IBPP2/4512-45/15/WN | Interpretacja indywidualna

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku dokonania wpłaty (zaliczki) z tytułu dzierżawy budynku handlowo-biurowego w miesiącu poprzedzającym miesiąc płatności
IBPP2/4512-45/15/WNinterpretacja indywidualna
 1. czynsz
 2. dzierżawa
 3. zaliczka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 stycznia 2015r. (data wpływu 19 stycznia 2015r.) uzupełnionym pismem z 1 kwietnia 2015r. (data wpływu 9 kwietnia 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dokonania wpłaty (zaliczki) z tytułu dzierżawy budynku handlowo-biurowego w miesiącu poprzedzającym miesiąc płatności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dokonania wpłaty (zaliczki) z tytułu dzierżawy budynku handlowo-biurowego w miesiącu poprzedzającym miesiąc płatności.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 1 kwietnia 2015r. (data wpływu 9 kwietnia 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 27 marca 2015r. znak: IBPBI/1/4511-56/15/BK, IBPP2/4512-45/15/WN.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Jednym z rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest dzierżawa własnych nieruchomości. Przychód z tytułu dzierżawy opodatkowany jest podatkiem liniowym w wysokości 19% podstawy opodatkowania (art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przedmiotem dzierżawy jest budynek handlowo-biurowy, a obowiązującą stawką VAT jest stawka podstawowa w wysokości 23%.

Z dniem 1 stycznia 2015r. podpisana została umowa dzierżawy z dzierżawcą na okres 15 lat. Usługa dzierżawy traktowana jest jako sprzedaż o charakterze ciągłym. Określono, że okresem rozliczeniowym jest rok. Termin płatności określono na 31 grudnia danego roku. Wnioskodawca wystawi fakturę w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego tj. 31 grudnia danego roku i w tym momencie powstanie obowiązek rozliczenia podatku dochodowego oraz podatku VAT.

W piśmie uzupełniającym z 1 kwietnia 2015r. Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy wyjaśniając, że:

 1. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
 2. Wnioskodawca nie określił w zawartej umowie dzierżawy żadnych terminów wpłat zaliczek na poczet należności z tytułu dzierżawy,
 3. wpłaty zaliczek będą dokonywane w trakcie danego roku, ale ich wartość będzie stanowiła część czynszu należnego za dany okres rozliczeniowy (roku),
 4. w umowie dzierżawy określono, że terminem płatności jest dzień 31 grudnia każdego roku tj. 31 grudnia 2015r., 31 grudnia 2016r., 31 grudnia 2017r. itd. W umowie nie określono żadnych innych terminów płatności. Wnioskodawca nie będzie wystawiał w trakcie roku żadnej f-ry dotyczącej wpłacanych zaliczek ani faktur za usługę dzierżawy. Wystawi jedną f-rę w m-cu grudniu każdego roku za wykonaną usługę dzierżawy za okres obejmujący dany rok.
 5. usługa dzierżawy jest świadczona na rzecz czynnego podatnika podatku od towarów i usług.
 6. faktura wystawiona w m-cu grudniu 2015r. z terminem płatności 31 grudnia 2015 r. będzie zawierała informacje okres rozliczeniowy 1 stycznia 2015 - 31 grudnia 2015r. W ten sposób będą wystawiane kolejne faktury za następne okresy rozliczeniowe.
W związku z powyższym opisem, w zakresie podatku od towarów i usług, zadano następujące pytanie:

Czy wpłacenie zaliczek nie zmieni momentu podatkowego w zakresie podatku VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 oraz art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Jeżeli przed wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4, który odnosi się do usługi najmu, dzierżawy, gdzie wskazano, że jedynie fakt wystawienia faktury na otrzymaną zaliczkę przyśpieszy moment podatkowy w zakresie VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

W świetle art. 19a ust. 2 ustawy, w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.

W myśl art. 19a ust. 3 ustawy o VAT, usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Według art. 19a ust. 5 pkt 4 tej ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu:

a.dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

b.świadczenia usług:

 • telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
 • wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,
 • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
 • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
 • stałej obsługi prawnej i biurowej,
 • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego
 • z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

Stosownie do art. 19a ust. 7 ustawy o VAT w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności.

Z treści art. 19a ust. 8 wynika, że jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

W myśl art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Natomiast zgodnie z art. 106i ust. 2 cyt. ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

Stosowanie do art. 106i ust. 3 pkt 4 cyt. ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca z dniem 1 stycznia 2015r. podpisał umowę dzierżawy z dzierżawcą na okres 15 lat. Usługa dzierżawy traktowana jest jako sprzedaż o charakterze ciągłym. Określono, że okresem rozliczeniowym jest rok. Termin płatności określono na 31 grudnia danego roku. Wnioskodawca wystawi fakturę w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego tj. 31 grudnia danego roku i w tym momencie powstanie obowiązek rozliczenia podatku dochodowego oraz podatku VAT. Wnioskodawca nie określił w zawartej umowie dzierżawy żadnych terminów wpłat zaliczek na poczet należności z tytułu dzierżawy. Wpłaty zaliczek będą dokonywane w trakcie danego roku, ale ich wartość będzie stanowiła część czynszu należnego za dany okres rozliczeniowy (roku). W umowie nie określono żadnych innych terminów płatności. Wnioskodawca nie będzie wystawiał w trakcie roku żadnej faktury dotyczącej wpłacanych zaliczek ani faktur za usługę dzierżawy. Wystawi jedną fakturę w grudniu każdego roku za wykonaną usługę dzierżawy za okres obejmujący dany rok. Faktura wystawiona w grudniu 2015r. z terminem płatności 31 grudnia 2015 r. będzie zawierała informacje okres rozliczeniowy 1 stycznia 2015 - 31 grudnia 2015r.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia czy wpłacenie zaliczek nie zmieni momentu podatkowego w zakresie podatku VAT.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów, terminem, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług dzierżawy – zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT - jest moment wystawienia faktury.

Z kolei o terminie wystawienia faktury w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, stanowi art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT, w myśl którego faktury wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności.

Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że skoro jak wskazano we wniosku, opisana tam umowa dzierżawy przewiduje roczny okres rozliczeniowy, przy czym termin płatności określono na dzień 31 grudnia, i jednocześnie nie przewidziano tam żadnych innych terminów płatności a ponadto Wnioskodawca nie będzie wystawiał w trakcie roku żadnej faktury dotyczącej wpłacanych zaliczek ani faktur za usługę dzierżawy, zatem otrzymanie przed wykonaniem ww. usług części zapłaty nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Zasada opodatkowania płatności przed wykonaniem usługi została bowiem w tych przypadkach wyłączona z uwagi na szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w stosunku do usług wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT – w tym usług najmu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacją rozstrzygnięto wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług, natomiast wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/4512-45/15/WN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.