Egzaminy | Interpretacje podatkowe

Egzaminy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to egzaminy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania zwrotu kosztów otrzymywanych przez A od B za materiały potrzebne podczas przeprowadzania egzaminów zawodowych za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w zakresie zwolnienia od podatku usług polegających na przeprowadzaniu przez A egzaminów dla uczniów i słuchaczy szkół niepublicznych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy oraz w zakresie zwolnienia od podatku usług polegających na przeprowadzaniu kursów i szkoleń umożliwiających uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy.
Fragment:
Z B A jako jednostka oświatowa posiada to upoważnienie i przeprowadza ww. egzaminy. W tym celu dokonuje zakupu towarów (np. osprzęt elektryczny, elementy układu sterowania, podzespoły mechatroniki, stal-blachy, profile, pręty) niezbędnych do przeprowadzanie egzaminów. Następnie występuje z fakturą wystawioną na B o zwrot kosztów poniesionych na cele przeprowadzenia egzaminów. Należną kwotę we wskazanym terminie B przekazuje na konto A. Opłat za przeprowadzone egzaminy uczniów, słuchaczy i absolwentów szkół niepublicznych. Szkoły niepubliczne, które nie posiadają własnych ośrodków egzaminacyjnych muszą wskazać do B miejsce przeprowadzenie egzaminów. Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów w A związane jest z dodatkowymi kosztami. Wynika to z dodatkowego przygotowania stanowisk egzaminacyjnych, zużycia narzędzi, kosztów prowadzenia dokumentacji związanych z egzaminem, zapewnieniem dodatkowych godzin pracowników. W związku z tym A zawiera ze szkołami niepublicznymi umowy cywilno-prawne, których przedmiotem jest kompleksowe przeprowadzenie egzaminów dla ich uczniów, słuchaczy i absolwentów. Za czynności te A pobiera opłatę ustalone w zawartych umowach. W przyszłości A planuje, że będzie także prowadziła działalność polegającą na przeprowadzaniu kursów i szkoleń umożliwiających uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych.
2017
30
wrz

Istota:
Zwolnienia od podatku VAT dopłat uczestników projektu do egzaminu na zakończenie szkolenia komputerowego i językowego na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień,
– obowiązku ewidencji w rejestrze sprzedaży VAT dopłat uczestników do egzaminu na zakończenie szkolenia.
Fragment:
Egzaminy zewnętrzne zaplanowane są dla wszystkich uczestników projektu biorących udział w szkoleniach językowych i komputerowych, jednak do egzaminu zostaną dopuszczone tylko osoby, których frekwencja na realizowanych w ramach projektu zajęciach językowych nie była niższa niż 80%. Na koszt egzaminów zewnętrznych składa się: wynajem sali egzaminacyjnej, formularze egzaminacyjne, koszt pracy egzaminatorów (podczas trwania egzaminów i ich oceniania), koszt wydania certyfikatów. Koszt organizacji egzaminów został oszacowany w oparciu o rozeznanie rynku i stanowi on uśrednienie kosztu egzaminu dla wszystkich poziomów zaawansowania. Cała wartość projektu wynosi 4 799 890,61 zł w tym kwota dofinansowania ze środków europejskich 4 079 907,01 zł, wkład własny 719 983,60 zł. Wkład własny stanowi źródło finansowania egzaminów zewnętrznych. Wnoszony jest w formie finansowej przez Spółkę i przez uczestników projektu. Wkład własny na finansowanie egzaminów na zakończenie szkoleń komputerowych finansowany przez Spółkę wynosi 313 911,79 zł i wkład własny uczestników projektu 46 080 zł. Wysokość wkładu własnego na finansowanie egzaminów po zakończeniu szkoleń językowych wynosi dla Spółki 257 271,81zł oraz dla uczestników projektu 102 720 zł.
2017
24
sie

