IBPP3/443-952/13/EJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na rozbudowie Centrum Edukacji Przyrodniczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2013r. (data wpływu 1 sierpnia 2013r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w ramach realizacji zadania pn. „ ...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2013r. za pismem przewodnim znak: ... z dnia 22 lipca 2013r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczonego w ramach realizacji zadania pn. „ ...”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Gmina) realizuje projekt „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. W dniu 21 października 2011r. została zawarta umowa o dofinansowanie ww. projektu pomiędzy Wnioskodawcą a Zarządem Województwa, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2007-2013.

Zgodnie z przedmiotową umową, beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia informacji z Krajowej Informacji Podatkowej czy Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

Realizacja projektu polega na ochronie bioróżnorodności i zachowania istniejącego dziedzictwa przyrodniczego poprzez przywrócenie i utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na terenie ... Ogrodu Botanicznego. Przewidziano zagospodarowanie terenu ... Ogrodu Botanicznego poprzez budowę ekspozycji kolekcji roślin, ścieżek edukacyjnych i infrastruktury towarzyszącej. Projekt zakłada również zaprojektowanie i budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci, w którym będą się odbywać zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Celem projektu jest rozwój działalności edukacyjnej, naukowo-badawczej oraz popularyzacja wiedzy ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców Gminy i regionu. Uzupełnieniem projektu będzie kampania promocyjno-edukacyjna w formie warsztatów o tematyce ekologicznej.

Infrastruktura będąca przedmiotem projektu będzie ogólnodostępna dla mieszkańców M. oraz osób przyjezdnych. Gmina nie planuje sprzedaży ani dzierżawy omawianych obiektów. Administratorem omawianych obiektów powstałych w ramach projektu będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową Gminy utworzoną na mocy Uchwały nr ... Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej w nazwie: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Gmina z tytułu oddania obiektu w administrowanie jednostce budżetowej MOSiR nie będzie uzyskiwała obrotu opodatkowanego podatkiem VAT. Z infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu w formie nieodpłatnego użyczenia będzie korzystał: ... Ogród Botaniczny oraz Przedszkole. ... Ogród Botaniczny jest związkiem stowarzyszeń działającym na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855). Przedszkole nr 10 w M. jest przedszkolem publicznym (działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy), które poza celami wynikającymi z przepisów ustawy o systemie oświaty realizuje także zadania Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci. Powołane do funkcjonowania Uchwałą Rady Miasta nr ...z dnia 28 maja 2013r. w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola.

Nowopowstały obiekt będzie ogólnodostępny. Wnioskodawca nie będzie pobierał opłat z tytułu dzierżawy/najmu pomieszczeń. Nie przewiduje się przychodów z tytułu działalności ośrodka.

W piśmie z dnia 22 lipca 2013r. Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że w chwili obecnej projekt jest w trakcie realizacji, której zakończenie planowane jest na wrzesień 2013r. Realizacja inwestycji jest związana z zadaniami własnymi Gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594). Właścicielem powstałej infrastruktury jest Gmina, natomiast administratorem będzie podległa Burmistrzowi Miasta, nieposiadająca osobowości prawnej jednostka budżetowa – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Beneficjentem projektu jest Gmina (NIP ...), w którego imieniu występuje Urząd Miasta (NIP ...). Środki na utrzymanie obiektu będą pochodzić z budżetu Gminy. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu pn. „ ...” nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT (VAT jest kosztem kwalifikowanym w projekcie).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” .

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zauważa, iż w piśmie z dnia 22 lipca 2013r. załączonym do wniosku ORD-IN (data wpływu 1 sierpnia 2013r.) Wnioskodawca przedstawił informacje które istotnie uzupełniają opis zdarzenia przyszłego. Tym samym informacje te zostały potraktowane jako integralny element zdarzenia przyszłego i podjęte w niniejszej interpretacji rozstrzygnięcie odnosi się więc do opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego łącznie we wniosku oraz w piśmie z dnia 22 lipca 2013r.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust.4.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „ ...”. Realizacja projektu polega na ochronie bioróżnorodności i zachowania istniejącego dziedzictwa przyrodniczego poprzez przywrócenie i utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na terenie ... Ogrodu Botanicznego. Przewidziano zagospodarowanie terenu ... Ogrodu Botanicznego poprzez budowę ekspozycji kolekcji roślin, ścieżek edukacyjnych i infrastruktury towarzyszącej. Projekt zakłada również zaprojektowanie i budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci, w którym będą się odbywać zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Infrastruktura będąca przedmiotem projektu będzie ogólnodostępna dla mieszkańców oraz osób przyjezdnych. Gmina nie planuje sprzedaży ani dzierżawy omawianych obiektów. Gmina z tytułu oddania obiektu w nieodpłatne użytkowanie (użyczenie) jednostce budżetowej MOSiR nie będzie uzyskiwała obrotu opodatkowanego podatkiem VAT. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż nie zostanie spełniona w przedmiotowej sprawie przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonania czynności opodatkowanych, generujących podatek należny.

Zatem Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizowanego projektu.

W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.