Dziedziczenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dziedziczenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
4
mar

Istota:

Opodatkowanie kwoty otrzymanej z tytułu działu spadku.

Fragment:

Nadmienić należy, że dziedziczenie (nabycie spadku) jest instytucją odrębną od działu spadku, w wyniku którego Wnioskodawczyni otrzymała kwotę 50.000 zł i instytucje te są odmiennie uregulowane na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Z uwagi jednak na to, że Wnioskodawczyni pyta o otrzymaną kwotę i we własnym stanowisku odnosi się tylko do działu spadku, Organ wydał interpretację w zakresie skutków podatkowych otrzymania kwoty w związku z działem spadku, natomiast nie odniósł się w interpretacji do skutków podatkowych dziedziczenia. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Do wniosku dołączono kserokopię dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem przedstawionym przez Wnioskodawczynię i jej stanowiskiem. Wydając niniejszą interpretację Organ oparł się jedynie na opisie stanu faktycznego przedstawionym we wniosku.

2011
1
paź

Istota:

Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części odpowiadającej wartości udziału nabytego przez Wnioskodawczynię w 1984 r. w ogóle nie podlega opodatkowaniu, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy podatkowej. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części przekraczającej wartość udziału w majątku dorobkowym małżeńskim nabytej w 2010 r. w związku z ustanowioną rozdzielnością majątkową i na mocy umowy o podział majątku wspólnego podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ww. art. 30e ustawy w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r.

Fragment:

(...) dziedziczenie w 1984 r., udział przekraczający udział jaki przypadał jej w majątku dorobkowym małżeńskim w związku z ustanowioną rozdzielnością majątkową i na mocy umowy o podział majątku wspólnego w 2010 r. Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż zatem przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części odpowiadającej wartości udziału nabytego przez Wnioskodawczynię w 1984 r. w ogóle nie podlega opodatkowaniu, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy podatkowej. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części przekraczającej wartość udziału w majątku dorobkowym małżeńskim nabytej w 2010 r. w związku z ustanowioną rozdzielnością majątkową i na mocy umowy o podział majątku wspólnego podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ww. art. 30e ustawy w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2011
1
maj

Istota:

Czy opodatkowanie dochodów ze sprzedaży praw autorskich podatkiem liniowym 19% zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.) jest prawidłowe?

Fragment:

Kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c) zostały wyszczególnione w pkt 7 art. 10 jako odrębne przychody, inne niż działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 9a ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowaniu form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Natomiast w myśl art. 9a ust. 2 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy. Art. 30c w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników o których mowa w art. 9a ust. 2, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d i art. 44 ust. 4, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.Zgodnie z art. 9a ust. 5 w/w ustawy o (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnik sprzedając w 2007r. własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nabytego w 2007 r. w drodze dziedziczenia, skorzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia oraz jeżeli, w tym lokalu zameldowany był na pobyt stały przez okres od dnia 03.06.1993r. do dnia 06.12.1995r. i od dnia 27.02.1996r. do dnia 19.06.2000r.?

Fragment:

W myśl art.30e ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. w brzmieniu obowiązującym w 2007 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art.10 ust.1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Natomiast zgodnie z treścią art. 30e ust. 2 w/w ustawy z dnia 26 lipca 1991r. podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust.1 jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych w art.19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art.22h ust.1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Podatek ten jest płatny w terminie złożenia zeznania tj. do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Ustawodawca przewidział jednak możliwość zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 8 pkt a) – c) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. Jak wynika z treści obowiązującego od dnia 1 stycznia 2007r. art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia: a)budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, b)lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik dziedziczący kolejny udział w nieruchomości, w której posiada już udział w wysokości 1/4 części tej nieruchomości oraz będący współwłaścicielem na zasadzie współwłasności łącznej małżeńskiej lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r., o podatku od spadków i darowizn?

Fragment:

(...) zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku, b) od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego. Warunek określony w art. 16 ust. 2 pkt. 5 przedmiotowej ustawy uważa się za spełniony również wtedy, gdy budynek lub lokal został zbyty przed rozpoczęciem zamieszkiwania, ze względu na konieczność zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zbycia. Jeżeli nabyty budynek lub lokal zajęty jest przez osoby trzecie, spełnienie warunków określonych w art. 16 ust. 2 pkt. 2-5 w/w ustawy może nastąpić w okresie 5 lat od dnia nabycia; w tym przypadku zawiesza się odpowiednio bieg terminu przedawnienia do dokonania wymiaru podatku. Nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji zbycie udziału w budynku lub lokalu na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych oraz zbycie budynku lub lokalu, jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciagu 6 miesięcy od dnia zbycia.

2011
1
kwi

Istota:

Czy Podatnik dziedziczący kolejny udział w nieruchomości, w której posiada już udział w wysokości 1/4 części tej nieruchomości oraz będacy współwłaścicielem na zasadzie współwłasności łącznej małżeńskiej lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, jeżeli wraz z mężem przeniesie własność lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość na zstępnych?

Fragment:

(...) zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku, b) od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego. Warunek określony w art. 16 ust. 2 pkt. 5 przedmiotowej ustawy uważa się za spełniony również wtedy, gdy budynek lub lokal został zbyty przed rozpoczęciem zamieszkiwania, ze względu na konieczność zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zbycia. Jeżeli nabyty budynek lub lokal zajęty jest przez osoby trzecie, spełnienie warunków określonych w art. 16 ust. 2 pkt. 2-5 w/w ustawy może nastąpić w okresie 5 lat od dnia nabycia; w tym przypadku zawiesza się odpowiednio bieg terminu przedawnienia do dokonania wymiaru podatku. Nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji zbycie udziału w budynku lub lokalu na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych oraz zbycie budynku lub lokalu, jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciagu 6 miesięcy od dnia zbycia.