Edukacja | Interpretacje podatkowe

Edukacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to edukacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Gmina będzie miała możliwość prawną do odzyskania podatku od towaru i usług (VAT) w związku z realizacją programu edukacji ekologicznej w Zespole Szkół w ....
Fragment:
Organu zawarte we wezwanie nr 0113-KDIPT1-3.4012.417.2017.1.MWJ z dnia 7 sierpnia 2017 r. o treści: Do wykonywania jakich czynności będą służyły Wnioskodawcy nabywane towary i usługi w związku z realizacją programu edukacji ekologicznej w Zespole Szkół w ..., tj. do czynności: opodatkowanych podatkiem pod towarów i usług, zwolnionych od podatku od towarów i usług, niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Na kogo będą wystawione faktury dokumentujące zakup towarów i usług w związku z realizacją programu edukacji ekologicznej w Zespole Szkół w ...?, wskazując, że w poz. 76 wniosku wskazano w jakim celu będą wykorzystywane nabyte towary i usługi w ramach programu edukacji ekologicznej oraz na kogo będą wystawione faktury dokumentujące zakup towarów i usług w związku z realizacją programu edukacji ekologicznej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ... będzie miała możliwość prawną do odzyskania podatku od towaru i usług (VAT) w związku z realizacją programu edukacji ekologicznej w Zespole Szkół w .... Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku). Gmina ... stoi na stanowisku, że nie posiada możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją programu ekologicznego w Zespole Szkół w .... Gmina nie może skorzystać z możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim nabywane towary lub usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2017
6
paź

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
Fragment:
Jako jedna z nielicznych w regionie instytucji kultury oraz posiadającą jedyne w Polsce interaktywne muzeum edukacji nieformalnej w pełni poświęcone bogactwom naturalnym Ziemi ..., Wnioskodawca jest zobowiązany do edukacji jak największej liczby mieszkańców. Celem Wnioskodawcy jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwijania pasji mieszkańców, budowania silnej tożsamości kulturowej, a także edukacji oraz umożliwienie poszerzenia wiedzy w różnych dziedzinach. Realizacja wskazanego zadania wpisuje się cele w statutowe instytucji. Zadanie pn. „ ... ” - program edukacji ekologicznej dla mieszkańców powiatu ... będzie miało tylko i wyłącznie cel edukacyjny. Nie przewiduje się sprzedaży jakiegokolwiek z produktów całego projektu, ani osiągnięcia przychodu ze sprzedaży w związku z realizacją opisanego zadania. Nabyte towary i usługi w związku z realizacją opisanego zadania (pomoce naukowe i dydaktyczne) nie będą wykorzystywane po jego realizacji do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT Miejskiego Centrum Kultury w ..., ani zwolnionej od podatku VAT. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym i prawnym Miejskiemu Centrum Kultury (...)
2017
24
sie

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
(...) Edukacja Ekologiczna „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: „ ... ” w ramach konkursu Edukacja Ekologiczna „ ... ”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 25 maja 2017r. (data wpływu 29 maja 2017r.) w zakresie prawa do reprezentacji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Powiat ... - jako beneficjent, będzie składać w roku 2017 wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... o dofinansowanie w formie dotacji zadania pn. „ ... ” w ramach konkursu Edukacja Ekologiczna „ ... ”. Przewidywany termin realizacji zadania od 1 lipca 2017r. do 30 października 2017r. Zadanie realizowane będzie przez szkołę - I Liceum Ogólnokształcące im. ... w ..., będącą jednostką organizacyjną oświatową Powiatu .... W ramach zadania zakupione zostaną: pomoce naukowe i dydaktyczne, sprzęt audio-video, komputerowy i inne wyposażenie pracowni a także przeprowadzone zostaną prace remontowe pomieszczenia pracowni.
2017
15
cze

Istota:
Brak prawa do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
(...) edukacji ekologicznej przez szkoły, dla których Wnioskodawca jest organem prowadzącym – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z realizacją programów edukacji ekologicznej przez szkoły, dla których Wnioskodawca jest organem prowadzącym. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 9 czerwca 2017r. (data wpływu 12 czerwca 2017r.) o wskazanie adresu elektronicznego do doręczeń e-PUAP. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania własne zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 446 j.t.). Jednym z zadań zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 powołanej wyżej ustawy są sprawy związane z edukacją publiczną. Gmina planuje wystąpić o dofinansowanie realizacji programów edukacji ekologicznej przez szkoły dla których jest organem prowadzącym. W ramach tych projektów planuje zakup pomocy dydaktycznych, pokrycie kosztów transportu uczniów szkół biorących udział w zadaniu na jednodniowe wycieczki, zakup nagród w konkursach oraz biletów wstępu na warsztaty i lekcje poglądowe/terenowe dla uczestników zadania.
2017
15
cze

