Egipt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Egipt. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
30
mar

Istota:

Wobec tego, że dochody oddelegowanych pracowników do Egiptu będą podlegały opodatkowaniu zgodnie z art. 15 ust. 1 umowy (tj. zarówno w Polsce jak i w Egipcie), Wnioskodawca jako płatnik nie ma obowiązku obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi z tytułu pracy wykonywanej w Egipcie w sytuacji, kiedy są one ponoszone przez zakład, który pracodawca – Wnioskodawca posiada w Egipcie.

Fragment:

Umowy o pracę zawarte przez Centralę Spółki dotyczą pracowników, którzy posiadają miejsce zamieszkania w Polsce, a wykonują pracę w Oddziale w Egipcie i jako miejsce pracy dla tych pracowników jest wskazany Oddział w Egipcie – miejsce zatrudnienia Kair. Formalnym pracodawcą pracowników oddelegowanych do pracy w Egipcie jest Centrala Spółki w Warszawie. W związku z wykonywaniem pracy na rzecz Oddziału w Egipcie, pracownicy czasowo przebywają w Egipcie. Pracownicy oddelegowani do pracy w Egipcie są polskimi rezydentami dla celów podatkowych. Odpowiedzialność i ryzyko związane z wynikami pracy pracowników oddelegowanych do pracy wykonywanej w Egipcie ponosi Dyrektor Oddziału w Egipcie, który jest zatrudniony na umowę o pracę w Centrali Spółki i podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółki. Obowiązek instruowania pracowników spoczywa na Dyrektorze Oddziału w Egipcie. Dla pracowników oddelegowanych do pracy Egipcie narzędzia i materiały dostarcza Oddział w Egipcie. Wynagrodzenie pracowników, którzy mają zawarte umowy o pracę z Centralą Spółki jest wypłacane w Polsce przez Centralę Spółki. Następnie, co miesiąc Centrala Spółki obciąża Oddział w Egipcie kosztami wynagrodzeń pracowników wykonujących pracę w Egipcie notą debetową. W przypadku, gdy pracownik przebywa w Egipcie krócej niż 183 dni w ciągu 12 – miesięcznego okresu, Centrala Spółki pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanego co miesiąc wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Oddziale i następnie odprowadza do właściwego Urzędu Skarbowego w Polsce.

2012
8
lut

Istota:

Czy dochód jaki uzyskuje w Polsce naukowiec z Egiptu, zatrudniony do prowadzenia prac naukowo-badawczych w celu realizacji programu badawczego na podstawie umowy zlecenia – w okresie przebywania w Polsce do 183 dni jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy, a po przekroczeniu pobytu 183 dni w roku podatkowym, wynagrodzenie należy opodatkować na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, czy należy opodatkować na zasadach ogólnych od początku okresu przebywania na terytorium Polski?

Fragment:

Wnioskodawca zawarł umowę zlecenia z naukowcem z Egiptu w celu prowadzenia prac badawczych, realizujących cele ww. projektu, na dwanaście miesięcy, z możliwością przedłużenia do osiemnastu miesięcy. Naukowiec z Egiptu nie prowadzi na terenie Polski działalności gospodarczej poprzez zakład, nie posiada też centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce. Zleceniobiorca nie przedłożył Wnioskodawcy certyfikatu rezydencji. Odnosząc się do kwestii przebywającego na terytorium Polski powyżej 183 dni naukowca z Egiptu, należy zauważyć, że spełniony zostanie określony w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunek, pozwalający uznać, iż osoba ta posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski. W sytuacji, gdy podatnik nie przedstawi certyfikatu rezydencji, pobranie przez płatnika podatku na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy powinno więc być uzależnione od oceny, czy podatnik podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Jeżeli zatem podatnik przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, to zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, brak jest podstawy prawnej do zastosowania przez płatnika art. 29 ust. 1 cytowanej ustawy.