0112-KDIL4.4012.273.2017.2.JKU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy oraz spoza Gminy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2017 r. (data wpływu 4 lipca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 września 2017 r. (data wpływu 6 września 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług:

 • organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy – jest prawidłowe;
 • organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej spoza Gminy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy oraz spoza Gminy. Wniosek został uzupełniony w dniu 6 września 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Od roku 2017 w ramach centralizacji podatku VAT Gmina rozlicza podatek od towarów i usług za wszystkie jednostki organizacyjne. Gmina w roku 2017 zamierza organizować wypoczynek bez noclegu w postaci zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy oraz okolicznych gmin w okresie wakacji letnich (tzw. półkolonie). Zajęcia odbywać się będą przez kilka dni roboczych od godz. 10:00 do godz. 16:00, bez noclegów i mają na celu rekreację i regenerację sił fizycznych i psychicznych połączoną z pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży. Zajęcia będą finansowane ze środków budżetu Gminy, budżetu innych Gmin (dotyczy dzieci z jednej z okolicznych gmin) oraz wpłat rodziców. W ramach usługi uczestnik otrzyma obiad przygotowany w stołówce szkolnej oraz podwieczorek, czapki, koszulki, napoje, opiekę wykwalifikowanej kadry, zostanie zapewniony transport na półkolonie (dotyczy wyłącznie mieszkańców Gminy), uczestnik zostanie ubezpieczony oraz będzie uczestniczył w różnego rodzaju zorganizowanych zajęciach edukacyjnych. Zajęcia będą zorganizowane w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty i rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu właściwemu kuratorowi oświaty, co zostanie dokonane terminowo. Zajęcia organizowane będą z zachowaniem wszystkich wymogów stawianych przez przepisy ustawy o systemie oświaty oraz podlegać będą nadzorowi przez właściwego kuratora oświaty.

W dniu 6 września 2017 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie opisu sprawy wskazując, co następuje:

 • Ad. 1
  Świadczone przez Gminę usługi (półkolonie, 4 turnusy) będące przedmiotem zapytania stanowią usługi w zakresie opieki nad dziećmi, wykonywane w formach i na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty:
  • art. 92a ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym przez wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych połączonych ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku,
  • art. 92c ust. 1 pkt 3, zgodnie z którym organizatorem wypoczynku mogą być między innymi osoby prawne organizujące wypoczynek w celu niezarobkowym lub zarobkowym jeżeli wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o usługach turystycznych,
  • art. 92c ust. 2, zgodnie z którym jako organizator wypoczynku Wnioskodawca zapewnił jego uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, właściwą opiekę wychowawczą i medyczną, program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności, odpowiednie żywienie a także bezpieczne korzystanie z akwenu wodnego,
  • art. 92d, zgodnie z którym wypoczynek został zgłoszony właściwemu Kuratorowi Oświaty, w tym przypadku Kuratorowi Oświaty.
  Organizator ponadto spełnił wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Ad. 2
  Usługi będące przedmiotem wniosku świadczone są przez Gminę, nie przez szkoły i inne jednostki organizacyjne.
 • Ad. 3
  Gmina nie świadczy usług poprzez jednostkę objętą systemem oświaty. Zgodnie z art. 92c ust. 1 pkt 3, organizatorem wypoczynku mogą być między innymi osoby prawne organizujące wypoczynek w celu niezarobkowym lub zarobkowym, jeżeli wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o usługach turystycznych.
 • Ad. 4
  Dostawa towarów i świadczenie usług związane z usługą organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży szkolnej (w szczególności wyżywienie, zakup czapek, koszulek, podwieczorka, napojów, artykułów szkolnych i plastycznych) są niezbędne do wykonania usługi podstawowej w celu wywiązania się przez organizatora wypoczynku z wymogów określonych w art. 92 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
  Dostawa towarów i świadczenie usług związane z usługą organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży szkolnej (w szczególności wyżywienie, zakup czapek, koszulek, podwieczorka, napojów, artykułów szkolnych i plastycznych) nie mają na celu osiągniecia dodatkowego dochodu przez Gminę. Gmina nie osiąga dochodu z organizowanych półkolonii (w roku 2017 za udział w półkoloniach do Gminy wpłynęło 37 435,16 zł, wydatki poniesiono w wysokości 60 240,34 zł).
 • Ad. 5
  Gmina przeprowadza podczas półkolonii następujące zajęcia edukacyjne:
  • zajęcia teatralne – spektakle „Lokomotywa” i „Uśmiech na poważnie”. Spektakle interaktywne, wyróżniające się wartką akcją, piękną oprawą muzyczną, barwnymi kostiumami oraz ciekawą scenografią. Młodzi widzowie mieli też możliwość uczestniczenia w spektaklu w roli aktorów,
  • zajęcia plastyczne, techniczne – wykonanie płaskorzeźb z piasku, malowanie kredą na asfalcie, kolorowanki dla najmłodszych, itp.,
  • zajęcia sportowe – gimnastyka, gry i zabawy ruchowe, gra w siatkówkę plażową, pływanie,
  • spacer historyczny po Mieście – zwiedzanie zabytków: wieża bramna, Muzeum Ziemi i Regionu, późnobarokowa Kolegiata.
  Ad.6
  Zajęcia edukacyjne przewidziane w programie półkolonii są ściśle związane z usługą półkolonii.
 • Ad.7
  Podstawowym celem pobytu dzieci na półkolonii jest rekreacja.
 • Ad. 8
  Część usług związanych z organizacją półkolonii była nabywana dla bezpośredniej korzyści uczestników od innych podatników.
 • Ad. 9
  • usługi świadczone we własnym zakresie: transport (częściowo);
  • usługi nabyte od innych podatników: transport (częściowo), wyżywienie, ubezpieczenie, wynajem urządzeń dmuchanych, inscenizacja spektakli teatralnych.
  Opiekę nad dziećmi sprawowała wykwalifikowana kadra zatrudniona przez Gminę na podstawie zawartych umów-zlecenie.
 • Ad. 10
  Usługi organizowania półkolonii przez Gminę, sklasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 85.51.10 Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy w okresie ferii letnich bez noclegu (tzw. półkolonie) oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych (w szczególności wyżywienie, zakup czapek, koszulek, podwieczorka, napojów, artykułów szkolnych i plastycznych), wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a?
 2. Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej spoza Gminy w okresie ferii letnich bez noclegu (tzw. półkolonie) oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych (w szczególności wyżywienie, zakup czapek, koszulek, podwieczorka, napojów, artykułów szkolnych i plastycznych), wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Usługa organizacji wypoczynku w postaci zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a, gdyż zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty. Zgodnie z art. 92d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, Gmina – jako organizator ww. zajęć w okresie ferii letnich – dokona zgłoszenia zamiaru zorganizowania wypoczynku do kuratora oświaty. Ponadto, zgodnie z przepisami ww. ustawy, Gmina zorganizuje wypoczynek dzieci w sposób wskazany w tych przepisach (zajęcia odbywać się będą przez kilka dni roboczych od godz. 10:00 do godz. 16:00, bez noclegów, mają na celu rekreację i regenerację sił fizycznych i psychicznych połączoną z pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży, a uczestnik otrzyma obiad przygotowany w stołówce szkolnej, podwieczorek, napoje, opiekę wykwalifikowanej kadry oraz będzie uczestniczył w różnego rodzaju zorganizowanych zajęciach edukacyjnych. Zatem ww. usługi opieki nad dziećmi z Gminy, skoro są przez Gminę świadczone w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty, to korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT. Gmina –świadcząc usługi odpłatnych półkolonii dla swoich podopiecznych, tj. mieszkańców Gminy, które są uczestnikami zajęć stałych organizowanych przez Gminę – działając jako podmiot objęty ustawą o systemie oświaty, korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Nadto, z treści przepisów mających zastosowanie w sprawie wynika, że zakresem określonego w nich zwolnienia jest objęta nie tylko opieka nad dziećmi i młodzieżą, ale również dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych. Ponieważ w ramach usługi podstawowej – opieki nad dziećmi na organizowanych zajęciach w okresie ferii letnich, świadczone będą różne usługi dodatkowe, w szczególności: wyżywienie, zajęcia edukacyjne i rekreacyjne oraz przekazywane uczestnikom koszulki, czapki, to należy uznać, że w świetle regulacji zawartej w art. 43 ust. 17 ustawy, występują określone w tym przepisie przesłanki, powodujące, że usługi dodatkowe oraz dostawa towarów również mogą ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy korzystać.
  Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że świadczone przez Gminę w formach i na zasadach określonych przepisami o systemie oświaty, usługi opieki nad dziećmi z Gminy oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy.
 2. Usługa organizacji wypoczynku w postaci zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej spoza Gminy nie podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a, usługa organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży spoza Gminy podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze, organizowane przez szkoły i inne jednostki objęte ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, świadczone wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych szkół i jednostek. W myśl § 13 ust. 1 pkt 26 ww. rozporządzenia, zwalnia się od podatku usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy. Z analizy powołanego przepisu § 13 ust. 1 pkt 15 ww. rozporządzenia można wywnioskować, że zwolnienie określone tym przepisem jest zwolnieniem o charakterze podmiotowo-przedmiotowym. Zatem przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy obie przesłanki, zarówno podmiotowa, jak i przedmiotowa są spełnione:
  1. świadczący usługę podmiot musi być podmiotem objętym ustawą o systemie oświaty, tj. wymienionym w cyt. art. 2 ustawy o systemie oświaty,
  2. podmiot musi świadczyć usługi organizacji obozów, kolonii na rzecz dzieci i młodzieży z ww. jednostki. Gmina– świadcząc usługi odpłatnych półkolonii dla swoich podopiecznych, tj. mieszkańców Gminy, które są uczestnikami zajęć stałych organizowanych przez Gminę – działając jako podmiot objęty ustawą o systemie oświaty korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy te nie mają jednak zastosowania do ww. usług świadczonych na rzecz dzieci i młodzieży niekorzystających z zajęć stałych organizowanych przez Gminę, czyli dzieci i młodzieży spoza Gminy.
  Nie można bowiem uznać, że samo zapisanie się na półkolonie u danego organizatora powoduje, że dziecko (młodzież) staje się wychowankiem gminy. Powołany wyżej przepis wyraźnie bowiem stanowi, że zwolnienie ma zastosowanie do tego typu usług świadczonych wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych jednostek. Zatem usługi organizacji kolonii, obozów i zimowisk dla innych dzieci (młodzieży) ma charakter usług turystycznych, a więc podlegających opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług:
 • organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy– jest prawidłowe;
 • organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej spoza Gminy– jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Podstawowa stawka podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2017 r. – zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane:

