosownie do ust. 3 cytowanego artykułu, właściwa izba samorządu zawodowego prowadzi postępowanie kwalifikacyjne składające się z dwóch etapów: kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jako odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności uprawnień budowlanych, zwanego dalej „ kwalifikowaniem ”; egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez organ samorządu zawodowego albo inny upoważniony organ (art. 12 ust. 4 ustawy). Egzamin składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, oraz z części ustnej (art. 12 ust. 4a ustawy). Na podstawie art. 16 ww. ustawy, Minister Infrastruktury i Rozwoju wydał rozporządzenie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
2016
7
lut

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia dla usług przeprowadzenia egzaminów językowych wykonywanego w ramach umowy podwykonawstwa
Fragment:
Dzięki temu osoba, która przystąpi do danego Egzaminu i otrzyma Certyfikat, będzie mogła wykazać, za pomocą powszechnie przyjętego wskaźnika, swoją biegłość językową na określonym poziomie tj. A1 – A2 (Poziom Podstawowy), B1 – B2 (Poziom Samodzielności), C1 – C2 (Poziom Biegłości). Egzaminy obejmować będą weryfikację poziomów biegłości językowej w słuchaniu, czytaniu, mówieniu oraz pisaniu. Ocena z Egzaminu będzie wyrażona w punktach w ramach określonej skali. Egzamin będzie określał poziom zaawansowania Egzaminowanego, zależnie od liczby punktów, którą otrzyma. Egzaminy będą miały formę papierowego testu wielokrotnego wyboru lub testu komputerowego (poprzez zapewnienie Egzaminowanym dostępu do platformy elektronicznej Spółki). Egzaminy w formie papierowego testu wielokrotnego wyboru będą podlegały weryfikacji automatycznej (po zeskanowaniu do odpowiedniej aplikacji), natomiast Egzaminy w formie testu komputerowego będą weryfikowane przez doświadczonych egzaminatorów, na podstawie kryteriów przewidzianych dla danego Egzaminu. Certyfikaty będą zawierać dokładne i czytelne informacje na temat mocnych i słabych stron osoby egzaminowanej w zakresie znajomości języka angielskiego, wraz z opisem umiejętności językowych dla danego poziomu biegłości językowej.
2015
11
gru

Istota:
Wszelkie przeprowadzane przez Wnioskodawcę egzaminy dotyczące nabywania/przedłużania uprawnień przez pilotów zawodowych i liniowych stanowią usługę ściśle związaną z usługą podstawową tj. usługą szkoleniową, gdyż jak wynika z wcześniej cytowanych przepisów prawa lotniczego, uzyskanie licencji jest uwarunkowane zdaniem egzaminu państwowego. Ponieważ wszelkie szkolenia w tym zakresie korzystają ze zwolnienia od podatku, to również usługa przeprowadzenia egzaminów dotyczących nabywania/przedłużania uprawnień przez pilotów zawodowych korzysta ze zwolnienia od podatku. Przy czym egzamin korzysta ze zwolnienia w przypadku gdy zarówno egzamin jak i szkolenie przyprowadza Spółka. Zgodnie bowiem z cytowanym art. 43 ust. 17a ustawy zwolnienie o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy ma zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanymi przez podmioty świadczące usługi podstawowe. Natomiast egzaminy przeprowadzane przez Wnioskodawcę, a dotyczące nabywania/przedłużania uprawnień przez pilotów turystycznych nie korzystają ze zwolnienia od podatku, gdyż usługi te nie są związane ze szkoleniami kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego.
Fragment:
Wnioskodawca przeprowadza również egzaminy na poszczególne licencje i uprawnienia, oraz na mocy obowiązujących przepisów udostępnia posiadane samoloty do przeprowadzenia egzaminów dla egzaminowanych niebędących kursantami Wnioskodawcy, przeprowadzanych przez egzaminatorów spoza ośrodka Wnioskodawcy, oraz będących kursantami Wnioskodawcy, przeprowadzanych przez egzaminatorów spoza ośrodka. Należy podkreślić, że wszelkie przeprowadzane przez Wnioskodawcę egzaminy dotyczące nabywania/przedłużania uprawnień przez pilotów zawodowych i liniowych stanowią usługę ściśle związaną z usługą podstawową tj. usługą szkoleniową, gdyż jak wynika z wcześniej cytowanych przepisów prawa lotniczego, uzyskanie licencji jest uwarunkowane zdaniem egzaminu państwowego. Ponieważ wszelkie szkolenia w tym zakresie korzystają ze zwolnienia od podatku, to również usługa przeprowadzenia egzaminów dotyczących nabywania/przedłużania uprawnień przez pilotów zawodowych korzysta ze zwolnienia od podatku. Przy czym egzamin korzysta ze zwolnienia w przypadku gdy zarówno egzamin jak i szkolenie przyprowadza Spółka. Zgodnie bowiem z cytowanym art. 43 ust. 17a ustawy zwolnienie o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy ma zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanymi przez podmioty świadczące usługi podstawowe.
2015
23
paź