Istota:
Zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy usług przeprowadzania egzaminów przez placówki Fundacji oraz usług rozwojowych świadczonych przez placówki Fundacji
Fragment:
Każdorazowo egzamin przygotowują eksperci branżowi lub doświadczeni praktycy w danym obszarze. W skład usługi wchodzi: opracowanie dedykowanego egzaminu pozwalającego na weryfikację wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabytych w trakcie szkolenia, udostępnienie narzędzi do przeprowadzenia egzaminu (platforma egzaminacyjna z testem wiedzy, zadania praktyczne), przeprowadzenie egzaminu przez Egzaminatora. Instytucja zgłaszająca egzamin zobowiązana jest do zapewnienia: sali egzaminacyjnej z wyposażeniem umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu (do części teoretycznej stanowiska komputerowe, do części praktycznej wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia egzaminu określane indywidualnie dla każdej kwalifikacji). Fundacja ... zastrzega sobie możliwość przygotowania certyfikowanego egzaminu zewnętrznego wyłącznie dla tematów szkoleniowych, które nie są opracowane jako stałe moduły ..., wyszczególnione dla projektów ... oraz .... Fundacja ... nadzoruje także proces certyfikacji języka ogólnego, kompetencji cyfrowych oraz egzaminów .... Egzamin z języka ogólnego ... sprawdza kwalifikacje językowe testowanych kandydatów. Obejmuje on swoim zakresem wszystkie poziomy zaawansowania (od A1 do C2) zdefiniowane w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia (CEFR) z następujących języków: Język angielski, Język niemiecki, Język francuski.
2017
24
sie

Istota:
W zakresie zwolnienia z VAT usług organizowania i przeprowadzania egzaminów z zakresu języka obcego
Fragment:
Organizacja i przeprowadzanie egzaminów z języków obcych jest dla Wnioskodawcy usługą podstawową (samodzielną bez nauczania), kompleksową, odrębną i niezależną usługą (sam tylko egzamin), nie jest zatem elementem usługi podstawowej. Na usługę przeprowadzenia egzaminów składać się będą następujące czynności: zatrudnienie certyfikowanych (licencjonowanych) egzaminatorów, zakup certyfikowanych testów w zależności od stopnia zaawansowania osób przystępujących do egzaminu, zapewnienie sal wraz z niezbędnym sprzętem, realizacja egzaminu, wydanie uczestnikom certyfikatu, dostarczenie oryginałów dokumentacji egzaminów m.in. list obecności i certyfikatów. Nauczanie języków obcych przeprowadza sama Firma zlecająca, bądź inna Firma dla której zlecający zleci wykonanie usługi nauczania. Wnioskodawca tylko organizuje i przeprowadza sam egzamin, a więc dla Wnioskodawcy egzamin jest usługa główną i podstawową. Jak sam wskazuje, dwie usługi, tj.: nauczanie oraz organizacja i przeprowadzanie egzaminu są organizowane przez dwie oddzielne i niezależne Firmy. Usługi organizowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych nie są wliczone w cenę usługi nauczania języków obcych, są wyceniane i regulowane odrębnie.
2017
26
cze

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług organizacji i przeprowadzania egzaminów zawodowych.
Fragment:
Certyfikat może być również pomocny w przekwalifikowaniu zawodowym lub w uzyskaniu pracy. ... nie realizuje umowy szkoleniowej (realizuje to zupełnie inny podmiot), Wnioskodawca świadczy wyłącznie odrębną i kompleksową usługę przeprowadzenia egzaminów. Na usługę przeprowadzenia egzaminów składać się będą czynności wymienione w treści dwustronnie zawartej umowy. W różnych umowach mogą występować różnice w zależności od specyfiki egzaminu. Na usługę przeprowadzenia egzaminów składać się mogą następujące czynności: zatrudnienie certyfikowanych egzaminatorów, zapewnienie sal wraz z niezbędnym sprzętem, realizacja egzaminu, wydanie uczestnikom certyfikatu, dostarczenie oryginałów dokumentacji egzaminów m.in. list obecności i certyfikatów. Firma ... nie prowadzi usługi szkoleniowej tylko w ramach podwykonawstwa przeprowadza sam egzamin. W związku z powyższym nie da się połączyć usługi szkoleniowej z przeprowadzonym przez Wnioskodawcę egzaminem. Usługi organizowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych nie są wliczone w cenę usługi szkoleniowej, ponieważ usługa szkoleniowa nie jest realizowana przez firmę Wnioskodawcy. Przeprowadzenie egzaminów jest wyceniane i regulowane odrębnie. Stanowią one odrębna usługę od usługi szkoleniowej. Na pytanie tut. Organu „ Czy głównym celem usług organizowania i przeprowadzanie egzaminów jest osiągnięcie dodatkowego dochodu (...)
2017
18
maj

