0111-KDIB3-2.4012.2.2017.2.MGO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT usługi organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 marca 2017 r. (data złożenia 2 marca 2017 r.), uzupełnionym pismem z 11 kwietnia 2017 r. (data wpływu 11 kwietnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług organizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć tzw. półkolonii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2017 r. został złożony w tutejszym organie ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług organizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć tzw. półkolonii. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 11 kwietnia 2017 r. (data wpływu 11 kwietnia 2017 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 31 marca 2017 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.2.2017.1.MGO.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wniosek dotyczy organizacji zdarzenia przyszłego - usługi polegającej na organizacji (odpłatnie i nieodpłatnie) letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć tzw. półkolonie.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy nieposiadającą osobowości prawnej W związku z centralizacją podatku VAT od dnia 1 stycznia 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Gminą jest jednym scentralizowanym podatnikiem VAT.

W strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej od 1 stycznia 2017 r funkcjonuje Świetlica będąca placówką wsparcia dziennego, o której mowa w art. 18 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575). Świetlica prowadzona jest w formie opiekuńczej i specjalistycznej Świetlica ma za zadanie między innymi: zapewnienie dziecku opieki i wychowania, objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi, wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi, rozwijanie różnorodnych zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy wychowanków, organizacja aktywnego wypoczynku w czasie wolnym od nauki szkolnej. Jedną z form pracy Świetlicy jest organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży podlega przepisom zgodnie z art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

Letni i zimowy wypoczynek w formie półkolonii będzie zgłoszony do Kuratorium Oświaty a ich realizacja będzie podlegać kontroli tejże instytucji. Świadczone usługi półkolonii organizowane będą jako kilkudniowe turnusy bez noclegu. Rodzice i/lub opiekunowie codziennie będą przywozić dzieci na kilkugodzinne zajęcia, po czym codziennie dzieci będą zabierane do domu. Dzieci przez cały czas trwania zajęć będą przebywać pod opieką wykwalifikowanej kadry wychowawców na terenie placówki, gdzie półkolonie będą miały miejsce, oraz w trakcie wycieczek poza placówką. W trakcie półkolonii zorganizowane zostaną zajęcia edukacyjne tj.: warsztaty, prelekcje, zajęcia profilaktyczne, konkursy oraz formy wyjazdowe: wycieczki, wyjazdy poza teren placówki.

Z tytułu uczestnictwa dziecka w półkolonii rodzice/opiekunowie dokonają opłat (pokryją koszty) za uczestnictwo. Wymienione koszty związane będą bezpośrednio z uczestnictwem dziecka w przygotowanych atrakcjach podczas półkolonii (bez kosztów opieki wychowawców), np.: warsztaty (sportowe, artystyczne, rękodzielnicze, inne), wyjazdy na basen, do zoo, do kina, do muzeum, inne; przejazdy dzieci na miejsce atrakcji; nagrody za uczestnictwo w konkursach oraz za aktywne uczestnictwo w zajęciach półkolonii. Nadmienia się, że organizator działając zgodnie z regulaminem półkolonii częściowo sfinansuje koszty atrakcji dla dzieci z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Koszty uczestnictwa w półkolonii dziecka ponoszone przez rodziców nie pokryją faktycznych kosztów organizacji wypoczynku. Pozostałe koszty organizacji, a w szczególności wynagrodzenie pracowników pedagogicznych i obsługi, utrzymanie budynku w którym organizowany będzie wypoczynek oraz mediów sfinansowane będą ze środków własnych jednostki. Uczestnikami półkolonii będą: wychowankowie Świetlicy oraz dzieci i młodzież niebędące wychowankami Świetlicy zamieszkujące teren Gminy.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

Ad. 1. Usługi świadczone przez Świetlicę działającą w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej, określone zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności mieszczą się w symbolach:

88.99.11 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowane,

88.99.19 Pozostałe usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Ad. 2. Wszystkie usługi świadczone przez Świetlicę Środowiskowo-Socjoterapeutyczną będące przedmiotem wniosku, stanowią usługi w zakresie opieki nad dziećmi wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, a to, w związku z realizacją zadań zgodnie z art. 18 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 poz. 575). Świetlica Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z art. 24. ww. ustawy prowadzona jest w formach połączonych tzn. opiekuńczej i specjalistycznej.

