IPPB4/4511-811/15-5/MS | Interpretacja indywidualna

Czy zgodnie ze stanem faktycznym Wnioskodawca ma obowiązek płacenia podatku dochodowego (PIT-28) od przysługującej Mu, ale nie otrzymywanej części kwoty z tytułu dzierżawy?
IPPB4/4511-811/15-5/MSinterpretacja indywidualna
 1. czynsz
 2. dzierżawa
 3. małżonek
 4. powstanie przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2015 r. (data wpływu 11 czerwca 2015 r.) uzupełniony pismem z dnia 10 sierpnia 2015 r. (fax - data nadania 11 sierpnia 2015 r., data wpływu 12 sierpnia 2015 r., za pośrednictwem poczty – data nadania 12 sierpnia 2015 r., data wpływu 14 sierpnia 2015 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie telefoniczne z dnia 10 sierpnia 2015 r. w przedmiocie uzupełnienia braków formalnych wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu dzierżawy nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu dzierżawy nieruchomości.

W związku z brakami formalnymi tut. organ wezwał telefonicznie w dniu 10 sierpnia 2015 r. Wnioskodawcę (na tę okoliczność została sporządzona notatka służbowa) do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego zdarzenia przyszłego.

Pismem z dnia 10 sierpnia 2015 r. (fax: data nadania 11 sierpnia 2015 r., data wpływu 12 sierpnia 2015 r., za pośrednictwem poczty: data nadania 12 sierpnia 2015 r., data wpływu 14 sierpnia 2015 r.), Wnioskodawca uzupełnił powyższe.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca Grzegorz C. w 2000 roku zawarł związek małżeński z p. Joanną S. i w chwili obecnej jest w trakcie rozwodu i sprawy o podział majątku wspólnego (Wnioskodawca złożył pozew o rozwód z wyłącznej winy małżonki na skutek jej zdrady) – nie zakończone. Od 25 marca 2013 r. wyrokiem sądu Wnioskodawca z żoną ma ustanowioną rozdzielność majątkową.

Żona Wnioskodawcy jest notariuszem, a Wnioskodawca pokładając wiarę i ufność w jej prawdomówność oraz moralność z racji wykonywanego zawodu doznał krzywd nie tylko na gruncie osobistym, ale jak się poniżej okazuje w odczuciu Wnioskodawcy i ekonomicznym. W trakcie trwania małżeństwa, tj. 2006-2007 roku Wnioskodawca z żoną wybudowali dom o powierzchni 230 m2 na działce o powierzchni 1008 m2 (na działkę został zaciągnięty kredyt hipoteczny 200 tys. zł) adres ul. C. (jest nadal ich majątkiem wspólnym).

W dniu 6 czerwca 2014 r. została podpisana umowa dzierżawy ww. nieruchomości pod przedszkole ze spółką D. Sp. z o.o. wpisana do KRS , Regon, NIP z siedzibą w D, reprezentowaną przez Roberta Z. legitymującego się dowodem osobistym, zwanym dalej: Dzierżawcą, a Joanną S., zamieszkałą w C. legitymującą się dowodem osobistym zwaną Wydzierżawiającym 1 działającą za zgodą i na rzecz Grzegorza C. (Wnioskodawcy), zamieszkałego w C. legitymującego się dowodem osobistym , zwanym Wydzierżawiającym 2.

Zgodnie z zawarta umową:

§ 7. Czynsz Dzierżawy i inne świadczenia Dzierżawcy.

Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającym - jako wierzycielom solidarnym czynsz dzierżawny z tytułu dzierżawy Nieruchomości - zgodnie z niniejszą Umową, zaś odnośnie zobowiązania do zapłaty czynszu dzierżawnego Dzierżawca podda się na rzecz Wydzierżawiających rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 lub 5 kcp; przedmiotowe oświadczenie powinno zostać doręczone Wydzierżawiającym najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Dzierżawca będzie uiszczać na rzecz Wydzierżawiających czynsz dzierżawny w kwocie 7.000 zł. (siedem tysięcy złotych) netto miesięcznie za cały przedmiot dzierżawy - począwszy od dnia 1 sierpnia 2014 roku na podstawie faktury VAT.

 1. Czynsz płatny będzie na rachunek bankowy, który będzie ponadto wskazany w fakturach VAT wystawionych przez jednego z Wydzierżawiających. Za datę dokonania płatności uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.
 1. Wydzierżawiający oświadczają, że z tytułu zawarcia niniejszej umowy będą podatnikami podatku VAT od niniejszej umowy. Numer NIP Wydzierżawiających: Joanna S.: , Grzegorz C. (Wnioskodawca):
  § 10. Postanowienia Końcowe.
 1. Strony ustalają następujące adresy dla doręczeń:
  1. dla Dzierżawcy; ul. C.
  2. dla Wydzierżawiających; ul. D.

