Edukacja | Interpretacje podatkowe

Edukacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to edukacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Op3acenie za pracownika kosztów edukacji jego dzieci w kraju oddelegowania nie mo?e bya uznane za poniesione w interesie pracodawcy, jak chce tego Wnioskodawca. Przeciwnie, niezale?nie od kraju, w którym ucz1 sie dzieci pracownika, to on jako rodzic jest obowi1zany do ponoszenia op3at z tym zwi1zanych. Zatem „przejecie” przez Wnioskodawce tego obowi1zku powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu, który nale?y zakwalifikowaa do przychodów ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy. Na Wnioskodawcy ci1?y natomiast obowi1zek p3atnika podatku dochodowego od osób fizycznych w zwi1zku z przekazywanymi oddelegowanemu pracownikowi owiadczeniami nieodp3atnymi lub pienie?nymi zwi1zanymi z finansowaniem kosztów edukacji jego dzieci, z uwzglednieniem postanowien art. 32 ust. 6 ustawy.
Fragment:
Poni?ej przedstawione zosta3y zasady przekazania okreolonego nieodp3atnego owiadczenia w postaci pokrycia kosztów edukacji dzieci w kraju oddelegowania. Dodatkowe nieodp3atne owiadczenia w postaci pokrycia kosztów edukacji dzieci w kraju oddelegowania. Wnioskodawca mo?e zapewnia pokrycie kosztów edukacji dzieci, które zwi1zane s1 z obowi1zkiem edukacyjnym dzieci w kraju oddelegowania. Owiadczenie przyznawane jest w przypadku d3ugoterminowego oddelegowania pracowników do pracy na terytorium innych Panstw w ramach stosunku pracy. Zasady i warunki refundacji kosztów edukacji dzieci ustalane s1 ka?dorazowo w liocie oddelegowania pracownika. Przyznawane owiadczenia s1 zapewniane albo w formie bezpooredniego pokrycia kosztów edukacji dzieci pracownika transferowanego przez Wnioskodawce (tj. s1 wnoszone w imieniu pracownika bezpoorednio na konto placówki oowiatowej), albo w formie zrefundowania pracownikowi op3aty za szko3e. Wnioskodawca pokrywa przede wszystkim wydatki zwi1zane z czesnym, op3at1 rekrutacyjn1 oraz op3atami za egzamin. Natomiast Wnioskodawca nie pokrywa takich kosztów jak zakup: ksi1?ek, korepetycji, transportu do i ze szko3y, wycieczek i wyjazdów terenowych, materia3ów biurowych, uniformów szkolnych, posi3ków, pomocy naukowych. W zwi1zku z powy?szym Wnioskodawca zada3 nastepuj1ce (...)
2017
26
sty

Istota:
Czy przyznanie pracownikowi delegowanemu/oddelegowanemu nieodpłatnego świadczenia w postaci pokrycia bezpośrednio przez Spółkę kosztów edukacji i nauki dla dzieci pracownika lub też zrefundowanie ich na rzecz pracownika, związanych z obowiązkiem edukacyjnym dzieci - będzie stanowić dla niego przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy Spółka, jako płatnik, jest zobowiązana obliczyć, pobrać i odprowadzić z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Poniżej przedstawione zostały zasady przekazania określonego nieodpłatnego świadczenia w postaci pokrycia kosztów edukacji dzieci w kraju oddelegowania. Dodatkowe nieodpłatne świadczenia w postaci pokrycia kosztów edukacji dzieci w kraju oddelegowania. Spółka może zapewnić pokrycie kosztów edukacji dzieci, które związane są z obowiązkiem edukacyjnym dzieci w kraju oddelegowania. Świadczenie przyznawane jest w przypadku długoterminowego oddelegowania pracowników do pracy na terytorium innych Państw w ramach stosunku pracy. Zasady i warunki refundacji kosztów edukacji dzieci ustalane są każdorazowo w liście oddelegowania pracownika. Przyznawane świadczenia są zapewniane albo w formie bezpośredniego pokrycia kosztów edukacji dzieci pracownika transferowanego przez Spółkę (tj. są wnoszone w imieniu pracownika bezpośrednio na konto placówki oświatowej), albo w formie zrefundowania pracownikowi opłaty za szkołę. Spółka pokrywa przede wszystkim wydatki związane z czesnym, opłatą rekrutacyjną oraz opłatami za egzamin. Natomiast Spółka nie pokrywa takich kosztów jak zakup: książek, korepetycji, transportu do i ze szkoły, wycieczek i wyjazdów terenowych, materiałów biurowych, uniformów szkolnych, posiłków, pomocy naukowych. W związku z powyższym (...)
2016
20
mar

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na rozbudowie Centrum Edukacji Przyrodniczej
Fragment:
W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o samorządzie gminnym). Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „ ... ”. Realizacja projektu polega na ochronie bioróżnorodności i zachowania istniejącego dziedzictwa przyrodniczego poprzez przywrócenie i utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na terenie ... Ogrodu Botanicznego. Przewidziano zagospodarowanie terenu ... Ogrodu Botanicznego poprzez budowę ekspozycji kolekcji roślin, ścieżek edukacyjnych i infrastruktury towarzyszącej. Projekt zakłada również zaprojektowanie i budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci, w którym będą się odbywać zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Infrastruktura będąca przedmiotem projektu będzie ogólnodostępna dla mieszkańców oraz osób przyjezdnych. Gmina nie planuje sprzedaży ani dzierżawy omawianych obiektów. Gmina z tytułu oddania obiektu w nieodpłatne użytkowanie (użyczenie) jednostce budżetowej MOSiR nie będzie uzyskiwała obrotu opodatkowanego podatkiem VAT. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
2013
14
lis