Wszystkie usługi świadczone przez Świetlicę w ramach usługi organizowania wypoczynku letniego i zimowego w formie półkolonii stanowią usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty zgodnie z art. 92a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452).

Organizator półkolonii - Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 poz. 452) zgłasza kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku wraz z wszystkimi danymi dotyczącymi formy wypoczynku, czasu trwania, liczby uczestników oraz innych danych wynikających z obowiązku realizacji przepisów ww. rozporządzenia.

Ad. 3. Świetlica znajdująca się w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową Gminy finansowaną ze środków budżetowych. Świetlica funkcjonuje w oparciu o przepisy art. 18, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2016 poz. 575). Realizuje zadania w oparciu o art. 24 ww. ustawy z zakresu opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży, pomocy w nauce, organizacji zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, kompensacyjnych i innych, organizacji czasu wolnego dla dzieci, w tym wypoczynku letniego i zimowego, który to realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 poz. 452), wydane na podstawie art. 92a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943).

Ad. 4. Na pytanie zadane w wezwaniu „Czy usługi opieki nad dziećmi oraz zajęcia edukacyjne tj. warsztaty, prelekcje, zajęcia profilaktyczne, konkursy oraz formy wyjazdowe: wycieczki , wyjazdy poza teren placówki opisane we wniosku są ściśle związane z usługą organizacji półkolonii?

 1. Czy usługi te są niezbędne do wykonania usługi podstawowej i na czym ta niezbędność polega?
 2. Czy ich głównym celem jest osiągnięcie dochodu przez organizatora, przez konkurencyjne wykonanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających ze zwolnienia?”, Wnioskodawca odpowiedział - Tak. Usługi opieki nad dziećmi oraz zajęcia edukacyjne realizowane w trakcie trwania półkolonii tj. warsztaty, prelekcje, zajęcia profilaktyczne, konkursy oraz wszystkie formy wyjazdowe, są ściśle związane z usługą organizacji półkolonii.
 1. Usługi opieki nad dziećmi i zajęcia edukacyjne są to usługi ściśle związane i niezbędne do wykonania usługi podstawowej,
 2. Nie. Nie jest celem osiągnięcie dochodu przez organizatora, tylko pozyskanie środków finansowych w celu pokrycia kosztów organizacji półkolonii. Organizowanie półkolonii nie spowoduje uzyskiwania dochodu przez organizatora. Odpłatności za udział w półkolonii tak są kalkulowane, aby pokryły koszty zakupu towarów i usług od innych podatników w zakresie organizacji atrakcji podczas półkolonii.

Ad. 5.

1. W trakcie półkolonii zostaną zorganizowane warsztaty, w których wszyscy uczestnicy półkolonii będą brać aktywny udział, dzięki czemu pozyskają i utrwalą wiedzę na tematy ujęte w programie półkolonii. Odbędą się między innymi warsztaty:

 • plastyczne (ceramiczne, rękodzielnicze, dekoratorskie) - w trakcie zajęć dzieci pod okiem wychowawców poznają różne techniki plastyczne. Podczas zajęć wychowankowie będą doskonalić swoje zdolności manualne, precyzję wykonania, swobodę w korzystaniu z różnorodnych materiałów. Dzieci będą uczyć się doprowadzania do końca rozpoczętej pracy, ćwiczyć swoja koncentrację, doskonalić umiejętność kompozycji i właściwego doboru barw. Zajęcia plastyczne to świetna forma rozbudzania wyobraźni, fantazji twórczej, zainteresowań plastycznych, a także sposób na wyrażanie siebie i swoich emocji.
 • sportowe i muzyczno-ruchowe - dzieci poznają nowe zabawy i gry ruchowe, będą doskonalić współpracę w zespole, poznają zasadę gry fair-play. Uczestnicy półkolonii podczas zajęć sportowych będą uczyć się właściwie przyjmować porażkę oraz cieszyć się ze zwycięstwa. Zajęcia te będą miały za zadanie rozbudzenie zainteresowań sportem jako formą spędzania czasu wolnego, naukę koncentracji i wytrwałości. Natomiast zabawy przy muzyce będą kształcić u dzieci poczucie rytmu, ekspresję ruchową, koordynację i ruch w przestrzeni. Podczas warsztatów wykorzystywane będą techniki relaksacyjne, które pozwolą na rozładowywanie negatywnych emocji.
 • filmowe - dzieci po odbytym seansie filmowym będą miały możliwość wypowiadania się na forum grupy dzieląc się swoimi emocjami, odczuciami, jakie towarzyszyły im podczas projekcji. Dzięki temu udoskonalą umiejętność publicznego wyrażania swojego zdania w sposób kulturalny i nauczą się słuchać innych.
 • chemiczne - podczas warsztatów dzieci poznają różne oblicza chemii, znajdują odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Warsztaty w ciekawy sposób pomogą przyswoić dzieciom wiedzę przydatną na zajęciach w szkole.
 • robotyka - podczas warsztatów uczestnicy mogą wcielić się w konstruktorów, dzięki czemu budują swoją praktyczną wiedzę na temat świata. Warsztaty stanowią wyjątkowy trening kreatywności, dzieci zdobywają nowe techniczne umiejętności i przede wszystkim doskonale się bawią.

