Dzierżawa | Interpretacje podatkowe

Dzierżawa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dzierżawa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Zainteresowany miał zawartą umowę dzierżawy z Gminą Miejską na czas określony do dnia 30.06.2019 r. W dniu 31.07.2015 r. aktem notarialnym – umową sprzedaży teren ten nabył Pan A w wyniku przetargu ustnego ogłoszonego przez Gminę Miejską. Wnioskodawca, ze względu na brak środków finansowych nie przystąpił do przetargu. Zmiana właściciela dzierżawionej przez Zainteresowanego działki nie spowodowała zmiany warunków dzierżawy. Nowy właściciel – Pan A, za odstąpienie od umowy dzierżawy zaoferował Wnioskodawcy zadośćuczynienie w kwocie 160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy). Wnioskodawca przyjął te warunki i Pan A przelał na jego konto kwotę 160.000,00 zł w grudniu 2015 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy opisane zdarzenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana rekompensata jest wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2016
3
lip

Istota:
Czy najem lub dzierżawa nieruchomości rolnych osobom prowadzącym działalność rolniczą, na cele rolnicze podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług?
Fragment:
Przewiduje się, że jednocześnie może być zawartych do 4 umów dzierżawy. Wnioskodawca planuje oddać w dzierżawę nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 300 hektarów. W zawieranych umowach dzierżawy zawarte będą postanowienia, z których będzie wynikało, że dzierżawa dotyczyć będzie gruntów przeznaczonych wyłącznie na cele rolnicze. Posiadane przez wnioskodawcę grunty rolne będące przedmiotem przyszłej dzierżawy spełniają definicję gospodarstw rolnych, określoną przepisem art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym – z uwagi na fakt, że stanowią one własność osoby fizycznej oraz ich powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Nie są one też zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Jeżeli w skład nieruchomości, będą wchodzić działki oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki „ N ”, nie będą stanowić one przedmiotu umów dzierżawy, co zostanie wskazane w treści tychże umów. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Wnioskodawca jest udziałowcem oraz członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi działalność m.in. w zakresie najmu powierzchni biurowej (dalej Spółka).
2016
3
lip

Istota:
Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku wydzierżawienia ziemi rolnej przeznaczonej na cele rolnicze, która to ziemia została wprowadzona do ewidencji księgowej (pełna księgowość) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – jako inwestycja w nieruchomości?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 736), na podstawie którego, zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze. Należy zaznaczyć, że ustawodawca w ustawie od podatku od towarów i usług nie uregulował instytucji umowy dzierżawy. Kwestia ta została uregulowana art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380), gdzie przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do użytkowania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Z powyższych przepisów wynika, że co do zasady dzierżawa gruntów jest świadczeniem usług oraz podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146a ustawy. Wyjątkiem jest dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, która korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie przywołanego rozporządzenia wykonawczego do ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „ cele rolnicze ”, jednakże w art. 2 pkt 15 tej ustawy zdefiniowana została działalność rolnicza, przez, którą rozumie (...)
2016
17
cze

