Egzaminy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to egzaminy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
21
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku świadczonych usług przeprowadzania egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy.

Fragment:

Jeżeli do uzyskania tego dokumentu niezbędne jest zdanie egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa, egzamin ten przeprowadza właściwy polski związek sportowy lub podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej zwany dalej „ podmiotem upoważnionym ”. Wnioskodawca uzyskał decyzję Ministra Sportu i Turystyki (...), na podstawie której otrzymał on upoważnienie do przeprowadzania egzaminu na: patent żeglarza jachtowego; patent żeglarza motorowodnego oraz licencję na holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających. W związku z realizowanymi działaniami w ramach egzaminów na patent żeglarza jachtowego lub motorowodnego Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w postaci opłat wnoszonych przez uczestników. Art. 37a ust. 8 ustawy o żegludze śródlądowej stanowi, że za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 8, pobiera się opłatę, która stanowi dochód właściwego polskiego związku sportowego lub „ podmiotu upoważnionego ”. Otrzymywane opłaty egzaminacyjne są przeznaczone na działalność statutową Wnioskodawcy oraz na pokrycie kosztów przeprowadzania egzaminów. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

2018
15
gru

Istota:

Uznanie noty księgowej za prawidłową formę obciążenia okręgowej komisji egzaminacyjnej kosztami zakupu materiałów i surowców zakupionych dla potrzeb organizacji egzaminów kwalifikacyjnych.

Fragment:

Z powyższych uregulowań wynika zatem, że do przeprowadzenia ww. egzaminu mogą zostać upoważnione różne (spośród wyżej wymienionych) podmioty, które zobowiązane są do zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia egzaminu, a zatem w tym zakresie Wnioskodawca działa na takich samych warunkach jak inne podmioty gospodarcze. Jak wynika z treści wniosku – OKE przesyła informację/zapotrzebowanie, zgodnie z którym właściwy Zespół Szkół (...) jest zobowiązany do organizacji egzaminu oraz do zakupu materiałów i surowców potrzebnych do jego przeprowadzenia. Jednostki są zatem zobowiązane do wykonywania różnych czynności na rzecz OKE, składających się na usługę kompleksową organizacji części praktycznej egzaminu. Świadczenie to ma charakter odpłatny, przy czym fakt, że OKE, jako zleceniodawca pokrywa wyłącznie koszty poniesione przez Wnioskodawcę na zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia egzaminu nie ma znaczenia dla oceny charakteru tego świadczenia. Jednocześnie w kwestii zastosowania zwolnienia do czynności sprawdzania wiedzy zawodowej należy zauważyć, że weryfikacja zdobytej wiedzy w postaci przeprowadzenia egzaminu nie jest kształceniem, którego istota sprowadza się do przekazania wiedzy i umiejętności poprzez nauczanie osób w nim uczestniczących, tylko weryfikacją efektów kształcenia.

2018
23
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT usług walidacji kwalifikacji rynkowych i potrzebnych społecznie oraz związanych z nimi usług włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji opisów kwalifikacji.

Fragment:

Przykładowo: w interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2011 r. (sygn.: IBPP1/443-890/11/KW ) organ stwierdził: „ Zdanie egzaminu z języka angielskiego jest formą oceny poziomu opanowania wiedzy, potwierdza nabytą wcześniej wiedzę. Przystąpienie zatem do takiego egzaminu należy uznać za jeden z elementów kształcenia. Wobec powyższych okoliczności stwierdzić należy, iż jeśli wymienione we wniosku egzaminy w zakresie języka angielskiego, przeprowadzane jako odrębna usługa są przeprowadzane przez Wnioskodawcę jako przez jednostkę objętą systemem oświaty w ramach kształcenia to są od 1 stycznia 2011 r. zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług ”; w interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 1 sierpnia 2011 r. (sygn.: IPTPP1/443-117/11-5/MW ) organ stwierdził: „ Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa należy wskazać, że usługi przeprowadzania egzaminów spawaczy spełniają definicję usług kształcenia. Osoby zajmujące stanowisko spawacza obowiązane są bowiem posiadać kwalifikacje w tej dziedzinie, potwierdzone m.in. świadectwem egzaminu spawacza wydanym przez uprawnioną do tego jednostkę. Zatem ponieważ Wnioskodawca (...)

2018
28
wrz

Istota:

Opodatkowanie zwrotu kosztów otrzymywanych przez Wnioskodawcę od OKE za materiały potrzebne podczas przeprowadzania egzaminów zawodowych

Fragment:

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zwany również egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Przeprowadzony egzamin zawodowy ma bezpośredni związek z zawodem wyuczonym. Bez zdania egzaminu nie można wykonywać zawodu. Egzamin potwierdza zdobytą w czasie lat nauki zawodu wiedzę i kwalifikacje w danym zawodzie oraz umożliwia wykonywanie pracy w danym zawodzie. Składa się on z części pisemnej i części praktycznej. Egzaminy zawodowe są organizowane i certyfikowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Na podobnej zasadzie jak organizacja egzaminów maturalnych. Szkoły na podstawie prawa oświatowego są zobowiązane do organizacji takich egzaminów na swoim terenie. Egzamin zawodowy w części pisemnej odbywa się na materiałach przysyłanych przez OKE. Natomiast niektóre egzaminy zawodowe w części praktycznej wymagają zakupienia przez szkołę materiałów wykorzystywanych podczas tegoż egzaminu (na przykład kucharz i zakup produktów do przygotowania potraw). Zgodnie z umową którą zawiera szkoła z Komisją Egzaminacyjną zostaje zakupiony towar, a następnie wystawiona faktura za zakupione materiały i OKE zwraca koszty.