2. Podczas półkolonii przewidziane są również prelekcje dotyczące bezpieczeństwa, zachowań prozdrowotnych, zachowań ryzykownych związanych z profilaktyką uzależnień (alkoholizm, narkomania, uzależnienia behawioralne), profilaktyki agresji i przemocy (w tym cyberprzemocy), zdrowego trybu życia oraz ekologii, a także prelekcje związane na przykład z miejscem wycieczki (np.: prelekcje dotyczące historii odwiedzanego podczas wycieczki miejsca). Wszystkie prelekcje będą miały charakter edukacyjny.

Ad. 6. Zajęcia profilaktyczne organizowane podczas półkolonii to m.in. zajęcia prowadzone w formie warsztatowej lub w formie prelekcji/pogadanki dotyczące: profilaktyki uzależnień (alkoholizm, narkomania, uzależnienia behawioralne), profilaktyki agresji i przemocy (w tym cyberprzemocy), zdrowego trybu życia oraz ekologii.

Ad. 7. Na pytanie zadane w wezwaniu „Czy zajęcia edukacyjne i profilaktyczne przewidziane w programie półkolonii są ściśle związane z usługą półkolonii?”, Wnioskodawca odpowiedział - Tak. Zajęcia edukacyjne i profilaktyczne przewidziane w programie półkolonii są ściśle związane z usługą półkolonii. Wszystkie zajęcia realizowane w trakcie półkolonii mają na celu wspomaganie dzieci i młodzieży w procesie rozwoju, naukę konstruktywnego spędzania wolnego czasu w sposób atrakcyjny - alternatywnie do czasu spędzanego „w sieci”, czy z innymi mediami, a jednocześnie wolny od substancji psychoaktywnych.

Ad. 8. Na pytanie tut. organu „Czy warsztaty (sportowe, artystyczne, rękodzielnicze, inne), wyjazdy na basen, do zoo, do kina, do muzeum są ściśle związane z usługą organizacji półkolonii?”, Wnioskodawca odpowiedział - Tak. Wszystkie warsztaty i wyjazdy organizowane w trakcie półkolonii są ściśle związane z usługą organizacji półkolonii. Mają one na celu uatrakcyjnienie czasu spędzonego podczas wypoczynku

Ad. 9. Podstawowym celem pobytu na półkolonii jest nauka.

Ad. 10. Półkolonie w ramach wypoczynku letniego zostaną zorganizowane w okresie letniej przerwy od zajęć szkolnych tj. w miesiącu lipcu. Wstępnie przewiduje się organizację dwóch dwutygodniowych (zajęcia od poniedziałku do piątku) turnusów półkolonii w terminach:

I turnus: 3 - 14 lipca 2017 r.

II turnus: 17 -28 lipca 2017 r.

Ad. 11. Półkolonie w ramach wypoczynku zimowego zostaną zorganizowane w okresie zimowej przerwy od zajęć szkolnych tj. w miesiącu lutym - w okresie między: 12-25 lutego 2018 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy odpłatność rodziców/opiekunów za świadczenie usługi polegającej na organizacji (odpłatnie i nieodpłatnie) letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć tzw. półkolonie – na podstawie art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Działając zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 24 lit „a” ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz U. z 2016. poz. 710), zwolnione z podatku od towarów i usług są usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty.

