Dzieci i młodzież | Interpretacje podatkowe

Dzieci i młodzież | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dzieci i młodzież. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie z podatku VAT usług organizacji obozów, kolonii, zielonych i białych szkół
Fragment:
Przysługuje zatem wyłącznie w sytuacji, gdy obie przesłanki, tj. zarówno podmiotowa, jak i przedmiotowa są spełnione: świadczący usługę podmiot musi być podmiotem objętym ustawą o systemie oświaty oraz podmiot ten musi świadczyć usługi obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze na rzecz dzieci i młodzieży z ww. jednostki. Zatem powyższe zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do usług świadczonych na rzecz dzieci i młodzieży korzystających z zajęć stałych (podopiecznych) organizowanych przez dany podmiot. Przepisy te nie mają jednak zastosowania do ww. usług świadczonych na rzecz dzieci i młodzieży niekorzystających z zajęć stałych organizowanych przez podmiot. Nie można bowiem uznać, że samo zapisanie się na kolonię, czy zimowisko u danego organizatora powoduje, że dziecko (młodzież) staje się wychowankiem podmiotu. Powołany wyżej przepis wyraźnie bowiem stanowi, że zwolnienie ma zastosowanie do tego typu usług świadczonych wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych jednostek. Zatem usługi organizacji kolonii i zimowisk dla innych dzieci (młodzieży) mają charakter usług turystycznych. Przy czym ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia usług turystki. Jednak przez usługę turystyki należy rozumieć kompleksową usługę świadczoną na rzecz turysty, która obejmuje swym zakresem cząstkowe usługi, bez których dana impreza turystyczna nie mogłaby się odbyć. Takie rozumienie tego pojęcia potwierdza również treść niżej wymienionego przepisu art. 119 ustawy o VAT.
2016
29
lis

Istota:
Czy Dom Wczasów Dziecięcych i świadczone przez niego usługi polegające na organizacji zimowisk i kolonii dla dzieci i młodzieży wraz z dostawą towarów i usług ściśle z tymi usługami związanymi będzie korzystał ze stawki 8 % podatku VAT, jeżeli dotyczy to dzieci i młodzieży innych szkół i jednostek (dla których organem prowadzącym nie jest Powiat)?
Fragment:
Przysługuje zatem wyłącznie w sytuacji, gdy obie przesłanki, tj. zarówno podmiotowa, jak i przedmiotowa są spełnione: świadczący usługę podmiot musi być podmiotem objętym ustawą o systemie oświaty oraz podmiot ten musi świadczyć usługi obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze na rzecz dzieci i młodzieży z ww. jednostki. Zatem powyższe zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do usług świadczonych na rzecz dzieci i młodzieży korzystających z zajęć stałych (podopiecznych) organizowanych przez dany podmiot. Przepisy te nie mają jednak zastosowania do ww. usług świadczonych na rzecz dzieci i młodzieży niekorzystających z zajęć stałych organizowanych przez podmiot. Nie można bowiem uznać, że samo zapisanie się na kolonię, czy zimowisko u danego organizatora powoduje, że dziecko (młodzież) staje się wychowankiem podmiotu. Powołany wyżej przepis wyraźnie bowiem stanowi, że zwolnienie ma zastosowanie do tego typu usług świadczonych wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych jednostek. Zatem usługi organizacji kolonii i zimowisk dla innych dzieci (młodzieży) mają charakter usług turystycznych. Przy czym ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia usług turystki. Jednak przez usługę turystyki należy rozumieć kompleksową usługę świadczoną na rzecz turysty, która obejmuje swym zakresem cząstkowe usługi, bez których dana impreza turystyczna nie mogłaby się odbyć. Takie rozumienie tego pojęcia potwierdza również treść niżej wymienionego przepisu art. 119 ustawy o VAT.
2016
28
lis