 1. w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty,
 2. przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Natomiast na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2017 r. – zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane:

 1. formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w przepisach o systemie oświaty oraz w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 2. przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Według regulacji art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że jeżeli świadczone usługi będą stanowiły usługi opieki nad dziećmi i młodzieżą, i opieka ta sprawowana będzie w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty, to usługi te będą objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy.

Należy zwrócić uwagę, że zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy dotyczy zasadniczo usług opieki nad dziećmi i młodzieżą (jako usługi podstawowej) i dostawy towarów oraz świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych.

Dla zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie ww. przepisów istotne jest spełnienie zawartych w tych przepisach warunków. Zwrócić należy uwagę, że powyższe uregulowania odsyłają bezpośrednio do przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.).

W myśl art. 92a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, ilekroć w art. 92b-92t i art. 96a jest mowa o wypoczynku, należy przez to rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

Stosownie do art. 92c ust. 1 ustawy o systemie oświaty, organizatorami wypoczynku mogą być:

 1. szkoły i placówki;
 2. przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i 1334);
 3. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, organizujące wypoczynek w celu:
  1. niezarobkowym albo
  2. zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

W myśl art. 92c ust. 2 ustawy o systemie oświaty, organizator wypoczynku zapewnia:

 1. bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku;
 2. kadrę wypoczynku, którą stanowią:
  1. kierownik wypoczynku i wychowawcy wypoczynku spełniający warunki, o których mowa w art. 92p ust. 1-6; liczba wychowawców wypoczynku jest odpowiednia do liczby uczestników wypoczynku,
  2. w zależności od programu wypoczynku i realizowanych zajęć – trenerzy i instruktorzy sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorzy języka i inne osoby prowadzące zajęcia podczas wypoczynku, które spełniają następujące warunki:
   • mają ukończone 18 lat,
   • posiadają co najmniej wykształcenie średnie,
   • posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizowanych zajęć;
 3. dostęp do opieki medycznej:
  1. w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub
  2. na podstawie umowy zawartej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym;
 4. program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności;
 5. żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65, 1228, 1579 i 1760);
 6. bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 656);
 7. bezpieczne przebywanie w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. poz. 1241 oraz z 2013 r. poz. 7).

