IPPB5/423-636/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w świetle art. 8 i 12 PL-CZ UPO, Spółka nie jest zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku (podatku u źródła) w związku z wypłatą Dostawcy wynagrodzenia za dzierżawę lokomotyw?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2014 r. (data wpływu 10 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanego wynagrodzenia na rzecz kontrahenta z Czech z tytułu dzierżawy lokomotyw – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanego wynagrodzenia na rzecz kontrahenta z Czech z tytułu dzierżawy lokomotyw.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) jest polską spółką kapitałową i polskim podatnikiem PDOP, prowadzącym działalność w zakresie transportu kolejowego, a w szczególności w zakresie świadczenia pasażerskich przewozów regionalnych o charakterze użyteczności publicznej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka jest zobowiązana do zapewnienia środków transportu (składów trakcyjnych) wykorzystywanych dla świadczenia usług przewozu osób.

Spółka zawarła umowę dzierżawy lokomotyw elektrycznych do obsługi ruchu pasażerskiego ze spółką C. (dalej: Dostawca). Na mocy umowy dzierżawy Spółka od października 2012 r. do końca 2016 r. odpłatnie dzierżawi (korzysta z) 10 lokomotyw elektrycznych (bez załogi), w zamian za określone wynagrodzenie. Przedmiotowe lokomotywy elektryczne są wykorzystywane do prowadzenia przez Spółkę działalności w zakresie transportu kolejowego na terytorium kraju, jak również w transporcie międzynarodowym.

Status Dostawcy

Dostawca jest czeskim rezydentem podatkowym i podatnikiem podatku dochodowego (w Czechach znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwem), nieposiadającym w Polsce zakładu czy miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (tj. jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o PDOP). Dostawca nie jest powiązany kapitałowo ze Spółką.

Dostawca jest czeskim narodowym przewoźnikiem kolejowym, którego główna działalność polega na organizacji i wykonywaniu transportu kolejowego (zarówno pasażerskiego, jak i kolejowego) na terytorium Czech oraz w relacjach międzynarodowych. Jednocześnie, w ramach prowadzonej działalności. Dostawca może odpłatnie udostępniać środki transportu (lokomotywy, wagony) na rzecz innych podmiotów, jeśli posiada „wolne” środki transportu (tj. nie wykorzystuje ich samodzielnie do działalności transportowej).

Właśnie taka sytuacja zaistniała w przypadku transakcji ze Spółką - Dostawca dysponował „wolnymi” lokomotywami, które mógł odpłatnie udostępnić Spółce, gdyż nie były one wykorzystywane przez niego samodzielnie do transportu osób. Stąd też Dostawca wydzierżawił te lokomotywy do Spółki (bez załogi) i dał możliwość Spółce realizacji usług transportowych.

Z uwagi na fakt, iż Spółka jest zobowiązana do zapłaty Dostawcy wynagrodzenia z tytułu dzierżawy lokomotyw, wynagrodzenie to stanowi dla Dostawcy przychód z polskiego źródła, od którego może być pobierany polski podatek u źródła. Aby ograniczyć wartość / kwotę tego (potencjalnego) podatku, Dostawca przekazuje Spółce aktualny certyfikat potwierdzający czeską rezydencję podatkową. Dostawca może również przedstawić Spółce oświadczenie potwierdzające, że dzierżawa lokomotyw stanowi dla Dostawcy działalność / poboczną w stosunku do eksploatacji lokomotyw w transporcie międzynarodowym (tj. w stosunku do transportu międzynarodowego).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle art. 8 i 12 PL-CZ UPO, Spółka nie jest zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku (podatku u źródła) w związku z wypłatą Dostawcy wynagrodzenia za dzierżawę lokomotyw...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 3 ust. 2 i art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r, o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej:ustawa o PDOP) podatnicy niemający na obszarze Polski siedziby lub zarządu, uiszczają podatek dochodowy z tytułu uzyskanego na terytorium Polski dochodu (podatek u źródła) m.in. za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, który ustala się w wysokości 20% przychodu. Co istotne, jak stanowi art. 22a ustawy o PDOP, przepisy art. 20-22 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

W przedmiotowej sprawie, z uwagi na fakt, iż Dostawca (podatnik wskazany w art. 3 ust. 2 ustawy o PDOP) osiąga w Polsce przychody z tytułu dzierżawy lokomotyw (użytkowanie urządzenia przemysłowego), to tego typu przychody podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce według stawki 20%. Niemniej jednak, przepisy ustawy o PDOP w zakresie opodatkowania przychodów Dostawcy z tytułu dzierżawy lokomotyw należy stosować z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W tym zakresie należy wskazać na przepis art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP, zgodnie z którym osoby prawne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP, są obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (podatek u źródła). Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Z powyższego wynika, iż Spółka jako płatnik podatku u źródła jest zobowiązana do poboru tego podatku od wynagrodzenia wypłaconego Dostawcy z tytułu dzierżawy lokomotyw (użytkowanie urządzenia przemysłowego) według stawki 20%, chyba że Spółka posiada aktualny certyfikat rezydencji podatkowej Dostawcy wskazujący na jego czeską rezydencję podatkową, przez co stosowanie przepisów o obowiązku poboru podatku u źródła od wynagrodzenia wypłaconego Dostawcy z tytułu dzierżawy lokomotyw (użytkowanie urządzenia przemysłowego) powinno nastąpić z uwzględnieniem postanowień PL-CZ UPO. W przedmiotowej sytuacji, z uwagi na fakt, iż Spółka posiada aktualny certyfikat czeskiej rezydencji podatkowej Dostawcy, możliwe jest bezpośrednie stosowanie przepisów PL-CZ UPO dla celów określenia zasad opodatkowania przychodów Dostawcy z tytułu dzierżawy lokomotyw.

