Dziennikarz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dziennikarz. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
3
sie

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z organizacją i pokryciem kosztów wizyty zagranicznych dziennikarzy, na podstawie art. 41 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz obowiązek sporządzenia informacji o wysokości przychodów (PIT 8C) uzyskanych z tego tytułu przez zagranicznych dziennikarzy.

Fragment:

Koszty powyższe pokrył na rzecz zagranicznych dziennikarzy Wnioskodawca - który zaprosił dziennikarzy na wizytę i był odpowiedzialny za organizację tej wizyty. Koszty zostały przez Wnioskodawcę pokryte w ten sposób, że zapłacił On na rzecz wykonawcy - firmy zewnętrznej, której powierzono wykonanie usługi organizacji wizyty dziennikarzy - wynagrodzenie obejmujące wszelkie poniesione przez wykonawcę koszty organizacji wizyty, powiększone o ustaloną marżę (wynagrodzenie określone ryczałtowo). To zatem Wnioskodawca był podmiotem ostatecznie i ekonomicznie obciążonym kosztami wizyty dziennikarzy, z uwagi zaś na fakt, że to Wnioskodawca zapraszał dziennikarzy i był formalnym organizatorem, a także gospodarzem wizyty, należy przyjąć, że to Wnioskodawca był podmiotem, który pokrył wydatki dziennikarzom zagranicznym w związku z ich udziałem w wizycie w Polsce. Do udziału w wydarzeniu zaproszono 10 dziennikarzy. W trakcie organizacji wizyty 3 osoby zrezygnowały z udziału i ostatecznie w wizycie wzięło udział 7 dziennikarzy. Koszt całkowity organizacji wizyty 7 osób wyniósł 28 780 zł i taką też kwotę (netto) Wnioskodawca zapłacił na rzecz Wykonawcy. Wraz z fakturą Wnioskodawca otrzymał (...)

2016
24
lut

Istota:

Czy działalność ta kwalifikuje się do objęcia podatkiem zryczałtowanym od osób fizycznych, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Fragment:

Charakter, opisanych we wniosku, świadczonych przez Wnioskodawcę usług - w ocenie organu podatkowego – jednoznacznie wskazuje więc, że usługi Wnioskodawcy noszą cechy usług świadczonych przez dziennikarzy. W myśl art. 7 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.): materiałem prasowym jest każdy opublikowany lub przekazany do opublikowania w prasie tekst albo obraz o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym, niezależnie od środków przekazu, rodzaju, formy, przeznaczenia czy autorstwa (4), dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji (5). Powyższe definicje oznaczają, że dziennikarzem jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie jakiejkolwiek umowy o pracę przewidzianej w kodeksie pracy, jak również osoba zatrudniona na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia. Dziennikarzem, będzie również osoba, zbierająca informacje na własną rękę z przeznaczeniem dla danej redakcji, zleceniodawcy. Do grona dziennikarzy nie sposób zatem zaliczyć osób niezwiązanych w żaden sposób z jakąkolwiek redakcją, zbierający materiały wyłącznie dla siebie po to, aby je opublikować w formie książkowej lub w ramach cyklu artykułów.

2012
14
wrz

Istota:

1. Czy Wnioskodawca nie będzie obowiązany do obliczenia, pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w stosunku do Dziennikarzy biorących udział w Wyjazdach?2. Czy Wnioskodawca nie będzie obowiązany do sporządzenia i przesłania Dziennikarzom ani 2. właściwym naczelnikom urzędów skarbowych deklaracji lub informacji podatkowych związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku z uczestnictwem Dziennikarzy w Wyjazdach?

Fragment:

Spółka jedynie liczy na napisanie artykułu przez zaproszonego dziennikarza, jednakże ewentualnego napisania przez niego artykułu nie można oceniać w kategorii zobowiązania w związku z poniesionymi przez Spółkę wydatkami z tytułu uczestnictwa w wyjazdach. Z treści wniosku nie wynika bowiem, że w sytuacji, gdy zaproszony dziennikarz nie napisze artykułu, spowoduje to konieczność poniesienia przez niego kosztów związanych z pobytem na wyjeździe. Przysporzenie majątkowe po stronie dziennikarzy następuje zatem ze względu na brak obowiązku zapłaty za wykonaną usługę związaną z przelotem, zakwaterowaniem i zwiedzaniem obiektów, w których były kręcone zdjęcia do filmu. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego nie wynika jaka jest wartość świadczeń otrzymywanych przez dziennikarzy od Spółki jako świadczeniodawcy z tytułu ponoszonych kosztów przelotu, zakwaterowania, kosztów zwiedzania obiektów, w których były kręcone filmy. W przypadku gdy jednorazowa wartość kosztów związanych z uczestnictwem dziennikarzy w wyjazdach, tj. kosztów przelotu, zakwaterowania jest niższa niż 200 zł, uzyskany przez dziennikarzy przychód będzie korzystał z przedmiotowego zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
29
lis

