ITPP1/443-472/13/DM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny/zdarzenie przyszłe, w celu wyeliminowania wątpliwości co do stosowania obowiązujących przepisów, Gmina wnosi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: czy otrzymana przez Gminę odpowiednia kwota wynikająca z dzierżawy obwodów łowieckich przez Wydzierżawiających podlega opodatkowaniu VAT przez Gminę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2013 r. (data wpływu 22 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania otrzymywanych od wydzierżawiających, zgodnie z art. 31 ustawy Prawo łowieckie, stosownych kwot czynszu dzierżawnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania otrzymywanych od wydzierżawiających, zgodnie z art. 31 ustawy Prawo łowieckie, stosownych kwot czynszu dzierżawnego.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na terenie Gminy znajdują się obwody łowieckie polne oraz obwody łowieckie leśne (dalej łącznie: „obwody łowieckie”), za które odpowiedzialni są odpowiednio Starosta Powiatu – w przypadku obwodów łowieckich polnych oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w S - w przypadku obwodów łowieckich leśnych. Obwody łowieckie są przedmiotem dzierżawy na rzecz kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego (dalej: „Dzierżawcy”). Stroną umów dzierżawy są wskazani powyżej Starosta Powiatu – w przypadku obwodów łowieckich polnych oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych - w przypadku obwodów łowieckich leśnych (dalej łącznie: „Wydzierżawiający”). Czynsze dzierżawne są obciążane przez Wydzierżawiających podatkiem VAT. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Wydzierżawiający przekazują Gminie odpowiednią kwotę odpowiadającą części należności z tytułu czynszów dzierżawnych. Podstawę rozliczeń pomiędzy Wydzierżawiającymi a Gminą stanowią przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, ze zm. dalej: „Prawo Łowieckie”).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny/zdarzenie przyszłe, w celu wyeliminowania wątpliwości co do stosowania obowiązujących przepisów, Gmina wnosi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: czy otrzymana przez Gminę odpowiednia kwota wynikająca z dzierżawy obwodów łowieckich przez Wydzierżawiających podlega opodatkowaniu VAT przez Gminę...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana przez Gminę na podstawie przepisów Prawa Łowieckiego kwota wynikająca z dzierżawy obwodów łowieckich przez Wydzierżawiających na rzecz kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Powołując art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Gmina wskazała, że dzierżawa jest umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, sprowadzającego się do oddania rzeczy do używania, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na uiszczaniu kwoty ustalonego czynszu dzierżawnego. W konsekwencji, w związku z faktem, że czynność dzierżawy nie stanowi dostawy towaru, stanowi ona usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Gmina zauważyła, że zasady dzierżawy obwodów łowieckich regulują przepisy ustawy Prawo łowieckie. Zgodnie z art. 28 ust. 1 Prawa łowieckiego, obwody łowieckie wydzierżawia się kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego.

Kolejno art. 29. ust. 1 Prawa łowieckiego stanowi, iż obwody łowieckie wydzierżawiają, na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej:

  1. obwody łowieckie leśne - dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;
  2. obwody łowieckie polne - starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej;
  3. obwody łowieckie znajdujące się na terenie więcej niż jednego powiatu - starosta powiatu, na terenie którego znajduje się największa część obwodu łowieckiego.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 Prawa łowieckiego, wydzierżawiający obowiązany jest przy tym rozliczyć otrzymany czynsz dzierżawny między nadleśnictwami i gminami, na których terenie znajdują się określone obwody łowieckie. W wyniku powyższego rozliczenia, nadleśnictwo otrzymuje kwotę odpowiadającą powierzchni państwowych gruntów leśnych, zaś gmina otrzymuje kwotę odpowiadającą pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.

