ILPP2/4512-1-860/15-2/OA | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla czynności sprzedaży obrazu.
ILPP2/4512-1-860/15-2/OAinterpretacja indywidualna
 1. dzieło sztuki
 2. sprzedaż
 3. stawka
 4. stawki podatku
 5. twórcy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla czynności sprzedaży obrazu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla czynności sprzedaży obrazu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Fundacja (w dalszej części niniejszego wniosku określana jako „Fundacja”), działa na podstawie ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (j.t. Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 ze zm.) oraz statutu fundacji. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod. Fundacja jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług w Polsce.

Zgodnie z treścią statutu Fundacja powołana została w celu propagowania kultury i sztuki, szeroko pojętej edukacji społecznej poprzez sztukę oraz promocji polskich artystów. Celem Fundacji jest również wspieranie polskiej sztuki współczesnej. Realizacja opisanych celów odbywa się m.in. poprzez:

 • tworzenie kolekcji dzieł sztuki w tym między innymi kolekcji sztuki polskiej XX w.
 • prezentację szerokiej publiczności zgromadzonych dzieł sztuki,
 • organizowanie wystaw sztuki, koncertów,
 • spektakli teatralnych,
 • pokazów filmowych, organizowanie warsztatów,
 • organizowanie konkursów,
 • organizowanie konferencji,
 • organizowanie wykładów.

Ogólnym obszarem działań fundacji są nauka, kultura, ekologia, a w szczególności:

 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • muzyka,
 • teatr,
 • film,
 • taniec,
 • sztuki wizualne, wzornictwo,
 • ochrona zabytków, dziedzictwo,
 • animacja społeczno-kulturalna,
 • edukacja kulturalna.

Dochody Fundacji pochodzą z darowizn, spadków, zapisów, subwencji osób prawnych, ze zbiórek publicznych, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz z działalności gospodarczej Fundacji (w szczególności poprzez współtworzenie dzieł sztuki w celu sprzedaży). Zgodnie ze Statutem Fundacji, Fundacja może również prowadzić działalność gospodarczą, przy czym, dochody z działalności gospodarczej mogą być przeznaczane jedynie na realizację jej celów statutowych.

W związku z przyjętymi celami, Fundacja nabywa m.in. dzieła sztuki. Dzieła nabywane są od ich twórców, spadkobierców twórców, jak również innych osób.

Równocześnie ponownie wskazać należy, że celem statutowym Fundacji nie jest sprzedaż zgromadzonych przez nią dzieł sztuki. W związku z powyższym Fundacja nie zajmuje się obrotem dziełami sztuki i nie prowadzi żadnych działań, które zmierzałyby do zachęcania innych osób i podmiotów do zakupu od niej dzieł sztuki. Niemniej jednak statut przewiduje możliwość dokonania przez Fundację sprzedaży pojedynczych dzieł sztuki znajdujących się w kolekcji dzieł sztuki tworzonej przez Fundację.

W dniu (...) 2015 r. Fundacja dokonała sprzedaży obrazu nabytego uprzednio przez Fundację od spadkobiercy twórcy przedmiotowego obrazu. Sprzedaż ta nie była poprzedzona żadnymi działaniami mogącymi być uznanymi za działania marketingowo-promocyjne, nie była też związana z działaniami gospodarczymi fundacji. Przedmiotowa dostawa obrazu była jedynie czynnością okazjonalną, związaną z pozyskiwaniem środków na działalność statutową. Jak bowiem wynika z powyższego, Fundacja może realizować swoje cele dzięki dochodom pochodzącym m.in. z majątku ruchomego i nieruchomego.

Fundacja poza dokonaną sprzedażą, nie zajmowała się i nie zamierza się zajmować działalnością w zakresie handlu towarami używanymi, dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi lub antykami oraz nie stosowała i nie stosuje szczególnych zasad opodatkowania określonych w art. 120 ustawy o VAT - procedura opodatkowania marży. Fundacja udokumentowała swoją sprzedaż fakturą VAT ze stawką podatku 8%, kierując się dyspozycją wynikającą z treści przepisu art. 120 ust. 3 pkt 1 w powiązaniu z art. 1 46a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

W chwili obecnej Fundacja nie planuje dokonywać sprzedaży innych dzieł sztuki stanowiących jej własność. Nie będzie też podejmować działań charakterystycznych dla handlowców / pośredników prowadzących działalność w zakresie obrotu dziełami sztuki. Jednocześnie jednak nie można wykluczyć, iż w przyszłości, w wyjątkowych sytuacjach, Fundacja dokona sprzedaży dzieł sztuki znajdujących się w kolekcji dzieł sztuki tworzonej przez Fundację.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy opisana sprzedaż obrazu dokonana przez Fundację w dniu. została w prawidłowy sposób opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem Fundacji, zgodnie z treścią przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej „ustawa o VAT”), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a - 30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 23%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, zgodnie z treścią art. 120 ust. 3 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT do:

 1. dostawy dzieł sztuki dokonywanej:
  1. przez ich twórcę lub spadkobiercę twórcy,
  2. okazjonalnie przez podatnika innego niż podatnik, o którym mowa w ust. 4 i 5 (wyłączenie to dotyczy podatników dokonujących dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez nich w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, gdzie podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.), którego działalność jest opodatkowana, w przypadku gdy dzieła sztuki zostały osobiście przywiezione przez podatnika lub zostały przez niego nabyte od ich twórcy lub spadkobiercy twórcy, lub też w przypadku gdy uprawniają go one do pełnego odliczenia podatku;
 2. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli dokonującym dostawy, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, jest podatnik podatku od wartości dodanej, do którego miałyby zastosowanie przepisy pkt 1,

stosuje się stawkę podatku w wysokości 8%.

W myśl przepisu art. 120 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT przez dzieła sztuki rozumie się:

 1. obrazy, kolaże i podobne płyty dekoracyjne, rysunki i pastele, wykonane w całości przez artystę, z wyłączeniem planów i rysunków do celów architektonicznych, inżynieryjnych, przemysłowych, komercyjnych, topograficznych lub podobnych, ręcznie zdobionych produktów rzemiosła artystycznego, tkanin malowanych dla scenografii teatralnej, do wystroju pracowni artystycznych lub im podobnych zastosowań (CN 9701), (PKWiU ex 90.03.13.0),
 2. oryginalne sztychy, druki i litografie, sporządzone w ograniczonej liczbie egzemplarzy, czarno-białe lub kolorowe, złożone z jednego lub kilku arkuszy, w całości wykonane przez artystę, niezależnie od zastosowanego przez niego procesu lub materiału, z wyłączeniem wszelkich procesów mechanicznych lub fotomechanicznych (CN 9702 00 00), (PKWiU ex 90.03.13.0),
 3. oryginalne rzeźby oraz posągi z dowolnego materiału, pod warunkiem że zostały one wykonane w całości przez artystę; odlewy rzeźby, których liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy, a wykonanie było nadzorowane przez artystę lub jego spadkobierców (CN 9703 00 00), (PKWiU ex 90.03.13.0),
 4. gobeliny (CN 5805 0000), (PKWiU ex 13.92.16.0) oraz tkaniny ścienne (CN 6304), (PKWiU ex 13.92.16.0) wykonane ręcznie na podstawie oryginalnych wzorów dostarczonych przez artystę, pod warunkiem że ich liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy,
 5. fotografie wykonane przez artystę, opublikowane przez niego lub pod jego nadzorem, podpisane i ponumerowane, ograniczone do 30 egzemplarzy we wszystkich rozmiarach oraz oprawach.

Jak wynika z powyższego, dostawa dzieł sztuki podlega opodatkowaniu obniżoną (8%) stawka podatku VAT, pod warunkiem, że:

 • dostawa dotyczy dzieł sztuki. w tym np. obrazów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 90.03.13.0 (Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy),
 • dostawa jest dokonywana okazjonalnie przez podatnika innego niż podatnik, o którym mowa w ust. 4 i 5 art. 120 ustawy o VAT,
 • podatnik prowadzi działalność opodatkowaną a dzieła sztuki zostały osobiście przywiezione przez podatnika lub zostały przez niego nabyte od ich twórcy lub spadkobiercy twórcy, lub uprawniają go one do pełnego odliczenia podatku.

Mając na uwadze powyższe przepisy do przedstawionego stanu faktycznego, zauważyć należy, że przedmiotem sprzedaży dokonanej przez Fundację był obraz, który zgodnie z definicją zawartą w art. 120 ust. 1 ustawy o VAT stanowi dzieło sztuki. Przedmiotowy obraz został zakupiony przez Fundację od spadkobiercy twórcy. Równocześnie, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą i w związku z czynnościami wykonywanymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednocześnie, Fundacja nie stosuje szczególnych zasad opodatkowania określonych w art. 120 ustawy o VAT - procedura opodatkowania marży, zatem jest podatnikiem innym niż ten, o którym mowa w ust. 4 i 5 art. 120 ustawy o VAT. Procedura ta ma bowiem zastosowanie wyłącznie do transakcji sprzedaży towarów uprzednio nabytych w ramach prowadzonej działalności w celu odprzedaży - co jak zostało wskazane w przedstawionym stanie faktycznym nie ma miejsca w przypadku Fundacji.

Odnosząc się natomiast do ostatniego warunku, tj. okazjonalności transakcji, wskazać należy, że ustawa o VAT nie precyzuje co należy rozumieć pod pojęciem „okazjonalnie”. W tej sytuacji, odwołać można się do definicji zawartej w słowniku PWN (sjp.pwn.pl) zgodnie z którym, okazjonalny to „odnoszący się do określonej okazji - okoliczności, sytuacji; nieczęsto się zdarzający, spotykany”. W świetle powyższego uznać należy, że dostawa okazjonalna to dostawa zdarzająca się sporadycznie, nieczęsto. Przy czym, pojęcie to odnosić należy do całokształtu działalności podatnika.

Jak natomiast wynika z opisu stanu faktycznego, Fundacja nie zajmuje się obrotem dziełami sztuki i nie prowadzi żadnych działań, które zmierzałyby do zachęcania innych osób i podmiotów do zakupu od niej dzieł sztuki. Celem Fundacji nie jest bowiem prowadzenie sprzedaży dzieł sztuki w sposób zorganizowany, regularny, planowy. Potwierdzać może to również cel, jaki realizuje Fundacja, tj. wspieranie polskiej sztuki współczesnej, m.in. poprzez tworzenie kolekcji sztuki polskiej XX w.

Fundacja ma na celu gromadzenie dzieł sztuki stanowiących część dokonań sztuki światowej (tworzenie kolekcji), a nie prowadzenie ich sprzedaży (obrót dziełami sztuki).

W konsekwencji powyższego, w ocenie Fundacji, uznać należy, że sprzedaż dzieła sztuki dokonana przez Fundację, w dniu r. została w prawidłowy sposób opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% zgodnie z art. 120 ust. 3 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT.

Przedstawione powyżej stanowisko Fundacji znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe. Dla przykładu wskazać można interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2010 r. (sygn. akt ITPP2/443-198b/10/RS), w której uznano, że Fundacja będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie zajmująca się równocześnie działalnością w zakresie handlu towarami używanymi, dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi lub antykami i nie stosująca szczególnej procedury opodatkowania VAT-marża, dokonująca na aukcji sprzedaży obrazów otrzymanych od artystów w drodze darowizny, która to sprzedaż jest czynnością okazjonalną, związaną z pozyskiwaniem środków na działalność statutową, spełnia przesłanki wynikające z art. 120 ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług, i tym samym Fundacja ma prawo do zastosowania 7% stawki podatku, na mocy ww. przepisu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami – art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast, przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676).

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22% – z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

I tak, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże art. 146a pkt 1 i 2 ustawy stanowi, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Natomiast, zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy – stawkę podatku 7% (obecnie 8%) stosuje się do importu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków.

Na podstawie art. 120 ust. 3 ustawy – stawkę podatku 7% (obecnie 8%) stosuje się również do:

 1. dostawy dzieł sztuki dokonywanej:
  1. przez ich twórcę lub spadkobiercę twórcy,
  2. okazjonalnie przez podatnika innego niż podatnik, o którym mowa w ust. 4 i 5, którego działalność jest opodatkowana, w przypadku gdy dzieła sztuki zostały osobiście przywiezione przez podatnika lub zostały przez niego nabyte od ich twórcy lub spadkobiercy twórcy, lub też w przypadku gdy uprawniają go one do pełnego odliczenia podatku;
 2. wewnątrzwspólnotowego nabycia, jeżeli dokonującym dostawy, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, jest podatnik podatku od wartości dodanej, do którego miałyby zastosowanie przepisy pkt 1.

W myśl art. 120 ust. 1 ustawy – na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

 1. przez dzieła sztuki rozumie się:
  1. obrazy, kolaże i podobne płyty dekoracyjne, rysunki i pastele, wykonane w całości przez artystę, z wyłączeniem planów i rysunków do celów architektonicznych, inżynieryjnych, przemysłowych, komercyjnych, topograficznych lub podobnych, ręcznie zdobionych produktów rzemiosła artystycznego, tkanin malowanych dla scenografii teatralnej, do wystroju pracowni artystycznych lub im podobnych zastosowań (CN 9701), (PKWiU ex 90.03.13.0),
  2. oryginalne sztychy, druki i litografie, sporządzone w ograniczonej liczbie egzemplarzy, czarno-białe lub kolorowe, złożone z jednego lub kilku arkuszy, w całości wykonane przez artystę, niezależnie od zastosowanego przez niego procesu lub materiału, z wyłączeniem wszelkich procesów mechanicznych lub fotomechanicznych (CN 9702 00 00), (PKWiU ex 90.03.13.0),
  3. oryginalne rzeźby oraz posągi z dowolnego materiału, pod warunkiem że zostały one wykonane w całości przez artystę; odlewy rzeźby, których liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy, a wykonanie było nadzorowane przez artystę lub jego spadkobierców (CN 9703 00 00), (PKWiU ex 90.03.13.0),
  4. gobeliny (CN 5805 00 00), (PKWiU ex 13.92.16.0) oraz tkaniny ścienne (CN 6304), (PKWiU ex 13.92.16.0) wykonane ręcznie na podstawie oryginalnych wzorów dostarczonych przez artystę, pod warunkiem że ich liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy,
  5. fotografie wykonane przez artystę, opublikowane przez niego lub pod jego nadzorem, podpisane i ponumerowane, ograniczone do 30 egzemplarzy we wszystkich rozmiarach oraz oprawach;
 2. przez przedmioty kolekcjonerskie rozumie się:
  1. znaczki pocztowe lub skarbowe, stemple pocztowe, koperty pierwszego obiegu, ostemplowane materiały piśmienne i im podobne, ofrankowane, a jeżeli nieofrankowane, to uznane za nieważne i nieprzeznaczone do użytku jako ważne środki płatnicze (CN 9704 00 00),
  2. kolekcje oraz przedmioty kolekcjonerskie o wartości zoologicznej, botanicznej, mineralogicznej, anatomicznej, historycznej, archeologicznej, paleontologicznej, etnograficznej lub numizmatycznej (CN 9705 00 00), a także przedmioty kolekcjonerskie, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7;
 3. przez antyki rozumie się przedmioty, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, których wiek przekracza 100 lat (CN 9706 00 00);
 4. przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

W myśl art. 120 ust. 4 ustawy, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Według art. 120 ust.10 pkt 1 ustawy, przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Powyższy sposób opodatkowania znajduje zastosowanie m. in. do dostawy dzieł sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców twórców – art. 120 ust. 11 pkt 2 ustawy.

Z przepisu art. 120 ust. 13 ustawy wynika, iż przepis ust. 11 stosuje się w przypadku, gdy podatnik zawiadomił na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o przyjętym sposobie opodatkowania zgodnie z ust. 4 i 5 przed dokonaniem dostawy. Zawiadomienie jest ważne przez okres 2 lat, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego. Po tym okresie, jeżeli podatnik chce stosować procedurę polegającą na opodatkowaniu marży, musi ponownie złożyć to zawiadomienie.

Zgodnie natomiast z art. 120 ust. 14 ustawy, podatnik może stosować ogólne zasady opodatkowania do dostaw, do których stosuje się przepisy ust. 10 i 11. W przypadku zastosowania ogólnych zasad podatnik ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od towarów, o których mowa w ust. 11, w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy u tego podatnika z tytułu dostawy tych towarów.

W opisie sprawy Fundacja działa na podstawie ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 ze zm.) oraz statutu fundacji. Fundacja jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług w Polsce.

Zgodnie z treścią statutu Fundacja powołana została w celu propagowania kultury i sztuki, szeroko pojętej edukacji społecznej poprzez sztukę oraz promocji polskich artystów. Celem Fundacji jest również wspieranie polskiej sztuki współczesnej. Realizacja opisanych celów odbywa się m. in. poprzez:

 • tworzenie kolekcji dzieł sztuki w tym między innymi kolekcji sztuki polskiej XX w.
 • prezentację szerokiej publiczności zgromadzonych dzieł sztuki,
 • organizowanie wystaw sztuki, koncertów,
 • spektakli teatralnych,
 • pokazów filmowych, organizowanie warsztatów,
 • organizowanie konkursów,
 • organizowanie konferencji,
 • organizowanie wykładów.

Ogólnym obszarem działań fundacji są nauka, kultura, ekologia, a w szczególności:

 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • muzyka,
 • teatr,
 • film,
 • taniec,
 • sztuki wizualne, wzornictwo,
 • ochrona zabytków, dziedzictwo,
 • animacja społeczno-kulturalna,
 • edukacja kulturalna.

Dochody Fundacji pochodzą z darowizn, spadków, zapisów, subwencji osób prawnych, ze zbiórek publicznych, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz z działalności gospodarczej Fundacji (w szczególności poprzez współtworzenie dzieł sztuki w celu sprzedaży).

Zgodnie ze Statutem Fundacji, Fundacja może również prowadzić działalność gospodarczą, przy czym, dochody z działalności gospodarczej mogą być przeznaczane jedynie na realizację jej celów statutowych.

W związku z przyjętymi celami, Fundacja nabywa m.in. dzieła sztuki. Dzieła nabywane są od ich twórców, spadkobierców twórców, jak również innych osób.

Równocześnie ponownie wskazać należy, że celem statutowym Fundacji nie jest sprzedaż zgromadzonych przez nią dzieł sztuki. W związku z powyższym Fundacja nie zajmuje się obrotem dziełami sztuki i nie prowadzi żadnych działań, które zmierzałyby do zachęcania innych osób i podmiotów do zakupu od niej dzieł sztuki. Niemniej jednak statut przewiduje możliwość dokonania przez Fundację sprzedaży pojedynczych dzieł sztuki znajdujących się w kolekcji dzieł sztuki tworzonej przez Fundację.

W dniu (...) 2015 r. Fundacja dokonała sprzedaży obrazu nabytego uprzednio przez Fundację od spadkobiercy twórcy przedmiotowego obrazu. Sprzedaż ta nie była poprzedzona żadnymi działaniami mogącymi być uznanymi za działania marketingowo-promocyjne, nie była też związana z działaniami gospodarczymi fundacji. Przedmiotowa dostawa obrazu była jedynie czynnością okazjonalną, związaną z pozyskiwaniem środków na działalność statutową. Jak bowiem wynika z powyższego, Fundacja może realizować swoje cele dzięki dochodom pochodzącym m.in. z majątku ruchomego i nieruchomego.

Fundacja poza dokonaną sprzedażą, nie zajmowała się i nie zamierza się zajmować działalnością w zakresie handlu towarami używanymi, dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi lub antykami oraz nie stosowała i nie stosuje szczególnych zasad opodatkowania określonych w art. 120 ustawy o VAT - procedura opodatkowania marży. Fundacja udokumentowała swoją sprzedaż fakturą VAT ze stawką podatku 8%, kierując się dyspozycją wynikającą z treści przepisu art. 120 ust. 3 pkt 1 w powiązaniu z art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

W chwili obecnej Fundacja nie planuje dokonywać sprzedaży innych dzieł sztuki stanowiących jej własność. Nie będzie też podejmować działań charakterystycznych dla handlowców / pośredników prowadzących działalność w zakresie obrotu dziełami sztuki. Jednocześnie jednak nie można wykluczyć, iż w przyszłości, w wyjątkowych sytuacjach, Fundacja dokona sprzedaży dzieł sztuki znajdujących się w kolekcji dzieł sztuki tworzonej przez Fundację.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi, czy sprzedaż obrazu w opisanych okolicznościach jest opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Należy wskazać, iż w art. 120 ust. 3 pkt 1 lit. b w związku z art. 120 ust. 1 ustawy przewidziano stawkę 8% dla dostawy dzieł sztuki, lecz zostało to obwarowane pewnymi warunkami.

Pierwszym z nich jest, aby dzieła te były sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 90.03.13.0 i jak wynika z wniosku ten warunek jest spełniony.

Drugim warunkiem jest, aby dostarczane dzieła sztuki były nabyte od ich twórców lub spadkobierców twórcy. W niniejszej sprawie warunek ten jest również spełniony.

Z kolei trzeci warunek dotyczy tego, aby dostawa ta była dokonywana okazjonalnie przez podatnika innego niż podatnik, o którym mowa w ust. 4 i ust. 5 art. 120 ustawy, którego działalność jest opodatkowana, w przypadku gdy dzieła sztuki zostały osobiście przywiezione przez podatnika lub zostały przez niego nabyte od ich twórcy lub spadkobiercy twórcy, lub też w przypadku gdy uprawniają go one do pełnego odliczenia podatku.

Zatem, zastosowanie obniżonej stawki podatku do dostawy dzieł sztuki na podstawie art. 120 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy możliwe jest jedynie w przypadku, gdy dostawy towaru dokonuje podatnik inny niż podatnik stosujący procedurę szczególną, a zastosowanie ww. procedury wyklucza zasady z art. 120 ust. 3 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Fundacja dokonując okazjonalnej dostawy obrazu nabytego uprzednio od spadkobierców twórcy nie działała jako podmiot nastawiony na sprzedaż dzieł sztuki w sposób regularny, zorganizowany i planowy. Sprzedaż obrazu była dokonana w celu pozyskania środków na działalność statutową.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że prawidłową stawką podatku VAT dla sprzedaży przez Fundację obrazu, będzie stawka podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 120 ust. 3 pkt 1 lit. b w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.