IBPB-2-1/4515-198/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie kwoty otrzymanej z tytułu działu spadku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 30 listopada 2015 r. (data wpływu do Biura – 4 grudnia 2015 r.), uzupełnionym 20 stycznia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania kwoty w związku z działem spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2015 r. do Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania kwoty w związku z działem spadku.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 7 stycznia 2016 r. znak: IBPB-2-1/4515-198/15/BJ wezwano Wnioskodawczynię o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 20 stycznia 2016 r.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 31 grudnia 1990 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni. W dniu 24 października 2014 r. zmarła jej matka.

W dniu 3 września 2015 r. Sąd Rejonowy w O.:

  • stwierdził, że spadek po T. G., nabyli żona i dwie córki (czyli mama Wnioskodawczyni, siostra i Wnioskodawczyni) po 1/3 części każda z nich;
  • stwierdził, że spadek po K. E. G. nabyły dwie córki (Wnioskodawczyni i jej siostra);
  • dokonał działu spadku po ojcu i matce Wnioskodawczyni obejmującego nieruchomość położoną w B. w ten sposób, że własność nieruchomości położonej w B. przyznał siostrze Wnioskodawczyni z obowiązkiem spłaty na rzecz Wnioskodawczyni kwoty 50.000 zł w terminie jednego roku od dnia uprawomocnienia postanowienia.

Sąd ustalił wartość przedmiotu działu spadku na kwotę 100.000 zł.

Wskazana nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym.

Wnioskodawczyni wskazała, że przedmiotem zapytania są skutki podatkowe z tytułu dziedziczenia w związku z działem spadku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy kwota otrzymana z tytułu dziedziczenia – działu spadku podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn...

Zdaniem Wnioskodawczyni, kwota uzyskana z tytułu dziedziczenia – działu spadku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Dział spadku czyli czynność uregulowana w przepisach art. 1035-1046 ustawy Kodeks cywilny, nie stanowi czynności wymienionej w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, a zatem nabycie w drodze działu spadku rzeczy lub praw nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Spłata w wyniku działu spadku nie przekroczyła wartości przysługującego Wnioskodawczyni udziału spadkowego a umowa została zawarta z siostrą Wnioskodawczyni – więc nie powstaje obowiązek podatkowy. W ramach działu spadku nie doszło więc do zbycia udziału przez jednego spadkobiercę na rzecz drugiego ale do przekazania całości nieruchomości jednemu spadkobiercy przez postanowienie sądu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 86, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

  1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
  2. darowizny, polecenia darczyńcy;
  3. zasiedzenia;
  4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
  5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
  6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

W myśl ust. 2 tegoż przepisu podatkowi od spadków i darowizn podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Powyższy katalog ujęty w art. 1 ww. ustawy ma charakter zamknięty. Zatem opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega tylko takie nabycie, które zostało w nim wymienione w sposób wyraźny.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że 31 grudnia 1990 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni a 24 października 2014 r. zmarła jej matka. W dniu 3 września 2015 r. Sąd Rejonowy stwierdził w postanowieniu, że spadek po ojcu i matce nabyły dwie córki (Wnioskodawczyni i jej siostra). Sąd dokonał też działu spadku obejmującego nieruchomość położoną w B. w ten sposób, że własność tej nieruchomości przyznał siostrze Wnioskodawczyni z obowiązkiem spłaty na rzecz Wnioskodawczyni kwoty 50.000 złotych w terminie jednego roku od dnia uprawomocnienia postanowienia. Sąd ustalił wartość przedmiotu działu spadku na kwotę 100.000 złotych.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, iż dział spadku, jako czynność niewymieniona w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Należy więc zgodzić się z Wnioskodawczynią, że kwota uzyskana z tytułu działu spadku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe, gdyż istotnie dział spadku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

W niniejszej sprawie nie ma zatem znaczenia, że spłata w wyniku działu spadku nie przekroczyła wartości przysługującego Wnioskodawczyni udziału spadkowego oraz że umowa została zawarta z siostrą. Otrzymana bowiem w wyniku działu spadku kwota nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.

W treści wniosku Wnioskodawczyni używa sformułowania „z tytułu dziedziczenia – działu spadku”. Nadmienić należy, że dziedziczenie (nabycie spadku) jest instytucją odrębną od działu spadku, w wyniku którego Wnioskodawczyni otrzymała kwotę 50.000 zł i instytucje te są odmiennie uregulowane na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Z uwagi jednak na to, że Wnioskodawczyni pyta o otrzymaną kwotę i we własnym stanowisku odnosi się tylko do działu spadku, Organ wydał interpretację w zakresie skutków podatkowych otrzymania kwoty w związku z działem spadku, natomiast nie odniósł się w interpretacji do skutków podatkowych dziedziczenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Do wniosku dołączono kserokopię dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem przedstawionym przez Wnioskodawczynię i jej stanowiskiem. Wydając niniejszą interpretację Organ oparł się jedynie na opisie stanu faktycznego przedstawionym we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.