Gmina podniosła, że w przedmiotowym stanie faktycznym wydzierżawienie Obwodów łowieckich dokonywane jest w oparciu o umowy cywilnoprawne, których stroną jest odpowiednio Starosta Powiatu (w przypadku obwodów łowieckich polnych), bądź Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w S (w przypadku obwodów łowieckich leśnych). Wobec powyższego obowiązek podatkowy z zakresie podatku VAT z tytułu świadczenia usług dzierżawy spoczywa na wyżej wskazanych podmiotach. W opinii Gminy, z uwagi na fakt, iż Gmina nie świadczy w przedmiotowej sytuacji usług dzierżawy, przekazane jej przez Wydzierżawiających kwoty nie stanowią należności za usługi dzierżawy, a tym samym nie stanowią wynagrodzenia z tytułu, świadczenie usług na gruncie ustawy o VAT.

Jednocześnie Gmina wskazała, iż prezentowane przez nią stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów, przykładowo z dnia 3 września 2009 r. sygn. IBPP1/443-643/09/MS, z dnia 5 czerwca 2009 r. sygn. IBPP1/443-410/09/MS, czy z dnia 10 listopada 2008 r. sygn. IBPP1/443-1298/08/MS.

Z tych też względów, zdaniem Gminy otrzymane przez nią kwoty związane z rozdysponowaniem przez Wydzierżawiających kwot z tytułu dzierżawy przez te podmioty Obwodów łowieckich nie stanowią wynagrodzenia z tytułu świadczonych przez Gminę usług, a w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 177 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Powołany przepis wskazuje, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Przez świadczenie usług należy zatem rozumieć każde zachowanie się podatnika – nie będące dostawą towarów – na rzecz innego podmiotu. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Ze złożonego wniosku wynika, że na terenie Gminy znajdują się obwody łowieckie polne oraz obwody łowieckie leśne, za które odpowiedzialni są odpowiednio Starosta Powiatu oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Obwody łowieckie są przedmiotem dzierżawy na rzecz kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego. Stroną umów dzierżawy są wskazani powyżej Starosta oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Czynsze dzierżawne są obciążane przez Wydzierżawiających podatkiem VAT. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Wydzierżawiający przekazują Gminie odpowiednią kwotę odpowiadającą części należności z tytułu czynszów dzierżawnych, zaś podstawę takich rozliczeń stanowią przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

Uwzględniając powyższe, wskazać należy, że jak zauważyła Gmina, wydzierżawianie obwodów łowieckich regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.).

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy obwody łowieckie wydzierżawia się kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego.

W myśl art. 29 ust. 1 cyt. ustawy obwody łowieckie wydzierżawiają, na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej:

  1. obwody łowieckie leśne - dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;
  2. obwody łowieckie polne - starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej;
  3. obwody łowieckie znajdujące się na terenie więcej niż jednego powiatu - starosta powiatu, na terenie którego znajduje się największa część obwodu łowieckiego.

A zatem Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jako wydzierżawiający obwody łowieckie leśne oraz Starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej jako wydzierżawiający obwody łowieckie polne – zawierają umowy z kołami łowieckimi jako dzierżawcami na dzierżawę tych obiektów. Przy czym, zgodnie z art. 29a ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, w kwestiach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące dzierżawy.

Z kolei stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie wydzierżawiający obowiązany jest rozliczyć otrzymany czynsz dzierżawny między nadleśnictwami i gminami.

Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom - odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego (art. 31 ust. 2 ww. ustawy).

Biorąc powyższe pod uwagę, odnosząc się do wskazanej we wniosku kwestii przekazania Gminie, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo łowieckie, przez Wydzierżawiających odpowiedniej kwoty czynszu z tytułu świadczonych przez nich usług dzierżawy, stwierdzić należy, że z uwagi na to, że Gmina nie świadczy przedmiotowych usług dzierżawy, przekazane przez te podmioty kwoty czynszu nie stanowią dla Gminy należności za świadczenie usług.

Przekazanie środków pieniężnych (wynikające z rozliczenia przez Starostę Powiatu i Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych czynszów z tytułu świadczonych usług dzierżawy) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko wyrażone we wniosku, zgodnie z którym otrzymana przez Gminę na podstawie na podstawie przepisów ustawy Prawo łowieckie kwota wynikająca z dzierżawy obwodów łowieckich przez Wydzierżawiających na rzecz kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, uznać należało za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.