Dzierżawa | Interpretacje podatkowe

Dzierżawa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dzierżawa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania transakcji sprzedaży udziałów po 1/4 części w zabudowanych nieruchomościach oraz udziałów po 1/8 części w rzeczach ruchomych (składnikach wyposażenia i środkach trwałych), stanowiących obecnie przedmiot umowy dzierżawy
Fragment:
W oparciu o te umowy dzierżawy Żona ojca w stosunku do najemców występuje jako jedyny wynajmujący (częściowo jako współwłaściciel, częściowo w oparciu o umowy dzierżawy udziałów z możliwości ich dalszego wynajmu). Żona ojca opłaca na rzecz Wnioskodawcy czynsz dzierżawny z tytułu dzierżawy praw. Obecnie Wnioskodawca wraz z pozostałymi spadkobiercami zamierza sprzedać stanowiące ich współwłasność nieruchomości oraz rzeczy ruchome. Umowy dzierżawy praw (udziałów w nieruchomościach i ruchomościach), zawarte m.in. pomiędzy Wnioskodawcą a żoną ojca w związku z taką sytuacją wygasną. W tym miejscu należy zauważyć, że stosownie do art. 693 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Stosownie do § 2 ww. przepisu, czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków. Stosownie do treści powołanych przepisów prawa dzierżawa jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną; odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego polegającego na oddaniu rzeczy do używania jest świadczenie dzierżawcy polegające na płaceniu umówionego czynszu.
2017
11
paź

Istota:
Ustalenie możliwości opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu najmu/dzierżawy na zasadach ogólnych w 2017 r
Fragment:
Dodatkowo, Wnioskodawczyni uzyskuje przychody z tytułu wynajmu prywatnych nieruchomości, tj. udziału wynoszącego ¼ w przychodach z wynajmu 20 mieszkań znajdujących się w jednej kamienicy i dzierżawy 25 hektarów ziemi rolnej. Zarówno przychody z wynajmu lokali mieszkalnych, jak i dzierżawy ziemi rolnej zaliczone są przez Wnioskodawczynię do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowane według zasad ogólnych, to jest według skali progresywnej. Mając na uwadze zaprezentowane przepisy prawa podatkowego oraz zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku, stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej, przedmiotem najmu/dzierżawy nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, a najem/dzierżawa nie jest wykonywany w sposób określony w definicji zawartej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - to przychody: z najmu/dzierżawy udziału wynoszącego ½ zabudowanej nieruchomości, najmu udziału wynoszącego ¼ 20 lokali mieszkalnych oraz dzierżawy ziemi rolnej - stanowić mogą źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponieważ, na 2017 r. Wnioskodawczyni wybrała już opodatkowanie z najmu/dzierżawy na zasadach ogólnych, prawidłowym będzie opodatkowanie wszystkich dochodów uzyskanych z tego tytułu w 2017 r. na zasadach ogólnych.
2017
29
wrz

Istota:
Ustalenie możliwości opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu najmu/dzierżawy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2018 r
Fragment:
Przychody z najmu/dzierżawy udziału wynoszącego ½ zabudowanej nieruchomości w 2017 r. Wnioskodawczyni również zamierza opodatkować na zasadach ogólnych. Natomiast, w 2018 r. przychody z tytułu najmu/dzierżawy udziału wynoszącego ½ zabudowanej nieruchomości, najmu udziału wynoszącego ¼ części 20 lokali mieszkalnych oraz dzierżawy ziemi rolnej Wnioskodawczyni zamierza opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Mając na uwadze zaprezentowane przepisy prawa podatkowego oraz zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku, stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej, przedmiotem najmu/dzierżawy nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, a najem/dzierżawa nie jest wykonywany w sposób określony w definicji zawartej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – to przychody z najmu/dzierżawy udziału wynoszącego ½ zabudowanej nieruchomości, najmu udziału wynoszącego ¼ części 20 lokali mieszkalnych oraz dzierżawy ziemi rolnej stanowić mogą źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie w 2018 r. ww. przychody mogą podlegać opodatkowaniu – zgodnie z wolą Wnioskodawczyni – na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 8,5%.
2017
29
wrz