Istota:
Dla us3ug polegaj1cych jedynie na organizacji i przeprowadzaniu egzaminów zawodowych nie znajdzie zastosowanie zwolnienie od podatku, bowiem nie mo?na ich uznaa – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - za us3ugi kszta3cenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Reasumuj1c, us3ugi organizacji i przeprowadzania egzaminów zawodowych nie spe3niaj1 definicji us3ug kszta3cenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, zatem nie bed1 korzysta3y ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i us3ug.
Fragment:
Wnioskodawca zamierza zajmowaa sie miedzy innymi organizacj1 i przeprowadzaniem egzaminów zawodowych dla firm i instytucji, zlecaj1cych wykonanie ww. us3ugi w Projektach wspó3finansowanych ze orodków Europejskiego Funduszu Spo3ecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnego Programu Operacyjnego, na które otrzymuj1 dofinansowanie. Firma A zleca Wnioskodawcy przeprowadzenie egzaminów zawodowych, które s1 finansowane w co najmniej 70% ze orodków publicznych. W ramach podpisanej umowy Wnioskodawca zapewni prawid3owe przeprowadzenie egzaminu, tj. zapewni egzaminatora zgodnie z wymaganiami danego egzaminu i odpowiedni1 sale wraz z niezbednym wyposa?eniem. Egzaminy zakonczone bed1 wydaniem oficjalnego certyfikatu zawodowego, potwierdzaj1cego uzyskanie uprawnien zawodowych. Us3ugi egzaminów nie s1 prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrebnych przepisach. Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oowiaty. Zdaniem Wnioskodawcy us3ugi objete zakresem pytania, tj. organizowanie i przeprowadzanie egzaminów zawodowych s1 us3ugami kszta3cenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Wykonanie us3ugi organizacji i przeprowadzenia egzaminu jest dla Wnioskodawcy us3ug1 samodzieln1, g3ówn1, podstawow1, niezale?n1 a nie jest owiadczeniem us3ugi ociole zwi1zanej z us3ug1 podstawow1.
2017
11
maj