2018
20
cze

Istota:

Czy zwrot środków przez OKE za materiały zakupione oraz zużyte na egzamin zawodowy oraz za organizację Punktu Odbioru Prac w siedzibie Szkół na rzecz OKE będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Przeprowadzony egzamin zawodowy ma bezpośredni związek z zawodem wyuczonym. Bez zdania egzaminu nie można wykonywać zawodu. Egzamin potwierdza zdobytą w czasie lat nauki zawodu wiedzę i kwalifikacje w danym zawodzie oraz umożliwia wykonywanie pracy w danym zawodzie. Składa się on z części pisemnej i części praktycznej. Egzaminy zawodowe są organizowane i certyfikowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Na podobnej zasadzie jak organizacja egzaminów maturalnych. Szkoły na podstawie prawa oświatowego są zobowiązane do organizacji takich egzaminów na swoim terenie. Egzamin zawodowy w części pisemnej odbywa się na materiałach przysyłanych przez OKE. Natomiast niektóre egzaminy zawodowe w części praktycznej wymagają zakupienia przez szkołę materiałów wykorzystywanych podczas tegoż egzaminu (na przykład kucharz i zakup produktów do przygotowania potraw). Zgodnie z umową, którą zawiera szkoła z Komisją Egzaminacyjną, Wnioskodawca zakupuje towar, a następnie wystawia fakturę za zakupione materiały i otrzymuje od OKE zwrot kosztów.

2018
16
kwi

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów z zakresu języka obcego

Fragment:

Na usługę przeprowadzenia egzaminów składać się będą następujące czynności: zatrudnienie certyfikowanych (licencjonowanych) egzaminatorów, zakup certyfikowanych testów w zależności od stopnia zaawansowania osób przystępujących do egzaminu, zapewnienie sal wraz z niezbędnym sprzętem, realizacja egzaminu, wydanie uczestnikom certyfikatu, dostarczenie oryginałów dokumentacji egzaminów m.in. list obecności i certyfikatów. Nauczanie języków obcych przeprowadza sama Firma zlecająca, bądź inna Firma dla której zlecający zleci wykonanie usługi nauczania. Zainteresowany tylko organizuje i przeprowadza sam egzamin, a więc dla Wnioskodawcy egzamin jest usługą główną i podstawową. Te dwie usługi: 1. nauczania oraz 2. Organizacja i przeprowadzanie egzaminu są organizowane przez dwie oddzielne i niezależne Firmy. Usługi organizowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych nie są wliczone w cenę usługi nauczania języków obcych, są wyceniane i regulowane odrębnie. Usługi organizowania i przeprowadzenia egzaminów z języków obcych nie stanowią usługi prywatnego nauczania. Wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia egzaminu jest dla Wnioskodawcy usługą samodzielną, główną, podstawową, niezależną (bez prowadzenia szkolenia zawodowego), a nie jest świadczeniem usługi ściśle związanej z usługą podstawową.

2018
15
kwi

Istota:

Czy usługa zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów z zakresu języka obcego przez firmę dla zleceniodawcy korzysta ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy?

Fragment:

Powyższe zwolnienie wynika z faktu ścisłego powiązania zorganizowania przeprowadzenia egzaminów z zakresu języka obcego z nauczaniem języków obcych, które z tego zwolnienia korzysta. Usługi przeprowadzania egzaminów zakończonych certyfikatem stanowią nieodłączny element procesu nauczania języków obcych. Weryfikacja wiedzy w postaci egzaminu stanowi kluczowy etap nauczania. Powyższe stwierdzenie potwierdza stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r., sygn. IBPP1/443-914/13/KJ , gdzie czytamy, że „ usługi przeprowadzania egzaminów (...) spełniają w ocenie tut. organu definicję usług kształcenia ”, a „ sam egzamin również jest elementem kształcenia ” oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r., sygn. IPTPP1/443-59/14-4/AK , gdzie czytamy, że „ prowadzone przez Wnioskodawcę egzaminy na rzecz Zlecającego są usługami w zakresie kształcenia (...) spełniają więc definicję kształcenia (...) ich celem jest bowiem potwierdzenie posiadanych umiejętności ”. Dzięki przystąpieniu do egzaminu osoba ucząca się języka będzie mogła ocenić swoje umiejętności zdobyte na określonym poziomie nauki i przystąpić do kolejnego etapu. Egzamin pozwoli jej na identyfikację popełnianych błędów, a w konsekwencji dalszą pracę nad ich eliminacją i poprawą umiejętności językowych.