Istota:
Czy Wnioskodawca słusznie stosuje stawkę VAT zwolnioną wobec refakturowania opłat za wyżej opisane egzaminy kwalifikacyjne, stosując jednocześnie stawkę 23% VAT w przypadku wystawiania faktur za szkolenia polegające na przygotowaniu do egzaminów kwalifikacyjnych?
Fragment:
Czy Wnioskodawca słusznie stosuje stawkę VAT zwolnioną wobec refakturowania opłat za wyżej opisane egzaminy kwalifikacyjne, stosując jednocześnie stawkę 23% VAT w przypadku wystawiania faktur za szkolenia polegające na przygotowaniu do egzaminów kwalifikacyjnych... Zdaniem Wnioskodawcy, słusznie przyjmuje dla refakturowania opłat za egzaminy kwalifikacyjne stawkę VAT zwolnione. Stawka ta jest stosowana przez podmioty faktycznie świadczące usługi egzaminacyjne, działając zgodnie z wymienionymi we wniosku rozporządzeniami. Wnioskodawca po przeprowadzeniu szkolenia przygotowującego do egzaminu nie przeprowadza egzaminu samodzielnie, jednak po jego przeprowadzeniu otrzymuje od podmiotów uprawnionych do jego przeprowadzenia fakturę VAT ze stawką VAT zwolnioną za jego przeprowadzenie. Następnie Wnioskodawca dokonuje refakturowania na osoby, które przystąpiły do egzaminu stosując tę samą stawkę VAT, co na fakturze pierwotnej. Dla potrzeb VAT za podstawę refakturowania usług uznaje się obowiązujący od 1 kwietnia 2011 r., art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, wdrażający art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zgodnie z tym przepisem refakturowanie oznacza ponowienie czynności fakturowania, czyli dokumentowania sprzedaży.
2015
8
lip

Istota:
Zwolnienia od podatku organizowanych przez Wnioskodawcę egzaminów.
Fragment:
Stowarzyszenie w ramach prowadzonej działalności, w celu doskonalenia wewnętrznej certyfikacji zawodu księgowego wprowadziło dostosowane do obecnych warunków i potrzeb programu nauczania na wszystkich czterech poziomach ścieżki certyfikacyjnej egzaminy poprawkowe dla uczestników kursów którzy nie zdali egzaminu wchodzącego w wymiar czasowy kursów I, II i III stopnia, a także egzaminu na IV poziom ścieżki egzaminacyjnej, organizowanego przez Główną Komisję Egzaminacyjną a także dla osób przystępujących do egzaminu bez ukończenia takiego kursu jako eksterniści. W analizowanej sprawie rozważając możliwość zastosowania przez Wnioskodawcę zwolnienia od podatku dla usług polegających na organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów poprawkowych na I, II i III stopniu ścieżki certyfikacyjnej organizowane przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w ramach odrębnej sesji egzaminacyjnej i za odrębną odpłatnością oraz egzamin na IV stopniu certyfikacji dyplomowanego księgowego organizowany przez Główną Komisję Egzaminacyjną dla uczestników kursów prowadzonych przez niepubliczne placówki kształcenia przy Oddziałach Okręgowych, a także tzw. eksternistów, zwrócić uwagę należy na to przez kogo dana usługa jest świadczona. W niniejszej sprawie Stowarzyszenie świadczy usługi szkoleniowe prowadzone w formie kursów, które korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26.
2015
20
maj

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla świadczonych usług polegających na przeprowadzaniu egzaminów i wydawaniu certyfikatów poświadczających uprawnienia dla przewoźników drogowych.
Fragment:
Przepis § 26 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że za sprawdzenie posiadanej wiedzy niezbędnej do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego pobiera się, od osoby, opłatę za egzamin w wysokości 500 zł. W przypadku zwolnienia osoby zdającej egzamin z modułów dotyczących określonych dziedzin wiedzy sprawdzanych w formie testu pisemnego opłata za egzamin jest pomniejszana o 50 zł za każdy moduł, z którego zdający jest zwolniony (ust. 2). Za wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych pobiera się opłatę w wysokości 300 zł (ust. 3). W niniejszej sprawie prowadzone przez Wnioskodawcę egzaminy spełniają definicję kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania (ich celem jest potwierdzenie posiadanych umiejętności, które można wykorzystać w związku z wykonywanym zawodem, może być także pomocne w przekwalifikowaniu zawodowym, skutkiem czego osoba, która zdała egzamin może uzyskać uprawnienia do wykonywania usług transportu drogowego). Potwierdzeniem zdanego egzaminu dla danego uczestnika jest wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych, posiadanie którego umożliwia podjęcie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług transportu drogowego, a więc wykonywania konkretnego zawodu. Jak wyżej wskazał tut. Organ, z literalnej treści pojęcia usług w zakresie kształcenia wynika, że swoim zakresem będą obejmować także usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego.
2015
29
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Egzaminy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.