IPTPP4/443-826/14-5/OS | Interpretacja indywidualna

Podleganie opodatkowaniu i niekorzystania ze zwolnienia usług dzierżawy Obiektów.
IPTPP4/443-826/14-5/OSinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
 2. dzierżawa
 3. gmina
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2014 r. (data wpływu 14 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismami z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) oraz z dnia 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 5 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu i niekorzystania ze zwolnienia usług dzierżawy Obiektów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • podlegania opodatkowaniu i niekorzystania ze zwolnienia usług dzierżawy Obiektów,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne poniesione na Obiekty.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) oraz z dnia 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 5 lutego 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Powiat (dalej: Powiat) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

Powiat jest właścicielem trzech obiektów (tj. nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Z. oraz dwóch obiektów znajdujących się w K.), które zostały wydzierżawione podmiotom zewnętrznym.

Na podstawie umowy dzierżawy Powiat odpłatnie udostępnia część działki wraz z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną przy Domu Pomocy Społecznej (dalej: DPS) w K. na rzecz Spółdzielni .... Ś. w K. celem prowadzenia działalności w zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków.

Ponadto, Powiat odpłatnie udostępnia również budynek Zespołu Szkół Specjalnych (dalej: Zespół Szkół) przy DPS w Zawadzkiem na podstawie stosownej umowy dzierżawy zawartej z Prowincją Zgromadzenia .... w K., a także odpłatnie udostępnia budynek Zespołu Szkół przy DPS w K. na podstawie umowy dzierżawy zawartej ze Zgromadzeniem Zakonnym Sióstr .... w W.. Dzierżawcy prowadzą działalność w formie zgromadzeń zakonnych. Zgodnie z zapisami umów, dzierżawcy użytkują przedmiotowe budynki celem realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (tj. prowadzenie DPS). Na podstawie przedmiotowych umów, dzierżawcy są również zobowiązani do oddania części przedmiotu umów do używania Zespołom Szkół z terenu Powiatu.

Pobierane z tytułu dzierżawy przedmiotowych obiektów czynsze Powiat dokumentuje wystawianymi fakturami VAT, ujmuje je w rejestrach sprzedaży oraz rozlicza podatek należny. Stosownie do postanowień zawartych umów, dzierżawcy ponoszą zasadniczo koszty utrzymania i eksploatacji obiektów.

W przyszłości Powiat zamierza ponosić wydatki związane z dzierżawionymi obiektami, w szczególności w zakresie ich remontów, modernizacji czy rozbudowy (dalej: wydatki inwestycyjne).

W uzupełnieniu wniosku z dnia 10 grudnia 2014 r. Wnioskodawca wskazał, iż część działki waz z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną przy Domu Pomocy Społecznej w K. jest aktualnie odpłatnie udostępniana na rzecz Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w B., a nie jak Powiat wskazał we wniosku na rzecz Spółdzielni Mleczarskiej ..... Ś. w K.

Ponadto, Powiat wskazał we wniosku, iż „odpłatnie udostępnia również budynek Zespołu Szkół Specjalnych (dalej: Zespół Szkół) przy DPS w Za. na podstawie stosownej umowy dzierżawy zawartej z Prowincją Zgromadzenia Braci .... w K., a także odpłatnie udostępnia budynek Zespołu Szkół przy DPS w K. na podstawie umowy dzierżawy zawartej ze Zgromadzeniem Zakonnym Sióstr .... w W.

Powiat pragnie doprecyzować, iż udostępnia on odpłatnie dwa budynki (w miejscowości Z. oraz K.) na rzecz zgromadzeń zakonnych, (tj. odpowiednio na rzecz Prowincji Zgromadzenia Braci .... w K. oraz na rzecz Zgromadzenia Zakonnym .... w W.). Zgromadzenia zakonne wykorzystują część lokali znajdujących się w przedmiotowych budynkach na własne potrzeby, natomiast pozostałą część są zobowiązane udostępnić nieodpłatnie na rzecz odpowiednio Zespołu Szkół Specjalnych w Z. oraz Zespołu Szkół Specjalnych w K.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 30 stycznia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Planowane koszty inwestycji w zakresie:
  • budynku zlokalizowanego w miejscowości Z.,
  • budynku zlokalizowanego w K.,
  • części działki wraz z oczyszczalnią ścieków w K.,

będą służyć w przypadku każdego z powyższych obiektów wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt I4a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.; dalej: ustawa o VAT). Przy czym Powiat będzie ponosił również wydatki remontowe, które nie będą służyły wytworzeniu nieruchomości, o którym mowa w powyżej wskazanym przepisie.