Należy w tym miejscu zauważyć, że ww. ustawa nie określa żadnych szczególnych wymagań co do formy prawnej, ani też warunków organizacyjno-finansowych, które powinien spełnić organizator. Ustala się jedynie wymagania dotyczące samych form wypoczynku: obowiązkiem organizatorów jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej, a także zatrudnienie odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej.

Zgodnie z art. 92d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, organizator wypoczynku jest obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku zamiar zorganizowania wypoczynku, z zastrzeżeniem art. 92e ust. 1.

Na podstawie art. 92t ustawy o systemie oświaty, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

 1. termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, o którym mowa w art. 92d ust. 1, jego formę, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz wzór tego zgłoszenia, mając na uwadze potrzebę prawidłowego realizowania przez kuratora oświaty obowiązków związanych z umieszczeniem zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku;
 2. termin przekazania karty wypoczynku, o której mowa w art. 92e ust. 2, oraz wzór tej karty, mając na uwadze potrzebę uzyskania pełnych informacji o organizowanym wypoczynku;
 3. liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy, mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, w tym ze względu na ich wiek lub specjalne potrzeby edukacyjne;
 4. obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wychowawcę dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, oraz wzór tego dziennika, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej oraz prawidłowego dokumentowania przebiegu wypoczynku;
 5. obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku organizowanego przez szkołę i placówkę, o którym mowa w art. 92e ust. 1, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej oraz charakter i specyfikę tego wypoczynku;
 6. program kursów na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku, w tym formę i wymiar zajęć, z uwzględnieniem w programach kursów treści z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży;
 7. wzór karty kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 92k ust. 1, mając na uwadze potrzebę zebrania niezbędnych informacji o uczestniku wypoczynku oraz jego udziale w wypoczynku;
 8. wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku, z uwzględnieniem szczegółowych danych dotyczących ukończonego kursu;
 9. dokumenty potwierdzające posiadane przez kadrę przygotowanie, mając na uwadze zapewnienie realizacji programu kursu.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452), organizator wypoczynku zgłasza kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku:

 1. w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich oraz wiosennej przerwy świątecznej – od dnia 1 marca w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą – nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku;
 2. w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii zimowych oraz zimowej przerwy świątecznej – od dnia 1 października w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą – nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

Dodatkowo w myśl § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi organizator wypoczynku może zgłosić kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Od roku 2017 w ramach centralizacji podatku VAT Gmina rozlicza podatek od towarów i usług za wszystkie jednostki organizacyjne. Gmina w roku 2017 zamierza organizować wypoczynek bez noclegu w postaci zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy oraz okolicznych Gmin w okresie wakacji letnich (tzw. półkolonie). Zajęcia odbywać się będą przez kilka dni roboczych od godz. 10:00 do godz. 16:00, bez noclegów i mają na celu rekreację i regenerację sił fizycznych i psychicznych połączoną z pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży. Zajęcia będą finansowane ze środków budżetu Gminy, budżetu innych Gmin (dotyczy dzieci z jednej z okolicznych Gmin) oraz wpłat rodziców. W ramach usługi uczestnik otrzyma obiad przygotowany w stołówce szkolnej oraz podwieczorek, czapki, koszulki, napoje, opiekę wykwalifikowanej kadry, zostanie zapewniony transport na półkolonie (dotyczy wyłącznie mieszkańców Gminy), uczestnik zostanie ubezpieczony oraz będzie uczestniczył w różnego rodzaju zorganizowanych zajęciach edukacyjnych. Zajęcia będą zorganizowane w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty i rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu właściwemu kuratorowi oświaty, co zostanie dokonane terminowo. Zajęcia organizowane będą z zachowaniem wszystkich wymogów stawianych przez przepisy ustawy o systemie oświaty oraz podlegać będą nadzorowi przez właściwego kuratora oświaty.

