Dzierżawa | Interpretacje podatkowe

Dzierżawa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dzierżawa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy z uwagi na przeznaczenie Działek na cele rolnicze usługa dzierżawy Działek świadczona przez Wnioskodawców na rzecz Spółki podlega zwolnieniu z VAT?
2. Kto jest podatnikiem VAT z tytułu świadczenia usług dzierżawy Działek?
3. W razie uznania stanowiska Wnioskodawców za prawidłowe w zakresie pytania nr 2, czy wartość sprzedaży z tytułu usług dzierżawy Działek powinna być przypisywana każdemu z Wnioskodawców po połowie (w 50%)?
Fragment:
Wnioskodawca 2 nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny/zwolniony W związku z powyższym opisem we wniosku zadano następujące pytania: Czy z uwagi na przeznaczenie Działek na cele rolnicze usługa dzierżawy Działek świadczona przez Wnioskodawców na rzecz Spółki podlega zwolnieniu z VAT? Kto jest podatnikiem VAT z tytułu świadczenia usług dzierżawy Działek? W razie uznania stanowiska Wnioskodawców za prawidłowe w zakresie pytania nr 2, czy wartość sprzedaży z tytułu usług dzierżawy Działek powinna być przypisywana każdemu z Wnioskodawców po połowie (w 50%)? Zdaniem Zainteresowanych: Ad. 1 W ocenie Wnioskodawców, z uwagi na przeznaczenie Działek na cele rolnicze, usługa dzierżawy Działek na rzecz Spółki podlega zwolnieniu z VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. Ad. 2 W ocenie Wnioskodawców, podatnikiem z tytułu Dzierżawy Działek jest każdy z Wnioskodawców. Ad. 3 W razie uznania stanowiska Wnioskodawców za prawidłowe w zakresie pytania nr 2, wartość sprzedaży z tytułu usług dzierżawy Działek powinna być przypisana każdemu z Wnioskodawców po połowie (w 50%). Uzasadnienie ww. stanowiska. Stan prawny. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W art. 8 ust. 1 ustawy VAT ustawodawca wskazał, że przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy VAT.
2017
26
cze

Istota:
Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na przebudowę i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej (dzierżawa).
Fragment:
Tak więc dzierżawa jest umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną. Odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu. Z powyższego wynika, że umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie rzeczy przez jej dzierżawcę (najemcę). W związku z tym należy uznać, że dzierżawa (najem) stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862), instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora. Analiza treści wniosku oraz przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro budynek, w którym znajduje się sala widowiskowo-kinowa zostanie oddany w dzierżawę Centrum Kultury i Sztuki, które – jak wskazała Gmina – posiada odrębną osobowość prawną, Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na przebudowę i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej.
2017
26
maj

Istota:
Określenie statusu podatnika w związku z dzierżawą terenu pod powierzchnie reklamowe.
Fragment:
Tak więc dzierżawa nieruchomości jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu. Wobec powyższego oddanie w ramach umowy dzierżawy, tj. czynności cywilnoprawnej innemu podmiotowi nieruchomości skutkuje uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie wydzierżawiającego i tym samym stanowi świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Odnosząc przedstawione we wniosku okoliczności do powołanych przepisów stwierdzić należy, że wykorzystywania przez Wnioskodawczynię gruntu wskazanego we wniosku w sposób ciągły dla celów zarobkowych poprzez oddanie w dzierżawę (odpłatna usługa) podmiotom trzecim jest równoznaczne z wykonywaniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Bez znaczenia przy tym pozostaje okres trwania dzierżawy oraz wysokość czynszu dzierżawnego. Dlatego nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w związku z dzierżawą nie można go uznać za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy.
2017
20
maj