 1. Przedmiotem dzierżawy w budynku zlokalizowanym w miejscowości Z. oraz w budynku zlokalizowanym w K. są wszystkie lokale danej nieruchomości. Innymi słowy Powiat dzierżawi całe budynki a nie wyłącznie poszczególne ich części. Również oczyszczalnia ścieków jest dzierżawiona przez Powiat w całości.
 2. Cena za dzierżawę przedmiotowych budynków została ustalona pomiędzy stronami bez uwzględniania okoliczności nieodpłatnego udostępniania przez biorącego w dzierżawę części przedmiotu umów do używania Zespołom Szkół z terenu Powiatu. Powiat nie posiada cennika wynajmu lokali/budynków znajdujących się na jego terenie. Ceny są każdorazowo ustalane z danym najemcą/dzierżawcą i nie odbiegają od cen dzierżawy tego typu lokali/budynków na terenie innych powiatów. Sposób dalszego wykorzystywania nieruchomości przez biorącego w dzierżawę (np. czy udostępnia on ją wybranym podmiotom nieodpłatnie) pozostaje bez znaczenia dla przyjętej ceny.
 3. Oddanie do używania Zespołom Szkół z terenu Powiatu nie jest świadczone w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy. Oddanie do używania Zespołom Szkół z terenu Powiatu jest świadczone w imieniu i na rzecz odpowiednio Prowincji Zgromadzenia .... w K. oraz Zgromadzenia Zakonnego Sióstr .... w W.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy czynności odpłatnego udostępnienia przedmiotowych obiektów stanowią usługi podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z tego podatku... (oznaczone we wniosku jako pytanie nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy czynności odpłatnego udostępnienia przedmiotowych obiektów są usługami podlegającymi opodatkowaniu VAT, niekorzystającymi ze zwolnienia z tego podatku.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.; dalej ustawa o VAT), opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei art. 7 ust. 1 tej ustawy stanowi, że przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. W konsekwencji, w związku z faktem, że czynność dzierżawy nie stanowi dostawy towaru, stanowi ona usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie natomiast z ust. 6 tej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zatem, w świetle powyższych regulacji, w przypadku działań podejmowanych przez Powiat na podstawie umowy cywilnoprawnej, działa on w roli podatnika VAT. Jednocześnie, mając na uwadze, iż umowa dzierżawy jest niewątpliwie umową cywilnoprawną uregulowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w opinii Powiatu w ramach wykonywania przedmiotowych czynności, tj. dzierżawy, na podstawie zawartej umowy z podmiotem zewnętrznym, Powiat działa w roli podatnika VAT.

Konsekwentnie, mając na uwadze, iż Powiat wykonuje usługi dzierżawy za wynagrodzeniem i tym samym działa w tym zakresie w roli podatnika VAT, przedmiotowe transakcje podlegają opodatkowaniu VAT. W opinii Powiatu transakcje te nie korzystają również ze zwolnienia z VAT, gdyż ani ustawa o VAT, ani też rozporządzenia wykonawcze nie przewidują w takim przypadku zwolnienia z podatku.

Powyższe stanowisko Powiatu znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach wydawanych w imieniu Ministra Finansów. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2014 r., sygn. ITPP2/443-1145/13/KT, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, iż „w związku z zawarciem przez Powiat umowy dzierżawy nieruchomości na rzecz Parku, w aneksie do której postanowiono, że dzierżawca zobowiązuje się przekazać na konto wydzierżawiającego dochód wynikający z umowy podnajmu lub poddzierżawy w terminach i wysokościach określonych w warunkach uzyskanej zgody, Powiat będzie świadczył na rzecz Parku usługę zdefiniowaną w art. 8 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług, która na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, środki finansowe (pozyskane przez Park w związku z poddzierżawą części nieruchomości na rzecz firmy S.), które zostaną przekazane Powiatowi przez Park zgodnie z zapisem aneksu do umowy dzierżawy, będą stanowiły element należności za usługę dzierżawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

Podobne stanowisko zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej z dnia 9 kwietnia 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPP1/443-61/14-4/AWa, organ podatkowy uznał, że: „(...) dzierżawa nieruchomości jest umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i obierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu. Z powyższego wynika, że dzierżawa stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy”.