Świadczone przez Gminę usługi (półkolonie, 4 turnusy) będące przedmiotem zapytania stanowią usługi w zakresie opieki nad dziećmi, wykonywane w formach i na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty:

 • art. 92a ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym przez wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych połączonych ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku,
 • art. 92c ust. 1 pkt 3, zgodnie z którym organizatorem wypoczynku mogą być między innymi osoby prawne organizujące wypoczynek w celu niezarobkowym lub zarobkowym, jeżeli wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o usługach turystycznych,
 • art. 92c ust. 2, zgodnie z którym jako organizator wypoczynku Wnioskodawca zapewnił jego uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, właściwą opiekę wychowawczą i medyczną, program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności, odpowiednie żywienie a także bezpieczne korzystanie z akwenu wodnego,
 • art. 92d, zgodnie z którym wypoczynek został zgłoszony właściwemu Kuratorowi Oświaty, w tym przypadku Kuratorowi Oświaty.

Organizator ponadto spełnił wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Usługi będące przedmiotem wniosku świadczone są przez Gminę, nie przez szkoły i inne jednostki organizacyjne.

Gmina nie świadczy usług poprzez jednostkę objętą systemem oświaty. Zgodnie z art. 92c ust. 1 pkt 3, organizatorem wypoczynku mogą być między innymi osoby prawne organizujące wypoczynek w celu niezarobkowym lub zarobkowym, jeżeli wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o usługach turystycznych.

Dostawa towarów i świadczenie usług związana z usługą organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży szkolnej (w szczególności wyżywienie, zakup czapek, koszulek, podwieczorka, napojów, artykułów szkolnych i plastycznych) są niezbędne do wykonania usługi podstawowej w celu wywiązania się przez organizatora wypoczynku z wymogów określonych w art. 92 ust 2 ustawy o systemie oświaty.

Dostawa towarów i świadczenie usług związane z usługą organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży szkolnej (w szczególności wyżywienie, zakup czapek, koszulek, podwieczorka, napojów, artykułów szkolnych i plastycznych) nie mają na celu osiągniecia dodatkowego dochodu przez Gminę. Gmina nie osiąga dochodu z organizowanych półkolonii (w roku 2017 za udział w półkoloniach do Gminy wpłynęło 37 435,16 zł, wydatki poniesiono w wysokości 60 240,34 zł).

Gmina przeprowadza podczas półkolonii następujące zajęcia edukacyjne:

 • zajęcia teatralne – spektakle „Lokomotywa” i „Uśmiech na poważnie”. Spektakle interaktywne, wyróżniające się wartką akcją, piękną oprawą muzyczną, barwnymi kostiumami oraz ciekawą scenografią. Młodzi widzowie mieli też możliwość uczestniczenia w spektaklu w roli aktorów,
 • zajęcia plastyczne, techniczne – wykonanie płaskorzeźb z piasku, malowanie kredą na asfalcie, kolorowanki dla najmłodszych itp.,
 • zajęcia sportowe – gimnastyka, gry i zabawy ruchowe, gra w siatkówkę plażową, pływanie,
 • spacer historyczny po Mieście – zwiedzanie zabytków: wieża bramna, Muzeum Ziemi i Regionu, późnobarokowa Kolegiata.

Zajęcia edukacyjne przewidziane w programie półkolonii są ściśle związane z usługą półkolonii.

Podstawowym celem pobytu dzieci na półkolonii jest rekreacja.

Część usług związanych z organizacją półkolonii była nabywana dla bezpośredniej korzyści uczestników od innych podatników.

 • usługi świadczone we własnym zakresie: transport (częściowo);
 • usługi nabyte od innych podatników: transport (częściowo), wyżywienie, ubezpieczenie, wynajem urządzeń dmuchanych, inscenizacja spektakli teatralnych.

Opiekę nad dziećmi sprawowała wykwalifikowana kadra zatrudniona przez Gminę na podstawie zawartych umów-zlecenie.

Usługi organizowania półkolonii przez Gminę, sklasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 85.51.10 Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Wątpliwości Wnioskodawcy w pierwszej kolejności dotyczą kwestii, czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy w okresie ferii letnich bez noclegu (tzw. półkolonie) oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych (w szczególności wyżywienie, zakup czapek, koszulek, podwieczorka, napojów, artykułów szkolnych i plastycznych), wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy.

Analizując powołane wyżej regulacje prawne należy zauważyć, że zwolnienie od podatku, określone w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy, ma charakter podmiotowo-przedmiotowy, zatem warunkiem jego zastosowania jest to, aby dany podmiot wykonywał usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą w formach i na zasadach określonych w odpowiednich przepisach, tj. w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty.

