Dzierżawa | Interpretacje podatkowe

Dzierżawa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dzierżawa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przychody z dzierżawy gruntów rolnych w przedstawionym stanie faktycznym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Tak więc, aby przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze nie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych to przedmiotem najmu, dzierżawy (czy też innych umów wymienionych w cytowanym art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) musi być gospodarstwo rolne lub jego składniki i przedmiot ten musi być w wyniku zawartej umowy wykorzystywany na cele rolnicze. Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy stwierdzić należy, że dzierżawa gruntów rolnych, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne, pastwiska trwałe, grunty zadrzewione i zakrzewione, grunty pod rowami, grunty rolne zabudowane, które stanowią gospodarstwo rolne nie stanowi źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym ta część przychodu uzyskanego przez Wnioskodawczynię z tytułu opisanej dzierżawy nie podlega opodatkowaniu. Natomiast dzierżawa gruntów skalsyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy i nieużytki, które nie stanowią gospodarstwa rolnego ani jego części składowej w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, stanowi źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tej części zatem przychód uzyskiwany z dzierżawy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
16
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
Tak więc dzierżawa jest umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu. Umowa dzierżawy jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony – zarówno wydzierżawiającego, jak i dzierżawcę – określone przepisami obowiązki. Zatem dzierżawa stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy i jak wskazał Wnioskodawca – nie korzysta ze zwolnienia od podatku. W konsekwencji, z uwagi na fakt, że dzierżawa jest czynnością cywilnoprawną, dla zamierzonej czynności Gmina również będzie występowała w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, należy stwierdzić, że w przypadku dzierżawy Obiektu na rzecz spółki komunalnej, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww.
2017
7
gru

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania VAT, na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, dzierżawy obwodów łowieckich. Relacja Powiat – Koło Łowieckie.
Fragment:
Tak więc dzierżawa jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną; odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczeniem dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu. Umowa dzierżawy jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony – zarówno wydzierżawiającego, jak i dzierżawcę – określone przepisami obowiązki. W konsekwencji z uwagi na fakt, że dzierżawa jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną (nie zaś publicznoprawną), dla zamierzonej czynności Gmina będzie występowała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Z powyższych unormowań wynika, że dzierżawa stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że odpłatne udostępnianie przez Wnioskodawcę na podstawie umowy dzierżawy ośmiu obwodów łowieckich kołom łowieckim działającym na terenie Powiatu, będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
6
gru

Istota:
Wnioskodawczyni w 2017 r. ma prawo do zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy. Natomiast, jeżeli wartość sprzedaży przekroczy kwotę 200 000 zł, to Wnioskodawczyni utraci prawo do zwolnienia z opodatkowania począwszy od czynności, którą przekroczy tę kwotę, w myśl art. 113 ust. 5 ustawy o VAT.
Fragment:
Wobec tego podmiot świadczący usługę dzierżawy będzie podatnikiem podatku od towarów i usług wówczas, gdy dzierżawę tą będzie wykonywał we własnym imieniu i na własny rachunek. Jeżeli przedmiotem dzierżawy jest rzecz stanowiąca majątek wspólny małżonków, to podatnikiem podatku od towarów i usług, w okolicznościach wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy, będzie ten małżonek, który dokonał czynności podlegającej opodatkowaniu, czyli ten, który dokonuje wynajmu we własnym imieniu (jest stroną czynności prawnej). Natomiast jeżeli małżonkowie dokonali czynności wspólnie, to każdy z nich z osobna jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Jak wskazano w opisie sprawy dnia 28 sierpnia 2008 r. została zwarta umowa dzierżawy, na podstawie, której Wnioskodawczyni wraz z mężem od dnia 1 września 2008 r. wydzierżawiają budynek. Zatem w sytuacji gdy budynek jest własnością obojga małżonków, podatnikiem będzie ten, który faktycznie dokonuje czynności związanych z najmem, np. zawarł umowę, otrzymuje czynsz. Tym samym, Wnioskodawczyni będzie również osobą dokonującą wynajmu budynku, zatem będzie podatnikiem i będzie mogła wystawić fakturę VAT. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł.
2017
6
gru