Istota:
Dostawa gruntu zabudowanego na rzecz dotychczasowego dzierżawcy gruntu, który wzniósł na nim budynek
Fragment:
Umowa dzierżawy nie zostanie rozwiązana przed zawarciem umowy przeniesienia własności nieruchomości na podstawie art. 231 § 2 kodeksu cywilnego. Strony umowy dzierżawy złożą w umowie przeniesienia nieruchomości na podstawie art. 231 § 2 kodeksu cywilnego oświadczenia o wygaśnięciu umowy dzierżawy z dniem zawarcia przedmiotowej umowy. Rozliczenie nakładów nie nastąpi przed ani po zawarciu umowy sprzedaży. Strony umowy dzierżawy złożą w umowie przeniesienia własności nieruchomości na podstawie art. 231 § 2 kodeksu cywilnego oświadczenia o zrzeczeniu się wszelkich wzajemnych roszczeń z tytułu umowy dzierżawy, czynszu oraz nakładów na przedmiot dzierżawy. Wartość sprzedaży nieruchomości będzie obejmowała jedynie wartość gruntu. Rozliczenie nakładów nie nastąpi przed sprzedażą nieruchomości. W myśl art. 48 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459), zwanej dalej Kodeksem, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Zgodnie z brzmieniem art. 47 § 1 ww.
2017
19
maj

Istota:
Czy przychód z czynszu z umowy dzierżawy znaku towarowego może zostać opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) w związku z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
Fragment:
W ustawie brak jest ograniczeń dotyczących możliwości zastosowania ryczałtu do przychodów z najmu, dzierżawy itp., uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Nie ma również definicji pojęcia dzierżawy, w związku z czym dokonując wykładni przepisu należy się powołać na regulacje Kodeksu cywilnego, na podstawie których można zawrzeć również umowę dzierżawy znaku towarowego. A zatem, umowa zawarta przez podatnika jest umową dzierżawy z Kodeksu cywilnego, do której odnosi się art. 6 ust. la ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W przypadku, kiedy prawo majątkowe jest przedmiotem dzierżawy, to przychód jest uzyskiwany bezpośrednio na podstawie umowy dzierżawy i nie ma bezpośredniego znaczenia, co jest przedmiotem dzierżawy: rzecz czy prawo. W przypadku dzierżawy prawa majątkowego przychód, jego warunki, określa treść umowy dzierżawy, nie zaś treść prawa majątkowego. Jest to istotna różnica, która decyduje o tym, że źródła przychodu w przypadku dzierżawy prawa majątkowego należy upatrywać bezpośrednio w tej dzierżawie, nie zaś w prawie majątkowym. Biorąc pod uwagę, że przychód z dzierżawy prawa majątkowego jest przychodem wymienionym w art. 10 ust. 1 pkt 6 w powiązaniu (...)
2017
18
maj

Istota:
Opodatkowanie dzierżawy znaku towarowego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Fragment:
W myśl powołanego przepisu kc, przepisy ustawy dotyczące dzierżawy stosuje się odpowiednio do dzierżawy praw. Zatem, ustawodawca jednoznacznie przesądził o możliwości dzierżawy konkretnego prawa, a co za tym idzie umożliwienia osobie, która nie jest właścicielem prawa na korzystanie z niego w granicach ustalonych umownie. W związku z bezpośrednim odniesieniem, ustawy pwp do dzierżawy regulowanej przepisami kc należy stwierdzić, że dzierżawa prawa jest wprost przyjętą formą pozalicencyjnego udostępnienia do używania danego prawa, niezwiązaną z wykonywaniem praw przemysłowych. Jak stanowi, art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W sytuacji Wnioskodawczyni, umowa dzierżawy zostanie zawarta pomiędzy samą Wnioskodawczynią, a Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie jest prowadzona przez Wnioskodawczynię. Udostępnienie znaku w formie dzierżawy nie zostanie dokonane w ramach innej działalności prowadzonej przez Wnioskodawczynię, lecz będzie miało charakter prywatny.
2017
18
maj

