Egzaminy | Interpretacje podatkowe

Egzaminy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to egzaminy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług polegających na przeprowadzaniu egzaminów zawodowych.
Fragment:
Otrzymanie certyfikatu po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie jest potwierdzeniem posiadanych umiejętności, które można wykorzystać w związku z wykonywanym zawodem. Certyfikat może być również pomocny w przekwalifikowaniu zawodowym lub w uzyskaniu pracy. Usługi przeprowadzania egzaminów zawodowych zakończonych certyfikatem stanowią nieodłączny element procesu nauczania. Weryfikacja wiedzy w postaci egzaminu stanowi kluczowy etap nauczania. Powyższe stwierdzenie potwierdza Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 stycznia 2014 r. sygn. IBPP1/443-914/13/KJ , gdzie czytamy, że „ usługi przeprowadzania egzaminów (...) spełniają w ocenie tut. organu definicję usług kształcenia ”, a „ sam egzamin również jest elementem kształcenia ” oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 kwietnia 2014 r., sygn. IPTPP1/443-59/14-4/AK , gdzie czytamy, że „ prowadzone przez Wnioskodawcę egzaminy na rzecz Zlecającego są usługami w zakresie kształcenia (...) spełniają więc definicję kształcenia (...) ich celem jest bowiem potwierdzenie posiadanych umiejętności ”. Powyższe przesądza zdaniem Wnioskodawcy o edukacyjnym charakterze weryfikacji wiedzy za pomocą egzaminów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2017
7
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług polegających na przeprowadzaniu egzaminów zawodowych.
Fragment:
Otrzymanie certyfikatu po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie jest potwierdzeniem posiadanych umiejętności, które można wykorzystać w związku z wykonywanym zawodem. Certyfikat może być również pomocny w przekwalifikowaniu zawodowym lub w uzyskaniu pracy. Usługi przeprowadzania egzaminów zawodowych zakończonych certyfikatem stanowią nieodłączny element procesu nauczania. Weryfikacja wiedzy w postaci egzaminu stanowi kluczowy etap nauczania. Powyższe stwierdzenie potwierdza Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 stycznia 2014 r. sygn. IBPP1/443-914/13/KJ , gdzie czytamy, że „ usługi przeprowadzania egzaminów (...) spełniają w ocenie tut. organu definicję usług kształcenia ”, a „ sam egzamin również jest elementem kształcenia ” oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 kwietnia 2014 r., sygn. IPTPP1/443-59/14-4/AK , gdzie czytamy, że „ prowadzone przez Wnioskodawcę egzaminy na rzecz Zlecającego są usługami w zakresie kształcenia (...) spełniają więc definicję kształcenia (...) ich celem jest bowiem potwierdzenie posiadanych umiejętności ”. Powyższe przesądza zdaniem Wnioskodawcy o edukacyjnym charakterze weryfikacji wiedzy za pomocą egzaminów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2017
4
lut

Istota:
Czy usługa organizacji i przeprowadzania egzaminów zawodowych przez Spółkę dla firmy A, która jest realizatorem projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Otrzymanie certyfikatu po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie jest potwierdzeniem posiadanych umiejętności, które można wykorzystać w związku z wykonywanym zawodem. Certyfikat może być również pomocny w przekwalifikowaniu lub uzyskaniu pracy. Usługi przeprowadzania egzaminów zawodowych zakończonych certyfikatem stanowią nieodłączny element procesu nauczania. Weryfikacja wiedzy w postaci egzaminu stanowi kluczowy etap nauczania. Powyższe stwierdzenie potwierdza stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r., sygn. IBPP1/443-914/13/KJ , gdzie czytamy, że: „ usługi przeprowadzania egzaminów (...) spełniają w ocenie tut. Organu definicję usług kształcenia ”, a „ sam egzamin również jest elementem kształcenia ” oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r., sygn. IPTPP1/443-59/14-4/AK , gdzie czytamy, że: „ prowadzone przez Wnioskodawcę egzaminy na rzecz Zlecającego są usługami w zakresie kształcenia (...) spełniają więc definicję kształcenia (...) ich celem jest bowiem potwierdzenie posiadanych umiejętności ”. Powyższe przesądza, zdaniem Spółki, o edukacyjnym charakterze weryfikacji wiedzy za pomocą egzaminów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2017
28
sty

