Dzierżawa | Interpretacje podatkowe

Dzierżawa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dzierżawa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania dochodu z tytułu dzierżawy gruntu rolnego
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni w dniu 9 września 2015 r. zawarła umowę dzierżawy gruntów rolnych. Wydzierżawiająca (Wnioskodawczyni), zgodnie z umową, oddaje dzierżawcy całą nieruchomość rolną (grunty rolne) do „ używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej ”. Dzierżawie podlega ziemia o powierzchni 6,069 ha. Roczny czynsz dzierżawy określono w umowie na kwotę 2 300 zł. Zapłata czynszu dokonywana jest jednorazowo w sierpniu każdego roku dzierżawy. Dzierżawca jest rolnikiem uprawiającym na dzierżawionym gruncie głównie zboża. Zarówno Wnioskodawczyni, jak i dzierżawca nie prowadzą działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy czynsz z dzierżawy gruntu rolnego przeznaczonego na działalność rolniczą podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni, czynsz z dzierżawy gruntu przeznaczonego na cele rolnicze nie stanowi źródła przychodu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, źródłami przychodu są: najem, podnajem, dzierżawa i poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.
2017
11
sty

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w stanie faktycznym, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzenia działalności w zakresie wynajmu mieszkań, powinny być zakwalifikowane do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT - najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa, a nie do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT - pozarolnicza działalność gospodarcza?Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w stanie faktycznym, możliwe jest opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzenia działalności w zakresie wynajmu mieszkań, jeżeli przychody z tej działalności są zaklasyfikowane na gruncie podatku PIT do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT - najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa?
Fragment:
W przedstawionym stanie faktycznym przedmiotem prowadzonej działalności będzie jedynie wynajem mieszkań, a więc jest to źródło przychodów określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT - najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa. Zdaniem Wnioskodawcy ad. 2, prawidłowe jest stanowisko, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, możliwe jest opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzenia działalności w zakresie wynajmu mieszkań jeżeli przychody z tej działalności są zaklasyfikowane na gruncie podatku PIT do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT - najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa. Zgodnie z art. 2 ust. la ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, osoby fizyczne osiągające przychód z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W myśl art. 6 ust. 1a) ww. ustawy, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze wartości pieniężne (...) z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (...).
2016
15
gru

Istota:
Czy dochody z udostępniania powierzchni reklamowej w programie można zaliczyć do przychodów z tytułu najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze i wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
Fragment:
Zgodnie natomiast z art. 709 Kodeksu cywilnego, przepisy o dzierżawie rzeczy stosuje się odpowiednio do dzierżawy praw. W rezultacie, zgodnie z obowiązującymi regułami prawa cywilnego przedmiotem dzierżawy może być jedynie rzecz (przedmiot materialny) i prawo a przedmiotem najmu tylko rzecz. Powierzchna reklamowa udostępniana w aplikacji mobilnej, czyli oprogramowaniu funkcjonującemu na urządzeniach przenośnych typu smartfon, palmtop, tablet czy telefon komórkowy nie jest ani rzeczą ani prawem. W konsekwencji nie może być przedmiotem dzierżawy, czy też najmu w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Niemniej jednak umowa ta traktowana jest jako umowa o charakterze podobnym do umowy najmu lub dzierżawy. Umowa, na podstawie której jeden podmiot udostępnia innemu podmiotowi możliwość korzystania z powierzchni reklamowej, jest umową nienazwaną o charakterze podobnym do najmu lub dzierżawy. Wprawdzie przedmiotem takiej umowy nie jest ani najem rzeczy, ani dzierżawa rzeczy lub prawa, jednakże następuje oddanie do używania bytu wirtualnego, jakim jest powierzchna reklamowa w aplikacji mobilnej. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest twórcą programu komputerowego, tzw. aplikacji mobilnej o charakterze użytkowym, przeznaczonym dla telefonów komórkowych oraz tabletów.
2016
6
gru