Postanowienia PL-CZ UPO

Jak stanowi art. 12 ust. 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Warszawie dnia 13.09.2011 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 991, dalej: PL-CZ UPO), należności licencyjne powstające w Umawiającym się Państwie i wypłacone osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Niemniej jednak, w świetle art. 12 ust. 2 PL-CZ UPO, takie należności mogą być opodatkowanie w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do należności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10% kwoty należności licencyjnych brutto. Co istotne, zgodnie z art. 12 ust. 3 PL-CZ UPO, określenie należności licencyjne użyte w tym artykule oznacza m.in. wszelkiego rodzaju należności uzyskiwane w związku z korzystaniem z urządzenia przemysłowego.

Z powyższego wynika, iż stosując postanowienia PL-CZ UPO (z uwagi na posiadanie odpowiedniego certyfikatu rezydencji podatkowej), Spółka jako płatnik polskiego podatku u źródła powinna pobierać podatek od przychodów Dostawcy z tytułu dzierżawy lokomotyw według stawki 10%.

Trzeba jednak wskazać, iż zgodnie z art. 8 ust. 1 PL-CZ UPO, zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków morskich, statków żeglugi lądowej, pojazdów drogowych lub kolejowych, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Co więcej, jak stanowi art. 8 ust. 2 PL-CZ UPO, dla celów niniejszego artykułu i bez względu na postanowienia art. 12 PL-CZ UPO „zyski osiągane z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków morskich, statków żeglugi lądowej, pojazdów drogowych lub kolejowych” obejmują zyski osiągnięte z dzierżawy, bez załogi i wyposażenia, statków morskich statków żeglugi lądowej, pojazdów drogowych lub kolejowych jeżeli taka działalność prowadzona przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest działalnością uboczną w stosunku do działalności wymienionej w art. 8 ust. 1 PL-CZ UPO (a więc działalności w zakresie transportu międzynarodowego / eksploatacji pojazdów w transporcie międzynarodowym).

W świetle powyższego przepisu, dochody osiągane przez podatników zajmujących się transportem międzynarodowym (dochody z transportu międzynarodowego) powinny być opodatkowane tyko w państwie ich siedziby. Celem tej regulacji jest wyeliminowanie problemów z alokacją dochodów z transportu przez przedsiębiorstwa (podatników) działające na obszarze różnych państw - w tym zakresie przyjęto więc pewnego rodzaju uproszczenie, że dochody tych przedsiębiorstw (podatników) podlegają opodatkowaniu tych w państwie ich siedziby.

Co istotne, za dochody opodatkowane w powyższy sposób uznaje się również dochody z dzierżawy środków transportu (m.in. pojazdów kolejowych), jeśli tego typu działalność jest wyłącznie działalnością uboczną w stosunku do międzynarodowej działalności transportowej (nie ma wtedy obowiązku poboru podatku u źródła w państwie, w którym powstają dochody z dzierżawy środków transportu). Wprowadzenie tego mechanizmu do postanowień PL-CZ UPO również ma na celu wyeliminowanie przypadków, w których dochody przedsiębiorstwa (podatnika) transportowego podlegają opodatkowaniu w różnych państwach - jeśli nawet przedsiębiorstwo prowadzi działalność poboczną, ale wciąż jego główną działalnością pozostaje transport (międzynarodowy), to powinno opodatkowywać swoje dochody w państwie siedziby.

W przedmiotowej sytuacji, Dostawca jest narodowym czeskim przewoźnikiem kolejowym, którego główna działalność polega na organizacji i wykonywaniu transportu kolejowego (zarówno pasażerskiego, jak i kolejowego) na terytorium Czech oraz w relacjach międzynarodowych. Co do zasady więc, dochody / przychody z działalności Dostawcy powinny być opodatkowywane według zasad określonych w art. 8 PL-CZ UPO, a więc w państwie siedziby (Czechach).

Jednocześnie, dochody z dzierżawy lokomotyw na rzecz Spółki, jeśli taka działalność ma charakter poboczny w stosunku do działalności transportowej, również powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem w Czechach, a w rezultacie nie powinno być obowiązku poboru podatku u źródła w Polsce. Skoro bowiem Dostawca udostępnia Spółce lokomotywy z uwagi na ich czasowe nieużywanie w Czechach (zasadniczo bowiem są one wykorzystywane dla działalności transportowej), a dodatkowo Dostawca jest gotów złożyć Spółce oświadczenie, iż dzierżawa lokomotyw ma charakter poboczny w stosunku do działalności transportowej, to Spółka powinna przyjąć, iż całość dochodów Dostawcy z transportu międzynarodowego (w tym z dzierżawy lokomotyw na rzecz Spółki) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Czechach, a w efekcie Spółka nie jest zobowiązana do poboru podatku u źródła w Polsce w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu dzierżawy lokomotyw.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.