Istota:
Opodatkowanie dzierżawy gruntów oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez wydzierżawiającego.
Fragment:
ILPP5/4512-1-117/16-3/ZD , w której czytamy, że: „(...) dzierżawa jest umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną, i polega na oddaniu rzeczy do używania przez wydzierżawiającego, zaś świadczenie dzierżawcy polega na płaceniu umówionego czynszu. Tak więc, oddanie w ramach umowy dzierżawy innym podmiotom gruntów (lub ich części), będzie skutkowało uzyskiwaniem korzyści majątkowych po stronie Spółki. W kontekście niniejszej sprawy należy zwrócić uwagę na treść zdania drugiego definicji pojęcia „ działalność gospodarcza ”, w której mówi się o wykorzystywaniu m.in. towarów w sposób ciągły do celów zarobkowych. Takie wykorzystywanie towarów ma miejsce poprzez oddanie ich w stosunki obligacyjne (najem, dzierżawa, leasing itp.). Istota umowy dzierżawy wskazuje, że na jej podstawie dochodzi do odpłatnego świadczenia usług przez właściciela na rzecz dzierżawcy. Dzierżawca za oddaną mu w dzierżawę rzecz płaci umówiony czynsz. Istnieje zatem bezpośredni związek między świadczoną usługą a przekazanym za nią wynagrodzeniem. W konsekwencji dzierżawa nieruchomości stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
2017
1
lis

Istota:
Skutki podatkowe nieodpłatnego wydzierżawienia synowi gospodarstwa rolnego wraz z budynkami i maszynami rolniczymi.
Fragment:
Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy źródłami przychodów są najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Jak wynika z powyższego, do przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy ustawodawca zalicza między innymi dzierżawę gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej. Nie stanowi jednak źródła przychodów, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dzierżawa gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele rolnicze. W myśl art. 11 ust. 1 powołanej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
2017
31
paź

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę infrastruktury w ramach projektu „...” oraz opodatkowania odpłatnej dzierżawy infrastruktury na rzecz Związku stawką 23% .
Fragment:
Z powyższego wynika, że umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie przedmiotu dzierżawy przez dzierżawcę. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina ma zamiar realizować inwestycję pod nazwą „ ... ”. Budowa kanalizacji sanitarnej wynika z realizacji zadań własnych Gminy w myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Realizacja inwestycji odbędzie się w latach 2017-2018. Wnioskodawca powołał Związek Międzygminny na podstawie umowy dzierżawy do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy. Na podstawie umowy Związek zobowiązał się do płacenia czynszu na rzecz Gminy z tytułu udostępnienia mu Infrastruktury w celu świadczenia przez ten Związek usług odprowadzania ścieków. Po zakończeniu projektu, podmiotem zarządzającym infrastrukturą w imieniu Beneficjenta, będzie Związek Międzygminny ds. Ochrony Wód na podstawie umowy dzierżawy. Ponadto budowana infrastruktura w ramach ww. projektu zostanie wykorzystywana przez Związek Międzygminny, który będzie odpowiedzialny za świadczenie usług w zakresie odprowadzania ścieków. Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem dzierżawy będzie wyłącznie sieć kanalizacyjna. Natomiast Gmina będzie wykorzystywać wybudowaną infrastrukturę oraz świadczyć usługi w zakresie doprowadzania wody.
2017
30
paź