Istota:
W zakresie stawki podatku dla dzierżawy obwodów łowieckich
Fragment:
(...) dzierżawy nieruchomości) powinny być interpretowane ściśle. W rozpatrywanym przypadku oznacza to, że jeśli wystąpiłyby wątpliwości dotyczące zakresu zwolnienia z podatku przewidzianego w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów, to powinny być one interpretowane na korzyść zwolnienia, jako stanowiącego w przypadku dzierżawy nieruchomości zasadę ogólną, wynikającą z art. 135 ust. 1 lit. I) dyrektywy 2006/112/WE. Zaznaczyć również należy, iż w rozumieniu przepisów unijnych, działalność rolnicza nie ogranicza się jedynie do działalności rolniczej w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale obejmuje również działalność w formie gospodarstwa rolnego, leśnego lub rybackiego. W opisanym stanie faktycznym Powiat zawarł z kołami łowieckimi umowy dzierżawy obwodów łowieckich, w skład których wchodzą grunty sklasyfikowane jako tereny polne i leśne, w celu prowadzenia na nich gospodarki łowieckiej. W związku z powyższym, Powiat wnosi o potwierdzenie, że dzierżawa obwodów łowieckich przez koła łowieckie stanowi dzierżawę na cele rolnicze, do której zastosowanie ma zwolnienie z podatku od towarów i usług przewidziane w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów.
2017
7
wrz

Istota:
Czy czynsz dzierżawny z tytułu opisanej dzierżawy gruntów rolnych będzie stanowił źródło przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych i czy będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) dzierżawy) w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przy czym, grunty rolne mające być przedmiotem dzierżawy nie były w jakikolwiek sposób wykorzystywane w działalności gospodarczej, ani nie były związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. W związku z planowaną dzierżawą i związanym z tym brakiem dalszego ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z tymi gruntami, przed oddaniem gruntów w dzierżawę Wnioskodawca wykreśli grunty mające być przedmiotem dzierżawy z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy opisana dzierżawa gruntów rolnych będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług? Czy czynsz dzierżawny z tytułu opisanej dzierżawy gruntów rolnych będzie stanowił źródło przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych i czy będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 2 dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w zakresie pytania Nr 1 w przedmiocie podatku od towarów i usług wydana została odrębna interpretacja.
2017
24
sie

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Fragment:
W związku z tym Wnioskodawca powziął wątpliwości, jaka stawka podatku VAT powinna znaleźć zastosowanie w odniesieniu do opłat pobieranych w związku z dzierżawą ogródków przydomowych. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Z kolei zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Tym niemniej, zarówno w treści ustawy o VAT, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. W myśl § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 736; dalej: Rozporządzenie), zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze. Z powyższych przepisów wynika, iż, co do zasady, dzierżawa gruntów stanowi świadczenie usług i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy o VAT. Wyjątek stanowi dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, która korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie wskazanego przepisu rozporządzenia.
2017
12
sie

Istota:
Opodatkowanie przychodów z dzierżawy udziału w nieruchomości gruntowej
Fragment:
W myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Wyżej wymieniony przepis koreluje z treścią art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym źródła przychodu jakim jest dzierżawa, wykluczając z tego katalogu składniki majątku związane z działalnością gospodarczą. Na tle przedstawionych regulacji prawnych stwierdzić należy, że najem/dzierżawa stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy), choć może także istnieć dzierżawa, która prowadzona jest w ramach działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Co do zasady, wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów z dzierżawy ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzecz w dzierżawę. Jedynie w przypadku, gdy przedmiotem dzierżawy są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, albo dzierżawa jest przedmiotem tej działalności, zgodnie z treścią cytowanego wcześniej art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy, wydzierżawianie nieruchomości traktowane jest jako pozarolnicza działalność gospodarcza.
2017
12
lip