Wyżej opisana forma wypoczynku organizowana jest w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452), wydane na podstawie art. 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943).

Z uwagi na powyższe zdaniem Wnioskodawcy odpłatność rodziców/opiekunów za świadczenie usługi w wyżej wymienionym zakresie korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje poparcie w licznych stanowiskach między innymi:

Pismo z dnia 8 czerwca 2016 r. Izby Skarbowej w Katowicach IBPP1/4512-155/16/MG - Zwolnienie od podatku VAT świadczenia usługi organizowania półkolonii i kolonii dla dzieci. Pismo z dnia 25 kwietnia 2012 r. Izby Skarbowej w Warszawie IPPP2/443-80/12-8/MM- Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2014 r. ISA/Wr1219/14 - Zwolnienie z podatku VAT organizacja kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) dalej zwanej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT pod pojęciem towarów rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Należy zaznaczyć, iż czynności są opodatkowane podatkiem od towarów i usług jedynie wówczas, gdy wykonywane są przez podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, działającego w takim charakterze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane:

 1. w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty,
 2. przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że jeżeli świadczone usługi będą stanowiły usługi opieki nad dziećmi i młodzieżą i opieka ta sprawowana będzie w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty, to usługi opieki będą objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT.

Natomiast stosownie do art. 43 ust. 17 ustawy o VAT, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Określając krąg usług objętych zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT ustawodawca odwołał się do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje:

  1) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;
  2) szkoły:
  1. podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
  2. gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
  3. ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,
  4. artystyczne;
  3) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
  3a) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
  3b) placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;
  4) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
  5) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
  6) (uchylony);
  7) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
  8) (uchylony);
  9) placówki doskonalenia nauczycieli;
  10) biblioteki pedagogiczne;
  11) kolegia pracowników służb społecznych.

W myśl art. 2a ust. 1 ww. ustawy system oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

W myśl art. 92a ust. 1 ustawy o systemie oświaty ilekroć w art. 92b-92t i art. 96a jest mowa o wypoczynku, należy przez to rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

Stosownie do art. 92c ust. 1 ustawy o systemie oświaty organizatorami wypoczynku mogą być:

 1. szkoły i placówki;
 2. przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i 1334);
 3. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, organizujące wypoczynek w celu:
  1. niezarobkowym albo
  2. zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

Na mocy art. 92d ust. 1 ustawy o systemie oświaty organizator wypoczynku jest obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku zamiar zorganizowania wypoczynku, z zastrzeżeniem art. 92e ust. 1.

Jak stanowi art. 92t ustawy o systemie oświaty Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

 1. termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, o którym mowa w art. 92d ust. 1, jego formę, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz wzór tego zgłoszenia, mając na uwadze potrzebę prawidłowego realizowania przez kuratora oświaty obowiązków związanych z umieszczeniem zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku;
 2. termin przekazania karty wypoczynku, o której mowa w art. 92e ust. 2, oraz wzór tej karty, mając na uwadze potrzebę uzyskania pełnych informacji o organizowanym wypoczynku;
 3. liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy, mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, w tym ze względu na ich wiek lub specjalne potrzeby edukacyjne;
 4. obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wychowawcę dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, oraz wzór tego dziennika, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej oraz prawidłowego dokumentowania przebiegu wypoczynku;
 5. obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku organizowanego przez szkołę i placówkę, o którym mowa w art. 92e ust. 1, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej oraz charakter i specyfikę tego wypoczynku;
 6. program kursów na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku, w tym formę i wymiar zajęć, z uwzględnieniem w programach kursów treści z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży;
 7. wzór karty kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 92k ust. 1, mając na uwadze potrzebę zebrania niezbędnych informacji o uczestniku wypoczynku oraz jego udziale w wypoczynku;
 8. wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku, z uwzględnieniem szczegółowych danych dotyczących ukończonego kursu;
 9. dokumenty potwierdzające posiadane przez kadrę przygotowanie, mając na uwadze zapewnienie realizacji programu kursu.

