ITPB1/4511-1098/15/WM | Interpretacja indywidualna

Czy działalność ta kwalifikuje się do objęcia podatkiem zryczałtowanym od osób fizycznych, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?
ITPB1/4511-1098/15/WMinterpretacja indywidualna
 1. działalność kulturalna
 2. dziennikarz
 3. wyłączenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Przepisy ogólne -> Określenia ustawowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Przepisy ogólne -> Podmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Przepisy ogólne -> Zakres regulacji
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Rodzaje działalności
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Wyłączenia w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2015 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą zakwalifikowaną z braku lepszych kategorii jako wydawnicza. Jej podstawą jest jednak nie sprzedaż książek, czy innych produktów wydawniczych, lecz przygotowywanie dla polskich instytucji naukowych - instytutów Polskiej Akademii Nauk, państwowych jednostek naukowo - badawczych spoza PAN, uniwersytetów i politechnik - informacji prasowych o ich osiągnięciach naukowych. Przygotowane przez Wnioskodawcę materiały prasowe wraz z prawami autorskimi są przekazywane danej instytucji naukowej, a ta w swoim imieniu rozsyła materiał prasowy do mediów ogólnopolskich i ogólnoświatowych, udostępniając go bezpłatnie.

Usługa każdorazowo polega na napisaniu polskiego tekstu naukowej, informacji prasowej (na podstawie rozmów z naukowcami oraz przekazanej dokumentacji). Zdarza się, że tekstowi towarzyszą ilustrujące go materiały graficzne (zdjęcia, infografiki), niekiedy także krótkie materiały filmowe. Tekst polski bywa tłumaczony na język angielski. Etapy związane z tłumaczeniem, wykonywaniem materiałów graficznych i/lub filmowych są na ogół realizowane przez podwykonawców rozliczających się za pomocą umowy o dzieło lub faktury.

Innym typem realizowanej przez Wnioskodawcę usługi jest pisanie od podstaw artykułów popularnonaukowych, zarówno dla instytucji naukowych, jak i komercyjnych wydawnictw, które publikują je na łamach swoich czasopism. Od strony merytorycznej usługa ta nie różni się niemal niczym od usługi przygotowywania naukowych informacji prasowych - różnica jest w dystrybucji wytworzonego produktu przez zleceniodawcę.

Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność łączy cechy działalności naukowej, edukacyjnej i kulturalnej (w szerokim rozumieniu).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy działalność ta kwalifikuje się do objęcia podatkiem zryczałtowanym od osób fizycznych, a jeśli tak, to w jakiej wysokości...

Zdaniem Wnioskodawcy, naukowe informacje prasowe spełniają szereg kryteriów edukacji, promują także polską naukę, są więc produktami szczególnie wartościowymi społecznie. Będąc popularnymi w formie raportami, informują społeczeństwo o bieżącym stanie rozwoju naukowego. Zawierają wiedzę już zweryfikowaną, ale także dopiero formującą się, mogą więc być źródłem inspiracji dla uczniów i studentów. W wymiernym stopniu przyczyniają się do tworzenia korzystnego społecznego wizerunku polskiej nauki — wybitnych, naukowców, najlepszych instytucji naukowo-badawczych, dziedzin nauki i techniki kluczowych dla rozwoju rzeczywiście nowoczesnego państwa.

Istotna część przygotowywanych przez Wnioskodawcę naukowych informacji prasowych jest dystrybuowana przez ogólnoświatowe serwisy wyspecjalizowane w rozpowszechnianiu doniesień naukowych, co buduje wizerunek Polski jako państwa nowoczesnego, o wymiernym i ważnym wkładzie w rozwój światowej nauki i techniki, a więc spełniającego kryteria wiarygodnego partnera w działaniach zwłaszcza z zakresu wysokich technologii.

Z oczywistych względów kryteria popularyzacji nauki spełniają również artykuły popularnonaukowe przygotowywane dla instytucji naukowych i innych wydawnictw.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wymienia przypadki ryczałtu względem działań wchodzących w zakres działalności Wnioskodawcy, m.in.:

 • 17% w przypadku usług fotograficznych;
 • 8.5% w przypadku działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego (jeśli tekst traktujemy jako wyrób).

Obecnie popularyzując naukę - w szczególności: osiągnięcia polskiej nauki – Wnioskodawca płaci podatek dochodowy w pełnej wysokości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W treści art. 10 ust. 1 pkt 3 wymieniono jako odrębne źródło przychodów - pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z przepisem art. 5a pkt 6 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Dla uznania określonego pola aktywności gospodarczej za pozarolniczą działalność gospodarczą, koniecznym jest zatem łączne zaistnienie trzech jej cech funkcjonalnych: zarobkowości, zorganizowania i ciągłości. Brak którejkolwiek z nich oznacza, że dana działalność nie może być zakwalifikowana do kategorii działalności gospodarczej.