Zapisy w umowie dotyczą:

Numer konta bankowego wskazany w umowie - należy tylko i wyłącznie do p. Joanny S. i jest to jej konto osobiste (Wnioskodawca uważa, że został oszukany, bo w rozmowie żona Wnioskodawcy powiedziała, że konto jest ich wspólnym kontem, które jest w tym samym banku, a dotyczy kredytu na zakup działki pod ww. nieruchomość). Adres w umowie do korespondencji jest adresem kancelarii notarialnej prowadzonej przez p. Joannę S.

Wnioskodawca przedstawia dokładne zapisy treści zawartych w umowie z uwagi na być może znaczenie w kontekście Jego pytań co do Podatku (PIT-28) i VAT. Wszystkie środki z tytułu dzierżawy wpływają na osobisty rachunek bankowy p. Joanny S.. Wnioskodawca nie ma żadnej wiedzy i wglądu w to, czy są lub były wystawiane jakiekolwiek faktury z tytułu ww. umowy.

Na próby kontaktu Wnioskodawcy z Dzierżawcą nie ma żadnej odpowiedzi, a pisma wysyłane na jego adres pozostają bez reakcji. Telefony Wnioskodawcy nie są odbierane. Próby kontaktu w powyższej sprawie z p. Joanną S. (co do informacji, czy wystawia faktury i na jaką kwotę) pozostały bez odpowiedzi. Przez telefon udzieliła Wnioskodawcy tylko jednej odpowiedzi w temacie faktur, że nie wystawia faktur, bo się umówiła z Dzierżawcą na e-maile.

W dniu 21 września 2014 r. Wnioskodawca otrzymał od p. Joanny S. lakoniczny e-mail o treści „Informuje Cię, że moja księgowa już nie obsługuje Twoich rozliczeń z US. W związku z powyższym kwestie płatności podatków załatwiaj we własnym zakresie.

W związku z powyższym Wnioskodawca skontaktował się ze wspomnianą Księgową p. S. i od niej wie tylko tyle, że p. S. przysyła jej mailem kwotę na jaką ma wysłać deklaracje za p. S. i tyle (nie ujawniła Wnioskodawcy, czy kwota opiewa na 100% czy 50% czynszu dzierżawy), natomiast Wnioskodawcy przekazała wzór dokumentu VAT-7K jaki ma składać co kwartał i PIT-28 za 2013 r. oraz poinformowała Wnioskodawcę by rozliczał 50% przychodu i płacił podatek. Ponieważ do tej pory to ona zajmowała się rozliczeniami z żoną Wnioskodawcy i wiedza Wnioskodawcy w powyższym zakresie jest znikoma.

Mając na uwadze zobowiązania w stosunku co do US w III i IV kwartale 2014 roku Wnioskodawca opłacał sumiennie VAT i odprowadzał podatek PIT-28 od 50% Jego udziałów.

Po wizycie w US - F. miłe i bardzo pomocne Panie z Urzędu doradziły Wnioskodawcy, aby wystąpił o zapytanie Krajowej Informacji Podatkowej, bo według nich nie spoczywa na Wnioskodawcy żaden obowiązek podatkowy, ani składania deklaracji VAT. Na podstawie przychodu za 2014 r. zasugerowały złożenie na chwilę obecną zgodnie z art. 113 ust. 1 wniosku o skorzystanie z ulgi VAT.

Stan faktyczny jest taki.

 • Wnioskodawca nie otrzymuje żadnych środków z tytuły umowy dzierżawy (całość kwoty wpływa na osobiste konto p. Joanny S., a mają rozdzielność majątkową),
 • Wnioskodawca nie wystawia żadnych faktur, .
 • Wnioskodawca nie ma możliwości zweryfikowania, czy ww. umowa jest nadal wiążąca. Przedszkole jest na miejscu, ale kontaktu z szefem Wnioskodawca nie nawiązał. Zazwyczaj go nie ma.
 • Wnioskodawca nie ma żadnych informacji od p. Joanny S. na temat kwoty faktur i czy je w ogóle wystawia,
 • Wnioskodawca nie ma wiedzy, czy faktury są wystawiane również w Jego imieniu, czy tylko na jej NIP.