Istota:
Nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
Fragment:
Zamierza przeprowadzić inwestycję polegającą na adaptacji budynków zabytkowej wyłuszczarni nasion i przeznaczyć obiekt na działalność związaną z edukacją leśną społeczeństwa. Usługi edukacyjne adresowane zarówno do młodzieży szkolnej, jak i całego społeczeństwa, będą wykonywane nieodpłatnie. Procesy łuszczenia szyszek będą przeprowadzane jedynie w celach dydaktycznych. Główny dochód Nadleśnictwa stanowią wpływy ze sprzedaży drewna opodatkowane właściwą stawką podatku od towarów i usług. Wydatki poniesione na edukację można powiązać z konkretnymi czynnościami opodatkowanymi, bowiem gdyby nie były wykonywane podstawowe zadania Nadleśnictwa, nie byłyby też wykonywane inne czynności wynikające z ustawy o lasach. Jak wynika z powyższego, adaptacja pomieszczeń zabytkowej wyłuszczarni nasion ma na celu przystosowanie obiektu jedynie do celów dydaktycznych – prowadzenia przez Nadleśnictwo nieodpłatnych zajęć z zakresu edukacji leśnej społeczeństwa. Edukacja ta, jest jednym z wielu zadań nałożonych przepisami ustawy o lasach, w ramach obowiązku prowadzenia przez Nadleśnictwo trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Zatem – wbrew stanowisku zawartemu we wniosku – brak jest podstaw do uznania, że poniesione wydatki są/będą związane w sposób choćby pośredni ze sprzedażą drewna.
2013
17
maj

Istota:
23% stawka podatku VAT dla usług pozaszkolnych form edukacji świadczonych na rzecz przedszkoli.
Fragment:
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. przeważająca działalność Wnioskodawczyni mieści się w grupowaniu PKWiU 85.51 „ Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych ”. Pozostała działalność mieści się w grupowaniach: PKWiU 85.52.Z Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji artystycznej, PKWiU 85.52.19 Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji artystycznej, PKWiU 85.59.1 Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKWiU 85.59.11 Usługi nauczania języków obcych, PKWiU 85.59.19 Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKWiU 85.60.10 Usługi wspomagające edukację. Działalność Wnioskodawczyni polega na odpłatnym organizowaniu i prowadzeniu: zajęć z gimnastyki korekcyjnej, zajęć z gimnastyki ogólnorozwojowej, rytmiki, tańca, warsztatów teatralnych, zajęć plastycznych, zajęć logopedycznych, nauczania języków, zajęć z ceramiki, nauka gry w szachy, nauka judo. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli i instruktorów, posiadających wykształcenie kierunkowe i/lub uprawnienie trenerskie, instruktorskie bądź nauczycielskie, w oparciu o zawarte z Wnioskodawczynią umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Wnioskodawczyni świadczy także usługi osobiście. Zakres tematyczny oferowanych usług jest zgodny z przedmiotem działalności określonym w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2013
6
mar

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT przy realizacji projektu polegającego na modernizacji infrastruktury sportowej
Fragment:
Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca nie wykorzystuje i nie będzie wykorzystywać przedmiotu projektu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca będąc inwestorem nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od faktur za realizację, gdyż nie jest to wydatek związany ze sprzedażą opodatkowaną. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z zastrzeżeniem rabatów określonych w art. 29 ust.4.
2013
16
sty

Istota:
Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie podatku od towarów i usług świadczone usługi podlegają 23% stawce podatku?
Fragment:
Nr 246, poz. 1649), od 1 stycznia 2011 r. zwolnione od podatku są usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane. Od dnia 6 kwietnia 2011 r. kwestię tą reguluje § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), rozszerzając ponadto krąg podmiotów uprawnionych do zastosowania zwolnienia o jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze. Zgodnie z § 13 ust. 8 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2010 r., zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, 20 i 24, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, pod warunkiem że: są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 19, 20 i 24, lub ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. Z kolei § 13 ust. 8 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r. stanowi, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24 i 25, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługę podstawową.
2012
3
paź

Istota:
Czy do świadczonych usług zajęć pozalekcyjnych prowadzonych dla uczniów szkół odstawowych i gimnazjalnych można stosować zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT?
Fragment:
(...) dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. Stosownie do art. 43 ust. 17a ww. ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Zgodnie z § 13 ust. 8 ww. rozporządzenia zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24, 25 i 26, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.
2012
28
lip

Istota:
Czy usługi szkolenia dla osób skierowanych przez urząd pracy w celu zdobycia kwalifikacji zawodowych, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług?Czy szkolenia dla osób prowadzących i nieprowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które chcąc posiąść umiejętność wykonywania makijażu permanentnego i umiejętność obsługi maszyny do wykonywania tego makijażu, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80), i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w przypadku tych usług dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów. Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.). Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i) ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.
2012
19
maj

Istota:
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z wypłatą stypendiów.
Fragment:
W poz. 7 tego załącznika, wymieniono usługi w zakresie edukacji (PKWiU ex 80). Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca otrzymał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania: „ ... ”. Z wniosku wynika, iż zakupione ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego towary (materiały biurowe) były wykorzystane w całości, w ramach projektu, do świadczenia usług edukacyjnych, a więc zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT W oparciu o tak przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, iż towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę na potrzeby przedmiotowego projektu stypendialnego, nie miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi – brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy towarów w zawiązku z realizacją projektu w ramach działania: „ ... ”.
2011
1
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Edukacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.