Istota:
W zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem, remontem i modernizacją nieruchomości przekazanej w odpłatną dzierżawę.
Fragment:
Po dokonaniu wszystkich remontów i wymaganych modernizacji, Powiat zamierza przekazać nieruchomość w całości w dzierżawę i odpłatne administrowanie do Spółki z o. o. (Powiat jest 100% udziałowcem w Spółce z o.o.). Powiat będzie wystawiał faktury VAT na Spółkę z o.o. za dzierżawę obiektu. Spółka z o.o. płacić będzie czynsz dzierżawny opodatkowany podatkiem VAT. Podatek VAT odprowadzany będzie przez Powiat do urzędu skarbowego. Powiat oraz Spółka z o. o. są dwoma odrębnymi podatnikami VAT, mogącymi dokonywać między sobą transakcji opodatkowanych tym podatkiem. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na zakup, remont i modernizację nieruchomości przekazanej w odpłatną dzierżawę Spółce z o.o. Odpłatne udostępnianie nieruchomości Spółce z o. o. na podstawie umowy cywilnoprawnej, skutkujące uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie Powiatu, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Powiat dla tej czynności niewątpliwie występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, bowiem czynność ta wykonywana jest w sferze cywilnoprawnej. W konsekwencji oznacza to, że świadczenie realizowane na mocy zawartej przez Powiat umowy dzierżawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy na zasadach ogólnych, bowiem ani w treści ustawy, ani w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca nie przewidział dla takiej czynności preferencji podatkowej bądź zwolnienia.
2016
5
gru

Istota:
Czy przychód z czynszu z umowy dzierżawy Znaku może zostać opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
Fragment:
Wnioskodawca rozważa zawarcie umowy dzierżawy Znaku na rzecz spółki komandytowej, która będzie prowadzić działalność gospodarczą pod tym Znakiem. W związku z zawartą umową Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie tytułem czynszu, które będzie stanowiło jego przychód. Znak będący przedmiotem umowy dzierżawy, stanowi majątek prywatny Wnioskodawcy. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na podstawie art. 162 § 1 ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117) w związku z art. 709 ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16. poz. 93), który stanowi, że przepisy ustawy dotyczące dzierżawy stosuje się odpowiednio do dzierżawy praw. Umowa dzierżawy nie będzie zawarta w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy (Wnioskodawca obecnie nic prowadzi działalności gospodarczej). Istotą zawartej umowy jest oddanie spółce prawa do używania Znaku i prawa do pobierania z jego używania pożytków, w zamian za co wydzierżawiający będzie zobowiązany do wypłaty Wnioskodawcy umownego czynszu. Umowa w sposób charakterystyczny dla umów najmu i dzierżawy kształtuje prawa i obowiązki stron. Zgodnie z umową, dzierżawca nie może skutecznie występować z roszczeniami z tytułu naruszenia prawa ochronnego, natomiast wydzierżawiający zostanie zobowiązany do powstrzymania się od korzystania ze Znaku, będącego przedmiotem umowy, w okresie jej trwania.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na wytworzenie i przystosowanie nieruchomości przekazanej w odpłatną dzierżawę
Fragment:
W przedmiotowej sprawie warunek ten jest spełniony, bowiem poniesione wydatki mają, jak wynika z wniosku, związek z wykorzystaniem realizowanej inwestycji do wykonywania przez Gminę czynności opodatkowanych - dzierżawa. Umowa dzierżawy jest umową cywilnoprawną, a więc zawarcie jej przez jednostkę samorządu terytorialnego (tj. Gminę) będzie skutkowało opodatkowaniem tej czynności na zasadach ogólnych. Tym samym, Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. zadania inwestycyjnego. Stanowisko Gminy potwierdzone zostało w poniższych interpretacjach indywidualnych, wydanych przy analogicznej problematyce: Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 października 2013 r., nr IPPP1/443-904/13-2/MP , gdzie potwierdzone zostało prawo Gminy do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na inwestycję, która przekazana została w odpłatną dzierżawę w czasie, w którym to jeszcze zakłady budżetowe uznawane były za oddzielnych podatników VAT od Gminy. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2016 r, nr IBPP3/4512-29/16/KG , gdzie potwierdzone zostało prawo Gminy do odliczenia VAT z tytułu wydatków na budowę infrastruktury, która będzie przedmiotem dzierżawy na rzecz spółki.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT w wysokości 23% dzierżawy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z budową ww. sieci oraz prawa do dokonania takiego odliczenia zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT.
Fragment:
Jednocześnie mając na uwadze, iż umowa dzierżawy jest niewątpliwie umową cywilnoprawną uregulowaną w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), w ocenie Gminy w ramach wykonywania przedmiotowych czynności dzierżawy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na rzecz RPWiK na podstawie zawartej Umowy dzierżawy, Gmina będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT. Konsekwentnie, omawiana czynność dzierżawy będzie po stronie Gminy czynnością podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 41 ust 1 w zw. z art. 146a ustawy o VAT, stawka podatku VAT wynosi 23%. Zarówno w ustawie o VAT, jak i w przepisach wykonawczych do tej ustawy wprowadzono szereg przypadków stosowania stawek obniżonych, jak również czynności zwolnionych od podatku, żaden z tych przypadków jednak nie dotyczy usług dzierżawy sieci wodociągowych. Powyższe oznacza, że świadczenie przez Gminę na rzecz RPWiK przedmiotowych usług dzierżawy stanowi po stronie Gminy czynność opodatkowaną podatkiem VAT według stawki 23%. Ad. 2. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z pewnymi zastrzeżeniami, niemającymi zastosowania w przedmiotowej sprawie).
2016
29
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Zainteresowany miał zawartą umowę dzierżawy z Gminą Miejską na czas określony do dnia 30.06.2019 r. W dniu 31.07.2015 r. aktem notarialnym – umową sprzedaży teren ten nabył Pan A w wyniku przetargu ustnego ogłoszonego przez Gminę Miejską. Wnioskodawca, ze względu na brak środków finansowych nie przystąpił do przetargu. Zmiana właściciela dzierżawionej przez Zainteresowanego działki nie spowodowała zmiany warunków dzierżawy. Nowy właściciel – Pan A, za odstąpienie od umowy dzierżawy zaoferował Wnioskodawcy zadośćuczynienie w kwocie 160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy). Wnioskodawca przyjął te warunki i Pan A przelał na jego konto kwotę 160.000,00 zł w grudniu 2015 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy opisane zdarzenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana rekompensata jest wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2016
3
lip

