0115-KDIT1-1.4012.902.2017.1.JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienia od podatku usług dowozu dzieci i młodzieży do szkoły specjalnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2017 r. (data wpływu 29 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług dowozu dzieci i młodzieży do szkoły specjalnej- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2017 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług dowozu dzieci i młodzieży do szkoły specjalnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Od 1 stycznia 2017 r. powiat rozpoczął wspólne rozliczenia w podatku VAT wraz z jednostkami podległymi zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego. Dwie z jednostek podległych objętych centralizacją są jednostkami systemu oświaty: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w M. i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w S., w których uczą się i przebywają w internacie dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim z licznymi sprzężeniami. Jest to jednostka budżetowa świadcząca usługi edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przyspasabiającej do pracy dla absolwentów gimnazjum oraz posiada w swoich strukturach internat.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, zadaniem własnym powiatu jest edukacja publiczna. Zadanie to powiat realizuje za pomocą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w M. i S., zapewniając dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki wskazanych w art. 3 pkt 1 a lit. b, art. 17 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Są to jednostki edukacyjne, których głównym zadaniem jest przygotowanie wychowanków w miarę ich możliwości do niezależnego, samodzielnego, aktywnego i twórczego życia oraz zaspakajania ich specjalnych potrzeb edukacyjnych i wychowawczych. SOSW realizuje zadania dydaktyczne, edukacyjno-terapeutyczne, rehabilitacyjne i opiekuńcze. W celu realizacji tego obowiązku elementem niezbędnym jest dowoź dzieci na zajęcia. Ośrodki świadczą usługi dowozu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tj. uczniów z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z upośledzeniem z niepełnosprawnościami sprzężonymi, na podstawie umów zawartych z gminami mając na celu realizację obowiązku szkolnego.

Odpłatność za dowóz uczniów gminy regulują na podstawie wystawionych faktur. Opłaty za dowożenie uczniów pokrywają rzeczywisty koszt utrzymania samochodu (paliwo, naprawy, ubezpieczenie, środki czystości, podatek od środków transportowych, koszt zatrudnienia kierowców) oraz opiekuna dowożonych uczniów. Kierowcy są pracownikami ośrodków.

Ośrodki posiadają samochody specjalnie do tego celu przystosowane, którymi dowożą uczniów do szkoły z terenu powiatu a także innych powiatów. Pojazdy te umożliwiają m. in. przewóz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Samochody służą wyłącznie do przewozu uczniów tych SOSW. Ośrodki nie świadczą usług najmu z podmiotami zewnętrznymi. Rodzice dzieci niepełnosprawnych nie ponoszą dodatkowych opłat za przewóz dziecka do szkoły.

Celem Ośrodków nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu, lecz wykonywanie ustawowych zadań powiatu w zakresie edukacji publicznej tj. realizację prawa każdego obywatela do kształcenia oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju zgodnie z art. 1 ustawy o systemie oświaty. Uczniowie ośrodków mają zapewnioną specjalistyczną opiekę osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. Każdy z uczniów zabierany jest spod domu rodzinnego bądź placówki, która sprawuje opiekę i dowożony jest na zajęcia szkolne do SOSW. Pojazdy służą wyłącznie do przewozu uczniów.

W związku z powyższym opisem zadano pytania.

W związku z powyższym, czy świadczenie usług dowozu dzieci i młodzieży do szkoły przez jednostkę oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy będzie korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jako usługa ściśle związana z usługa podstawową?

Zdaniem Wnioskodawcy, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług z art. 43 ust. 1 pkt 26 w powiązaniu z art. 43 ust. 17a ustawy o VAT jako usługa świadczona na rzecz uczniów w celu umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług - w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Co do zasady dowóz uczniów do SOSW jest usługą podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

W takim przypadku na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast stosownie do treści art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r,. z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże ustawodawca w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

  • jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
  • uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym,
  • oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Powiat, w imieniu którego działają jednostki systemu oświaty - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w M. i S., jest jednostką objętą systemem oświaty, która świadczy usługi edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania dzieci niepełnosprawnych.

Elementem niezbędnym do realizacji usług kształcenia i wychowania jest obecność uczniów na zajęciach. W przypadku osób niepełnosprawnych konieczny jest dowóz takich osób odpowiednio przystosowanym do tego pojazdem w obecności wykwalifikowanych opiekunów. SOSW posiadają na wyposażeniu odpowiednio przystosowane pojazdy oraz dysponują wykwalifikowaną kadrą, która potrafi zapewnić dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej odpowiednią opiekę i pomoc w czasie transportu z domu do szkoły.

Dostawa towarów i świadczenie usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ściśle związanych z usługą podstawową korzysta ze zwolnienia od podatku VAT - o ile są one niezbędne do wykonywania usługi podstawowej, a ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika , przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia, lecz zapewnia wykonanie usługi podstawowej jaką jest edukacja.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) system oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela RP do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju. Natomiast stosownie do art. 43 ust. 17a ustawy, zwolnienia o których mowa w ust. 1 pkt 26 mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Zdaniem Wnioskodawcy SOSW jako jednostka organizacyjna Powiatu spełnia wszystkie warunki uprawniające go do korzystania ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 26 w związku z art. 43 ust. 17a ustawy o podatku od towarów i usług.

W tym konkretnym przypadku usługa transportowa, jako usługa pomocnicza jest nierozerwalnie związana z usługą podstawową, jaką jest edukacja.

Przedstawiając powyższe prosimy o potwierdzenie przedstawionego stanowiska bądź wskazanie prawidłowego postępowania w przedstawionej sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.