W związku z toczącym się postępowaniem rozwodowym kontakty Wnioskodawcy z p. Joanna S.- notariusz są napięte, a każda sytuacja jest zapalnikiem do wybuchu złości z jej strony, a co za tym idzie blokowaniem Wnioskodawcy kontaktów z synem.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że umowa dzierżawy na nieruchomość przy ul. C. nie została zawarta w ramach działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy zgodnie ze stanem faktycznym Wnioskodawca ma obowiązek płacenia podatku dochodowego (PIT-28) od przysługującej Mu, ale nie otrzymywanej części kwoty z tytułu dzierżawy...
 2. Czy w związku ze stanem faktycznym powstaje u Wnioskodawcy obowiązek składania deklaracji VAT-7 i odprowadzania składki za przysługującą Mu, ale nie otrzymywaną częścią kwoty z tytułu dzierżawy...
 3. Czy w związku z powyższym p. Joanna S. ma prawo wystawiać faktury VAT w imieniu Wnioskodawcy nie informując Jego o tym i nie mając pełnomocnictwa Wnioskodawcy...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1, tj. w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W pozostałym zakresie, tj. w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 oraz art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca uważa, że nie powstaje u Niego i nie spoczywa na Nim obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego tj. PIT-28, gdyż nie uzyskuje przychodów z tytułu umowy dzierżawy. Obowiązek ten w całości spoczywa na p. Joannie S., ponieważ cały przychód wpływa na jej konto osobiste.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Wskazać zatem należy, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu tym podatkiem podlega każde przysporzenie majątkowe, które uzyskują osoby fizyczne. Wszelkie dochody osiągane przez podatnika – z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku – podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tym m.in. dochód z tytułu najmu.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – źródłem przychodów jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Przepis ten ma charakter otwarty i posługuje się pojęciem umów o podobnym (a nie tożsamym) charakterze do umów najmu czy dzierżawy. Jakkolwiek pomiędzy umowami najmu i dzierżawy a prawem użytkowania występują różnice jednakże zasadnicze znaczenie mają bezspornie istniejące między nimi podobieństwa, gdyż te wskazują na „podobny charakter” omawianych instytucji.

Stosownie do treści art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne, w tym: osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl art. 2 ust. 1a ww. ustawy – osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Oznacza to, że przychody z dzierżawy mogą podlegać opodatkowaniu według skali podatkowej albo zgodnie z wyborem podatnika ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych określonym w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Z art. 12 ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Zasada, o której mowa w ust. 5, ma również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1A, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich. Oświadczenie to, składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (art. 12 ust. 6 i 7 ww. ustawy).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca od 25 marca 2013 r. ma ustanowioną rozdzielność majątkową, w związku z powyższym zobowiązany jest do rozliczenia przychodu z dzierżawy proporcjonalnie do wielkości posiadanego udziału w przedmiotowej nieruchomości.

Umowa dzierżawy jest jedną z umów nazwanych opisanych w ustawie Kodeks cywilny. Zgodnie z przepisem art. 693 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014, poz.121) przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków. Podstawą generowania przychodów z najmu jest fakt zawarcia stosownej umowy między stronami. Strony umowy określają w niej wysokość czynszu. Czynsz ten stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, a tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Jednakże, aby powstał przychód po stronie wynajmującego muszą zaistnieć przesłanki określone w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czyli czynsz musi zostać otrzymany lub postawiony do dyspozycji wynajmującego. Jak stanowi przepis art. 694 Kodeksu cywilnego, do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie z zachowaniem odrębności przewidzianych w kodeksie cywilnym.

Jak wynika z powyższych przepisów dzierżawa stanowi podlegające opodatkowaniu źródło przychodów, gdzie podstawą generowania tych przychodów jest zawarcie pomiędzy stronami stosownej umowy, w której strony określają wysokość czynszu, stanowiącego przysporzenie majątkowe wynajmującego. Tym samym uznać należy, że przychód podatkowy z dzierżawy powstanie wyłącznie po stronie osoby, która zawrze umowę dzierżawy i będzie z tego tytułu uzyskiwała korzyści.

Stosownie bowiem do art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

Powyższa regulacja oznacza, że przychodem z dzierżawy jest przychód otrzymany lub postawiony podatnikowi do dyspozycji.

Skoro zatem w omawianej sprawie dzierżawca uiszcza cały czynsz za dzierżawę wyłącznie na rzecz żony Wnioskodawcy (na jej osobiste konto), a Wnioskodawca nie uzyskuje z tego tytułu w ogóle żadnego pożytku, to wysokość tego czynszu w żadnej części niewątpliwie nie stanowi dla Wnioskodawcy przysporzenia majątkowego, a tym samym nie generuje przychodu w rozumieniu podatkowym. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z tytułu dzierżawy zaliczanej do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc dzierżawy nie stanowiącej pozarolniczej działalności gospodarczej jest wysokość uiszczanego na rzecz wynajmującego czynszu, którego w omawianej sprawie Wnioskodawca jednak nie uzyskuje. Tym samym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku z tytułu przychodu z dzierżawy, którym w całości dysponuje i otrzymuje żona Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.