Istota:
Zwolnienie od podatku opłat za dodatkowe zajęcia edukacyjne z udziałem psów (dogoterapię) i nauki języka angielskiego związane z prowadzonym żłobkiem.
Fragment:
Podsumowując w świetle powyższych rozważań, w ocenie Wnioskodawcy opłaty za zajęcia edukacyjne z udziałem psów (dogoterapia) ponoszone przez rodziców, z uwagi na takt, iż są one niezwykle istotne i niezbędne do prawidłowej opieki i edukacji dzieci w wieku żłobkowym, w szczególności dzieci z niepełnosprawnością i innych wymagających szczególnej opieki, korzystają ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy o VAT. Natomiast zajęcia dodatkowe z języka angielskiego korzystają ze zwolnienia z art. 43 ust 1 pkt 24 lit. b ustawy o VAT oraz z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2017
10
maj

Istota:
Op3acenie za pracownika kosztów edukacji jego dzieci w kraju oddelegowania nie mo?e bya uznane za poniesione w interesie pracodawcy, jak chce tego Wnioskodawca. Przeciwnie, niezale?nie od kraju, w którym ucz1 sie dzieci pracownika, to on jako rodzic jest obowi1zany do ponoszenia op3at z tym zwi1zanych. Zatem „przejecie” przez Wnioskodawce tego obowi1zku powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu, który nale?y zakwalifikowaa do przychodów ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy. Na Wnioskodawcy ci1?y natomiast obowi1zek p3atnika podatku dochodowego od osób fizycznych w zwi1zku z przekazywanymi oddelegowanemu pracownikowi owiadczeniami nieodp3atnymi lub pienie?nymi zwi1zanymi z finansowaniem kosztów edukacji jego dzieci, z uwzglednieniem postanowien art. 32 ust. 6 ustawy.
Fragment:
Poni?ej przedstawione zosta3y zasady przekazania okreolonego nieodp3atnego owiadczenia w postaci pokrycia kosztów edukacji dzieci w kraju oddelegowania. Dodatkowe nieodp3atne owiadczenia w postaci pokrycia kosztów edukacji dzieci w kraju oddelegowania. Wnioskodawca mo?e zapewnia pokrycie kosztów edukacji dzieci, które zwi1zane s1 z obowi1zkiem edukacyjnym dzieci w kraju oddelegowania. Owiadczenie przyznawane jest w przypadku d3ugoterminowego oddelegowania pracowników do pracy na terytorium innych Panstw w ramach stosunku pracy. Zasady i warunki refundacji kosztów edukacji dzieci ustalane s1 ka?dorazowo w liocie oddelegowania pracownika. Przyznawane owiadczenia s1 zapewniane albo w formie bezpooredniego pokrycia kosztów edukacji dzieci pracownika transferowanego przez Wnioskodawce (tj. s1 wnoszone w imieniu pracownika bezpoorednio na konto placówki oowiatowej), albo w formie zrefundowania pracownikowi op3aty za szko3e. Wnioskodawca pokrywa przede wszystkim wydatki zwi1zane z czesnym, op3at1 rekrutacyjn1 oraz op3atami za egzamin. Natomiast Wnioskodawca nie pokrywa takich kosztów jak zakup: ksi1?ek, korepetycji, transportu do i ze szko3y, wycieczek i wyjazdów terenowych, materia3ów biurowych, uniformów szkolnych, posi3ków, pomocy naukowych. W zwi1zku z powy?szym Wnioskodawca zada3 nastepuj1ce (...)
2017
26
sty

Istota:
Czy przyznanie pracownikowi delegowanemu/oddelegowanemu nieodpłatnego świadczenia w postaci pokrycia bezpośrednio przez Spółkę kosztów edukacji i nauki dla dzieci pracownika lub też zrefundowanie ich na rzecz pracownika, związanych z obowiązkiem edukacyjnym dzieci - będzie stanowić dla niego przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy Spółka, jako płatnik, jest zobowiązana obliczyć, pobrać i odprowadzić z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Poniżej przedstawione zostały zasady przekazania określonego nieodpłatnego świadczenia w postaci pokrycia kosztów edukacji dzieci w kraju oddelegowania. Dodatkowe nieodpłatne świadczenia w postaci pokrycia kosztów edukacji dzieci w kraju oddelegowania. Spółka może zapewnić pokrycie kosztów edukacji dzieci, które związane są z obowiązkiem edukacyjnym dzieci w kraju oddelegowania. Świadczenie przyznawane jest w przypadku długoterminowego oddelegowania pracowników do pracy na terytorium innych Państw w ramach stosunku pracy. Zasady i warunki refundacji kosztów edukacji dzieci ustalane są każdorazowo w liście oddelegowania pracownika. Przyznawane świadczenia są zapewniane albo w formie bezpośredniego pokrycia kosztów edukacji dzieci pracownika transferowanego przez Spółkę (tj. są wnoszone w imieniu pracownika bezpośrednio na konto placówki oświatowej), albo w formie zrefundowania pracownikowi opłaty za szkołę. Spółka pokrywa przede wszystkim wydatki związane z czesnym, opłatą rekrutacyjną oraz opłatami za egzamin. Natomiast Spółka nie pokrywa takich kosztów jak zakup: książek, korepetycji, transportu do i ze szkoły, wycieczek i wyjazdów terenowych, materiałów biurowych, uniformów szkolnych, posiłków, pomocy naukowych. W związku z powyższym (...)
2016
20
mar