Istota:
Czy przychód z czynszu z umowy dzierżawy udziału w prawie ochronnym znaku towarowego może zostać opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a w związku z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
Fragment:
W konsekwencji, kiedy prawo majątkowe jest przedmiotem dzierżawy, jak to opisuje Wnioskodawca, to przychód jest uzyskiwany bezpośrednio na podstawie umowy dzierżawy i nie ma bezpośredniego znaczenia co jest przedmiotem dzierżawy: rzecz czy prawo. Wówczas prawo majątkowe tylko pośrednio generuje przychód, bowiem wyłącznie jako przedmiot tej dzierżawy. W przypadku dzierżawy prawa majątkowego przychód, jego warunki, określa treść umowy dzierżawy, nie zaś treść prawa majątkowego. Jest to istotna różnica, która decyduje o tym, że źródła przychodu w przypadku dzierżawy prawa majątkowego należy upatrywać bezpośrednio w tej dzierżawie, nie zaś w prawie majątkowym. Ten bezpośredni związek między źródłem przychodu a przychodem jest wyraźnie widoczny, kiedy przychody z praw autorskich, czy praw własności przemysłowej, uzyskiwane są w ramach stosunku pracy, działalności gospodarczej, czy działalności wykonywanej osobiście i wówczas podlegają kwalifikacji jako pochodzące odpowiednio ze źródeł przychodu wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zaś z praw majątkowych. Wobec powyższego, w opinii Sądu, kiedy przychód z dzierżawy prawa (...)
2017
4
lip

Istota:
Czy przychód z czynszu z umowy dzierżawy udziału w prawie ochronnym znaku towarowego może zostać opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a w związku z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
Fragment:
W konsekwencji, kiedy prawo majątkowe jest przedmiotem dzierżawy, jak to opisuje Wnioskodawca, to przychód jest uzyskiwany bezpośrednio na podstawie umowy dzierżawy i nie ma bezpośredniego znaczenia co jest przedmiotem dzierżawy: rzecz czy prawo. Wówczas prawo majątkowe tylko pośrednio generuje przychód, bowiem wyłącznie jako przedmiot tej dzierżawy. W przypadku dzierżawy prawa majątkowego przychód, jego warunki, określa treść umowy dzierżawy, nie zaś treść prawa majątkowego. Jest to istotna różnica, która decyduje o tym, że źródła przychodu w przypadku dzierżawy prawa majątkowego należy upatrywać bezpośrednio w tej dzierżawie, nie zaś w prawie majątkowym. Ten bezpośredni związek między źródłem przychodu a przychodem jest wyraźnie widoczny, kiedy przychody z praw autorskich, czy praw własności przemysłowej, uzyskiwane są w ramach stosunku pracy, działalności gospodarczej, czy działalności wykonywanej osobiście i wówczas podlegają kwalifikacji jako pochodzące odpowiednio ze źródeł przychodu wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zaś z praw majątkowych. Wobec powyższego, w opinii Sądu, kiedy przychód z dzierżawy prawa (...)
2017
4
lip

Istota:
Czy przychód z czynszu z umowy dzierżawy udziału w prawie ochronnym znaku towarowego może zostać opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a w związku z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
Fragment:
W konsekwencji, kiedy prawo majątkowe jest przedmiotem dzierżawy, jak to opisuje Wnioskodawca, to przychód jest uzyskiwany bezpośrednio na podstawie umowy dzierżawy i nie ma bezpośredniego znaczenia co jest przedmiotem dzierżawy: rzecz czy prawo. Wówczas prawo majątkowe tylko pośrednio generuje przychód, bowiem wyłącznie jako przedmiot tej dzierżawy. W przypadku dzierżawy prawa majątkowego przychód, jego warunki, określa treść umowy dzierżawy, nie zaś treść prawa majątkowego. Jest to istotna różnica, która decyduje o tym, że źródła przychodu w przypadku dzierżawy prawa majątkowego należy upatrywać bezpośrednio w tej dzierżawie, nie zaś w prawie majątkowym. Ten bezpośredni związek między źródłem przychodu a przychodem jest wyraźnie widoczny, kiedy przychody z praw autorskich, czy praw własności przemysłowej, uzyskiwane są w ramach stosunku pracy, działalności gospodarczej, czy działalności wykonywanej osobiście i wówczas podlegają kwalifikacji jako pochodzące odpowiednio ze źródeł przychodu wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zaś z praw majątkowych. Wobec powyższego, w opinii Sądu, kiedy przychód z dzierżawy prawa (...)
2017
4
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dzierżawa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.