Istota:
Czy najem lub dzierżawa nieruchomości rolnych osobom prowadzącym działalność rolniczą, na cele rolnicze podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług?
Fragment:
Przewiduje się, że jednocześnie może być zawartych do 4 umów dzierżawy. Wnioskodawca planuje oddać w dzierżawę nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 300 hektarów. W zawieranych umowach dzierżawy zawarte będą postanowienia, z których będzie wynikało, że dzierżawa dotyczyć będzie gruntów przeznaczonych wyłącznie na cele rolnicze. Posiadane przez wnioskodawcę grunty rolne będące przedmiotem przyszłej dzierżawy spełniają definicję gospodarstw rolnych, określoną przepisem art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym – z uwagi na fakt, że stanowią one własność osoby fizycznej oraz ich powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Nie są one też zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Jeżeli w skład nieruchomości, będą wchodzić działki oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki „ N ”, nie będą stanowić one przedmiotu umów dzierżawy, co zostanie wskazane w treści tychże umów. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Wnioskodawca jest udziałowcem oraz członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi działalność m.in. w zakresie najmu powierzchni biurowej (dalej Spółka).
2016
3
lip

Istota:
Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku wydzierżawienia ziemi rolnej przeznaczonej na cele rolnicze, która to ziemia została wprowadzona do ewidencji księgowej (pełna księgowość) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – jako inwestycja w nieruchomości?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 736), na podstawie którego, zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze. Należy zaznaczyć, że ustawodawca w ustawie od podatku od towarów i usług nie uregulował instytucji umowy dzierżawy. Kwestia ta została uregulowana art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380), gdzie przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do użytkowania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Z powyższych przepisów wynika, że co do zasady dzierżawa gruntów jest świadczeniem usług oraz podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146a ustawy. Wyjątkiem jest dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, która korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie przywołanego rozporządzenia wykonawczego do ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „ cele rolnicze ”, jednakże w art. 2 pkt 15 tej ustawy zdefiniowana została działalność rolnicza, przez, którą rozumie (...)
2016
17
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dzierżawa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.