Dzieło sztuki | Interpretacje podatkowe

Dzieło sztuki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dzieło sztuki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla czynności sprzedaży obrazu.
Fragment:
Dochody Fundacji pochodzą z darowizn, spadków, zapisów, subwencji osób prawnych, ze zbiórek publicznych, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz z działalności gospodarczej Fundacji (w szczególności poprzez współtworzenie dzieł sztuki w celu sprzedaży). Zgodnie ze Statutem Fundacji, Fundacja może również prowadzić działalność gospodarczą, przy czym, dochody z działalności gospodarczej mogą być przeznaczane jedynie na realizację jej celów statutowych. W związku z przyjętymi celami, Fundacja nabywa m.in. dzieła sztuki. Dzieła nabywane są od ich twórców, spadkobierców twórców, jak również innych osób. Równocześnie ponownie wskazać należy, że celem statutowym Fundacji nie jest sprzedaż zgromadzonych przez nią dzieł sztuki. W związku z powyższym Fundacja nie zajmuje się obrotem dziełami sztuki i nie prowadzi żadnych działań, które zmierzałyby do zachęcania innych osób i podmiotów do zakupu od niej dzieł sztuki. Niemniej jednak statut przewiduje możliwość dokonania przez Fundację sprzedaży pojedynczych dzieł sztuki znajdujących się w kolekcji dzieł sztuki tworzonej przez Fundację. W dniu (...) 2015 r. Fundacja dokonała sprzedaży obrazu nabytego uprzednio przez Fundację od spadkobiercy twórcy przedmiotowego obrazu. Sprzedaż ta nie była poprzedzona żadnymi działaniami mogącymi być uznanymi za działania marketingowo-promocyjne, nie była też związana z działaniami gospodarczymi fundacji.
2016
26
lut

Istota:
Mając na względzie powyższe, a także fakt, że od końca miesiąca, w którym nabyto dzieło sztuki mające być przedmiotem sprzedaży upłynie sześć miesięcy, a sprzedaż nie ma charakteru ciągłego i zorganizowanego, sprzedaż nabytego przez Wnioskodawcę dzieła sztuki bez względu na wynik tej sprzedaży, nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
Fragment:
Natomiast dochodem z odpłatnego zbycia dzieł sztuki jako rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy, jeżeli przychód z tego tytułu nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica między przychodem uzyskanym ze sprzedaży dzieła sztuki a kosztem jego nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania dzieła sztuki przez jego zbywcę (art. 24 ust. 6 ww. ustawy). Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać dzieło sztuki. Sprzedaż nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia nabycia. Dzieło sztuki zostało nabyte na cele prywatne poza działalnością gospodarczą. W związku z powyższym powstała wątpliwość, czy sprzedaż dzieła sztuki dokonana poza działalnością gospodarczą w terminie przekraczającym 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym nabyto dzieło sztuki i niezależnie od wysokości osiągniętego zysku lub poniesionej straty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mając na względzie powyższe, a także fakt, że od końca miesiąca, w którym nabyto dzieło sztuki mające być przedmiotem sprzedaży upłynie sześć miesięcy, a sprzedaż nie ma charakteru ciągłego i zorganizowanego, sprzedaż nabytego przez Wnioskodawcę dzieła sztuki bez względu na wynik tej sprzedaży, nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
2015
1
kwi

Istota:
Mając na względzie powyższe, a także fakt, że od końca miesiąca, w którym nabyto dzieło sztuki mające być przedmiotem sprzedaży upłynie sześć miesięcy, a sprzedaż nie ma charakteru ciągłego i zorganizowanego, sprzedaż nabytego przez Wnioskodawcę dzieła sztuki bez względu na wynik tej sprzedaży, nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Natomiast dochodem z odpłatnego zbycia dzieł sztuki jako rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy, jeżeli przychód z tego tytułu nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica między przychodem uzyskanym ze sprzedaży dzieła sztuki a kosztem jego nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania dzieła sztuki przez jego zbywcę (art. 24 ust. 6 ww. ustawy). Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać dzieło sztuki. Sprzedaż nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia nabycia. Dzieło sztuki zostało nabyte na cele prywatne poza działalnością gospodarczą. W związku z powyższym powstała wątpliwość czy sprzedaż dzieła sztuki dokonana poza działalnością gospodarczą w terminie przekraczającym 6 miesięcy od końca miesiąca w którym nabyto dzieło sztuki i niezależnie od wysokości osiągniętego zysku lub poniesionej straty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mając na względzie powyższe, a także fakt, że od końca miesiąca, w którym nabyto dzieło sztuki mające być przedmiotem sprzedaży upłynie sześć miesięcy, a sprzedaż nie ma charakteru ciągłego i zorganizowanego, sprzedaż nabytego przez Wnioskodawcę dzieła sztuki bez względu na wynik tej sprzedaży, nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2014
26
cze

Istota:
Opodatkowanie 8% stawką podatku dostawy wyrobów artystycznych wytwarzanych przez Wnioskodawczynię
Fragment:
Jednocześnie dzieła artystyczne Wnioskodawczyni, takie jak ręcznie lub komputerowo zaprojektowane i wykonane collage, płyty dekoracyjne ścienne, podświetlane płyty dekoracyjne, ręcznie stworzone szkło artystyczne zostały sklasyfikowane przez Zainteresowaną do grupowania PKWiU z 2008 r. – 90.03.13 - 0 - „ dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki ”. Zatem ww. wyroby artystyczne wykonane przez Wnioskodawczynię spełniają definicję dzieł sztuki w myśl art. 120 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy. Ponadto – jak wskazała Wnioskodawczyni – jest twórcą w rozumieniu przepisów o prawach autorskich. Wobec powyższego dostawa przez Zainteresowaną ww. wyrobów artystycznych podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 8% na podstawie art. 120 ust. 3 pkt 1 lit. a w związku z art. 146a pkt 2 ustawy. W odniesieniu natomiast do przedmiotowych fotografii należy stwierdzić, że skoro – jak wskazała Wnioskodawczyni – fotografie są wykonane przez Nią jako artystę, publikowane przez Nią i pod Jej nadzorem; wszystkie fotografie Zainteresowanej są podpisane i ponumerowane, a ich ilość jest ograniczona do trzydziestu egzemplarzy, we wszystkich rozmiarach oraz ich oprawach, to tym samym spełniają definicję dzieł sztuki w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy. Zatem dostawa przedmiotowych fotografii podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 8% na podstawie art. 120 ust. 3 pkt 1 lit. a w związku z art. 146a pkt 2 ustawy. Zatem stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.
2013
22
sie

Istota:
Opodatkowanie dostawy dzieł artystycznych
Fragment:
Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków zawiera rozdział 4 ustawy o VAT. W art. 120 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT określono, iż przez dzieła sztuki rozumie się: obrazy, kolaże i podobne płyty dekoracyjne, rysunki i pastele, wykonane w całości przez artystę, z wyłączeniem planów i rysunków do celów architektonicznych, inżynieryjnych, przemysłowych, komercyjnych, topograficznych lub podobnych, ręcznie zdobionych produktów rzemiosła artystycznego, tkanin malowanych dla scenografii teatralnej, do wystroju pracowni artystycznych lub im podobnych zastosowań (CN 9701), (PKWiU ex 90.03.13.0), oryginalne sztychy, druki i litografie sporządzone, sporządzone w ograniczonej liczbie egzemplarzy, czarno-białe lub kolorowe, złożone z jednego lub kilku arkuszy, w całości wykonane przez artystę, niezależnie od zastosowanego przez niego procesu lub materiału, z wyłączeniem wszelkich procesów mechanicznych lub fotomechanicznych (CN 9702 00 00), (PKWiU ex 90.03.13.0), oryginalne rzeźby oraz posągi z dowolnego materiału, pod warunkiem że zostały one wykonane w całości przez artystę; odlewy rzeźby, których liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy, a (...)
2013
15
lut

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym będzie miało zastosowanie zwolnienie z podatku od towarów i usług.
Fragment:
W myśl art. 74 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku import artykułów kolekcjonerskich i dzieł sztuki, o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturalnym, które nie są przeznaczone na sprzedaż i które są importowane przez muzea, galerie i inne instytucje, pod warunkiem że artykuły te są przywożone bezpłatnie, a jeżeli za opłatą, to nie są dostarczane przez podatnika. Stosownie do przepisu art. 74 ust. 2 ustawy, zwolnienie od podatku stosuje się, jeżeli dokumenty i towary określone w ust. 1 nie mają wartości handlowej. Ponadto z art. 81 tejże ustawy wynika, iż zwolnienia, o których mowa w art. 47-80, stosuje się w przypadku zastosowania zwolnień od cła, z wyjątkiem art. 56 i art. 74 ust. 1 pkt 19. Z opisu stanu faktycznego wynika, iż wszelkie przesłanki, o których mowa powyżej zostały przez wnioskodawcę spełnione, a zatem import tychże towarów korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Reasumując, stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przestawionego stanu faktycznego uznano za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2011
1
lip

Istota:
Pytanie podatnika dotyczy stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług importu dzieł sztuki.
Fragment:
Na podstawie art. 120 ust 2 do importu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków stosuje się 7% stawkę podatku od towarów i usług. Wnioskodawca stoi na stanowisku iż do opisanego we wniosku stanu faktycznego należy zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art.74 ust 1 pkt 18. Stanowisko to należy uznać za nieprawidłowe. Na podstawie wyżej powołanego artykułu zwalnia się od podatku import artykułów kolekcjonerskich i dzieł sztuki, o charakterze edukacyjnym naukowym lub kulturalnym, które nie są przeznaczone na sprzedaż i które są importowane przez muzea, galerie i inne instytucje, pod warunkiem że artykuły te są przywożone bezpłatnie, a jeżeli za opłatą to nie są dostarczone przez podatnika. Art. 81 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi iż zwolnienia o których mowa w art. 74 w tym również przytoczone powyżej stosuje się w przypadku zastosowania zwolnień od cła, z wyjątkiem przewidzianym w art. 74 ust 1 pkt 19. Zatem warunkiem koniecznym do zastosowania zwolnienia o którym mowa w art. 74 ust 1 pkt 18 jest ustalenie czy w stosunku do ,,importu towarów”( w tym przypadku do importu dzieł sztuki i przedmiotów kolekcjonerskich) spełniona jest przesłanka dotycząca zwolnienia importowanych towarów od cła.
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży dzieł sztuki dla galerii.
Fragment:
Organ Podatkowy informuje, że zgodnie z art. 120 ust. 3 pkt 1 lit. a) powołanej ustawy o podatku od towarów i usług, stosuje się 7% stawkę podatku do dostawy dzieł sztuki dokonywanej przez ich twórcę. Z kolei na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. a) w/w art. 120 ustawy, przez dzieła sztuki rozumie się obrazy, kolaże i podobne tablice, malowidła oraz rysunki wykonane w całości przez artystę, inne niż plany oraz rysunki dla celów architektonicznych, inżynieryjnych, przemysłowych, handlowych, topograficznych i im podobnych, ręcznie zdobione artykuły wyprodukowane, scenografię teatralną, tkaniny do wystroju pracowni artystycznych lub im podobne wykonane z malowanego płótna (PCN 9701), (CN 9701), (PKWiU 92.31.10-00.1). W związku z powyższym tut. Organ Podatkowy podziela stanowisko Strony odnośnie zastosowania 7% stawki podatku od towarów i usług do dostawy dla galerii, wykonanych przez Stronę osobiście prac artystycznych o symbolu PKWiU 92.31.10-00.12, bez przeniesienia praw autorskich (prace sygnowane są imieniem i nazwiskiem Strony). Z kolei dostawa prac artystycznych o symbolu PKWiU 92.31.10-00.12, wykonanych przez małżonkę Strony, jako osobę współpracującą, sygnowanych jej imieniem i nazwiskiem, a wstawianych do galerii przez Stronę i na rachunek Strony, podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%, wynikającą z art.41ust.1 powołanej ustawy.
2011
1
mar

Istota:
Czy o podatek naliczony z tytułu nabycia towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadach ogólnych jak i sprzedażą opodatkowaną na podstawie marży (takich jak np. czynsz za lokal, opłaty za telefon i inne media) może pomniejszyć podatek należny od dostawy towarów opodatkowanych od marży?
Fragment:
Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim podatnik dokonuje dostaw towarów opodatkowanych zgodnie z ust. 4 i 5, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez tego podatnika dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków przez niego importowanych; dzieł sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców twórców; dzieł sztuki nabytych od podatnika niebędącego podatnikiem, rozliczającym podatek na zasadach marży. W myśl art. 120 ust. 19 cyt. wyżej ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, jeżeli podlegały opodatkowaniu na zasadach marży, o której mowa w art. 120 ust. 4 w/w ustawy o VAT. Stosownie do art. 86 ust. 1 ww. ustawy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywanych czynności opodatkowanych. Jak wynika ze stanu faktycznegom, przedstawionego we wniosku podatniczki, prowadzi ona działalność gospodarczą w zakresie usług reklamowych oraz dokonuje dostaw towarów m.in. dzieł sztuki w stosunku do których stosuje szczególne procedury rozliczenia podatku VAT polegające na opodatkowaniu na zasadach marży.
2011
1
mar

Istota:
Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży prac uczniowskich ?
Fragment:
Prace uczniowskie sprzedawane przez Szkołę spełniają kryteria dziel sztuki, o których mowa w art. 120 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). W związku z tym ich sprzedaż będzie opodatkowana stawką VAT w wysokości 7% na podstawie art. 120 ust. 3 pkt 1 lit. b w/w ustawy o VAT.
2011
1
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.