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów z zakresu języka obcego
Fragment:
Na usługę przeprowadzenia egzaminów składać się będą następujące czynności: zatrudnienie certyfikowanych (licencjonowanych) egzaminatorów, zakup certyfikowanych testów w zależności od stopnia zaawansowania osób przystępujących do egzaminu, zapewnienie sal wraz z niezbędnym sprzętem, realizacja egzaminu, wydanie uczestnikom certyfikatów, dostarczenie oryginałów dokumentacji egzaminów m.in. list obecności i certyfikatów. Nauczanie języków obcych przeprowadza sama Firma zlecająca, bądź inna Firma dla której zlecający zleci wykonanie usługi nauczania. ...tylko organizuje i przeprowadza sam egzamin, a więc dla ... egzamin jest usługą główną i podstawową. Te dwie usługi: 1. nauczania oraz 2. organizacja i przeprowadzanie egzaminu są organizowane przez dwie oddzielne i niezależne Firmy. Usługi organizowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych nie są wliczone w cenę usługi nauczania języków obcych, są wyceniane i regulowane odrębnie. ...nie prowadzi usługi nauczania języków obcych tylko samą organizację i przeprowadzanie egzaminów zawodowych. Usługi organizowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych stanowią odrębną usługę, którą realizuje tylko .... Usługi organizowania i przeprowadzenia egzaminów z języków obcych nie stanowią usługi prywatnego nauczania. Usługi organizowania i przeprowadzania egzaminów z języków obcych świadczone w ramach usług prywatnego nauczania nie stanowią nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym świadczone przez nauczycieli.
2017
28
sty

Istota:
Zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług organizacji i przeprowadzenia egzaminów zawodowych
Fragment:
Szkolenia i Doradztwo .... nie realizuje umowy szkoleniowej (realizuje to zupełnie inny podmiot), Wnioskodawca świadczy wyłącznie odrębną i kompleksową usługę przeprowadzenia egzaminów. Na usługę przeprowadzenia egzaminów składać się będą czynności wymienione w treści dwustronnie zawartej umowy. W różnych umowach mogą występować różnice w zależności od specyfiki egzaminu. Na usługę przeprowadzenia egzaminów składać się mogą następujące czynności: zatrudnienie certyfikowanych egzaminatorów, zapewnienie sal wraz z niezbędnym sprzętem, realizacja egzaminu, wydanie uczestnikom certyfikatu, dostarczenie oryginałów dokumentacji egzaminów m.in. list obecności i certyfikatów. Firma ... Szkolenia i Doradztwo .... nie prowadzi usługi szkoleniowej, tylko w ramach podwykonawstwa przeprowadza sam egzamin. W związku z powyższym nie da się połączyć usługi szkoleniowej z przeprowadzonym przez Wnioskodawcę egzaminem. Usługi organizowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych nie są wliczone w cenę usługi szkoleniowej, ponieważ usługa szkoleniowa nie jest realizowana przez firmę Wnioskodawcy. Przeprowadzenie egzaminów jest wyceniane i regulowane odrębnie. Stanowią one odrębną usługę od usługi szkoleniowej. Na pytanie Organu: „ Czy głównym celem usług organizowania i przeprowadzania egzaminów jest osiągnięcie (...)
2017
28
sty

