PM 436/6/1/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podatnik dziedziczący kolejny udział w nieruchomości, w której posiada już udział w wysokości 1/4 części tej nieruchomości oraz będący współwłaścicielem na zasadzie współwłasności łącznej małżeńskiej lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r., o podatku od spadków i darowizn?

PM 436/6/1/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dziedziczenie
  2. ulga mieszkaniowa
  1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Wysokość podatku -> Nabycie budynku mieszkalnego

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 19 maja 2006 r. (data wpływu do tut. urzędu - 02.06.2006 r.), uzupełnionego pismami z dnia 21 czerwca 2006 r. (wpływ do tut. urzędu - 26.06.2006 r.) z dnia 31 lipca 2006 r. (wpływ do tut. urzędu 04.08.2006 r.) oraz z dnia 08 sierpnia 2006 r. (data wpływu do tut. urzędu 16.08.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od spadków i darowizn w odniesieniu do zapytania, czy Podatnik dziedziczący kolejny udział w nieruchomości, w której posiada już udział w wysokości 1/4 części tej nieruchomości oraz będący współwłaścicielem na zasadzie współwłasności łącznej małżeńskiej lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zmian.) - stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z treści złożonego wniosku oraz pism uzupełniających złożonych przez Wnioskodawczynię wynika, że jest ona współwłaścicielem w częściach ułamkowych (1/4) budynku mieszkalnego położonego w K. przy ul. X oraz współwłaścicielem na zasadzie współwłasności łącznej małżeńskiej lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. W drodze dziedziczenia testamentowego Wnioskodawczyni nabyła po matce kolejny udział w budynku mieszkalnym położonym w K. przy ul. X. Jak podaje Wnioskodawczyni na podstawie osobistego stosunku do osób, po których nabywa rzeczy i prawa majątkowe - zalicza się do I grupy podatkowej i spełnia wszystkie warunki określone w art. 16 w/w ustawy o podatku spadków i darowizn. Zdaniem Wnioskodawczyni może ona skorzystać z w/w zwolnienia podatkowego, bowiem spełnia wszystkie przewidziane przepisami prawa przesłanki. Zdaniem Wnioskodawczyni, istotą wskazanego przepisu jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych nabywcy, a nabycie kolejnego udziału w w/w budynku prowadzi nadal do realizacji celu mieszkaniowego. Ponadto, zdaniem Wnioskodawczyni, w dyspozycji niniejszego przepisu ustawodawca wyraźnie określił wyłączenie zastosowania ulgi jedynie do osób dysponujących prawem własności do innego budynku (ewentualnie współwłasności ale również innego budynku).

Z uwagi na przedstawiony stan faktyczny organ podatkowy zauważa co następuje.
Przedmiot ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn określono w art. 16 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zmian.). Zgodnie z regulacją ustawową, w przypadku nabycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - w drodze spadku lub darowizny przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej; w drodze spadku przez osoby zaliczone do II grupy podatkowej; w drodze spadku przez osoby zaliczone do III grupy podatkowej, sprawujące przez co najmniej dwa lata opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie umowy zawartej z nim przed organem gminy - nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nie przekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W/w ulga przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki określone w art. 16 ust. 2 w/w ustawy o podatku od spadków i darowizn, a mianowicie:
1) są obywatelami polskimi lub mają miejsce stałego pobytu w Polsce,
2) nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy,
3) nie dysponują spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie są właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego,
4) nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu,
5) będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat:
a) od dnia złożenia zeznania podatkowego - jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku,
b) od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.
Warunek określony w art. 16 ust. 2 pkt. 5 przedmiotowej ustawy uważa się za spełniony również wtedy, gdy budynek lub lokal został zbyty przed rozpoczęciem zamieszkiwania, ze względu na konieczność zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zbycia. Jeżeli nabyty budynek lub lokal zajęty jest przez osoby trzecie, spełnienie warunków określonych w art. 16 ust. 2 pkt. 2-5 w/w ustawy może nastąpić w okresie 5 lat od dnia nabycia; w tym przypadku zawiesza się odpowiednio bieg terminu przedawnienia do dokonania wymiaru podatku. Nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji zbycie udziału w budynku lub lokalu na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych oraz zbycie budynku lub lokalu, jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciagu 6 miesięcy od dnia zbycia. Za powierzchnię użytkową budynku (lokalu) w rozumieniu ustawy uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych, z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów dźwigów). Powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz kondygnacji o wysokości w świetle 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m - powierzchnię tę pomija się.
Z uwagi na omówiony zapis ustawowy dotyczący przedmiotowej ulgi, organ podatkowy zauważa, że warunki określone w art. 16 w/w ustawy o podatku od spadków i darowizn odnoszą się wyłącznie do osób, które nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy, nie są właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego. Współwłaściciel innego budynku mieszkalnego lub lokalu może skorzystać z ulgi mieszkaniowej, wtedy gdy otrzyma w drodze spadku (darowizny) lokal bądź budynek mieszkalny w całości, jak i wtedy, gdy nabywa udział w takim lokalu lub budynku mieszkalnym, a także w przypadku osób posiadających budynek lub lokal mieszkalny na zasadach małżeńskiej wspólności majątkowej, ale pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek określonych w art. 16 w/w ustawy. Jednocześnie tut. organ podatkowy zauważa, że ustawodawca określił maksymalną wysokość ulgi podatkowej z tytułu nabycia w drodze spadku (darowizny) określonych wartości majątkowych, ponieważ zgodnie z art. 16 w/w ustawy przedmiotowa ulga polega na wyłączeniu z podstawy opodatkowania wartości budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego, a także praw do takich budynków i lokali do łącznej wysokości nie przekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. Użycie w cytowanym przepisie zwrotu "do łącznej wysokości" oznacza, że w przypadku, gdy przedmiotem nabycia w drodze spadku przez spadkobierców określonych w prawomocnym postanowieniu sądu jest udział we własności budynku, to omawiana ulga podatkowa przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wielkości udziału będącego przedmiotem dziedziczenia.
Z uwagi na powyższe stanowisko Podatnika w przedmiocie zapytania objętego niniejszym wnioskiem jest prawidłowe.
Jednocześnie tut. Organ podatkowy zauważa, że w przedmiotowej sprawie nie dokonano sądowego stwierdzenia nabycia spadku. Organ podatkowy nie dokonywał oceny stanu faktycznego w odniesieniu do ustalenia kręgów spadkobierców, gdyż nie należy to do jego właściwości. W niniejszym wniosku Podatnik oświadczył, że w przedmiotowej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.
Zgodnie z wnioskiem Podatnika odpowiedzi udzielono na podstawie stanu prawnego obowiązującego na dzień 18 marca 2006 r.

Zgodnie z art. 14a § 2 w/w ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę.
Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 w/w ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla Wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

ulga mieszkaniowa
BD-M/436-2/06/Z | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.