Wnioskodawca wskazał, że organizowany przez niego wypoczynek półkolonii będzie podlegał obowiązkowemu zgłoszeniu właściwemu kuratorowi oświaty, zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 92a ustawy o systemie oświaty i wydane na jej podstawie rozporządzenie) i będzie zgłaszany w ustawowym terminie. Wypoczynek będzie organizowany z zachowaniem wszystkich wymogów stawianych przez przepisy o systemie oświaty oraz podlegać będzie nadzorowi przez właściwego kuratora oświaty. Półkolonie organizowane będą w czasie ferii letnich, odbywać się będą przez kilka dni roboczych od godziny 10:00 do 16:00, bez noclegów i mają na celu rekreację i regenerację sił fizycznych i psychicznych połączoną z pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży. Świadczone przez Gminę usługi (półkolonie, 4 turnusy), będące przedmiotem zapytania, stanowią usługi w zakresie opieki nad dziećmi, wykonywane w formach i na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.

W konsekwencji powyższego, należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca spełnia wymagania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie form i zasad tego wypoczynku (tj. podlega nadzorowi i kontroli właściwego kuratora oświaty), to świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w oparciu o ww. rozporządzenie będą mogły korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy.

Z treści powyższego przepisu wynika również, że zakresem określonego w nim zwolnienia jest objęta nie tylko opieka nad dziećmi i młodzieżą, ale również dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych. W rozpatrywanej sprawie, w ramach usługi podstawowej, tj. opieki nad dziećmi i młodzieżą na organizowanych półkoloniach, świadczone będą różne usługi dodatkowe (w szczególności wyżywienie, zakup czapek, koszulek, podwieczorka, napojów, artykułów szkolnych i plastycznych). Jak wskazał Wnioskodawca ww. usługi dodatkowe będą ściśle związane z usługą organizacji półkolonii jako usługi niezbędne do wykonania usługi podstawowej. Ponadto ich głównym celem nie jest osiągnięcie przez Wnioskodawcę dodatkowego dochodu przez konkurencyjne wykonanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. Zatem z uwagi na fakt, że w przedmiotowej sprawie nie wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 43 ust. 17 ustawy, wyłączające zwolnienie od podatku, to ww. usługi dodatkowe również mogą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy.

Podsumowując, świadczone przez Wnioskodawcę usługi organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy w okresie ferii letnich bez noclegu (tzw. półkolonie) oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych (w szczególności wyżywienie, zakup czapek, koszulek, podwieczorka, napojów, artykułów szkolnych i plastycznych), wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Ponadto wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej spoza Gminy w okresie ferii letnich bez noclegu (tzw. półkolonie) oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych (w szczególności wyżywienie, zakup czapek, koszulek, podwieczorka, napojów, artykułów szkolnych i plastycznych), wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty są opodatkowane 8% stawką podatku od towarów i usług.

Należy wskazać, że – jak wynika z opisu sprawy – świadczone przez Gminę usługi (półkolonie, 4 turnusy), będące przedmiotem zapytania, stanowią usługi w zakresie opieki nad dziećmi, wykonywane w formach i na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.

Zatem należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca spełnia wymagania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie form i zasad tego wypoczynku (tj. podlega nadzorowi i kontroli właściwego kuratora oświaty), świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w oparciu o ww. rozporządzenie będą mogły korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy.

Jak wskazano powyżej, również usługi dodatkowe (w szczególności wyżywienie, zakup czapek, koszulek, podwieczorka, napojów, artykułów szkolnych i plastycznych) – będące, jak wynika z opisu sprawy, ściśle związane z usługą organizacji półkolonii jako usługi niezbędne do wykonania usługi podstawowej (których głównym celem nie jest osiągnięcie przez Wnioskodawcę dodatkowego dochodu przez konkurencyjne wykonanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia) mogą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy.

Wyjaśnić w tym miejscu należy, że bez znaczenia pozostaje fakt, czy świadczone są usługi dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy czy spoza Gminy, ponieważ Wnioskodawca spełnia warunki do zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego.

Podsumowując, świadczone przez Wnioskodawcę usługi organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej spoza Gminy w okresie ferii letnich bez noclegu (tzw. półkolonie) oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych (w szczególności wyżywienie, zakup czapek, koszulek, podwieczorka, napojów, artykułów szkolnych i plastycznych), wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 należało uznać za nieprawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.