Istota:
Dzierżawa gruntów rolnych.
Fragment:
Tak więc dzierżawa jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną; odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie dzierżawcy polegające na płaceniu umówionego czynszu. Zatem biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że będąca usługą dzierżawa, wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy definicję działalności gospodarczej, jeżeli wykonywana jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych, bez względu na to, czy dzierżawa będzie prowadzona w ramach działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sam charakter stosunku prawnego, jaki kształtuje umowa dzierżawy, wskazuje, że ma ona długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe. Z powyższych przepisów wynika, że co do zasady dzierżawa gruntów stanowi odpłatne świadczenie usług i czynność ta jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy. Wyjątek stanowi dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, która korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek co do przedmiotu i celu takiej umowy.
2016
16
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dzierżawy gruntu.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu 1 marca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 12 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dzierżawy gruntu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dzierżawy gruntu. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Dnia 15 grudnia 2015 roku została zawarta umowa dzierżawy pomiędzy Wnioskodawcą a Panem X. Dzierżawie podlega ziemia o powierzchni 16,42 ha na czas nieokreślony. Roczny czynsz dzierżawy wynosi 1800,00 zł z jednego hektara fizycznego wydzierżawionego gruntu. Płatność następuje do dnia 31 października każdego roku. Ziemia została wydzierżawiona na cele rolnicze. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy dzierżawa gruntu wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego na cele rolnicze stanowi źródło przychodu w myśl art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, dzierżawa gruntu wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego na cele rolnicze nie stanowi źródła przychodu w myśl art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2016
10
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dzierżawy gruntu.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu 1 marca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 12 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dzierżawy gruntu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dzierżawy gruntu. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Dnia 15 grudnia 2015 roku została zawarta umowa dzierżawy pomiędzy Wnioskodawcą a Panem X. Dzierżawie podlega ziemia o powierzchni 7.21.37 ha (siedem hektarów dwadzieścia jeden arów trzydzieści siedem metrów kwadratowych) na czas nieokreślony. Roczny czynsz dzierżawy wynosi 1.800,00 zł z jednego hektara fizycznego wydzierżawionego gruntu. Płatność następuje do dnia 31 października każdego roku. Ziemia została wydzierżawiona na cele rolnicze. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy dzierżawa gruntu wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego na cele rolnicze stanowi źródło przychodu w myśl art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, dzierżawa gruntu wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego na cele rolnicze nie stanowi źródła przychodu w myśl art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
10
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dzierżawy gruntu.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu 1 marca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 12 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dzierżawy gruntu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dzierżawy gruntu. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Dnia 15 grudnia 2015 roku została zawarta umowa dzierżawy pomiędzy Wnioskodawcą a Panem X. Dzierżawie podlega ziemia o powierzchni 6.02.00 ha (sześć hektarów dwa ary) na czas nieokreślony. Roczny czynsz dzierżawy wynosi 1.800,00 zł z jednego hektara fizycznego wydzierżawionego gruntu. Płatność następuje do dnia 31 października każdego roku. Ziemia została wydzierżawiona na cele rolnicze. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy dzierżawa gruntu wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego na cele rolnicze stanowi źródło przychodu w myśl art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, dzierżawa gruntu wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego na cele rolnicze nie stanowi źródła przychodu w myśl art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2016
10
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości rolnych oraz w zakresie źródeł przychodów.
Fragment:
Wnioskodawca planuje oddać w dzierżawę nieruchomości o łącznej powierzchni ok 300 hektarów. W zawieranych umowach dzierżawy zawarte będą postanowienia, z których będzie wynikało, że dzierżawa dotyczyć będzie gruntów przeznaczonych wyłącznie na cele rolnicze. Posiadane przez Wnioskodawcę grunty rolne będące przedmiotem przyszłej dzierżawy spełniają definicję gospodarstw rolnych, określoną przepisem art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym. Odnosząc przeanalizowane uprzednio przepisy do opisanego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że dzierżawa gruntów rolnych osobom prowadzącym działalność rolniczą – które stanowią gospodarstwo rolne oraz nie są składnikami majątku wykorzystywanymi w działalności gospodarczej – wykorzystywanych przez dzierżawcę na cele rolnicze, nie stanowi źródła przychodów, określonego w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu opisanej dzierżawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W odniesieniu do zakwalifikowania uzyskanego przychodu z tytułu zawartych przez Wnioskodawcę umów najmu/dzierżawy gruntów rolnych do odpowiedniego źródła przychodów, tut.
2016
1
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca, jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, może opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym 8,5% przychody z tytułu dzierżawy Nieruchomości Gruntowej Nr 1 - po jej wycofaniu z działalności gospodarczej?Czy Wnioskodawczyni, która przekaże małżonkowi środki trwałe (w ramach przekazywanego przedsiębiorstwa), będzie zobowiązana skorygować koszty uzyskania przychodów o wartość ujętych w tych kosztach odpisów amortyzacyjnych?
Fragment:
Mając na uwadze powołane wyżej przepisy stwierdzić należy, że w sytuacji gdy Nieruchomość Gruntowa Nr 1, będąca składnikiem majątku Wnioskodawczyni wykorzystywanym w prowadzonej przez Nią jednoosobowej działalności gospodarczej, zostanie z tej działalności wycofana, wówczas dotycząca Nieruchomości Gruntowej Nr 1 umowa dzierżawy będzie obowiązywać poza działalnością gospodarczą, którą Wnioskodawczyni przekaże małżonkowi. Wnioskodawczyni zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej i zajmie się opieką nad wnuczką, natomiast przedmiotem umowy dzierżawy Nieruchomości Gruntowej Nr 1 nie będzie już składnik majątku wykorzystywany w działalności gospodarczej. W takiej sytuacji przychody uzyskane z umowy dzierżawy Nieruchomości Gruntowej Nr 1 będą mogły zostać opodatkowane (zgodnie z wolą Wnioskodawczyni) na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, według stawki 8,5%, o ile Wnioskodawczyni w terminie określonym w art. 9 ust. 1 i 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, złoży pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi w właściwego urzędu skarbowego. Stosując zacytowane przepisy do opisanego stanu faktycznego, należy mieć na względzie, że Wnioskodawczyni nie ponosiła znaczących nakładów na Nieruchomość Gruntową Nr 1, umowa dzierżawy jest zawarta na okres 20 lat, więc przez długi okres czasu Wnioskodawczyni nie musi podejmować działań, żeby znaleźć nowych dzierżawców.
2016
18
maj

