Edukacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to edukacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
sie

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z zadaniem.

Fragment:

Wnioskodawca warunku tego nie spełnia, ponieważ nabywane towary i usługi związane z realizacja projektu z dziedziny Edukacji ekologicznej nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Realizując zadania z zakresu edukacji ekologicznej w publicznej szkole podstawowej, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016, poz. 446 ze zm.) Gmina realizuje zadania własne z zakresu edukacji publicznej, ochrony środowiska i przyrody poprzez edukację ekologiczną uczniów. Podczas jego realizacji Gmina działa jako organ administracji, (poprzez swoja jednostkę budżetową tj. Publiczna Szkołę Podstawową im. X w Zespole Szkolno-Przedszkolnym) a nie jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane poprzez zarejestrowanego czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
5
sie

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją programu edukacji ekologicznej

Fragment:

(...) edukacji ekologicznej „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją programu edukacji ekologicznej „ ... ”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 17 lipca 2018 r. w zakresie reprezentacji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności do tych zadań należy edukacja publiczna. Szkoła Podstawowa Nr ... jako jednostka budżetowa Miasta ... chce włączyć się w działania edukacyjne uznając, że najmłodsi mieszkańcy miasta, czyli dzieci powinny pogłębić wiedzę związaną z ekologią. Program edukacji ekologicznej „ ... ” będzie podzielony na zakątki wiedzy. Każdy z zakątków będzie miał swoją nazwę. Zakątki zostaną umieszczone na terenie przyszkolnym, wzdłuż głównego wejścia prowadzącego do budynku, które stanie się centrum wiedzy. Zwiedzanie zakątków można zacząć z dowolnego miejsca.

2018
26
maj

Istota:

Brak możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania pn. Program Edukacji Ekologicznej „...” w Szkole Podstawowej w ...

Fragment:

Działalność szkoły jest zadaniem publicznym o znaczeniu lokalnym, które należy do zadań własnych gminy poprzez zaspokajanie potrzeb wspólnoty, a w szczególności spraw z zakresu edukacji publicznej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ... ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur VAT dokumentujących wykonanie usług w ramach realizacji zadania pod nazwą Program Edukacji Ekologicznej „ ... ” realizowanego w Szkole Podstawowej w ...? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących wykonanie usług w ramach realizacji zadania Program Edukacji Ekologicznej „ ... ” realizowanego w Szkole Podstawowej w .... Nabywane towary i usługi związane z realizacją zadania Program Edukacji Ekologicznej „ ... ”, realizowanego w Szkole Podstawowej w ..., będą służyły Gminie ... (jako Wnioskodawcy) do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Program Edukacji Ekologicznej „ ... ” realizowany w Szkole Podstawowej w ... wykorzystywany będzie do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, której jednym z celów jest nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych. Gmina ... jako właściciel budynku realizując przedmiotowe zadanie, nie osiąga z tego tytułu żadnych dochodów.

2017
6
paź

Istota:

Czy Gmina będzie miała możliwość prawną do odzyskania podatku od towaru i usług (VAT) w związku z realizacją programu edukacji ekologicznej w Zespole Szkół w ....

Fragment:

Organu zawarte we wezwanie nr 0113-KDIPT1-3.4012.417.2017.1.MWJ z dnia 7 sierpnia 2017 r. o treści: Do wykonywania jakich czynności będą służyły Wnioskodawcy nabywane towary i usługi w związku z realizacją programu edukacji ekologicznej w Zespole Szkół w ..., tj. do czynności: opodatkowanych podatkiem pod towarów i usług, zwolnionych od podatku od towarów i usług, niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Na kogo będą wystawione faktury dokumentujące zakup towarów i usług w związku z realizacją programu edukacji ekologicznej w Zespole Szkół w ...?, wskazując, że w poz. 76 wniosku wskazano w jakim celu będą wykorzystywane nabyte towary i usługi w ramach programu edukacji ekologicznej oraz na kogo będą wystawione faktury dokumentujące zakup towarów i usług w związku z realizacją programu edukacji ekologicznej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ... będzie miała możliwość prawną do odzyskania podatku od towaru i usług (VAT) w związku z realizacją programu edukacji ekologicznej w Zespole Szkół w .... Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku). Gmina ... stoi na stanowisku, że nie posiada możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją programu ekologicznego w Zespole Szkół w .... Gmina nie może skorzystać z możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim nabywane towary lub usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2017
24
sie

