Egzaminy | Interpretacje podatkowe

Egzaminy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to egzaminy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zwolnienia z VAT usług organizowania i przeprowadzania egzaminów z zakresu języka obcego
Fragment:
Organizacja i przeprowadzanie egzaminów z języków obcych jest dla Wnioskodawcy usługą podstawową (samodzielną bez nauczania), kompleksową, odrębną i niezależną usługą (sam tylko egzamin), nie jest zatem elementem usługi podstawowej. Na usługę przeprowadzenia egzaminów składać się będą następujące czynności: zatrudnienie certyfikowanych (licencjonowanych) egzaminatorów, zakup certyfikowanych testów w zależności od stopnia zaawansowania osób przystępujących do egzaminu, zapewnienie sal wraz z niezbędnym sprzętem, realizacja egzaminu, wydanie uczestnikom certyfikatu, dostarczenie oryginałów dokumentacji egzaminów m.in. list obecności i certyfikatów. Nauczanie języków obcych przeprowadza sama Firma zlecająca, bądź inna Firma dla której zlecający zleci wykonanie usługi nauczania. Wnioskodawca tylko organizuje i przeprowadza sam egzamin, a więc dla Wnioskodawcy egzamin jest usługa główną i podstawową. Jak sam wskazuje, dwie usługi, tj.: nauczanie oraz organizacja i przeprowadzanie egzaminu są organizowane przez dwie oddzielne i niezależne Firmy. Usługi organizowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych nie są wliczone w cenę usługi nauczania języków obcych, są wyceniane i regulowane odrębnie.
2017
26
cze

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług organizacji i przeprowadzania egzaminów zawodowych.
Fragment:
Certyfikat może być również pomocny w przekwalifikowaniu zawodowym lub w uzyskaniu pracy. ... nie realizuje umowy szkoleniowej (realizuje to zupełnie inny podmiot), Wnioskodawca świadczy wyłącznie odrębną i kompleksową usługę przeprowadzenia egzaminów. Na usługę przeprowadzenia egzaminów składać się będą czynności wymienione w treści dwustronnie zawartej umowy. W różnych umowach mogą występować różnice w zależności od specyfiki egzaminu. Na usługę przeprowadzenia egzaminów składać się mogą następujące czynności: zatrudnienie certyfikowanych egzaminatorów, zapewnienie sal wraz z niezbędnym sprzętem, realizacja egzaminu, wydanie uczestnikom certyfikatu, dostarczenie oryginałów dokumentacji egzaminów m.in. list obecności i certyfikatów. Firma ... nie prowadzi usługi szkoleniowej tylko w ramach podwykonawstwa przeprowadza sam egzamin. W związku z powyższym nie da się połączyć usługi szkoleniowej z przeprowadzonym przez Wnioskodawcę egzaminem. Usługi organizowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych nie są wliczone w cenę usługi szkoleniowej, ponieważ usługa szkoleniowa nie jest realizowana przez firmę Wnioskodawcy. Przeprowadzenie egzaminów jest wyceniane i regulowane odrębnie. Stanowią one odrębna usługę od usługi szkoleniowej. Na pytanie tut. Organu „ Czy głównym celem usług organizowania i przeprowadzanie egzaminów jest osiągnięcie dodatkowego dochodu (...)
2017
18
maj

Istota:
Dla us3ug polegaj1cych jedynie na organizacji i przeprowadzaniu egzaminów zawodowych nie znajdzie zastosowanie zwolnienie od podatku, bowiem nie mo?na ich uznaa – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - za us3ugi kszta3cenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Reasumuj1c, us3ugi organizacji i przeprowadzania egzaminów zawodowych nie spe3niaj1 definicji us3ug kszta3cenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, zatem nie bed1 korzysta3y ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i us3ug.
Fragment:
Wnioskodawca zamierza zajmowaa sie miedzy innymi organizacj1 i przeprowadzaniem egzaminów zawodowych dla firm i instytucji, zlecaj1cych wykonanie ww. us3ugi w Projektach wspó3finansowanych ze orodków Europejskiego Funduszu Spo3ecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnego Programu Operacyjnego, na które otrzymuj1 dofinansowanie. Firma A zleca Wnioskodawcy przeprowadzenie egzaminów zawodowych, które s1 finansowane w co najmniej 70% ze orodków publicznych. W ramach podpisanej umowy Wnioskodawca zapewni prawid3owe przeprowadzenie egzaminu, tj. zapewni egzaminatora zgodnie z wymaganiami danego egzaminu i odpowiedni1 sale wraz z niezbednym wyposa?eniem. Egzaminy zakonczone bed1 wydaniem oficjalnego certyfikatu zawodowego, potwierdzaj1cego uzyskanie uprawnien zawodowych. Us3ugi egzaminów nie s1 prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrebnych przepisach. Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oowiaty. Zdaniem Wnioskodawcy us3ugi objete zakresem pytania, tj. organizowanie i przeprowadzanie egzaminów zawodowych s1 us3ugami kszta3cenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Wykonanie us3ugi organizacji i przeprowadzenia egzaminu jest dla Wnioskodawcy us3ug1 samodzieln1, g3ówn1, podstawow1, niezale?n1 a nie jest owiadczeniem us3ugi ociole zwi1zanej z us3ug1 podstawow1.
2017
11
maj

