Dzierżawa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dzierżawa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
11
lip

Istota:

Uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu dzierżawy działki.

Fragment:

Sam charakter stosunku prawnego, jaki kształtuje umowa dzierżawy, wskazuje, że ma ona długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe. Zatem, co do zasady, dzierżawa gruntów stanowi odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT oraz nosi znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Jak wynika z okoliczności sprawy, dnia 12 maja 2014 r. została podpisana umowa na dzierżawę działki. Przedmiotem umowy było oddanie przez Wnioskodawcę wydzierżawiającemu części ww. gruntu. Sukcesywne przekazywanie Przedmiotu Umowy przez wydzierżawiającego następowało na podstawie protokołów określających powierzchnię przejmowanego terenu, po uzyskaniu przez dzierżawcę prawomocnej koncesji na wydobywanie kopaliny z Przedmiotu Umowy. Rozpoczęcie eksploatacji złoża znajdującego się w każdorazowo przekazywanej części powierzchni Przedmiotu Umowy następowało po uiszczeniu przez dzierżawcę części czynszu dzierżawnego. Strony ustaliły, że dzierżawca zapłaci wydzierżawiającemu czynsz dzierżawy za cały okres dzierżawy. Okres dzierżawy ustalono na 3 lata, łącznie wydzierżawiający zapłacił wymaganą kwotę w wysokości 176 804 zł we wrześniu 2016.

2018
7
lip

Istota:

Opodatkowanie przychodu z tytułu dzierżawy gruntu rolnego.

Fragment:

Wnioskodawczyni przekazała wraz z siostrą ziemię w dzierżawę rolnikowi, który zgodnie z umową prowadzi na niej działalność rolniczą. Z tytułu wydzierżawiania ziemi Wnioskodawczyni otrzymuje od dzierżawcy, do końca lutego każdego roku, kwotę 1 000 zł za każdy rok dzierżawy. Umowa dzierżawy zawarta jest na 10 lat. Podatek rolny, zgodnie z umową, płaci dzierżawca. Wnioskodawczyni nie jest rolnikiem, mieszka w mieście i do dnia 21 marca 2018 r. nie uzyskiwała innych przychodów poza ww. przychodem z dzierżawy (od dnia 22 marca 2018 r. jest uprawniona do renty rodzinnej po zmarłym mężu). Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny, stwierdzić należy, że jeżeli w istocie przedmiotem dzierżawy są grunty rolne, spełniające ustawowe kryteria definicji gospodarstwa rolnego, to – w związku z tym, że wydzierżawiane są przez dzierżawcę na cele rolnicze – uzyskiwana kwota z tytułu dzierżawy, nie stanowi źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu przedmiotowej dzierżawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018
13
cze

Istota:

Możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów z tytułu dzierżawy znaku towarowego

Fragment:

W przypadku, kiedy prawo majątkowe jest przedmiotem dzierżawy, to przychód jest uzyskiwany bezpośrednio na podstawie umowy dzierżawy i nie ma bezpośredniego znaczenia, co jest przedmiotem umowy dzierżawy: rzecz, nieruchomość czy też prawo. W przypadku dzierżawy prawa majątkowego przychód i jego warunki określa treść umowy dzierżawy, nie zaś treść tego prawa majątkowego. Jest to istotna różnica, która decyduje o tym, że źródłem przychodu w przypadku dzierżawy prawa majątkowego należy upatrywać bezpośrednio tej dzierżawy, nie zaś w prawie majątkowym i jego treści. Stanowisko Podatnika znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych: Wyrok WSA w Łodzi z dnia 24 września 2015 r., sygn. I SA/Łd 657/15, Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 lipca 2014 r., sygn. III SA/Wa 587/14, Wyrok WSA w Lublinie z dnia 4 grudnia 2013 r., sygn. I SA/Lu 711/13. Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić iż w przedstawionym stanie faktycznym Podatnik będzie uprawniony do opodatkowani przychodu z czynszu z umowy dzierżawy znaku towarowego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W przedstawionym stanie faktycznym wprost zostało wskazane, iż przychód będzie następował bezpośrednio z umowy dzierżawy znaku towarowego, które nie będzie zawierana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

2018
20
kwi

Istota:

 • możliwość zastosowania zwolnienia podmiotowego dla świadczonych usług dzierżawy nieruchomości,
 • brak obowiązku zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT oraz wystawiania faktur VAT z tytułu dzierżawy,
 • Fragment:

  A zatem, umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i pobierania pożytków, w związku z czym stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie przedmiotu dzierżawy przez dzierżawcę. Tak więc dzierżawa jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną; odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie dzierżawcy polegające na płaceniu umówionego czynszu. Zatem biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że będąca usługą dzierżawa, wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy definicję działalności gospodarczej, jeżeli wykonywana jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych, bez względu na to, czy dzierżawa będzie prowadzona w ramach działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sam charakter stosunku prawnego, jaki kształtuje umowa dzierżawy, wskazuje, że ma ona długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe. W konsekwencji dzierżawa nieruchomości objętej zakresem wniosku stanowić będzie odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł.

  2018
  18
  kwi

  Istota:

  Sposobu opodatkowania dzierżawy działki gminnej.

  Fragment:

  Jednocześnie cel ten musi być wskazany jednoznacznie w zawartej umowie dzierżawy. Warunkiem zastosowania zwolnienia, o którym mowa w ww. § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia jest łączne spełnienie przesłanek, co do przedmiotu i celu umowy dzierżawy. Podatnik może zatem skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT takiej usługi, jeśli zostanie zawarta umowa dzierżawy gruntu, która w swojej treści zawierać będzie m.in. postanowienia, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że dzierżawiony grunt jest przeznaczony wyłącznie na cele rolnicze. Celami rolniczymi, w świetle powołanej definicji art. 2 pkt 15 ustawy mogą być np. drobne uprawy polowe (np. grządki, drzewa owocowe), co jednak musi jednoznacznie wynikać z postanowień zawartej umowy dzierżawy, niezależnie od zapisów wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ w przedmiotowej sprawie dzierżawiona działka nie będzie wykorzystywana przez wnioskodawcę na cele rolnicze, co zostanie potwierdzone w zapisach umowy pomiędzy Gminą a wnioskodawcą, nie będzie możliwe zastosowanie w przedmiotowej sprawie zwolnienia od podatku. Wobec powyższego dzierżawa działki przeznaczonej na ogród przydomowy (trawnik, krzewy, rośliny ozdobne), będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką podatku w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

  2018
  18
  kwi

  Istota:

  Opodatkowania przychodów z dzierżawy.

  Fragment:

  Tak więc, aby przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze nie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych to przedmiotem najmu, dzierżawy (czy też innych umów wymienionych w cytowanym art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) muszą być działy specjalne produkcji rolnej albo gospodarstwo rolne lub jego składniki i przedmiot ten musi być w wyniku zawartej umowy wykorzystywany na cele rolnicze. Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jako rolnik zawarł umowę z dzierżawcą w przedmiocie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej oraz zabudowanej budynkami gospodarczymi. Dzierżawca przeznacza przedmiot dzierżawy na cele związane z gospodarką rolną. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, a przedmiot dzierżawy stanowi gospodarstwo rolne. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że dzierżawa gruntów rolnych, które stanowią gospodarstwo rolne oraz nie są składnikami majątku wykorzystywanymi w działalności gospodarczej - wykorzystywanych przez dzierżawcę na cele rolnicze, nie stanowi źródła przychodów, określonego w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu opisanej dzierżawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  2018
  16
  kwi

  Istota:

  Czy uzyskiwanie przez Wnioskodawczynię przychodów z tytułu wydzierżawienia przedsiębiorstwa nie pozbawi jej prawa do opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

  Fragment:

  Biorąc pod uwagę treść wniosku oraz przytoczone przepisy prawa w tym zakresie, należy jednoznacznie stwierdzić, iż przychód uzyskiwany z przedmiotowej dzierżawy przedsiębiorstwa nie może być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jak bowiem wynika z wniosku, do zawarcia umowy dzierżawy doszło w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Składniki majątku podlegające dzierżawie nie zostały wycofane z działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, nastąpi natomiast zmiana sposobu ich wykorzystania w wyniku której przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawczyni nie będzie już świadczenie usług restauracyjnych, lecz świadczenie usług dzierżawy (Wnioskodawczyni dokonała również zmiany wpisu do CEIDG z uwzględniającej nowy charakter prowadzonej działalności). W skład wydzierżawionego przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość – budynek restauracyjny. Reasumując, ponieważ umowa dzierżawy została zawarta w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, zaś przedmiotem dzierżawy będzie również nieruchomość, to zgodnie z treścią cytowanych przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, brak jest możliwości opodatkowania uzyskiwanych przez Wnioskodawczynię przychodów z dzierżawy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