Na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) organizator wypoczynku zgłasza kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku:

 1. w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich oraz wiosennej przerwy świątecznej - od dnia 1 marca w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą - nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku;
 2. w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii zimowych oraz zimowej przerwy świątecznej - od dnia 1 października w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą - nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

W myśl § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi organizator wypoczynku może zgłosić kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

Analizując powołane wyżej regulacje prawne należy zauważyć, że zwolnienie od podatku, określone w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT, ma charakter podmiotowo-przedmiotowy, zatem warunkiem jego zastosowania jest to, by dany podmiot wykonywał usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą w formach i na zasadach określonych w odpowiednich przepisach, tj. w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty. Wnioskodawca wskazuje, że Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy nieposiadającą osobowości prawnej. W strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej od 1 stycznia 2017 r. funkcjonuje Świetlica będąca placówką wsparcia dziennego, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Realizuje zadania w oparciu o art. 24 ww. ustawy z zakresu opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży o art. 24 ww. ustawy z zakresu opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży, pomocy w nauce, organizacji zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, kompensacyjnych i innych. Świetlica prowadzona jest w formie opiekuńczej i specjalistycznej. Jedną z form pracy Świetlicy jest organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży podlega przepisom zgodnie z art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Letni i zimowy wypoczynek w formie półkolonii będzie zgłoszony do Kuratorium Oświaty a ich realizacja będzie podlegać kontroli tejże instytucji. Świadczone usługi półkolonii organizowane będą jako kilkudniowe turnusy bez noclegu. Wszystkie usługi świadczone przez Świetlicę będące przedmiotem wniosku, stanowią usługi w zakresie opieki nad dziećmi wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej. Wszystkie usługi świadczone przez Świetlicę w ramach usługi organizowania wypoczynku letniego i zimowego w formie półkolonii stanowią usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty zgodnie z art. 92a ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Usługi opieki nad dziećmi oraz zajęcia edukacyjne realizowane w trakcie trwania półkolonii tj. warsztaty, prelekcje, zajęcia profilaktyczne, konkursy oraz wszystkie formy wyjazdowe, są ściśle związane z usługą organizacji półkolonii. Zajęcia edukacyjne i profilaktyczne przewidziane w programie półkolonii są ściśle związane z usługą półkolonii. Wszystkie zajęcia realizowane w trakcie półkolonii mają na celu wspomaganie dzieci i młodzieży w procesie rozwoju, naukę konstruktywnego spędzania wolnego czasu w sposób atrakcyjny - alternatywnie do czasu spędzanego „w sieci”, czy z innymi mediami, a jednocześnie wolny od substancji psychoaktywnych. Wszystkie warsztaty i wyjazdy organizowane w trakcie półkolonii są ściśle związane z usługą organizacji półkolonii. Mają one na celu uatrakcyjnienie czasu spędzonego podczas wypoczynku. Uczestnikami półkolonii będą wychowankowie Świetlicy oraz dzieci i młodzież niebędące wychowankami Świetlicy zamieszkujące teren Gminy.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy i obowiązujący w tym zakresie stan prawny stwierdzić należy, że świadczenie usługi polegającej na organizacji przez Świetlicę letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży - półkolonii będzie objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT bowiem stanowi usługę opieki nad dziećmi i młodzieżą w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej. Ponadto ich organizator – jak wskazuje opis sprawy – spełnia wymagania przewidziane w art. 92a ustawy o systemie oświaty i w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w zakresie samych form wypoczynku bowiem będzie zapewniał bezpieczne warunki wypoczynku oraz właściwą opiekę wychowawczą, gdyż dzieci przez cały czas trwania zajęć będą przebywać pod opieką wykwalikowanej kadry wychowawców na terenie placówki. Tym samym organizowane przez Świetlicę na podstawie powyższego rozporządzenia kolonie dla dzieci i młodzieży, które będą przez nią zgłoszone i ich realizacja będzie podlegać kontroli przez kuratorium, spełniają drugi z warunków zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT – jakim jest wykonywanie ich w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty.

Zatem usługa organizacji przez Świetlicę letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży – półkolonii będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczyć należy, że w przypadku zmiany stanu prawnego lub zmiany któregokolwiek elementu zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.