Istota:
Wnioskodawca w odniesieniu do opisanych usług w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanymi wykonywanymi w ramach organizacji półkolonii może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 lit a) ustawy o VAT.
Fragment:
(...) dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania). Opisane półkolonie są zgłaszane zgodnie z ww. przepisami do właściwego Kuratorium Oświaty i Wnioskodawca uzyskuje z Kuratorium Oświaty potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży Kuratorowi Oświaty. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) ustawy o VAT w stosunku do świadczonych usług w zakresie organizowania półkolonii. W ocenie tut. Organu, uwzględniając opisany we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że Wnioskodawca spełnia wymagania przewidziane w art. 92a ustawy o systemie oświaty i w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w zakresie samych form wypoczynku – organizując półkolonie dla dzieci i młodzieży będzie zapewniał bezpieczne warunki wypoczynku oraz właściwą opiekę wychowawczą zatrudniając odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną. Zatem, organizowane przez Wnioskodawcę na podstawie powyższego rozporządzenia półkolonie dla dzieci i młodzieży, które są przez niego zgłaszane i ich realizacja podlega kontroli przez kuratorium, spełniają jeden z podstawowych warunków zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) ustawy VAT – jakim jest wykonywanie ich w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty.
2016
26
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania usługi organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii letnich i zimowych tzw. półkolonie) oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z nimi związanych.
Fragment:
Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy i obowiązujący w tym zakresie stan prawny stwierdzić należy, że jeśli Wnioskodawca – organizując półkolonie dla dzieci i młodzieży – będzie spełniał wymagania przewidziane w art. 92c ustawy o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży obowiązującym od 6 kwietnia 2016 r., to organizowane przez Wnioskodawcę, półkolonie dla dzieci i młodzieży, które zostaną przez niego zgłoszone kuratorowi oświaty i ich realizacja będzie podlegała nadzorowi i kontroli przez kuratorium, będą zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT. Ponadto odnośnie świadczeń dodatkowych związanych z usługami organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, należy wskazać, że one również korzystają ze zwolnienia od podatku pod warunkiem, że będą ściśle z tymi usługami związane lub wręcz są elementem kompleksowej ww. usługi. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi organizowania półkolonii dla dzieci i młodzieży wraz z dostawą towarów i świadczeniem usług ściśle z tymi usługami organizowania półkolonii związanymi korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT – należało uznać za prawidłowe.
2016
31
lip

Istota:
Dotyczy zwolnienia od podatku VAT świadczenia usług kolonii dla dzieci i młodzieży.
Fragment:
Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę będące usługami opieki są bowiem jedynie częścią kompleksowej usługi organizacji kolonii dla dzieci i młodzieży, na którą – prócz usług opieki – składają się również inne wykonywane przez Wnioskodawcę usługi takie jak wymienione przez niego: organizacja zajęć i czasu wolnego przez wykwalifikowaną kadrę, zakwaterowanie, wyżywienie, transport dzieci i młodzieży. Z wniosku wynika zatem, że opisane przez Wnioskodawcę świadczenia wykonywane w ramach organizacji kolonii dla dzieci i młodzieży mają wszelkie cechy świadczenia usług turystycznych. Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 8 obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. (tj. Dz.U. z 2015 poz. 736) w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, zwalnia się od podatku usługi obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze, organizowane przez szkoły i inne jednostki objęte ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), świadczone wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych szkół i jednostek. Z analizy powołanego powyżej § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, wynika jednoznacznie, że zwolnienie określone tym przepisem również jest zwolnieniem o charakterze podmiotowo-przedmiotowym.
2016
3
kwi

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług wyżywienia i zakwaterowania w czasie zielonych szkół, warsztatów edukacyjnych i obozów.
Fragment:
Przysługuje zatem wyłącznie w sytuacji, gdy obie przesłanki, tj. zarówno podmiotowa, jak i przedmiotowa są spełnione: świadczący usługę podmiot musi być podmiotem objętym ustawą o systemie oświaty oraz podmiot ten musi świadczyć usługi obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze na rzecz dzieci i młodzieży z ww. jednostki. W przedmiotowej sprawie, druga przesłanka wynikająca z tego przepisu nie została spełniona bowiem działalność organizacji zielonej szkoły i warsztatów edukacyjnych jest prowadzona dla dzieci i młodzieży ze szkół, placówek oświatowych lub organizacji pożytku publicznego w sferze edukacji i wychowania z którymi to podmiotami Wnioskodawca podpisuje umowy. Nie można bowiem uznać, że samo zapisanie się na obóz, zieloną szkołę czy warsztaty u danego organizatora (u Wnioskodawcy) powoduje, że dziecko (młodzież) staje się wychowankiem Wnioskodawcy. Powołany wyżej przepis rozporządzenia wyraźnie stanowi, że zwolnienie ma zastosowanie do tego typu usług świadczonych wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych jednostek. W związku z powyższym Wnioskodawca nie wypełnia przesłanki przedmiotowej i nie może korzystać - w zakresie organizacji obozów, zielonej szkoły i warsztatów edukacyjnych – ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przewidzianego w cyt. § 3 ust. 1 pkt 8 powołanego rozporządzenia. Opis sprawy wskazuje, że działania Wnioskodawcy polegające na organizacji zielonych szkół, oraz warsztatów (...)
2016
8
mar

