Dzieci i młodzież | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dzieci i młodzież. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
26
sie

Istota:

Ustalenie, czy usługi w zakresie pobytu zorganizowanych grup dzieci i młodzieży podczas wakacji, ferii zimowych i przerw świątecznych, w ramach którego realizowany jest stały program edukacyjno-wychowawczy, mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Fragment:

Dzięki atrakcyjnym treściom i sposobom działania, zaspokajającym zróżnicowane potrzeby dzieci i młodzieży, elastyczności form i metod, swoistej żywiołowości, mają niejednokrotnie silniejszy wpływ na dzieci i młodzież. W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, wychowankowie Placówki realizują element edukacji jakim jest kształcenie pozaszkolne również podczas ferii, wakacji i przerw świątecznych, gdyż programy edukacyjne, wychowawcze oraz profilaktyczne realizują cele kształcenia i stwarzającą warunki rozwoju zainteresowań, zdolności i uzdolnień, poszerzania wiedzy, doskonalenia sprawności nabytych w szkole oraz godziwego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy usługi w zakresie pobytu zorganizowanych grup dzieci i młodzieży podczas wakacji, ferii zimowych i przerw świątecznych, w ramach którego realizowany jest stały program edukacyjno- wychowawczy Domu Wczasów mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, usługi w zakresie pobytu zorganizowanych grup dzieci i młodzieży podczas wakacji, ferii zimowych i przerw świątecznych, w ramach którego realizowany jest stały program edukacyjno-wychowawczy Domu Wczasów mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
5
sie

Istota:

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci do lat 18 – zwolnienie art. 21 ust. 1 pkt 78 PIT.

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca dofinansowuje ze środków ZFŚS wypoczynek dzieci i młodzieży do lat 18, w formie kilkudniowej wycieczki zorganizowanej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie organizowania wypoczynku dla dzieci, np. biuro turystyczne, na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, dofinansowanie to będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego niezależnie od ich wysokości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyżej przedstawione stanowisko w całości podziela Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w ramach interpretacji indywidualnej sygn. 0115-KDIT2-2.4011.136.2017.1.BK, wskazując w odniesieniu do rozpatrywanego stanu faktycznego w szczególności, iż: Definiując powyższe formy wypoczynku zgodnie z Multimedialnym szkolnym słownikiem języka polskiego PWN, pod ich pojęciem należy rozumieć: wczasy, czyli wypoczynek, którego organizatorzy za opłatą zapewniają noclegi, wyżywienie, a niekiedy także rozrywki, kolonie, czyli zorganizowany pobyt wypoczynkowy dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wakacji poza miejscem stałego zamieszkania, obóz, czyli forma zorganizowanego wypoczynku grupy ludzi, połączona z uprawianiem sportu, nauką czegoś, zimowisko, czyli zorganizowany wyjazd wypoczynkowy dla dzieci w czasie ferii zimowych, ­ wycieczka, czyli wędrówka lub wyjazd w celach turystycznych.

2018
16
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług organizacji „Zielonych Szkół”, warsztatów edukacyjnych, wyjazdowych wycieczek edukacyjnych, zimowisk i kolonii.

Fragment:

Zatem powyższe zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do usług świadczonych na rzecz dzieci i młodzieży korzystających z zajęć stałych (podopiecznych) organizowanych przez dany podmiot. Przepisy te nie mają jednak zastosowania do ww. usług świadczonych na rzecz dzieci i młodzieży niekorzystających z zajęć stałych organizowanych przez podmiot. Powołany wyżej przepis wyraźnie bowiem stanowi, że zwolnienie ma zastosowanie do tego typu usług świadczonych wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych jednostek. Należy wskazać, że usługi organizacji wyjazdowych wycieczek edukacyjnych, które – jak wskazał Wnioskodawca – świadczone są na rzecz wychowanków placówki, którzy mieszkają w placówce, podczas pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Istotne jest również, że – jak wskazano powyżej – Dom Wczasów świadczy usługi jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że Wnioskodawca, będący placówką objętą systemem oświaty, organizując wyjazdowe wycieczki edukacyjne wyłącznie dla dzieci i młodzieży, którzy mieszkają w placówce, podczas pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, wypełnia przesłanki: podmiotową i przedmiotową, wynikające z treści powołanego § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

2018
15
lut

Istota:

Zwolnienia od podatku usług dowozu dzieci i młodzieży do szkoły specjalnej.