2017
8
gru

Istota:

Sposób udokumentowania obciążenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej kosztami materiałów i surowców zakupionych dla potrzeb organizacji egzaminów kwalifikacyjnych.

Fragment:

Jeżeli na jednej fakturze źródłowej są zakupione materiały dla kilku kwalifikacji, na odwrotnej stronie faktury musi zostać opisane, które materiały i w jakiej cenie zakupiono na egzamin w poszczególnych kwalifikacjach oraz wpisać stosowne wartości do rozliczenia zgodnie z załącznikiem od OKE. Po zakończonych egzaminach Powiat X. - Zespół Szkół (...) zamierza obciążyć Okręgową Komisję Egzaminacyjną kosztami zakupu materiałów i surowców. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna nie jest jednostką organizacyjną Powiatu. Materiały i towary zakupione w celu przeprowadzenia egzaminu praktycznego uczniów nie są kupowane w imieniu i na rzecz ww. Komisji, lecz na jej polecenie (Komisja decyduje jakie materiały i towary będą potrzebne na egzaminie). Koszty materiałów i towarów zakupionych na potrzeby przeprowadzenia egzaminu są przerzucane (refakturowane) na Okręgową Komisję Egzaminacyjną z zachowaniem takich samych kwot i stawek VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłową formą obciążenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej kosztami zakupu materiałów i surowców zakupionych dla potrzeb organizacji egzaminów kwalifikacyjnych będzie faktura (refaktura)? Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanej sytuacji należy obciążyć Okręgową Komisję Egzaminacyjną kosztami surowców i materiałów na podstawie faktury (refaktury), obejmującej zakupione materiały i surowce opodatkowane taką stawką VAT, jak na fakturach źródłowych.

2017
7
gru

Istota:

Czy zwrot środków przez OKE za materiały zakupione oraz zużyte na egzamin zawodowy korzysta od dnia 1 stycznia 2017 roku ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lub art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221)?

Fragment:

Nr. 83, poz. 562 ze zm.) w § 126 określił, że Dyrektor komisji okręgowej upoważnia do zorganizowania etapu praktycznego egzaminu zawodowego szkołę, placówkę lub pracodawcę. OKE nie jest podmiotem scentralizowanym z Powiatem. Również należy dodać, że przedmiotem umowy z OKE nie jest szkolenie, tylko zorganizowanie egzaminu zawodowego. Przeprowadzenie egzaminów nie jest poprzedzone usługą szkoleniową przeprowadzoną przez Wnioskodawcę przy pomocy jednostki organizującej egzamin. Do egzaminów przystępują uczniowie różnych szkół, w tym także prowadzonych przez Wnioskodawcę. OKE nie płaci za usługę zorganizowania egzaminu, a jedynie za zużyte w tym celu materiały. Przedmiotem sprzedaży jest refakturowanie na OKE kosztów materiałów zakupionych celem przeprowadzenia egzaminu zawodowego, ponieważ Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w W. przeprowadza egzaminy jako jednostka oświatowa objęta systemem oświaty na podstawie art. 2 pkt 3a oraz art. 68a ustawy o systemie oświaty. Egzamin zawodowy w części pisemnej odbywa się na materiałach przysyłanych przez OKE. Natomiast niektóre egzaminy zawodowe w części praktycznej wymagają zakupienia przez szkołę materiałów wykorzystywanych podczas tegoż egzaminu (na przykład kucharz i zakup produktów do przygotowania potraw).

2017
6
gru

Istota:

W zakresie: wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy wydawania przez Powiat za pośrednictwem Placówek oświatowych duplikatów świadectw i legitymacji, wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy udostępniania przedsiębiorcy narzędzi, materiałów i pomocy dydaktycznych w celu przeprowadzenia praktyk zawodowych uczniów, wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Fragment:

Zgodnie z § 4 Statutu w skład Komisji wchodzą komórki organizacyjne, m.in. jest to Wydział Egzaminów Zawodowych. Zadania Wydziału Egzaminów Zawodowych określono w § 5a, m.in. jest to przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia z dnia 11 maja 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2007. 83. 562 z dnia 2007.05.11 z zm.) w § 126 określił, że Dyrektor komisji okręgowej upoważnia do zorganizowania etapu praktycznego egzaminu zawodowego szkołę, placówkę albo pracodawcę. Upoważnienia udziela się na wniosek szkoły, placówki lub pracodawcy złożony nie później niż na 12 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego. Upoważnienia udziela się, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego. Zgodnie z § 127 rozporządzenia za organizację i przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego w upoważnionej szkole, placówce lub u upoważnionego pracodawcy, zwanych dalej „ ośrodkiem egzaminacyjnym ”, odpowiada dyrektor szkoły, placówki lub pracodawca albo upoważniony przez niego pracownik, zwany dalej „ kierownikiem ośrodka egzaminacyjnego ”.