Egipt | Interpretacje podatkowe

Egipt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Egipt. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wobec tego, że dochody oddelegowanych pracowników do Egiptu będą podlegały opodatkowaniu zgodnie z art. 15 ust. 1 umowy (tj. zarówno w Polsce jak i w Egipcie), Wnioskodawca jako płatnik nie ma obowiązku obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi z tytułu pracy wykonywanej w Egipcie w sytuacji, kiedy są one ponoszone przez zakład, który pracodawca – Wnioskodawca posiada w Egipcie.
Fragment:
Umowy o pracę zawarte przez Centralę Spółki dotyczą pracowników, którzy posiadają miejsce zamieszkania w Polsce, a wykonują pracę w Oddziale w Egipcie i jako miejsce pracy dla tych pracowników jest wskazany Oddział w Egipcie – miejsce zatrudnienia Kair. Formalnym pracodawcą pracowników oddelegowanych do pracy w Egipcie jest Centrala Spółki w Warszawie. W związku z wykonywaniem pracy na rzecz Oddziału w Egipcie, pracownicy czasowo przebywają w Egipcie. Pracownicy oddelegowani do pracy w Egipcie są polskimi rezydentami dla celów podatkowych. Odpowiedzialność i ryzyko związane z wynikami pracy pracowników oddelegowanych do pracy wykonywanej w Egipcie ponosi Dyrektor Oddziału w Egipcie, który jest zatrudniony na umowę o pracę w Centrali Spółki i podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółki. Obowiązek instruowania pracowników spoczywa na Dyrektorze Oddziału w Egipcie. Dla pracowników oddelegowanych do pracy Egipcie narzędzia i materiały dostarcza Oddział w Egipcie. Wynagrodzenie pracowników, którzy mają zawarte umowy o pracę z Centralą Spółki jest wypłacane w Polsce przez Centralę Spółki. Następnie, co miesiąc Centrala Spółki obciąża Oddział w Egipcie kosztami wynagrodzeń pracowników wykonujących pracę w Egipcie notą debetową. W przypadku, gdy pracownik przebywa w Egipcie krócej niż 183 dni w ciągu 12 – miesięcznego okresu, Centrala Spółki pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanego co miesiąc wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Oddziale i następnie odprowadza do właściwego Urzędu Skarbowego w Polsce.
2014
30
mar

Istota:
Czy dochód jaki uzyskuje w Polsce naukowiec z Egiptu, zatrudniony do prowadzenia prac naukowo-badawczych w celu realizacji programu badawczego na podstawie umowy zlecenia – w okresie przebywania w Polsce do 183 dni jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy, a po przekroczeniu pobytu 183 dni w roku podatkowym, wynagrodzenie należy opodatkować na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, czy należy opodatkować na zasadach ogólnych od początku okresu przebywania na terytorium Polski?
Fragment:
Wnioskodawca zawarł umowę zlecenia z naukowcem z Egiptu w celu prowadzenia prac badawczych, realizujących cele ww. projektu, na dwanaście miesięcy, z możliwością przedłużenia do osiemnastu miesięcy. Naukowiec z Egiptu nie prowadzi na terenie Polski działalności gospodarczej poprzez zakład, nie posiada też centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce. Zleceniobiorca nie przedłożył Wnioskodawcy certyfikatu rezydencji. Odnosząc się do kwestii przebywającego na terytorium Polski powyżej 183 dni naukowca z Egiptu, należy zauważyć, że spełniony zostanie określony w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunek, pozwalający uznać, iż osoba ta posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski. W sytuacji, gdy podatnik nie przedstawi certyfikatu rezydencji, pobranie przez płatnika podatku na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy powinno więc być uzależnione od oceny, czy podatnik podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Jeżeli zatem podatnik przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, to zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, brak jest podstawy prawnej do zastosowania przez płatnika art. 29 ust. 1 cytowanej ustawy.
2012
8
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Egipt
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.