Dziedziczenie | Interpretacje podatkowe

Dziedziczenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dziedziczenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie kwoty otrzymanej z tytułu działu spadku.
Fragment:
Nadmienić należy, że dziedziczenie (nabycie spadku) jest instytucją odrębną od działu spadku, w wyniku którego Wnioskodawczyni otrzymała kwotę 50.000 zł i instytucje te są odmiennie uregulowane na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Z uwagi jednak na to, że Wnioskodawczyni pyta o otrzymaną kwotę i we własnym stanowisku odnosi się tylko do działu spadku, Organ wydał interpretację w zakresie skutków podatkowych otrzymania kwoty w związku z działem spadku, natomiast nie odniósł się w interpretacji do skutków podatkowych dziedziczenia. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Do wniosku dołączono kserokopię dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem przedstawionym przez Wnioskodawczynię i jej stanowiskiem. Wydając niniejszą interpretację Organ oparł się jedynie na opisie stanu faktycznego przedstawionym we wniosku.
2016
4
mar

Istota:
Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części odpowiadającej wartości udziału nabytego przez Wnioskodawczynię w 1984 r. w ogóle nie podlega opodatkowaniu, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy podatkowej. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części przekraczającej wartość udziału w majątku dorobkowym małżeńskim nabytej w 2010 r. w związku z ustanowioną rozdzielnością majątkową i na mocy umowy o podział majątku wspólnego podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ww. art. 30e ustawy w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r.
Fragment:
(...) dziedziczenie w 1984 r., udział przekraczający udział jaki przypadał jej w majątku dorobkowym małżeńskim w związku z ustanowioną rozdzielnością majątkową i na mocy umowy o podział majątku wspólnego w 2010 r. Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż zatem przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części odpowiadającej wartości udziału nabytego przez Wnioskodawczynię w 1984 r. w ogóle nie podlega opodatkowaniu, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy podatkowej. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części przekraczającej wartość udziału w majątku dorobkowym małżeńskim nabytej w 2010 r. w związku z ustanowioną rozdzielnością majątkową i na mocy umowy o podział majątku wspólnego podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ww. art. 30e ustawy w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2011
1
paź

Istota:
Czy opodatkowanie dochodów ze sprzedaży praw autorskich podatkiem liniowym 19% zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.) jest prawidłowe?
Fragment:
Kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c) zostały wyszczególnione w pkt 7 art. 10 jako odrębne przychody, inne niż działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 9a ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowaniu form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Natomiast w myśl art. 9a ust. 2 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy. Art. 30c w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników o których mowa w art. 9a ust. 2, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d i art. 44 ust. 4, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.Zgodnie z art. 9a ust. 5 w/w ustawy o (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy podatnik sprzedając w 2007r. własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nabytego w 2007 r. w drodze dziedziczenia, skorzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia oraz jeżeli, w tym lokalu zameldowany był na pobyt stały przez okres od dnia 03.06.1993r. do dnia 06.12.1995r. i od dnia 27.02.1996r. do dnia 19.06.2000r.?
Fragment:
W myśl art.30e ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. w brzmieniu obowiązującym w 2007 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art.10 ust.1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Natomiast zgodnie z treścią art. 30e ust. 2 w/w ustawy z dnia 26 lipca 1991r. podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust.1 jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych w art.19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art.22h ust.1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Podatek ten jest płatny w terminie złożenia zeznania tj. do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Ustawodawca przewidział jednak możliwość zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 8 pkt a) – c) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. Jak wynika z treści obowiązującego od dnia 1 stycznia 2007r. art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia: a)budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, b)lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy podatnik dziedziczący kolejny udział w nieruchomości, w której posiada już udział w wysokości 1/4 części tej nieruchomości oraz będący współwłaścicielem na zasadzie współwłasności łącznej małżeńskiej lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r., o podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
(...) zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku, b) od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego. Warunek określony w art. 16 ust. 2 pkt. 5 przedmiotowej ustawy uważa się za spełniony również wtedy, gdy budynek lub lokal został zbyty przed rozpoczęciem zamieszkiwania, ze względu na konieczność zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zbycia. Jeżeli nabyty budynek lub lokal zajęty jest przez osoby trzecie, spełnienie warunków określonych w art. 16 ust. 2 pkt. 2-5 w/w ustawy może nastąpić w okresie 5 lat od dnia nabycia; w tym przypadku zawiesza się odpowiednio bieg terminu przedawnienia do dokonania wymiaru podatku. Nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji zbycie udziału w budynku lub lokalu na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych oraz zbycie budynku lub lokalu, jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciagu 6 miesięcy od dnia zbycia.
2011
1
kwi

Istota:
Czy Podatnik dziedziczący kolejny udział w nieruchomości, w której posiada już udział w wysokości 1/4 części tej nieruchomości oraz będacy współwłaścicielem na zasadzie współwłasności łącznej małżeńskiej lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, jeżeli wraz z mężem przeniesie własność lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość na zstępnych?
Fragment:
(...) zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku, b) od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego. Warunek określony w art. 16 ust. 2 pkt. 5 przedmiotowej ustawy uważa się za spełniony również wtedy, gdy budynek lub lokal został zbyty przed rozpoczęciem zamieszkiwania, ze względu na konieczność zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zbycia. Jeżeli nabyty budynek lub lokal zajęty jest przez osoby trzecie, spełnienie warunków określonych w art. 16 ust. 2 pkt. 2-5 w/w ustawy może nastąpić w okresie 5 lat od dnia nabycia; w tym przypadku zawiesza się odpowiednio bieg terminu przedawnienia do dokonania wymiaru podatku. Nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji zbycie udziału w budynku lub lokalu na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych oraz zbycie budynku lub lokalu, jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciagu 6 miesięcy od dnia zbycia.
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.