Istota:
Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług w związku ze sprzedażą nieruchomości
Fragment:
Zatem, biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że dzierżawa będąca usługą, wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy definicję działalności gospodarczej, jeżeli wykonywana jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Dzierżawa nieruchomości stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. W konsekwencji, z tytułu świadczenia usług dzierżawy usługodawca staje się podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy i de facto - podatnikiem podatku VAT zdefiniowanym w art. 15 ust. 1 ww. ustawy. Jak wskazano we wniosku, umowa dzierżawy została zawarta przez Wnioskodawcę. W związku z powyższym, w zakresie usługi dzierżawy Nieruchomości Wnioskodawca działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zawarł umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości, która przewidywała zawarcie umowy dzierżawy co miało ułatwić sprzedaż i proces inwestycyjny nabywcy. Umowa dzierżawy została zawarta z dniem 30.05.2016 r. z ustalonym przez strony czynszem najmu. Ponadto należy wskazać, że na wniosek Wnioskodawcy dla przedmiotowej nieruchomości zostały wydane dwie decyzje o warunkach zabudowy: pierwsza dotyczyła zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, druga tylko zabudowy handlowo-usługowej oraz Wnioskodawca zamieścił ogłoszenie o sprzedaży.
2017
18
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dzierżawy gruntów rolnych.
Fragment:
W tym zakresie trzeba zwrócić uwagę na treść art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f., zgodnie z którym źródłem przychodów jest „ najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą ”. Z powyższego przepisu można wyprowadzić wniosek, że w zakresie gruntów rolnych dzierżawa podlega opodatkowaniu wyłącznie wówczas, gdy stanowi: dzierżawę działów specjalnych produkcji rolnej, dzierżawę gospodarstwa rolnego na cele nierolnicze, dzierżawę gospodarstwa rolnego na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej. Natomiast dzierżawa inna niż ww. wymienione przypadki (np. dzierżawa gruntów rolnych stanowiących gospodarstwo rolne na cele działalności rolniczej innej niż działy specjalne produkcji rolnej) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Odnosząc to do omawianej sytuacji należy wskazać, że Wnioskodawca zawarł umowę dzierżawy gruntów rolnych stanowiących gospodarstwo rolne na cele działalności rolniczej innej niż działy specjalne produkcji rolnej, a więc czynsz dzierżawy uzyskiwany na podstawie takiej umowy nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f.
2017
18
maj

Istota:
Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwać, na podstawie art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, prawo do opodatkowania uzyskiwanych przychodów z dzierżawy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
Fragment:
Nadal jednak będzie pobierał pożytki z dzierżawy jedynej wynajmowanej nieruchomości oraz kilku maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów tartacznych i ma zamiar skorzystać z opodatkowania w formie tzw. ryczałtu ewidencjonowanego. Wnioskodawca nie zamierza obecnie rozszerzać zakresu tej dzierżawy. Ze względu na fakt, że dzierżawcą jest jedna firma, dzierżawa będzie dokumentowana jedną fakturą miesięcznie. Dzierżawa ta, nie będzie posiadała zorganizowanego charakteru, w szczególności brak będzie wpisu do ewidencji, brak siedziby i jakiegokolwiek biura tej działalności, nie są i nie będą zatrudniani pracownicy lub inne osoby, które świadczyłyby na rzecz Wnioskodawcy pracę w związku z tą dzierżawą. Dzierżawca jest zobowiązany do utrzymywania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym. Zatem, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do ponoszenia tego rodzaju kosztów, nie będzie dokonywał ogłoszeń o dzierżawie w prasie lub innych mediach, także w internecie (nie posiada własnej strony internetowej), nie posiada i nie będzie zawierał żadnej umowy z biurami zajmującymi się obrotem nieruchomościami i ich wynajmem lub dzierżawą. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: (...)
2017
16
maj

Istota:
W zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów z tytułu dzierżawy znaku towarowego
Fragment:
Osoba fizyczna osiągająca przychody z umów najmu, dzierżawy albo innych umów podobnych może je również opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 8,5% od całości przychodów. W przypadku, kiedy prawo majątkowe jest przedmiotem dzierżawy, to przychód jest uzyskiwany bezpośrednio na podstawie umowy dzierżawy i nie ma bezpośredniego znaczenia, co jest przedmiotem dzierżawy: rzecz czy prawo. W przypadku dzierżawy prawa majątkowego przychód, jego warunki, określa treść umowy dzierżawy, nie zaś treść prawa majątkowego. Jest to istotna różnica, która decyduje o tym, że źródła przychodu w przypadku dzierżawy prawa majątkowego należy upatrywać bezpośrednio w tej dzierżawie, nie zaś w prawie majątkowym. W ustawie brak jest ograniczeń dotyczących możliwości zastosowania ryczałtu do przychodów z najmu, dzierżawy itp. uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Nie ma również definicji pojęcia dzierżawy, w związku z czym, dokonując wykładni przepisu należy się powołać na regulacje Kodeksu cywilnego, na podstawie których można zawrzeć również umowę dzierżawy znaku towarowego. A zatem, zawarta umowa będzie umową dzierżawy z Kodeksu cywilnego, do której odnosi się art. 6 ust. la ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
2017
16
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dzierżawa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.