W analogicznej sytuacji w interpretacji indywidualnej z dnia 13 marca 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, sygn. IPTPP2/443-1050/12-4/PR Dyrektor stwierdził, iż „(...) usługi dzierżawy budynku lub lokali na rzecz podmiotów zewnętrznych będą czynnością cywilnoprawną, dla której Gmina występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Zatem powyższa czynność w świetle ustawy o VAT traktowana będzie jako odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystające ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług”.

Podobne stanowisko zostało potwierdzone również w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej z Łodzi, z dnia 24 lutego 2012 r., sygn. IPTPP1/443-1003/11-5/RG, który uznał, iż „(...) umowa dzierżawy jest umową cywilnoprawną, a więc zawarcie jej przez jednostkę samorządu terytorialnego (tj. Gminę) podlega wyłączeniu ze zwolnienia od podatku VAT na mocy cyt. wyżej § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia, a tym samym będzie skutkowało opodatkowaniu tej czynności na zasadach ogólnych.

Stanowisko Powiatu znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r., sygn. IPTPP2/443-636/13-2/JS, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z zapisem art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. znm.), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

W świetle powyższego należy zauważyć, iż umowa dzierżawy jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony – zarówno wydzierżawiającego, jak i dzierżawcę – określone przepisami obowiązki. Wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Z powyższego wynika, że umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie nieruchomości.

Wobec powyższego oddanie w ramach umowy dzierżawy, tj. czynności cywilnoprawnej innemu podmiotowi nieruchomości skutkuje uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie wydzierżawiającego i tym samym stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towaru w rozumieniu art. 7 ustawy i świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Stosownie do art. 43 ust. 20 ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, nie ma zastosowania do usług wymienionych w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy (w pozycji nr 163 tego załącznika, stanowiącego wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, znajdują się usługi związane z zakwaterowaniem, oznaczone symbolem PKWiU 55).

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Zainteresowany jest właścicielem trzech obiektów (tj. nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Z. oraz dwóch obiektów znajdujących się w K.), które zostały wydzierżawione podmiotom zewnętrznym. Na podstawie umowy dzierżawy Wnioskodawca odpłatnie udostępnia część działki wraz z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną przy Domu Pomocy Społecznej) w K. na rzecz Spółdzielni .... Ś. w K. celem prowadzenia działalności w zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków. Ponadto, Zainteresowany odpłatnie udostępnia również dwa budynki (w miejscowości Z. oraz K.) na rzecz zgromadzeń zakonnych, (tj. odpowiednio na rzecz Prowincji Zgromadzenia .... w K. oraz na rzecz Zgromadzenia Zakonnego Sióstr ..... w W.). Zgromadzenia zakonne wykorzystują część lokali znajdujących się w przedmiotowych budynkach na własne potrzeby, natomiast pozostałą część są zobowiązane udostępnić nieodpłatnie na rzecz odpowiednio Zespołu Szkół Specjalnych w Z. oraz Zespołu Szkół Specjalnych w K. Pobierane z tytułu dzierżawy przedmiotowych obiektów czynsze Powiat dokumentuje wystawianymi fakturami VAT, ujmuje je w rejestrach sprzedaży oraz rozlicza podatek należny. Dzierżawcy prowadzą działalność w formie zgromadzeń zakonnych. Zgodnie z zapisami umów, dzierżawcy użytkują przedmiotowe budynki celem realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (tj. prowadzenie DPS). Na podstawie przedmiotowych umów, dzierżawcy są również zobowiązani do oddania części przedmiotu umów do używania Zespołom Szkół z terenu Powiatu. Stosownie do postanowień zawartych umów, dzierżawcy ponoszą zasadniczo koszty utrzymania i eksploatacji obiektów. Przedmiotem dzierżawy w budynku zlokalizowanym w miejscowości Zawadzkie oraz w budynku zlokalizowanym w .... są wszystkie lokale danej nieruchomości. Innymi słowy Powiat dzierżawi całe budynki a nie wyłącznie poszczególne ich części. Również oczyszczalnia ścieków jest dzierżawiona przez Powiat w całości.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy podatkowe należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi dzierżawy Obiektów podlegają/będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy.

Jednocześnie z opisu sprawy nie wynika, aby Wnioskodawca świadczył usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Zatem w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania przepis art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.

Reasumując, świadczone przez Gminę usługi dzierżawy Obiektów, stanowią/będą stanowić czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie do art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystające ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

W niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w zakresie pytania oznaczonego Nr 1. W zakresie pytania oznaczonego we wniosku jako Nr 2, wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.