Istota:
W związku z zanegowaniem przez urząd skarbowy poprawności złożonego przez Wnioskodawczynię rozliczenia podatkowego za 2014 r. proszę o przedstawienie prawnego orzeczenia dotyczącego poprawności rozliczenia ulgi na dzieci za 2014 r.? Czy w rozliczeniu podatkowym za 2014 r. sporządzonym za pomocą programu e-deklaracje kwoty ulg na dzieci są prawidłowe?
Fragment:
Stosownie do art. 27f ust. 6 pow. ustawy przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 cyt. ustawy, to: dzieci bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej. Zgodnie z art. 27f ust. 7 ustawy podatkowej przepisy art. 6 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do dzieci, o których mowa w ust. 1 i 6. Z przytoczonych regulacji wynika zatem, że limit omawianej ulgi został określony na dziecko. Rodzicom dziecka ustawodawca przyznał jeden limit. W konsekwencji, jeżeli w stosunku do danego małoletniego dziecka obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska (pełna bądź ograniczona), i władza ta jest wykonywana przez obojga rodziców, to każdy z rodziców ma prawo do odliczenia, w granicach przysługującego łącznego limitu, ulgi na dziecko.
2015
3
lis

Istota:
Stawka podatku dla usług obozu językowego organizowanego dla dzieci i młodzieży przez osobę fizyczną
Fragment:
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), świadczone wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych szkół i jednostek. Wnioskodawca nie może jednak skorzystać ze zwolnienia przewidzianego tym przepisem gdyż nie spełnia określonych w nim warunków. Wnioskodawca podał bowiem, że nie działa jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W przedmiotowej sprawie stwierdzić należy zatem, że opisane przez Wnioskodawcę świadczenia wykonywane w ramach organizacji obozu językowego obejmujące zapewnienie opieki wychowawczej, nauki języka obcego, zajęć rekreacyjnych (realizowane przez własnych pracowników) oraz zakwaterowania, wyżywienia, transportu, opieki medycznej, ubezpieczenia (realizowane poprzez zakup tych usług od innych podmiotów) mają wszelkie cechy świadczenia usług turystycznych w rozumieniu art. 119 ustawy o VAT. Z tego względu dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług nauczania języków obcych w formie wyjazdowych obozów językowych znajdzie zastosowanie szczególna procedura opodatkowania marżą uregulowana w tym przepisie. Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5.
2015
6
paź

Istota:
Stawka podatku dla usług obozu tanecznego organizowanego dla dzieci i młodzieży przez osobę fizyczną
Fragment:
Wnioskodawca będzie chciał zorganizować obóz taneczny dla dzieci i młodzieży, który odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym, w którym Wnioskodawca zapewni zakwaterowanie, wyżywienie, realizację programu sportowego, rekreacyjnego oraz edukacyjnego w formie zajęć tanecznych, transport dzieci i młodzieży do ośrodka. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów tańca oraz czynnych nauczycieli (głównie wychowania fizycznego). Kadrę pedagogiczną obozu (opiekuńczą) stanowić będą instruktorzy tańca ze świadectwami ukończenia kursów dla opiekunów kolonijnych oraz czynni nauczyciele. Jako organizator Wnioskodawca będzie odpowiedzialny za sprawy bytowe uczestników obozu. Wnioskodawca przedstawi także kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy, zgłoszenie wypoczynku, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Uczestnikiem obozów tanecznych organizowanych przez Wnioskodawcę może być młodzież i dzieci – każdy kogo rodzice zgłoszą chęć uczestnictwa i przyjmą ofertę, uczestnictwo w obozie nie ma wymaga wcześniejszego uczestnictwa w zajęciach Szkoły Tańca.
2015
25
sie

Istota:
Zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług dla usługi organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii letnich i zimowych (tzw. półkolonie) oraz dla dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych, które wykonywane są w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty.
Fragment:
(...) dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii letnich i zimowych (tzw. półkolonie) oraz dla dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych, które wykonywane są w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług dla usługi organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii letnich i zimowych (tzw. półkolonie) oraz dla dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych, które wykonywane są w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej organizuje opiekę i wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii letnich i zimowych. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży odbywać się będzie we własnych pomieszczeniach i obejmować będzie kilkudniowe zajęcia w dniach roboczych od godz. 7 do 17, bez noclegów.
2015
10
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.