Istota:
Czy szkolenia żeglarskie, szkolenia motorowodne, szkolenia na licencje holownicze, szkolenia radiooperatora SRC oraz LRC, szkolenia instruktorskie spełniają przesłanki, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, czyli czy jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) egzaminu, o którym mowa w ust. 8, wzór zaświadczenia ze zdania egzaminu, wzory dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 8, oraz za czynności związane z wydaniem dokumentu, o którym mowa w ust. 3, – biorąc pod uwagę bezpieczeństwo żeglugi, konieczność zapewnienia jednolitego sposobu prowadzenia egzaminu, zakres uprawnień uzyskiwanych po zdaniu egzaminu, koszty poniesione przez właściwy polski związek sportowy lub podmiot upoważniony oraz warunki wskazane w ust. 11. Zgodnie z § 1 rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 416), rozporządzenie określa: wymagania niezbędne do uzyskania dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, w szczególności dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa, oraz odpowiadający im zakres uprawnień do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych; sposób i tryb przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa, zwanego dalej „ egzaminem ”; wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu; wzory dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień; wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu oraz za czynności związane z wydaniem dokumentu kwalifikacyjnego do uprawiania turystyki wodnej.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku usług przeprowadzania przez Wnioskodawcę egzaminów językowych zewnętrznych
Fragment:
Jeżeli natomiast Wnioskodawca sprzedaje sam egzamin to nie może tu być mowy o nauczaniu, bo egzamin jest już wyłącznie sprawdzeniem wiedzy, zatem Wnioskodawca sprzedając egzamin nie świadczy usługi nauczania. Ponadto fakt czy egzaminy sprzedawane przez Wnioskodawcę będą opodatkowane podatkiem VAT wg stawki 23% czy zwolnione z tego podatku nie stoi na przeszkodzie żeby taki egzamin został zakupiony przez szkołę językową. Szkoła językowa może przecież nabyć u Wnioskodawcy usługę egzaminu językowego niezależnie od stawki podatku jaką Wnioskodawca stosuje. Tym samym w ocenie tut. Organu objęcie usługi samego egzaminu stawką 23% nie stoi na przeszkodzie spełnienia warunku zakończenia kursu świadczonego przez inny podmiot (szkołę językową) egzaminem. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Zmiana któregokolwiek elementu opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność. Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej (...)
2017
10
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług polegających na przeprowadzaniu egzaminów zawodowych.
Fragment:
Otrzymanie certyfikatu po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie jest potwierdzeniem posiadanych umiejętności, które można wykorzystać w związku z wykonywanym zawodem. Certyfikat może być również pomocny w przekwalifikowaniu zawodowym lub w uzyskaniu pracy. Usługi przeprowadzania egzaminów zawodowych zakończonych certyfikatem stanowią nieodłączny element procesu nauczania. Weryfikacja wiedzy w postaci egzaminu stanowi kluczowy etap nauczania. Powyższe stwierdzenie potwierdza Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 stycznia 2014 r. sygn. IBPP1/443-914/13/KJ , gdzie czytamy, że „ usługi przeprowadzania egzaminów (...) spełniają w ocenie tut. organu definicję usług kształcenia ”, a „ sam egzamin również jest elementem kształcenia ” oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 kwietnia 2014 r., sygn. IPTPP1/443-59/14-4/AK , gdzie czytamy, że „ prowadzone przez Wnioskodawcę egzaminy na rzecz Zlecającego są usługami w zakresie kształcenia (...) spełniają więc definicję kształcenia (...) ich celem jest bowiem potwierdzenie posiadanych umiejętności ”. Powyższe przesądza zdaniem Wnioskodawcy o edukacyjnym charakterze weryfikacji wiedzy za pomocą egzaminów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2017
7
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług polegających na przeprowadzaniu egzaminów zawodowych.
Fragment:
Otrzymanie certyfikatu po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie jest potwierdzeniem posiadanych umiejętności, które można wykorzystać w związku z wykonywanym zawodem. Certyfikat może być również pomocny w przekwalifikowaniu zawodowym lub w uzyskaniu pracy. Usługi przeprowadzania egzaminów zawodowych zakończonych certyfikatem stanowią nieodłączny element procesu nauczania. Weryfikacja wiedzy w postaci egzaminu stanowi kluczowy etap nauczania. Powyższe stwierdzenie potwierdza Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 stycznia 2014 r. sygn. IBPP1/443-914/13/KJ , gdzie czytamy, że „ usługi przeprowadzania egzaminów (...) spełniają w ocenie tut. organu definicję usług kształcenia ”, a „ sam egzamin również jest elementem kształcenia ” oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 kwietnia 2014 r., sygn. IPTPP1/443-59/14-4/AK , gdzie czytamy, że „ prowadzone przez Wnioskodawcę egzaminy na rzecz Zlecającego są usługami w zakresie kształcenia (...) spełniają więc definicję kształcenia (...) ich celem jest bowiem potwierdzenie posiadanych umiejętności ”. Powyższe przesądza zdaniem Wnioskodawcy o edukacyjnym charakterze weryfikacji wiedzy za pomocą egzaminów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2017
4
lut