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na rozbudowie Centrum Edukacji Przyrodniczej
Fragment:
W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o samorządzie gminnym). Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „ ... ”. Realizacja projektu polega na ochronie bioróżnorodności i zachowania istniejącego dziedzictwa przyrodniczego poprzez przywrócenie i utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na terenie ... Ogrodu Botanicznego. Przewidziano zagospodarowanie terenu ... Ogrodu Botanicznego poprzez budowę ekspozycji kolekcji roślin, ścieżek edukacyjnych i infrastruktury towarzyszącej. Projekt zakłada również zaprojektowanie i budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci, w którym będą się odbywać zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Infrastruktura będąca przedmiotem projektu będzie ogólnodostępna dla mieszkańców oraz osób przyjezdnych. Gmina nie planuje sprzedaży ani dzierżawy omawianych obiektów. Gmina z tytułu oddania obiektu w nieodpłatne użytkowanie (użyczenie) jednostce budżetowej MOSiR nie będzie uzyskiwała obrotu opodatkowanego podatkiem VAT. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
2013
14
lis

Istota:
Nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
Fragment:
Zamierza przeprowadzić inwestycję polegającą na adaptacji budynków zabytkowej wyłuszczarni nasion i przeznaczyć obiekt na działalność związaną z edukacją leśną społeczeństwa. Usługi edukacyjne adresowane zarówno do młodzieży szkolnej, jak i całego społeczeństwa, będą wykonywane nieodpłatnie. Procesy łuszczenia szyszek będą przeprowadzane jedynie w celach dydaktycznych. Główny dochód Nadleśnictwa stanowią wpływy ze sprzedaży drewna opodatkowane właściwą stawką podatku od towarów i usług. Wydatki poniesione na edukację można powiązać z konkretnymi czynnościami opodatkowanymi, bowiem gdyby nie były wykonywane podstawowe zadania Nadleśnictwa, nie byłyby też wykonywane inne czynności wynikające z ustawy o lasach. Jak wynika z powyższego, adaptacja pomieszczeń zabytkowej wyłuszczarni nasion ma na celu przystosowanie obiektu jedynie do celów dydaktycznych – prowadzenia przez Nadleśnictwo nieodpłatnych zajęć z zakresu edukacji leśnej społeczeństwa. Edukacja ta, jest jednym z wielu zadań nałożonych przepisami ustawy o lasach, w ramach obowiązku prowadzenia przez Nadleśnictwo trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Zatem – wbrew stanowisku zawartemu we wniosku – brak jest podstaw do uznania, że poniesione wydatki są/będą związane w sposób choćby pośredni ze sprzedażą drewna.
2013
17
maj

Istota:
23% stawka podatku VAT dla usług pozaszkolnych form edukacji świadczonych na rzecz przedszkoli.
Fragment:
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. przeważająca działalność Wnioskodawczyni mieści się w grupowaniu PKWiU 85.51 „ Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych ”. Pozostała działalność mieści się w grupowaniach: PKWiU 85.52.Z Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji artystycznej, PKWiU 85.52.19 Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji artystycznej, PKWiU 85.59.1 Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKWiU 85.59.11 Usługi nauczania języków obcych, PKWiU 85.59.19 Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKWiU 85.60.10 Usługi wspomagające edukację. Działalność Wnioskodawczyni polega na odpłatnym organizowaniu i prowadzeniu: zajęć z gimnastyki korekcyjnej, zajęć z gimnastyki ogólnorozwojowej, rytmiki, tańca, warsztatów teatralnych, zajęć plastycznych, zajęć logopedycznych, nauczania języków, zajęć z ceramiki, nauka gry w szachy, nauka judo. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli i instruktorów, posiadających wykształcenie kierunkowe i/lub uprawnienie trenerskie, instruktorskie bądź nauczycielskie, w oparciu o zawarte z Wnioskodawczynią umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Wnioskodawczyni świadczy także usługi osobiście. Zakres tematyczny oferowanych usług jest zgodny z przedmiotem działalności określonym w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2013
6
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Edukacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.