ZD/415-26/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podatnik sprzedając w 2007r. własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nabytego w 2007 r. w drodze dziedziczenia, skorzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia oraz jeżeli, w tym lokalu zameldowany był na pobyt stały przez okres od dnia 03.06.1993r. do dnia 06.12.1995r. i od dnia 27.02.1996r. do dnia 19.06.2000r.?

ZD/415-26/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dziedziczenie
  2. sprzedaż nieruchomości
  3. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Podatek od sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych

W dniu 02 lipca 2007r.wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Podatnika o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy sprzedając w 2007roku własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nabytego w 2007 r. w drodze dziedziczenia, skorzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy założeniu, że spełni warunek określony w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to jest w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania, w sytuacji gdy w tym lokalu zameldowany był na pobyt stały przez okres od dnia 03.06.1993r. do dnia 06.12.1995r. oraz od dnia 27.02.1996r. do dnia 19.06.2000r.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika wynika, że w 2007 roku nabył w drodze dziedziczenia spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W mieszkaniu tym był zameldowany na pobyt stały przez okres od dnia 03-06-1993r. do dnia 06-12-1995r. , oraz od dnia 27-02-1996r. do dnia 19-06-2000r., a zatem dłużej niż 12 miesięcy. W tym też okresie, a dokładnie 14-09-1999r. mama Podatnika otrzymała przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w wyniku przekształcenia prawa lokatorskiego we własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Zdaniem podatnika w przypadku sprzedaży w 2007 roku lokalu, do którego nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a w którym to lokalu był zameldowany na pobyt stały przez okres od dnia 03-06-1993r. do dnia 06-12-1995r, oraz od dnia 27-02-1996r. do dnia 19-06-2000r., znajduje zastosowanie zwolnienie z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po warunkiem złożenia oświadczenia o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na wstępie zaznaczyć należy, że w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991r. obowiązujące od dnia 1 stycznia 2007r., ponieważ , jak wynika z pisma podatnika, nabył on lokal mieszkalny w drodze dziedziczenia w 2007r.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2,

- nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
- prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W myśl art.30e ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. w brzmieniu obowiązującym w 2007 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art.10 ust.1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Natomiast zgodnie z treścią art. 30e ust. 2 w/w ustawy z dnia 26 lipca 1991r. podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust.1 jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych w art.19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art.22h ust.1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Podatek ten jest płatny w terminie złożenia zeznania tj. do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Ustawodawca przewidział jednak możliwość zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 8 pkt a) – c) ustawy z dnia 26 lipca 1991r.

Jak wynika z treści obowiązującego od dnia 1 stycznia 2007r. art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a)budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
b)lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
c)spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
d)prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Jednocześnie ustawodawca wskazał w art. 21 ust. 21 w/w ustawy, że zwolnienie to ma zastosowanie, jeżeli podatnik w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Z powyższych przepisów wynika, że przychody ze sprzedaży nabytych po dniu 1 stycznia 2007r. lokali mieszkalnych będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jedynie wówczas, gdy:

- sprzedaż ta dokonana została po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub

- podatnik przed zbyciem tego lokalu mieszkalnego był w nim zameldowany przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Podatnik nabył w 2007r. w drodze dziedziczenia spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i zamierza ten lokal sprzedać. W sytuacji, więc, gdy nabycie lokalu mieszkalnego miało miejsce po dniu 1 stycznia 2007r. i w tym samym roku nastąpi jego sprzedaż - wówczas nie zostanie spełniony warunek do uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu zameldowania na pobyt stały przez okres 12 miesięcy. Wymagany do skorzystania z ulgi dwunastomiesięczny okres zameldowania na pobyt stały, który należy liczyć od dnia nabycia lokalu upłynie bowiem dopiero w 2008r. Do okresu zameldowania na pobyt stały nie wlicza się okresu zameldowania na pobyt stały przed 2007r., kiedy podatnik nie był jeszcze właścicielem lokalu mieszkalnego. Tym samym zameldowanie na pobyt stały przed dniem nabycia, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozostaje bez znaczenia dla zastosowania omawianego zwolnienia.

Konkludując, stwierdzić należy, że w przypadku sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze dziedziczenia w roku 2007, w którym był Pan zameldowany na pobyt stały w okresie od dnia 03-06-1993r. do dnia 06-12-1995r, oraz od dnia 27-02-1996r. do dnia 19-06-2000r., przed upływem 12 miesięcy od jego nabycia– sprzedaż ta będzie stanowić źródło przychodu podlegające opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, według zasad określonych w art. 30e cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Śródmieście uznał zatem, iż stanowisko podatnika zawarte w przedmiotowym wniosku jest nieprawidłowe.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.