Definicję powyższą uzupełnia regulacja zawarta w art. 5b ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którą za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą zakwalifikowaną z braku lepszych kategorii jako wydawnicza. Jej podstawą jest jednak przygotowywanie dla polskich instytucji naukowych - instytutów Polskiej Akademii Nauk, państwowych jednostek naukowo - badawczych spoza PAN, uniwersytetów i politechnik - informacji prasowych o ich osiągnięciach naukowych. Przygotowane przez Wnioskodawcę materiały prasowe wraz z prawami autorskimi są przekazywane danej instytucji naukowej, a ta w swoim imieniu rozsyła materiał prasowy do mediów ogólnopolskich i ogólnoświatowych, udostępniając go bezpłatnie.

Usługa każdorazowo polega na napisaniu polskiego tekstu naukowej, informacji prasowej (na podstawie rozmów z naukowcami oraz przekazanej dokumentacji). Zdarza się, że tekstowi towarzyszą ilustrujące go materiały graficzne (zdjęcia, Mografiki), niekiedy także krótkie materiały filmowe. Tekst polski bywa tłumaczony na język angielski. Etapy związane z tłumaczeniem, wykonywaniem materiałów graficznych i/lub filmowych są na ogół realizowane przez podwykonawców rozliczających się za pomocą umowy o dzieło lub faktury.

Innym typem realizowanej przez Wnioskodawcę usługi jest pisanie od podstaw artykułów popularnonaukowych, zarówno dla instytucji naukowych, jak i komercyjnych wydawnictw, które publikują je na łamach swoich czasopism. Od strony merytorycznej usługa ta nie różni się niemal niczym od usługi przygotowywania naukowych informacji prasowych - różnica jest w dystrybucji wytworzonego produktu przez zleceniodawcę.

Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność łączy cechy działalności naukowej, edukacyjnej i kulturalnej (w szerokim rozumieniu).

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że Wnioskodawca, uzyskuje przychody ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy (pozarolnicza działalność gospodarcza).

W myśl art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

W treści art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy pojęcie „działalności usługowej” zdefiniowane zostało, jako pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,

Podkreślić jednakże należy, iż u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. d) ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11.

Pod pojęciem wolnego zawodu, zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 11 ww. ustawy należy rozumieć - pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Słownik języka polskiego PWN pod pojęciem wolnego zawodu, nakazuje rozumieć - zawód, którego wykonywanie nie jest ograniczone umową o pracę zawieraną z jakąś instytucją.

Z treści wniosku, opisu świadczonych przez Wnioskodawcę usług wynika, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności wydawniczej, lecz działalność, którą sam określił, jako „działalność łącząca cechy działalności naukowej, edukacyjnej i kulturalnej”, którą należy zakwalifikować do grupy wolnych zawodów.

Wnioskodawca zajmuje się przygotowywaniem dla polskich instytucji naukowych, instytutów Polskiej Akademii Nauk, państwowych jednostek naukowo - badawczych spoza PAN, uniwersytetów i politechnik zebranych przez siebie materiałów, które są następnie prezentowane w środkach masowego przekazu.

Charakter, opisanych we wniosku, świadczonych przez Wnioskodawcę usług - w ocenie organu podatkowego – jednoznacznie wskazuje więc, że usługi Wnioskodawcy noszą cechy usług świadczonych przez dziennikarzy.

W myśl art. 7 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.):

 • materiałem prasowym jest każdy opublikowany lub przekazany do opublikowania w prasie tekst albo obraz o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym, niezależnie od środków przekazu, rodzaju, formy, przeznaczenia czy autorstwa (4),
 • dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji (5).

Powyższe definicje oznaczają, że dziennikarzem jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie jakiejkolwiek umowy o pracę przewidzianej w kodeksie pracy, jak również osoba zatrudniona na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia. Dziennikarzem, będzie również osoba, zbierająca informacje na własną rękę z przeznaczeniem dla danej redakcji, zleceniodawcy. Do grona dziennikarzy nie sposób zatem zaliczyć osób niezwiązanych w żaden sposób z jakąkolwiek redakcją, zbierający materiały wyłącznie dla siebie po to, aby je opublikować w formie książkowej lub w ramach cyklu artykułów.

Powyższe ustalenia jednoznacznie wskazują, że prowadzona przez Wnioskodawcę pozarolnicza działalność gospodarcza w zakresie dziennikarstwa, tj. wolnego zawodu – innego niż wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy, wyłączona jest, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. d ww. ustawy z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wobec tego, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym działalność jego może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, należało ocenić jako nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.