Istota:

Przychód uzyskany przez dziennikarzy z tytułu pokrywania przez Spółkę kosztów uczestnictwa w krajowych i zagranicznych konferencjach, w postaci zapewnienia przelotu, zakwaterowania oraz niezbędnego wyżywienia, z którymi Spółki nie łączy żaden stosunek zobowiązaniowy, powoduje konieczność opodatkowania tego przysporzenia, zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z innych źródeł. Z uwagi na to, że wartość kosztów związanych z uczestnictwem dziennikarzy na konferencjach, tj. kosztów przelotu, zakwaterowania i wyżywienia przekracza kwotę 100 zł, brak jest możliwości zwolnienia z opodatkowania tego świadczenia w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu ustawy obowiązującym do 19 maja 2010 r. Zastosowanie w związku z powyższym znajduje przepis art. 42a ustawy podatkowej, nakazujący podmiotowi, nie będącemu płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzenie informacji o przychodach z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, tj. informacji PIT- 8C.

Fragment:

Ponadto ze stanu faktycznego wynika, że Skarżącej nie łączy z dziennikarzami żaden stosunek prawny (w szczególności umowa o dzieło lub zlecenia), a Skarżąca liczy, że efektem uczestnictwa zaproszonego dziennikarza w konferencji będzie napisanie przez zaproszonego dziennikarza artykułu dotyczącego produktów Skarżącej. W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym Sąd stwierdził, że brak jest jakiegokolwiek zobowiązania po stronie zaproszonego do udziału w konferencji dziennikarza z tytułu poniesionych przez Skarżącą kosztów jego przelotu, zakwaterowania oraz niezbędnego wyżywienia. Zdaniem Sądu, Skarżąca jedynie liczy na napisanie artykułu przez zaproszonego dziennikarza, jednakże ewentualne napisanie przez niego artykułu nie można oceniać w kategorii zobowiązania w związku z poniesionymi przez Skarżącą wydatkami z tytułu uczestnictwa dziennikarza w konferencji. Sąd podniósł, że z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, iż w sytuacji, gdy zaproszony dziennikarz nie napisze artykułu, spowoduje to konieczność poniesienia przez niego kosztów przelotu i pobytu. W związku z powyższym, w ocenie Sądu należy przyjąć, że zapraszani do udziału w konferencji dziennikarze uzyskują konkretną korzyść finansową z tytułu pokrywanych przez Skarżącą kosztów uczestnictwa w konferencji. Przysporzenie majątkowe po stronie dziennikarzy następuje ze względu na brak obowiązku zapłaty za wykonaną usługę związaną z przelotem, zakwaterowaniem i wyżywieniem w związku z pobytem na konferencji.

2011
1
sie

Istota:

Obowiązki płatnika podatku dochodowego z tytułu pokrywania kosztów uczestnictwa dziennikarzy w krajowych i zagranicznych konferencjach.

Fragment:

(...) dziennikarzy na konferencje nie mogą jednocześnie kwalifikować się do wydatków na zakup nieodpłatnych świadczeń na rzecz dziennikarzy. Z tego powodu, nie stanowią one przychodu dla dziennikarzy i wykluczone jest stosowanie do nich przepisów i PIT-8C. Podsumowanie W ocenie Spółki, fakt pokrycia przez nią kosztów podróży i pobytu zaproszonych przez siebie dziennikarzy na konferencjach opisanych wyżej nie skutkuje powstaniem po ich stronie przychodu, a w konsekwencji nie prowadzi do powstania zobowiązania podatkowego. Zdaniem Spółki w przytoczonym stanie faktycznym nie można mówić o spełnieniu nieodpłatnego świadczenia na rzecz dziennikarzy. Dokonanie pokrycia pewnych wydatków związanych z pobytem dziennikarzy w Londynie nie spełnia ich osobistych potrzeb, ale ma za zadanie jedynie umożliwienie dotarcia Spółce do kanału informacji, jakim są profesjonalne czasopisma. Konkludując, wydatki powyższe mają wyłącznie związek z działalnością gospodarczą Spółki. Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, czy wykonywanie usług reportersko - dziennikarskich na rzecz spółki produkującej lub emitującej programy telewizyjne, sklasyfikowanych według PKWiU 92.40.10-00.00. - "Usługi świadczone przez agencje informacyjne" jest zwolnione z podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) dziennikarzy. Usługi działalności agencji informacyjnych zostały wyłączone ze zwolnienia, o którym mowa w poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy VAT. Nie mieszczą się zatem w grupie ex 92, która to została objęta tym zwolnieniem, z uwzględnieniem wymienionych wyłączeń. Działalność agencji informacyjnych ma miejsce przy różnego typu usługach m.in. przy usługach związanych z kulturą, ( poz. 11 załącznika nr 4 ), usługach radia i telewizji kablowej ( poz. 151 załącznika nr 3 ), usługach radia i telewizji innych niż wymienione w poz. 12 załącznika nr 4 ( poz. 155 załącznika nr 3 ), usługach publicznych radia i telewizji ( poz. 12 załącznika nr 4 ). Wyłączenie działalności agencji informacyjnych przewidziane w w/w załącznikach oznacza, że działalność agencji informacyjnych została wyłączona ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT z jakiego korzystają usługi publiczne radia i telewizji oraz, że działalność agencji informacyjnych została wyłączona z opodatkowania stawką 7 %, jaką zostały objęte usługi radia i telewizji kablowej oraz usługi radia i telewizji inne niż wymienione w poz. 12 załącznika nr 4. W związku z powyższym usługi agencji informacyjnych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22 % na podstawie art. 41 ust. 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług.

2011
1
mar

Istota:

Czy świadczenie usług dziennikarskich (przygotowywanie materiałów prasowych) przez dziennikarza, który jest zatrudniony przez Telewizję Polską na podstawie umowy zlecenia, jest działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Z treści złożonego w tutejszym organie podatkowym pisma wynika, że jest Pan dziennikarzem zatrudnionym przez Telewizję Polską na podstawie umowy zlecenia. W ramach tej umowy wykonuje Pan czynności polegające na przekazywaniu TVP (Telewizyjnej Agencji Informacyjnej) korespondencje ze Strasbourga z Rady Europy i Parlamentu Europejskiego. Zleceniodawca, czyli TVP, ma decydujący głos co do miejsca, czasu, sposobu i terminu wykonywanej pracy. Zleceniodawca ponosi też ryzyko ekonomiczne i odpowiada wobec osób trzecich. Pytanie Pana dotyczy kwestii, czy wykonywane czynności należy uznać za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - podatnikami są m. in. osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Definicja działalności gospodarczej została zawarta w art. 15 ust. 2 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którą obejmuje ona wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy czynności wykonywanych w ramach umowy o dzieło - jako dziennikarz i prezenter.

Fragment:

Nr 54 poz. 535 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.04.2005r w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego (dotyczącej podatku od towarów i usług), uzupełnionego pismem z dnia 05.05.2005r, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola postanowił uznać stanowisko wnioskodawcy dotyczące opodatkowania usług świadczonych jako dziennikarz i prezenter na mocy umowy o dzieło za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 22.04.2005r Strona złożyła wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług. Wniosek ten został uzupełniony pismem z dnia 05.05.2005r. Z przedmiotowych pism wynika: Stan faktyczny Wnioskodawca jest dziennikarzem i prezenterem. Świadczy usługi na podstawie umów o dzieło zawieranych z firmą X., zazwyczaj z przeniesieniem majątkowych praw autorskich. Nie prowadzi działalności gospodarczej, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zlecone czynności wykonywane są na sprzęcie /materiałach/ zlecającego, w sposób i w miejscu przez niego wskazanym i określonym.Zlecający każdorazowo ściśle określa wszystkie warunki wykonywanych przez zleceniobiorcę czynności oraz wynagrodzenie.Odpowiedzialność za wykonane usługi wobec osób trzecich przejmuje na siebie zleceniodawca. Zapytanie Czy czynności wykonywane w ramach umowy o dzieło zawartej z X - opisane w stanie faktycznym - podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Stanowisko wnioskodawcy Zdaniem pytającego - czynności wykonywane w ramach ww. umów o dzieło nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią bowiem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT.