Dzieło sztuki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dzieło sztuki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
4
sty

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży dzieła sztuki.

Fragment:

Wnioskodawca oraz drugi pozostały spadkobierca w dacie 20 października 2015 r. zawarli umowę o nieodpłatny dział spadku, w skład którego wchodziło dzieło sztuki. Na mocy zawartej umowy Wnioskodawca nabył w całości prawo własności dzieła sztuki wchodzącego w skład majątku spadkowego. Nabycie nastąpiło na cele prywatne, poza działalnością gospodarczą. Wnioskodawca zamierza sprzedać dzieło sztuki. Sprzedaż będzie dokonana po upływie pół roku od końca miesiąca, w którym Wnioskodawca nabył dzieło sztuki. Jest to jednostkowa sprzedaż dzieła sztuki należącego do Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż dzieła sztuki dokonana poza działalnością gospodarczą po upływie sześciu miesięcy od końca miesiąca, w którym nabyto dzieło sztuki w drodze dziedziczenia, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż dzieła sztuki dokonana poza działalnością gospodarczą w terminie przekraczającym pół roku od końca miesiąca, w którym nabyto dzieło sztuki, niezależnie od wysokości osiągniętego zysku lub poniesionej straty, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.

2017
30
sie

Istota:

Czy nabycie przez Wnioskodawcę od szwedzkiego przedsiębiorcy dzieła sztuki znajdującego się w momencie zawarcia umowy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy umowa sprzedaży będzie zawarta poza granicami Polski, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

(...) dzieł sztuki do majątku prywatnego Wnioskodawcy oraz pomocy w późniejszej sprzedaży tych dzieł sztuki z zyskiem. Przez dzieła sztuki należy rozumieć obrazy, kolaże, płyty dekoracyjne, rysunki, pastele, rzeźby itp. Oferty dotyczące możliwości nabycia określonych dzieł sztuki będą przedstawiane Wnioskodawcy w galerii szwedzkiego przedsiębiorcy położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W momencie zawierania umów sprzedaży, dzieła sztuki będą znajdowały się w jednej z kilku galerii szwedzkiego przedsiębiorcy mieszczących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze pozostałych państw Unii Europejskiej. Nabyte w ten sposób dzieła sztuki Wnioskodawca będzie pozostawiał na przechowanie szwedzkiemu przedsiębiorcy w należących do niego galeriach sztuki. Koszt przechowania dzieł sztuki przez szwedzkiego przedsiębiorcę będzie wliczony w cenę sprzedaży danego dzieła. W dniu zawarcia, bądź kilka dni po zawarciu umowy sprzedaży danego dzieła sztuki przez szwedzkiego przedsiębiorcę na rzecz Wnioskodawcy, pomiędzy stronami zostanie zawarta przedwstępna umowa sprzedaży dotycząca tego samego dzieła sztuki nabytego przez Wnioskodawcę na podstawie ww. umowy sprzedaży, w której Wnioskodawca zobowiąże się do sprzedaży tego dzieła sztuki ponownie na rzecz szwedzkiego przedsiębiorcy, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy za kwotę wyższą np. o 10/20/30% niż pierwotna cena jego zakupu.

2017
3
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy dzieł sztuki w procedurze VAT marża oraz w zakresie wystąpienia ujemnej marży.

Fragment:

Jak wynika zatem z przytoczonych przepisów, aby planowana przez Spółę dostawa dzieł sztuki mogła zostać opodatkowana w procedurze VAT marża winny zostać spełnione następujące dwa warunki: dzieła sztuki powinny zostać nabyte od podmiotów wyraźnie wskazanych w ustawie (art. 120 ust. 10 ustawy o VAT); dzieła sztuki powinny zostać nabyte w celu ich dalszej odsprzedaży. Spółka wypełnia oba warunki wynikające z przepisów ustawy o VAT. Nabyte obrazy stanowią dzieła sztuki w rozumieniu art. 120 ust. 1 lit. a ustawy o VAT. Przedmiotowe dzieła sztuki zostały nabyte od osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej albo w krajowych domach akcyjnych w ramach dostaw opodatkowanych w systemie VAT marża (Spółce nie przysługiwało więc prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego). Długofalowym celem nabycia dzieł sztuki była ich późniejsza odsprzedaż. Dla ustalenia możliwości zastosowania art. 120 ust. 4 ustawy o VAT do planowanej dostawy dzieł sztuki bez znaczenia pozostaje fakt, że Spółka zaliczyła część dzieł sztuki do inwestycji długoterminowych a część do środków trwałych, skoro nabywając te składniki majątku Spółka dopuszczała możliwość ich dalszej odsprzedaży. W tej kwestii wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w orzeczeniu w sprawie C-280/04 (Jyske Finans A/S v.

2017
16
maj

Istota:

Opodatkowanie procedurą VAT marża obrazów otrzymanych wskutek przejęcia spółki komandyt.;

Fragment:

Zatem obrazy te stanowią dzieła sztuki, do których zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 1 lit. a) może mieć zastosowanie procedura opodatkowania marżą. Z opisu sprawy wynika także, że spółka przejmowana zakupiła ww. obrazy od innego podatnika i nabycie ich było udokumentowane fakturami wystawionymi w procedurze VAT marża. W kontekście prawa do odliczenia podatku, zauważyć należy, że w przypadku gdy dzieła sztuki zostały nabyte od osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się ze sprzedaży dzieł sztuki w oparciu o metodę VAT marża, opisaną w art. 120 ust. 10 i 11 ustawy VAT, podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, ponieważ podatek taki przy nabyciu w ogóle nie wystąpił. Zatem należy stwierdzić, że w sytuacji gdy spółka przejmowana nabyła dzieła sztuki od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się ze sprzedaży dzieł sztuki metodą VAT marża, opisaną w art. 120 ust. 10 i 11 ustawy VAT, Wnioskodawca jako następca prawny będzie uprawniony przy sprzedaży dzieł sztuki do zastosowania opodatkowania procedury marży stosownie do art. 120 ust. 4 w zw. z ust. 10 pkt 3 ustawy o VAT.

2016
26
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla czynności sprzedaży obrazu.

Fragment:

Dochody Fundacji pochodzą z darowizn, spadków, zapisów, subwencji osób prawnych, ze zbiórek publicznych, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz z działalności gospodarczej Fundacji (w szczególności poprzez współtworzenie dzieł sztuki w celu sprzedaży). Zgodnie ze Statutem Fundacji, Fundacja może również prowadzić działalność gospodarczą, przy czym, dochody z działalności gospodarczej mogą być przeznaczane jedynie na realizację jej celów statutowych. W związku z przyjętymi celami, Fundacja nabywa m.in. dzieła sztuki. Dzieła nabywane są od ich twórców, spadkobierców twórców, jak również innych osób. Równocześnie ponownie wskazać należy, że celem statutowym Fundacji nie jest sprzedaż zgromadzonych przez nią dzieł sztuki. W związku z powyższym Fundacja nie zajmuje się obrotem dziełami sztuki i nie prowadzi żadnych działań, które zmierzałyby do zachęcania innych osób i podmiotów do zakupu od niej dzieł sztuki. Niemniej jednak statut przewiduje możliwość dokonania przez Fundację sprzedaży pojedynczych dzieł sztuki znajdujących się w kolekcji dzieł sztuki tworzonej przez Fundację. W dniu (...) 2015 r. Fundacja dokonała sprzedaży obrazu nabytego uprzednio przez Fundację od spadkobiercy twórcy przedmiotowego obrazu. Sprzedaż ta nie była poprzedzona żadnymi działaniami mogącymi być uznanymi za działania marketingowo-promocyjne, nie była też związana z działaniami gospodarczymi fundacji.

2015
1
kwi

Istota:

Mając na względzie powyższe, a także fakt, że od końca miesiąca, w którym nabyto dzieło sztuki mające być przedmiotem sprzedaży upłynie sześć miesięcy, a sprzedaż nie ma charakteru ciągłego i zorganizowanego, sprzedaż nabytego przez Wnioskodawcę dzieła sztuki bez względu na wynik tej sprzedaży, nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Fragment:

Natomiast dochodem z odpłatnego zbycia dzieł sztuki jako rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy, jeżeli przychód z tego tytułu nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica między przychodem uzyskanym ze sprzedaży dzieła sztuki a kosztem jego nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania dzieła sztuki przez jego zbywcę (art. 24 ust. 6 ww. ustawy). Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać dzieło sztuki. Sprzedaż nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia nabycia. Dzieło sztuki zostało nabyte na cele prywatne poza działalnością gospodarczą. W związku z powyższym powstała wątpliwość, czy sprzedaż dzieła sztuki dokonana poza działalnością gospodarczą w terminie przekraczającym 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym nabyto dzieło sztuki i niezależnie od wysokości osiągniętego zysku lub poniesionej straty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mając na względzie powyższe, a także fakt, że od końca miesiąca, w którym nabyto dzieło sztuki mające być przedmiotem sprzedaży upłynie sześć miesięcy, a sprzedaż nie ma charakteru ciągłego i zorganizowanego, sprzedaż nabytego przez Wnioskodawcę dzieła sztuki bez względu na wynik tej sprzedaży, nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

2014
26
cze

Istota:

Mając na względzie powyższe, a także fakt, że od końca miesiąca, w którym nabyto dzieło sztuki mające być przedmiotem sprzedaży upłynie sześć miesięcy, a sprzedaż nie ma charakteru ciągłego i zorganizowanego, sprzedaż nabytego przez Wnioskodawcę dzieła sztuki bez względu na wynik tej sprzedaży, nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Natomiast dochodem z odpłatnego zbycia dzieł sztuki jako rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy, jeżeli przychód z tego tytułu nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica między przychodem uzyskanym ze sprzedaży dzieła sztuki a kosztem jego nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania dzieła sztuki przez jego zbywcę (art. 24 ust. 6 ww. ustawy). Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać dzieło sztuki. Sprzedaż nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia nabycia. Dzieło sztuki zostało nabyte na cele prywatne poza działalnością gospodarczą. W związku z powyższym powstała wątpliwość czy sprzedaż dzieła sztuki dokonana poza działalnością gospodarczą w terminie przekraczającym 6 miesięcy od końca miesiąca w którym nabyto dzieło sztuki i niezależnie od wysokości osiągniętego zysku lub poniesionej straty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mając na względzie powyższe, a także fakt, że od końca miesiąca, w którym nabyto dzieło sztuki mające być przedmiotem sprzedaży upłynie sześć miesięcy, a sprzedaż nie ma charakteru ciągłego i zorganizowanego, sprzedaż nabytego przez Wnioskodawcę dzieła sztuki bez względu na wynik tej sprzedaży, nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2013
22
sie

Istota:

Opodatkowanie 8% stawką podatku dostawy wyrobów artystycznych wytwarzanych przez Wnioskodawczynię

Fragment:

Jednocześnie dzieła artystyczne Wnioskodawczyni, takie jak ręcznie lub komputerowo zaprojektowane i wykonane collage, płyty dekoracyjne ścienne, podświetlane płyty dekoracyjne, ręcznie stworzone szkło artystyczne zostały sklasyfikowane przez Zainteresowaną do grupowania PKWiU z 2008 r. – 90.03.13 - 0 - „ dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki ”. Zatem ww. wyroby artystyczne wykonane przez Wnioskodawczynię spełniają definicję dzieł sztuki w myśl art. 120 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy. Ponadto – jak wskazała Wnioskodawczyni – jest twórcą w rozumieniu przepisów o prawach autorskich. Wobec powyższego dostawa przez Zainteresowaną ww. wyrobów artystycznych podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 8% na podstawie art. 120 ust. 3 pkt 1 lit. a w związku z art. 146a pkt 2 ustawy. W odniesieniu natomiast do przedmiotowych fotografii należy stwierdzić, że skoro – jak wskazała Wnioskodawczyni – fotografie są wykonane przez Nią jako artystę, publikowane przez Nią i pod Jej nadzorem; wszystkie fotografie Zainteresowanej są podpisane i ponumerowane, a ich ilość jest ograniczona do trzydziestu egzemplarzy, we wszystkich rozmiarach oraz ich oprawach, to tym samym spełniają definicję dzieł sztuki w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy. Zatem dostawa przedmiotowych fotografii podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 8% na podstawie art. 120 ust. 3 pkt 1 lit. a w związku z art. 146a pkt 2 ustawy. Zatem stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

2013
15
lut

Istota:

Opodatkowanie dostawy dzieł artystycznych

Fragment:

Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków zawiera rozdział 4 ustawy o VAT. W art. 120 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT określono, iż przez dzieła sztuki rozumie się: obrazy, kolaże i podobne płyty dekoracyjne, rysunki i pastele, wykonane w całości przez artystę, z wyłączeniem planów i rysunków do celów architektonicznych, inżynieryjnych, przemysłowych, komercyjnych, topograficznych lub podobnych, ręcznie zdobionych produktów rzemiosła artystycznego, tkanin malowanych dla scenografii teatralnej, do wystroju pracowni artystycznych lub im podobnych zastosowań (CN 9701), (PKWiU ex 90.03.13.0), oryginalne sztychy, druki i litografie sporządzone, sporządzone w ograniczonej liczbie egzemplarzy, czarno-białe lub kolorowe, złożone z jednego lub kilku arkuszy, w całości wykonane przez artystę, niezależnie od zastosowanego przez niego procesu lub materiału, z wyłączeniem wszelkich procesów mechanicznych lub fotomechanicznych (CN 9702 00 00), (PKWiU ex 90.03.13.0), oryginalne rzeźby oraz posągi z dowolnego materiału, pod warunkiem że zostały one wykonane w całości przez artystę; odlewy rzeźby, których liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy, a (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy w opisanym stanie faktycznym będzie miało zastosowanie zwolnienie z podatku od towarów i usług.

Fragment:

W myśl art. 74 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku import artykułów kolekcjonerskich i dzieł sztuki, o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturalnym, które nie są przeznaczone na sprzedaż i które są importowane przez muzea, galerie i inne instytucje, pod warunkiem że artykuły te są przywożone bezpłatnie, a jeżeli za opłatą, to nie są dostarczane przez podatnika. Stosownie do przepisu art. 74 ust. 2 ustawy, zwolnienie od podatku stosuje się, jeżeli dokumenty i towary określone w ust. 1 nie mają wartości handlowej. Ponadto z art. 81 tejże ustawy wynika, iż zwolnienia, o których mowa w art. 47-80, stosuje się w przypadku zastosowania zwolnień od cła, z wyjątkiem art. 56 i art. 74 ust. 1 pkt 19. Z opisu stanu faktycznego wynika, iż wszelkie przesłanki, o których mowa powyżej zostały przez wnioskodawcę spełnione, a zatem import tychże towarów korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Reasumując, stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przestawionego stanu faktycznego uznano za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.