Dzierżawa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dzierżawa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
gru

Istota:

Opodatkowanie dochodu z tytułu dzierżawy gruntu rolnego

Fragment:

Stanowisko powyższe - o braku obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z oddaniem gruntów wspólnoty gruntowej w dzierżawę zostało potwierdzone również w odniesieniu do podatkowych skutków oddawania w dzierżawę nieruchomości należących do wspólnot gruntowych. Choćby zwrócić należy uwagę na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 sierpnia 2010 r., Nr IBPBII/2/415-576/10/CJS , gdzie wskazano, że w przypadku dzierżawy przez spółkę powołaną dla zagospodarowania gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej, to członek spółki, jako uprawniony do udziału we wspólnocie gruntowej, uzyskuje przychód z tytułu dzierżawy gruntów, a nie wspólnota gruntowa. Do przychodu zaś członka wspólnoty z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – pastwisk wydzierżawianych na działalność rolniczą znajdzie zastosowanie art. 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, przychód uzyskany z tytułu dzierżawy gruntów jest przychodem członków wspólnoty, której są współwłaścicielami, podlegającym wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 sierpnia 2010 r., Nr IBPBII/2/415- 576/10/CJS). Powyższe oznacza, że Spółka nie posiada sama z siebie prawa do pobierania na własny rachunek jakichkolwiek pożytków w związku z gruntami wspólnoty gruntowej.

2018
1
gru

Istota:

Zastosowanie zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy dla usług najmu, dzierżawy lub użytkowania lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Stosownie do treści powyższych przepisów zarówno najem jak i dzierżawa są umowami dwustronnie obowiązującymi i wzajemnymi. Oddanie rzeczy innej osobie do używania na podstawie umowy najmu lub dzierżawy związane jest z wzajemnym świadczeniem najemcy/dzierżawcy polegającym na zapłacie umówionego czynszu. Z powyższego wynika, że umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej własności i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie rzeczy przez jego najemcę/dzierżawcę. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że świadczenie usług najmu/dzierżawy wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy definicję działalności gospodarczej, jeżeli jest wykonywane w sposób ciągły do celów zarobkowych (zawierane umowy najmu/dzierżawy mają zazwyczaj długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe). Wskazać zatem należy, że wykonując cywilną umowę najmu/dzierżawy, wynajmujący/wydzierżawiający świadczy na rzecz najemcy/dzierżawcy usługi, w rozumieniu przepisów ustawy. W wykonaniu umowy najmu/dzierżawy wynajmujący/wydzierżawiający dokonuje bowiem na rzecz najemcy/dzierżawcy świadczeń niebędących dostawą towarów.

2018
30
lis

Istota:

W zakresie rozpoznania kosztów czynszu dzierżawy nieruchomości jako kosztów kwalifikowanych inwestycji w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia SSE

Fragment:

(...) dzierżawą gruntów, budynków i budowli - pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji; ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy. W związku z powyższym, aby wydatek mógł być uznany za wydatek kwalifikujący się do objęcia pomocą, koszty inwestycji muszą spełniać łącznie następujące kryteria: ponoszone wydatki muszą stanowić koszty inwestycji; ponoszone wydatki muszą należeć do jednej z kategorii wymienionej w § 6 ust. 1 ww. Rozporządzenia; wydatki muszą być poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia. W przypadku kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli konieczne jest spełnienie dodatkowego kryterium jakim jest okres trwania najmu lub dzierżawy 5 lat licząc od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i montaż części oraz akcesoriów do pojazdów silnikowych.

2018
30
lis

Istota:

Stawka podatku VAT dla dzierżawy Obwodów łowieckich.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 701), zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze. Stosownie do art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Z powyższych przepisów wynika że, co do zasady, dzierżawa gruntów stanowi świadczenie usług i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy. Wyjątek stanowi dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, która korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie przywołanego rozporządzenia wykonawczego do ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia „ cele rolnicze ”, jednakże w art. 2 pkt 15 tej ustawy zdefiniowana została działalność rolnicza, przez którą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję (...)

2018
28
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku dzierżawy obwodów łowieckich.

Fragment:

Czy dzierżawa obwodów łowieckich objęta jest zwolnieniem od podatku od towarów i usług na mocy paragrafu 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 701) jako dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy UVAT, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 UVAT, należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Nie ulega wątpliwości, że dzierżawa stanowi świadczenie usług, o którym mowa w powołanym przepisie, przy czym pojęcie dzierżawy należy odczytywać na gruncie przepisów prawa cywilnego regulujących stosunki zobowiązaniowe. Stosownie do treści przepisu art. 693 par. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 459), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

2018
28
wrz

Istota:

Brak uznania sprzedaży udziału w nieruchomości niezabudowanej, oddanej w dzierżawę, za czynność nieopodatkowaną podatkiem VAT.

Fragment:

Tak więc dzierżawa jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną; odpowiednikiem świadczenia wynajmującego/wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie najemcy/dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu. W kontekście niniejszej sprawy należy zwrócić uwagę na treść zdania drugiego definicji pojęcia „ działalność gospodarcza ”, w której mówi się o wykorzystywaniu m.in. towarów w sposób ciągły do celów zarobkowych. Takie wykorzystywanie towarów ma miejsce poprzez oddanie ich w stosunki obligacyjne (najem, dzierżawa, leasing itp.). Istota umowy dzierżawy wskazuje, że na jej podstawie dochodzi do odpłatnego świadczenia usług przez właściciela na rzecz dzierżawcy. Dzierżawca za oddaną mu w dzierżawę rzecz płaci umówiony czynsz. Istnieje zatem bezpośredni związek między świadczoną usługą a przekazanym za nią wynagrodzeniem. Analiza okoliczności przedstawionych we wniosku oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów pozwala stwierdzić, że w niniejszej sprawie wystąpiły okoliczności, które wskazują, że sprzedaż niezabudowanej działki oddanej w dzierżawę, stanowić będzie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT i podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
14
wrz

Istota:

Zwolnienie od podatku dzierżawy obwodów łowieckich.

Fragment:

W ten sposób strony ustalają wartość umowy dzierżawy wskazując na określoną kwotę pieniężną (cenę brutto). Koła łowieckie uiszczają więc czynsz z tytułu dzierżawy w wysokości ustalonej zgodnie z kategorią obwodu łowieckiego. Zgodnie z art. 31 ustawy - Prawo łowieckie, starosta rozlicza otrzymany czynsz dzierżawny między nadleśnictwa i gminy. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom - odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego. Powiat rozlicza dzierżawę obwodów łowieckich za dany rok gospodarczy wystawiając kołom łowieckim faktury za czynsz roczny brutto z tytułu dzierżawy, stosując stawkę VAT 23%. Obowiązek podatkowy rozpoznawany jest zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, z chwilą wystawienia faktury z tytułu świadczenia usług dzierżawy. Koła łowieckie - w myśl zawartych umów - jako dzierżawcy uiszczają na rachunek dochodów starostwa jednorazowy czynsz zawierający VAT. Przychód z tytułu dzierżawy ewidencjonowany jest w ewidencji sprzedaży, a podatek należny odprowadzany w ustawowym terminie do właściwego Urzędu Skarbowego. Natomiast kwota netto czynszu dzierżawnego rozliczana jest pomiędzy nadleśnictwa, którym przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminy - odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.

2018
9
wrz

Istota:

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowaną Inwestycją oraz stawka podatku VAT w przypadku odpłatnej umowy dzierżawy przedmiotowej Inwestycji.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 1025) przez umowę dzierżawy, wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się wypłacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Tak więc umowa dzierżawy jest umową dwustronną i wzajemną (wydzierżawiający oddaje rzecz do używania i pobiera pożytki a dzierżawca płaci umówiony czynsz). Mając na uwadze ww. przepisy Gmina uważa, że umowa dzierżawy będzie skutkować uzyskiwaniem korzyści przez Gminę. Umowa dzierżawy stanowi odpłatną usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT stawką podstawową w wysokości 23%. Wnioskodawca posiadamy interpretację nr 0112-KDIL1-2.4012.86.2018.2.TK z dnia 17 maja 2018 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2018
25
lip

Istota:

Prawo do odliczenia z faktur dokumentujących zakup kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe spełniających wymagania 5 klasy lub ecodesign, będących przedmiotem dzierżawy.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Tak więc dzierżawa jest umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu. Umowa dzierżawy jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony – zarówno wydzierżawiającego, jak i dzierżawcę – określone przepisami obowiązki. Zatem dzierżawa stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. W konsekwencji, z uwagi na fakt, że dzierżawa jest czynnością cywilnoprawną, dla zamierzonej czynności Gmina będzie występowała w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Podkreślić należy, że zgodnie z powołanymi przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

2018
25
lip

Istota:

Prawo do odliczenia z faktur za dzierżawę z bezumownego korzystania.

Fragment:

Wnioskodawca (Dzierżawca) zawarł umowę dzierżawy ze spółką mającą siedzibę działalności gospodarczej w Polsce (dalej: „ Wydzierżawiający ”). Przedmiotem umowy dzierżawy jest położona w Polsce nieruchomość, na którą składają się budynki (wraz z zajmowanym przez nie gruntem), powierzchnie biurowe, miejsca parkingowe oraz okoliczne tereny jak również urządzenia niezbędne do korzystania z przedmiotu dzierżawy takie jak np. kocioł CO, studnie, stacje pomp, zbiornik przeciwpożarowy i media (przedmiot dzierżawy jest dalej określany jako: „ nieruchomość ”). Umowa dzierżawy została wypowiedziana przez Wnioskodawcę ze skutkiem na koniec marca 2018 r. Z uwagi jednak na opóźnienie w przygotowaniu nowego miejsca prowadzenia działalności Spółka zaproponowała Wydzierżawiającemu przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości na czas nieoznaczony. Wydzierżawiający nie przystał jednak na propozycje Spółki i w pismach kierowanych do Spółki, zwrócił uwagę m.in. na obowiązek zwrotu nieruchomości po zakończeniu umowy. Pomimo tego Spółka nadal jednak korzysta z nieruchomości. Zgodnie z umową dzierżawy, za każdy dzień bezumownego korzystania z nieruchomości (tj. korzystania z niej po zakończeniu umowy) Spółka jest zobowiązana do zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego określonej umową kwoty (stanowiącej procent miesięcznego czynszu).