Istota:
Dostawy Nieruchomości Wnioskodawca powinien zastosować podstawową stawkę podatku VAT w wysokości 23% zgodnie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Na opodatkowanie planowanej dostawy ww. Nieruchomości podstawową stawką podatku VAT nie będzie miała wpływu okoliczność, że Nieruchomość w chwili sprzedaży może być objęta kolejną umową dzierżawy.
Fragment:
W pierwszej z nich w chwili sprzedaży Nieruchomość nie będzie przedmiotem umowy dzierżawy. Z kolei w drugiej Nieruchomość zostanie objęta kolejną umową dzierżawy, przy czym dzierżawcą będzie wówczas inny podmiot niż dotychczasowy Dzierżawca. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przypadku, gdy w momencie sprzedaży Nieruchomość nie będzie przedmiotem kolejnej umowy dzierżawy, jej sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki 23% i nie będzie podlegała zwolnieniu z VAT? Czy w przypadku, gdy w momencie sprzedaży Nieruchomość będzie przedmiotem kolejnej umowy dzierżawy, jej sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki 23% i nie będzie podlegała zwolnieniu z VAT? Stanowisko Wnioskodawcy: W ocenie Spółki: ad 1. - w sytuacji gdy Nieruchomość nie będzie przedmiotem kolejnej umowy dzierżawy, jej sprzedaż będzie opodatkowana VAT, ponieważ nie będzie objęta zwolnieniami wskazanymi w art. 43 ust. 1 pkt 9, 10 i 10a ustawy o VAT, ad 2. - również w sytuacji, gdy Nieruchomość będzie przedmiotem kolejnej umowy dzierżawy, jej sprzedaż będzie opodatkowana VAT, ponieważ nie będzie objęta zwolnieniami wskazanymi w art. 43 ust. 1 pkt 9, 10 i 10a ustawy o VAT. Uzasadnienie stanowiska Uzasadnienie stanowiska w zakresie pytania 1.
2017
20
paź

Istota:
Ustalenia, czy odpłatne udostępnienie infrastruktury na podstawie umów dzierżawy będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z opodatkowania VAT
Fragment:
Tak więc dzierżawa jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną; odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu. Umowa dzierżawy jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony – zarówno wydzierżawiającego, jak i dzierżawcę – określone przepisami obowiązki. Należy zatem stwierdzić, że dzierżawa stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. W konsekwencji z uwagi na fakt, że dzierżawa jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną (nie zaś publicznoprawną), dla zamierzonej czynności Gmina będzie występowała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że dla czynności odpłatnego udostępnienia przez Gminę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na rzecz spółki oraz innego podmiotu gospodarczego w oparciu o umowę dzierżawy, za którą będzie ona pobierała wynagrodzenie, Wnioskodawca nie będzie działał jako organ władzy publicznej i w konsekwencji nie będzie mógł skorzystać z wyłączenia, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy.
2017
19
paź

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania transakcji sprzedaży udziałów po 1/4 części w zabudowanych nieruchomościach oraz udziałów po 1/8 części w rzeczach ruchomych (składnikach wyposażenia i środkach trwałych), stanowiących obecnie przedmiot umowy dzierżawy
Fragment:
W oparciu o te umowy dzierżawy Żona ojca w stosunku do najemców występuje jako jedyny wynajmujący (częściowo jako współwłaściciel, częściowo w oparciu o umowy dzierżawy udziałów z możliwości ich dalszego wynajmu). Żona ojca opłaca na rzecz Wnioskodawcy czynsz dzierżawny z tytułu dzierżawy praw. Obecnie Wnioskodawca wraz z pozostałymi spadkobiercami zamierza sprzedać stanowiące ich współwłasność nieruchomości oraz rzeczy ruchome. Umowy dzierżawy praw (udziałów w nieruchomościach i ruchomościach), zawarte m.in. pomiędzy Wnioskodawcą a żoną ojca w związku z taką sytuacją wygasną. W tym miejscu należy zauważyć, że stosownie do art. 693 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Stosownie do § 2 ww. przepisu, czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków. Stosownie do treści powołanych przepisów prawa dzierżawa jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną; odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego polegającego na oddaniu rzeczy do używania jest świadczenie dzierżawcy polegające na płaceniu umówionego czynszu.
2017
11
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dzierżawa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.