Istota:
Czy usługa organizacji i przeprowadzania egzaminów zawodowych przez Spółkę dla firmy A, która jest realizatorem projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Otrzymanie certyfikatu po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie jest potwierdzeniem posiadanych umiejętności, które można wykorzystać w związku z wykonywanym zawodem. Certyfikat może być również pomocny w przekwalifikowaniu lub uzyskaniu pracy. Usługi przeprowadzania egzaminów zawodowych zakończonych certyfikatem stanowią nieodłączny element procesu nauczania. Weryfikacja wiedzy w postaci egzaminu stanowi kluczowy etap nauczania. Powyższe stwierdzenie potwierdza stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r., sygn. IBPP1/443-914/13/KJ , gdzie czytamy, że: „ usługi przeprowadzania egzaminów (...) spełniają w ocenie tut. Organu definicję usług kształcenia ”, a „ sam egzamin również jest elementem kształcenia ” oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r., sygn. IPTPP1/443-59/14-4/AK , gdzie czytamy, że: „ prowadzone przez Wnioskodawcę egzaminy na rzecz Zlecającego są usługami w zakresie kształcenia (...) spełniają więc definicję kształcenia (...) ich celem jest bowiem potwierdzenie posiadanych umiejętności ”. Powyższe przesądza, zdaniem Spółki, o edukacyjnym charakterze weryfikacji wiedzy za pomocą egzaminów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2017
28
sty

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów z zakresu języka obcego
Fragment:
Na usługę przeprowadzenia egzaminów składać się będą następujące czynności: zatrudnienie certyfikowanych (licencjonowanych) egzaminatorów, zakup certyfikowanych testów w zależności od stopnia zaawansowania osób przystępujących do egzaminu, zapewnienie sal wraz z niezbędnym sprzętem, realizacja egzaminu, wydanie uczestnikom certyfikatów, dostarczenie oryginałów dokumentacji egzaminów m.in. list obecności i certyfikatów. Nauczanie języków obcych przeprowadza sama Firma zlecająca, bądź inna Firma dla której zlecający zleci wykonanie usługi nauczania. ...tylko organizuje i przeprowadza sam egzamin, a więc dla ... egzamin jest usługą główną i podstawową. Te dwie usługi: 1. nauczania oraz 2. organizacja i przeprowadzanie egzaminu są organizowane przez dwie oddzielne i niezależne Firmy. Usługi organizowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych nie są wliczone w cenę usługi nauczania języków obcych, są wyceniane i regulowane odrębnie. ...nie prowadzi usługi nauczania języków obcych tylko samą organizację i przeprowadzanie egzaminów zawodowych. Usługi organizowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych stanowią odrębną usługę, którą realizuje tylko .... Usługi organizowania i przeprowadzenia egzaminów z języków obcych nie stanowią usługi prywatnego nauczania. Usługi organizowania i przeprowadzania egzaminów z języków obcych świadczone w ramach usług prywatnego nauczania nie stanowią nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym świadczone przez nauczycieli.
2017
28
sty

Istota:
Zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług organizacji i przeprowadzenia egzaminów zawodowych
Fragment:
Szkolenia i Doradztwo .... nie realizuje umowy szkoleniowej (realizuje to zupełnie inny podmiot), Wnioskodawca świadczy wyłącznie odrębną i kompleksową usługę przeprowadzenia egzaminów. Na usługę przeprowadzenia egzaminów składać się będą czynności wymienione w treści dwustronnie zawartej umowy. W różnych umowach mogą występować różnice w zależności od specyfiki egzaminu. Na usługę przeprowadzenia egzaminów składać się mogą następujące czynności: zatrudnienie certyfikowanych egzaminatorów, zapewnienie sal wraz z niezbędnym sprzętem, realizacja egzaminu, wydanie uczestnikom certyfikatu, dostarczenie oryginałów dokumentacji egzaminów m.in. list obecności i certyfikatów. Firma ... Szkolenia i Doradztwo .... nie prowadzi usługi szkoleniowej, tylko w ramach podwykonawstwa przeprowadza sam egzamin. W związku z powyższym nie da się połączyć usługi szkoleniowej z przeprowadzonym przez Wnioskodawcę egzaminem. Usługi organizowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych nie są wliczone w cenę usługi szkoleniowej, ponieważ usługa szkoleniowa nie jest realizowana przez firmę Wnioskodawcy. Przeprowadzenie egzaminów jest wyceniane i regulowane odrębnie. Stanowią one odrębną usługę od usługi szkoleniowej. Na pytanie Organu: „ Czy głównym celem usług organizowania i przeprowadzania egzaminów jest osiągnięcie (...)
2017
28
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Egzaminy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.