Istota:
Czy szkolenia żeglarskie, szkolenia motorowodne, szkolenia na licencje holownicze, szkolenia radiooperatora SRC oraz LRC, szkolenia instruktorskie spełniają przesłanki, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, czyli czy jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) egzaminu, o którym mowa w ust. 8, wzór zaświadczenia ze zdania egzaminu, wzory dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 8, oraz za czynności związane z wydaniem dokumentu, o którym mowa w ust. 3, – biorąc pod uwagę bezpieczeństwo żeglugi, konieczność zapewnienia jednolitego sposobu prowadzenia egzaminu, zakres uprawnień uzyskiwanych po zdaniu egzaminu, koszty poniesione przez właściwy polski związek sportowy lub podmiot upoważniony oraz warunki wskazane w ust. 11. Zgodnie z § 1 rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 416), rozporządzenie określa: wymagania niezbędne do uzyskania dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, w szczególności dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa, oraz odpowiadający im zakres uprawnień do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych; sposób i tryb przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa, zwanego dalej „ egzaminem ”; wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu; wzory dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień; wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu oraz za czynności związane z wydaniem dokumentu kwalifikacyjnego do uprawiania turystyki wodnej.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku usług przeprowadzania przez Wnioskodawcę egzaminów językowych zewnętrznych
Fragment:
Jeżeli natomiast Wnioskodawca sprzedaje sam egzamin to nie może tu być mowy o nauczaniu, bo egzamin jest już wyłącznie sprawdzeniem wiedzy, zatem Wnioskodawca sprzedając egzamin nie świadczy usługi nauczania. Ponadto fakt czy egzaminy sprzedawane przez Wnioskodawcę będą opodatkowane podatkiem VAT wg stawki 23% czy zwolnione z tego podatku nie stoi na przeszkodzie żeby taki egzamin został zakupiony przez szkołę językową. Szkoła językowa może przecież nabyć u Wnioskodawcy usługę egzaminu językowego niezależnie od stawki podatku jaką Wnioskodawca stosuje. Tym samym w ocenie tut. Organu objęcie usługi samego egzaminu stawką 23% nie stoi na przeszkodzie spełnienia warunku zakończenia kursu świadczonego przez inny podmiot (szkołę językową) egzaminem. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Zmiana któregokolwiek elementu opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność. Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej (...)
2017
10
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług polegających na przeprowadzaniu egzaminów zawodowych.
Fragment:
Otrzymanie certyfikatu po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie jest potwierdzeniem posiadanych umiejętności, które można wykorzystać w związku z wykonywanym zawodem. Certyfikat może być również pomocny w przekwalifikowaniu zawodowym lub w uzyskaniu pracy. Usługi przeprowadzania egzaminów zawodowych zakończonych certyfikatem stanowią nieodłączny element procesu nauczania. Weryfikacja wiedzy w postaci egzaminu stanowi kluczowy etap nauczania. Powyższe stwierdzenie potwierdza Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 stycznia 2014 r. sygn. IBPP1/443-914/13/KJ , gdzie czytamy, że „ usługi przeprowadzania egzaminów (...) spełniają w ocenie tut. organu definicję usług kształcenia ”, a „ sam egzamin również jest elementem kształcenia ” oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 kwietnia 2014 r., sygn. IPTPP1/443-59/14-4/AK , gdzie czytamy, że „ prowadzone przez Wnioskodawcę egzaminy na rzecz Zlecającego są usługami w zakresie kształcenia (...) spełniają więc definicję kształcenia (...) ich celem jest bowiem potwierdzenie posiadanych umiejętności ”. Powyższe przesądza zdaniem Wnioskodawcy o edukacyjnym charakterze weryfikacji wiedzy za pomocą egzaminów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2017
7
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług polegających na przeprowadzaniu egzaminów zawodowych.
Fragment:
Otrzymanie certyfikatu po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie jest potwierdzeniem posiadanych umiejętności, które można wykorzystać w związku z wykonywanym zawodem. Certyfikat może być również pomocny w przekwalifikowaniu zawodowym lub w uzyskaniu pracy. Usługi przeprowadzania egzaminów zawodowych zakończonych certyfikatem stanowią nieodłączny element procesu nauczania. Weryfikacja wiedzy w postaci egzaminu stanowi kluczowy etap nauczania. Powyższe stwierdzenie potwierdza Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 stycznia 2014 r. sygn. IBPP1/443-914/13/KJ , gdzie czytamy, że „ usługi przeprowadzania egzaminów (...) spełniają w ocenie tut. organu definicję usług kształcenia ”, a „ sam egzamin również jest elementem kształcenia ” oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 kwietnia 2014 r., sygn. IPTPP1/443-59/14-4/AK , gdzie czytamy, że „ prowadzone przez Wnioskodawcę egzaminy na rzecz Zlecającego są usługami w zakresie kształcenia (...) spełniają więc definicję kształcenia (...) ich celem jest bowiem potwierdzenie posiadanych umiejętności ”. Powyższe przesądza zdaniem Wnioskodawcy o edukacyjnym charakterze weryfikacji wiedzy za pomocą egzaminów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2017
4
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Egzaminy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.