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

Fragment:

Jako jedna z nielicznych w regionie instytucji kultury oraz posiadającą jedyne w Polsce interaktywne muzeum edukacji nieformalnej w pełni poświęcone bogactwom naturalnym Ziemi ..., Wnioskodawca jest zobowiązany do edukacji jak największej liczby mieszkańców. Celem Wnioskodawcy jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwijania pasji mieszkańców, budowania silnej tożsamości kulturowej, a także edukacji oraz umożliwienie poszerzenia wiedzy w różnych dziedzinach. Realizacja wskazanego zadania wpisuje się cele w statutowe instytucji. Zadanie pn. „ ... ” - program edukacji ekologicznej dla mieszkańców powiatu ... będzie miało tylko i wyłącznie cel edukacyjny. Nie przewiduje się sprzedaży jakiegokolwiek z produktów całego projektu, ani osiągnięcia przychodu ze sprzedaży w związku z realizacją opisanego zadania. Nabyte towary i usługi w związku z realizacją opisanego zadania (pomoce naukowe i dydaktyczne) nie będą wykorzystywane po jego realizacji do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT Miejskiego Centrum Kultury w ..., ani zwolnionej od podatku VAT. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym i prawnym Miejskiemu Centrum Kultury (...)

2017
15
cze

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

(...) Edukacja Ekologiczna „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: „ ... ” w ramach konkursu Edukacja Ekologiczna „ ... ”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 25 maja 2017r. (data wpływu 29 maja 2017r.) w zakresie prawa do reprezentacji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Powiat ... - jako beneficjent, będzie składać w roku 2017 wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... o dofinansowanie w formie dotacji zadania pn. „ ... ” w ramach konkursu Edukacja Ekologiczna „ ... ”. Przewidywany termin realizacji zadania od 1 lipca 2017r. do 30 października 2017r. Zadanie realizowane będzie przez szkołę - I Liceum Ogólnokształcące im. ... w ..., będącą jednostką organizacyjną oświatową Powiatu .... W ramach zadania zakupione zostaną: pomoce naukowe i dydaktyczne, sprzęt audio-video, komputerowy i inne wyposażenie pracowni a także przeprowadzone zostaną prace remontowe pomieszczenia pracowni.

2017
15
cze

Istota:

Brak prawa do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

(...) edukacji ekologicznej przez szkoły, dla których Wnioskodawca jest organem prowadzącym – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z realizacją programów edukacji ekologicznej przez szkoły, dla których Wnioskodawca jest organem prowadzącym. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 9 czerwca 2017r. (data wpływu 12 czerwca 2017r.) o wskazanie adresu elektronicznego do doręczeń e-PUAP. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania własne zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 446 j.t.). Jednym z zadań zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 powołanej wyżej ustawy są sprawy związane z edukacją publiczną. Gmina planuje wystąpić o dofinansowanie realizacji programów edukacji ekologicznej przez szkoły dla których jest organem prowadzącym. W ramach tych projektów planuje zakup pomocy dydaktycznych, pokrycie kosztów transportu uczniów szkół biorących udział w zadaniu na jednodniowe wycieczki, zakup nagród w konkursach oraz biletów wstępu na warsztaty i lekcje poglądowe/terenowe dla uczestników zadania.

2017
10
maj

Istota:

Zwolnienie od podatku opłat za dodatkowe zajęcia edukacyjne z udziałem psów (dogoterapię) i nauki języka angielskiego związane z prowadzonym żłobkiem.

Fragment:

Podsumowując w świetle powyższych rozważań, w ocenie Wnioskodawcy opłaty za zajęcia edukacyjne z udziałem psów (dogoterapia) ponoszone przez rodziców, z uwagi na takt, iż są one niezwykle istotne i niezbędne do prawidłowej opieki i edukacji dzieci w wieku żłobkowym, w szczególności dzieci z niepełnosprawnością i innych wymagających szczególnej opieki, korzystają ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy o VAT. Natomiast zajęcia dodatkowe z języka angielskiego korzystają ze zwolnienia z art. 43 ust 1 pkt 24 lit. b ustawy o VAT oraz z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

2017
26
sty

Istota:

