0113-KDIPT1-1.4012.224.2017.2.MSU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2017 r. (data wpływu 15 maja 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 maja 2017r. (data wpływu 29 maja 2017r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: „...” w ramach konkursu Edukacja Ekologiczna „... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: „...” w ramach konkursu Edukacja Ekologiczna „...”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 25 maja 2017r. (data wpływu 29 maja 2017r.) w zakresie prawa do reprezentacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat ... - jako beneficjent, będzie składać w roku 2017 wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... o dofinansowanie w formie dotacji zadania pn. „...” w ramach konkursu Edukacja Ekologiczna „...”.

Przewidywany termin realizacji zadania od 1 lipca 2017r. do 30 października 2017r. Zadanie realizowane będzie przez szkołę - I Liceum Ogólnokształcące im. ... w ..., będącą jednostką organizacyjną oświatową Powiatu ....

W ramach zadania zakupione zostaną: pomoce naukowe i dydaktyczne, sprzęt audio-video, komputerowy i inne wyposażenie pracowni a także przeprowadzone zostaną prace remontowe pomieszczenia pracowni. W koszty tego zadania wliczony będzie podatek od towarów i usług VAT. Pomieszczenie pracowni mieści się w budynku będącym w trwałym zarządzie I Liceum Ogólnokształcącego im. ... w ..., wg decyzji z dnia 18 września 1998r. Nr ....

Od 1grudnia 2005r. Powiat ... do chwili obecnej jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Od dnia 1 stycznia 2017r. Powiat rozlicza podatek od towarów i usług wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi (wśród których jest I Liceum Ogólnokształcące w ...), podlegającymi centralizacji rozliczeń podatku VAT, zgodnie ze złożoną informacją do Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z załączonym wykazem jednostek podległych centralizacji. Faktury za dokonane zakupy, dotyczące ww. zadania wystawiane będą na Powiat ....

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od podatku od towarów i usług VAT, Powiat jest podatnikiem tego podatku w zakresie czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Czynnościami opodatkowanymi w tym przypadku jest wynajem pomieszczeń administrowanych przez Starostwo Powiatowe i I Liceum Ogólnokształcące w .... Uzyskując dochody opodatkowane podatkiem VAT i ponosząc koszty eksploatacji budynków, podatek należny zostaje pomniejszony o podatek naliczony w takim zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystane do czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). W przypadku tego zadania sytuacja taka nie będzie miała miejsca. Realizowane przez jednostkę zadanie należy do zadań własnych Powiatu.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 814, poz. 1579), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m. in. w zakresie edukacji publicznej.

Pracownia nie będzie podlegać wynajmowi, służyć będzie wyłącznie do celów edukacyjnych - co należy do zadań publicznych, przydzielonych Powiatowi ww. ustawą a wykonywanych przez szkołę. Nie będzie wykorzystywana do celów związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 814, poz. 1579) Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, między innymi w zakresie edukacji publicznej. Wydatki poniesione w ramach zadania jako zakupione towary i usługi będą wykorzystane do działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ze względu na wyłączenie zawarte w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonanie zadania służyć będzie realizacji zadań własnych Powiatu, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie terytorialnym i o systemie oświaty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Wnioskodawca prosi o udzielenie interpretacji, czy w przypadku opisanego zadania Powiat ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?

Interpretacja jest niezbędna do przedłożenia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... przy złożeniu wniosku o dofinansowanie dotacją wskazanego zadania.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w przypadku planowanego zadania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. edukacji publicznej (pkt 1 ww. artykułu).

Jak stanowi art. 6 ust. 2 ww. ustawy o samorządzie powiatowym, powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania pn.: „...” w ramach konkursu Edukacja Ekologiczna „...”.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – Pracownia nie będzie podlegać wynajmowi, służyć będzie wyłącznie do celów edukacyjnych. Nie będzie wykorzystywana do celów związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji zadania.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania pn.: „...” w ramach konkursu Edukacja Ekologiczna „...”, ponieważ nabywane towary i usługi związane z realizacją ww. zadania nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.