  2018
  16
  kwi

  Istota:

  Czy uzyskiwanie przez Wnioskodawczynię przychodów z tytułu wydzierżawienia przedsiębiorstwa nie pozbawi jej prawa do opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

  Fragment:

  Biorąc pod uwagę treść wniosku oraz przytoczone przepisy prawa w tym zakresie, należy jednoznacznie stwierdzić, iż przychód uzyskiwany z przedmiotowej dzierżawy przedsiębiorstwa nie może być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jak bowiem wynika z wniosku, do zawarcia umowy dzierżawy doszło w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Składniki majątku podlegające dzierżawie nie zostały wycofane z działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, nastąpi natomiast zmiana sposobu ich wykorzystania w wyniku której przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawczyni nie będzie już świadczenie usług restauracyjnych, lecz świadczenie usług dzierżawy (Wnioskodawczyni dokonała również zmiany wpisu do CEIDG z uwzględniającej nowy charakter prowadzonej działalności). W skład wydzierżawionego przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość – budynek restauracyjny. Reasumując, ponieważ umowa dzierżawy została zawarta w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, zaś przedmiotem dzierżawy będzie również nieruchomość, to zgodnie z treścią cytowanych przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, brak jest możliwości opodatkowania uzyskiwanych przez Wnioskodawczynię przychodów z dzierżawy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

  2018
  15
  kwi

  Istota:

  Czy czynsz dzierżawny za opisaną wyżej umowę dzierżawy podlega opodatkowaniu VAT, czy korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

  Fragment:

  W przypadku kiedy cel wynajęcia/dzierżawy nieruchomości mieszkalnej będzie związany ze stałym interesem życiowym, wówczas podmiot świadczący na własny rachunek usługę wynajmu/dzierżawy, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy korzysta ze zwolnienia podatkowego. Reasumując dzierżawa nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek co do podmiotu, przedmiotu i celu takiej umowy. Podatnik podatku VAT będzie mógł zatem skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ww. usługi, jeśli umowa dzierżawy w swojej treści zawiera między innymi postanowienia, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że dotyczy ona budynku mieszkalnego i budynek ten może być wykorzystany przez dzierżawcę tylko w celach mieszkaniowych. Powyższe dotyczy zarówno umów dzierżawy zawieranych pomiędzy wydzierżawiającym a dzierżawcą, jak również umów zawieranych z podmiotem trzecim, tj. w relacji wydzierżawiający - dzierżawca - poddzierżawca. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Gmina) jest właścicielem w ½ części nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi. Właścicielem pozostałej części nieruchomości jest osoba fizyczna. Umową z dnia 14 października 2015 roku Gmina oddała w dzierżawę współwłaścicielowi ½ część powyższej nieruchomości na okres 2 lat.

  2018
  15
  kwi

  Istota:

  Czy przychód z czynszu z umowy dzierżawy udziału w prawie ochronnym znaku towarowego może zostać opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a w związku z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

  Fragment:

  W konsekwencji, kiedy prawo majątkowe jest przedmiotem dzierżawy, jak to opisuje Wnioskodawca, to przychód jest uzyskiwany bezpośrednio na podstawie umowy dzierżawy i nie ma bezpośredniego znaczenia co jest przedmiotem dzierżawy: rzecz czy prawo. Wówczas prawo majątkowe tylko pośrednio generuje przychód, bowiem wyłącznie jako przedmiot tej dzierżawy. W przypadku dzierżawy prawa majątkowego przychód, jego warunki, określa treść umowy dzierżawy, nie zaś treść prawa majątkowego. Jest to istotna różnica, która decyduje o tym, że źródła przychodu w przypadku dzierżawy prawa majątkowego należy upatrywać bezpośrednio w tej dzierżawie, nie zaś w prawie majątkowym. Ten bezpośredni związek między źródłem przychodu a przychodem jest wyraźnie widoczny, kiedy przychody z praw autorskich, czy praw własności przemysłowej, uzyskiwane są w ramach stosunku pracy, działalności gospodarczej, czy działalności wykonywanej osobiście i wówczas podlegają kwalifikacji jako pochodzące odpowiednio ze źródeł przychodu wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zaś z praw majątkowych. Wobec powyższego, w opinii Sądu, kiedy przychód z dzierżawy prawa (...)