Op3acenie za pracownika kosztów edukacji jego dzieci w kraju oddelegowania nie mo?e bya uznane za poniesione w interesie pracodawcy, jak chce tego Wnioskodawca. Przeciwnie, niezale?nie od kraju, w którym ucz1 sie dzieci pracownika, to on jako rodzic jest obowi1zany do ponoszenia op3at z tym zwi1zanych. Zatem „przejecie” przez Wnioskodawce tego obowi1zku powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu, który nale?y zakwalifikowaa do przychodów ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy. Na Wnioskodawcy ci1?y natomiast obowi1zek p3atnika podatku dochodowego od osób fizycznych w zwi1zku z przekazywanymi oddelegowanemu pracownikowi owiadczeniami nieodp3atnymi lub pienie?nymi zwi1zanymi z finansowaniem kosztów edukacji jego dzieci, z uwzglednieniem postanowien art. 32 ust. 6 ustawy.

Fragment:

Poni?ej przedstawione zosta3y zasady przekazania okreolonego nieodp3atnego owiadczenia w postaci pokrycia kosztów edukacji dzieci w kraju oddelegowania. Dodatkowe nieodp3atne owiadczenia w postaci pokrycia kosztów edukacji dzieci w kraju oddelegowania. Wnioskodawca mo?e zapewnia pokrycie kosztów edukacji dzieci, które zwi1zane s1 z obowi1zkiem edukacyjnym dzieci w kraju oddelegowania. Owiadczenie przyznawane jest w przypadku d3ugoterminowego oddelegowania pracowników do pracy na terytorium innych Panstw w ramach stosunku pracy. Zasady i warunki refundacji kosztów edukacji dzieci ustalane s1 ka?dorazowo w liocie oddelegowania pracownika. Przyznawane owiadczenia s1 zapewniane albo w formie bezpooredniego pokrycia kosztów edukacji dzieci pracownika transferowanego przez Wnioskodawce (tj. s1 wnoszone w imieniu pracownika bezpoorednio na konto placówki oowiatowej), albo w formie zrefundowania pracownikowi op3aty za szko3e. Wnioskodawca pokrywa przede wszystkim wydatki zwi1zane z czesnym, op3at1 rekrutacyjn1 oraz op3atami za egzamin. Natomiast Wnioskodawca nie pokrywa takich kosztów jak zakup: ksi1?ek, korepetycji, transportu do i ze szko3y, wycieczek i wyjazdów terenowych, materia3ów biurowych, uniformów szkolnych, posi3ków, pomocy naukowych. W zwi1zku z powy?szym Wnioskodawca zada3 nastepuj1ce (...)

2016
20
mar

Istota:

Czy przyznanie pracownikowi delegowanemu/oddelegowanemu nieodpłatnego świadczenia w postaci pokrycia bezpośrednio przez Spółkę kosztów edukacji i nauki dla dzieci pracownika lub też zrefundowanie ich na rzecz pracownika, związanych z obowiązkiem edukacyjnym dzieci - będzie stanowić dla niego przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy Spółka, jako płatnik, jest zobowiązana obliczyć, pobrać i odprowadzić z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Poniżej przedstawione zostały zasady przekazania określonego nieodpłatnego świadczenia w postaci pokrycia kosztów edukacji dzieci w kraju oddelegowania. Dodatkowe nieodpłatne świadczenia w postaci pokrycia kosztów edukacji dzieci w kraju oddelegowania. Spółka może zapewnić pokrycie kosztów edukacji dzieci, które związane są z obowiązkiem edukacyjnym dzieci w kraju oddelegowania. Świadczenie przyznawane jest w przypadku długoterminowego oddelegowania pracowników do pracy na terytorium innych Państw w ramach stosunku pracy. Zasady i warunki refundacji kosztów edukacji dzieci ustalane są każdorazowo w liście oddelegowania pracownika. Przyznawane świadczenia są zapewniane albo w formie bezpośredniego pokrycia kosztów edukacji dzieci pracownika transferowanego przez Spółkę (tj. są wnoszone w imieniu pracownika bezpośrednio na konto placówki oświatowej), albo w formie zrefundowania pracownikowi opłaty za szkołę. Spółka pokrywa przede wszystkim wydatki związane z czesnym, opłatą rekrutacyjną oraz opłatami za egzamin. Natomiast Spółka nie pokrywa takich kosztów jak zakup: książek, korepetycji, transportu do i ze szkoły, wycieczek i wyjazdów terenowych, materiałów biurowych, uniformów szkolnych, posiłków, pomocy naukowych. W związku z powyższym (...)