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT us3ug organizowania i przeprowadzania egzaminów z zakresu jezyka obcego.
Fragment:
Organizacja i przeprowadzanie egzaminów z jezyków obcych jest dla Wnioskodawcy us3ug1 podstawow1 (samodzieln1 bez nauczania), kompleksow1, odrebn1 i niezale?n1 us3ug1 (sam tylko egzamin), nie jest zatem elementem us3ugi podstawowej. Na us3uge przeprowadzenia egzaminów sk3adaa sie bed1 nastepuj1ce czynnooci: zatrudnienie certyfikowanych (licencjonowanych) egzaminatorów, zakup certyfikowanych testów w zale?nooci od stopnia zaawansowania osób przystepuj1cych do egzaminu, zapewnienie sal wraz z niezbednym sprzetem, realizacja egzaminu, wydanie uczestnikom certyfikatu, dostarczenie orygina3ów dokumentacji egzaminów m.in. list obecnooci i certyfikatów. Nauczanie jezyków obcych przeprowadza sama Firma zlecaj1ca, b1dY inna Firma dla której zlecaj1cy zleci wykonanie us3ugi nauczania. ... tylko organizuje i przeprowadza sam egzamin, a wiec dla ... egzamin jest us3uga g3ówn1 i podstawow1. Te dwie us3ugi: 1. nauczania oraz 2. Organizacja i przeprowadzanie egzaminu s1 organizowane przez dwie oddzielne i niezale?ne Firmy. Us3ugi organizowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych nie s1 wliczone w cene us3ugi nauczania jezyków obcych, s1 wyceniane i regulowane odrebnie. Us3ugi organizowania i przeprowadzenia egzaminów z jezyków obcych nie stanowi1 us3ugi prywatnego nauczania. Wykonanie us3ugi organizacji i przeprowadzenia egzaminu jest do ... us3ug1 samodzieln1, g3ówn1, podstawow1, niezale?n1 (bez prowadzenia szkolenia zawodowego), a nie jest owiadczeniem us3ugi ociole zwi1zanej z us3ug1 podstawow1.
2017
27
sty

Istota:
Zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT us3ug organizacji i przeprowadzenia egzaminów zawodowych
Fragment:
Centrum Jezyków Obcych nie realizuje umowy szkoleniowej (realizuje to zupe3nie inny podmiot), Wnioskodawca owiadczy wy31cznie odrebn1 i kompleksow1 us3uge przeprowadzenia egzaminów. Na us3uge przeprowadzenia egzaminów sk3adaa sie bed1 czynnooci wymienione w treoci dwustronnie zawartej umowy. W ró?nych umowach mog1 wystepowaa ró?nice w zale?nooci od specyfiki egzaminu. Na us3uge przeprowadzenia egzaminów sk3adaa sie mog1 nastepuj1ce czynnooci: zatrudnienie certyfikowanych egzaminatorów, zapewnienie sal wraz z niezbednym sprzetem, realizacja egzaminu, wydanie uczestnikom certyfikatu, dostarczenie orygina3ów dokumentacji egzaminów m.in. list obecnooci i certyfikatów. Firma ... Centrum Jezyków Obcych nie prowadzi us3ugi szkoleniowej tylko w ramach podwykonawstwa przeprowadza sam egzamin. W zwi1zku z powy?szym nie da sie po31czya us3ugi szkoleniowej z przeprowadzonym przez Wnioskodawce egzaminem. Us3ugi organizowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych nie s1 wliczone w cene us3ugi szkoleniowej, poniewa? us3uga szkoleniowa nie jest realizowana przez firme Wnioskodawcy. Przeprowadzenie egzaminów jest wyceniane i regulowane odrebnie. Stanowi1 one odrebn1 us3uge od us3ugi szkoleniowej. Na pytanie Organu „ Czy g3ównym celem us3ug organizowania i przeprowadzania egzaminów jest osi1gniecie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne (...)
2017
12
sty