Istota:
1) Czy przychód z czynszu z umowy dzierżawy praw do logotypów wynikający z zawartej umowy ze spółką mającą siedzibę w Irlandii może zostać opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 1 pkt 2, art. 2 ust. 1a, art. 6 ust. 1a, art. 12 ust. 1 pkt 3a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, według stawki 8,5%?2) Czy przychody z czynszów z umów dzierżawy praw do logotypów może zostać opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 1 pkt 2, art. 2 ust. 1a, art. 6 ust. 1a, art. 12 ust 1 pkt 3a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, według stawki 8,5%, także w przypadku, gdy Wnioskodawca zawrze więcej niż jedną umowę dzierżawy?
Fragment:
Dlatego też, w związku z zawarciem umowy dzierżawy, przychód uzyskiwany z tego tytułu nie może być rozpoznawany jako przychód z praw majątkowych co eliminowałoby możliwość stosowania zryczałtowanej formy opodatkowania, gdyż w przypadku, kiedy prawo majątkowe jest przedmiotem dzierżawy, to przychód jest uzyskiwany bezpośrednio na podstawie umowy dzierżawy i nie ma znaczenia, co jest przedmiotem dzierżawy: rzecz czy prawo. W przypadku dzierżawy prawa majątkowego przychód, jego warunki, określa treść umowy dzierżawy, nie zaś treść prawa majątkowego. Jest to istotna różnica, która decyduje o tym, że źródła przychodu w przypadku dzierżawy prawa majątkowego należy upatrywać bezpośrednio w tej dzierżawie, nie zaś w prawie majątkowym. Powyższy pogląd znalazł poparcie w orzecznictwie sądów administracyjnych odnoszącym się do analogicznej sytuacji dzierżawy znaków towarowych (prawa do znaków towarowych są prawami majątkowymi tak jak prawa do utworów w rozumieniu prawa autorskiego). W wyroku WSA z dnia 24 września 2015 r. Sąd ten stwierdził, że organ interpretujący błędnie przyjął bowiem, że w sytuacji zawarcia przez wnioskodawcę umowy dzierżawy znaku towarowego mamy do czynienia ze źródłem przychodu z prawa majątkowego w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 7 PdoFizU. Wszakże w świetle art. 10 ust. 1 pkt 6 PDoFizU źródłem przychodu jest m.in. umowa dzierżawy oraz inne umowy o podobnym charakterze. Zgodzić się przy tym należy z prezentowanym w orzecznictwie sądów administracyjnych poglądem, że w powołanym przepisie ustawodawca nie wspomina, czy ma na uwadze dzierżawę (umowę o podobnym charakterze) mającą za przedmiot tylko rzeczy, czy też również prawa.
2016
17
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dzierżawa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.