Istota:
Zwolnienie od podatku usług polegających na przeprowadzaniu egzaminów.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 881), Uczelnia w swojej siedzibie przeprowadza egzaminy sprawdzające wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne z ww. zakresu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających egzaminy oraz prowadzących szkolenia, wymagań dotyczących przeprowadzania egzaminów, a także wzorów dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, wniosku o wydanie certyfikatu i certyfikatów dla personelu (Dz. U. z 2015 r., poz. 2317), egzamin obejmuje sprawdzenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, osoba egzaminowana otrzymuje certyfikat. Uzyskany certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji niezbędnych w pracy zawodowej. Do egzaminu przystępują osoby, które uprzednio uczestniczyły w szkoleniach o ww. tematyce, organizowanych przez inne podmioty. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy usługi świadczone przez Politechnikę polegające na przeprowadzaniu egzaminów korzystają ze zwolnienia z podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, ww. usługi podlegają zwolnieniu z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015 r., poz. 736).
2016
15
gru

Istota:
Opodatkowanie egzaminów kończących szkolenie oraz egzaminów sprzedawanych odrębnie.
Fragment:
Uzupełnienie opisu zdarzenia - egzaminy sprzedawane odrębnie dla osób, które nie uczestniczyły w szkoleniu: Egzaminy nie są prowadzone w ramach szkolenia zawodowego lub przekwalifikowania, wynikają z regulacji prawnych przedstawionych w pkt 1. d). Egzaminy potwierdzają kwalifikacje, uprawnienia na stanowiskach pracy, co jest wykorzystywane w pracy zawodowej. Egzamin pozostaje w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników, egzamin ma na celu potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, uprawnień i otrzymanie przez uczestników świadectw kwalifikacyjnych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka słusznie stosuje stawkę podstawową 23% VAT przy naliczaniu opłat za egzaminy kwalifikacyjne, stosując również stawkę 23% VAT w przypadku wystawiania faktur za usługi szkoleniowe polegające na przygotowaniu do egzaminów kwalifikacyjnych? Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu egzaminu potwierdzające kwalifikacje zawodowe jest usługą opodatkowaną podatkiem VAT w stawce 23%, a zwolnienie z art. 43 nie ma w tym przypadku zastosowania. Usługa przeprowadzenia egzaminu nie jest usługą kształcenia zawodowego. W przepisach ustawy o VAT nie ma podstaw, aby w zakresie usługi kształcenia zawodowego włączyć również usługi polegające na przeprowadzeniu egzaminu.
2016
2
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku usług polegających na edukacji i certyfikacji kompetencji związanych z technologiami informatyczno -komunikacyjnymi.
Fragment:
Za udział w e-learningu nie jest pobierana dodatkowa opłata, jest ona zawarta w zryczałtowanej opłacie za egzamin. Szkolenie elearningowe opracowane jest na podstawie programu nauki, określonego w sylabusie każdego modułu egzaminacyjnego. Po zakończeniu e-learningu kandydat może uruchomić testy próbne, które pokażą mu techniki poruszania się od pytania do pytania podczas egzaminu próbnego. Dla upewnienia się, że posiada niezbędne kompetencje może ponownie przestudiować sylabus i sprawdzić, czy na pewno wie i umie wszystko to, co na egzaminie będzie wymagane. Odbycie szkolenia e-learningowego poświadczane jest oświadczeniem kandydata. Jeśli kandydat uzna, że wystarczająco dobrze opanował materiał, może przystąpić do zdawania egzaminu, po złożeniu oświadczenia o przejściu e-learningu. Jeśli jednak uzna, że jego początkowa wiedza i umiejętności były niewystarczające i kurs e-learningowy nie wyeliminował deficytu wiedzy, lub gdy egzamin zakończy się niepowodzeniem, może zapisać się na dowolne szkolenie stacjonarne z zakresu objętego egzaminem. Zainteresowany wskazał, że sprzedaży podlega jedna usługa: e-learning wraz z egzaminem. Przedmiotem sprzedaży nie może być odrębnie usługa e-learningowa bez egzaminu. Kurs e-learningowy ma charakter pomocniczy (akcesoryjny) i służy bardziej skutecznemu wykonywaniu czynności głównej nakierowanej na uzyskanie umiejętności komputerowych potwierdzonych stosownych certyfikatem.
2016
3
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Egzaminy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.