Fragment:

Celem Ośrodków nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu, lecz wykonywanie ustawowych zadań powiatu w zakresie edukacji publicznej tj. realizację prawa każdego obywatela do kształcenia oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju zgodnie z art. 1 ustawy o systemie oświaty. Uczniowie ośrodków mają zapewnioną specjalistyczną opiekę osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. Każdy z uczniów zabierany jest spod domu rodzinnego bądź placówki, która sprawuje opiekę i dowożony jest na zajęcia szkolne do SOSW. Pojazdy służą wyłącznie do przewozu uczniów. W związku z powyższym opisem zadano pytania. W związku z powyższym, czy świadczenie usług dowozu dzieci i młodzieży do szkoły przez jednostkę oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy będzie korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jako usługa ściśle związana z usługa podstawową? Zdaniem Wnioskodawcy, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług z art. 43 ust. 1 pkt 26 w powiązaniu z art. 43 ust. 17a ustawy o VAT jako usługa świadczona na rzecz uczniów w celu umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
16
sty

Istota:

Skoro Wnioskodawca – organizując ferie i półkolonie oraz wyjazdy krajowe i zagraniczne (wymiana międzynarodowa uczniów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy) spełnia wymagania przewidziane w przepisach ustawy Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, to świadczone przez Wnioskodawcę usługi będą zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT.

Fragment:

W konsekwencji Gmina, pobierając opłaty za usługi organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacji wymiany międzynarodowej uczniów oraz uczestnictwa dzieci i młodzieży w widowiskach artystycznych i krajoznawczych , działa w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy i w zakresie, w jakim realizuje ww. zadania nie jest objęta regulacją przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Określając krąg usług objętych zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy ustawodawca odwołał się do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.). W myśl art. 92a ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), ilekroć w art. 92b-92t i art. 96a jest mowa o wypoczynku, należy przez to rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

2018
13
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, czy Powiat, wykonując zadania publiczne, realizowane przez SOSW, dotyczące nieodpłatnych usług transportu dzieci i młodzieży w ramach programowej działalności oświatowej, w zakresie tych czynności jest podatnikiem podatku VAT oraz w zakresie określenia, czy Powiat, wykonując zadania publiczne realizowane przez SOSW.

Fragment:

W związku z powyższym opisem wątpliwości Wnioskodawcy w pierwszej kolejności dotyczą wskazania, czy Powiat, wykonując zadania publiczne, realizowane przez SOSW, dotyczące nieodpłatnych usług transportu dzieci i młodzieży w ramach programowej działalności oświatowej, w zakresie tych czynności jest podatnikiem podatku VAT. Należy wskazać, ze organizacja przez Powiat za pośrednictwem SOSW bezpłatnego transportu dzieci i młodzieży, w sytuacji, gdy droga dzieci do szkoły nie przekracza odległości wskazanych w art. 39 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, nie jest obowiązkowa. W sytuacji bowiem, gdy droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2, Powiat może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu. Natomiast na gruncie przepisów ustawy Prawo oświatowe Wnioskodawca za pośrednictwem SOSW zobowiązany jest zapewnić edukację dzieciom realizującym obowiązek szkolny, a w szczególnych przypadkach, tj. dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, zobligowany jest do przetransportowania tych dzieci do szkoły. W zakresie usług transportowych skierowanych do dzieci i młodzieży określonych w tym przepisie, tj. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, spełnia zadania opiekuńcze.

2018
4
sty

Istota:

Zwolnienie od podatku zajęć dla dzieci i młodzieży, lekcji informatyki, usług organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, organizowania urodzin i imprez dla dzieci.

Fragment:

Ponadto, na podstawie delegacji zawartej w art. 92t ustawy, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określił zasady organizowania form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, o czym stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452). Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że organizowanie przez Panią wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania, w formie półkolonii letnich oraz zimowych, będzie wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty. W konsekwencji, w odniesieniu do opisanych powyżej usług w zakresie organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży będzie mogła korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT. Ad 4. Usługi, które zamierza Pani w zakresie organizowania urodzin oraz innych imprez dla dzieci i młodzieży, podczas których będą przygotowywane różnego rodzaju konstrukcje robotów z klocków L. oraz specjalistyczne eksperymenty, mające na celu poszerzanie kompetencji oraz wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie robotyki, mechaniki, elektroniki, informatyki oraz matematyki, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT. Pani zdaniem, z uwagi (...)

2017
30
gru

Istota:

Czy Spółka prawidłowo rozlicza podatek od towarów usług stosując zasady ogólne, czy też Spółka powinna sprzedając usługi w ośrodku wystawiać faktury VAT procedura marży dla biur podróży i stosować szczególne zasady opodatkowania określone w art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) dzieci i młodzieży oraz zielonych szkół nie są usługami turystyki – jest nieprawidłowe , ustalenia właściwej stawki podatku dla kompleksowej usługi organizowania kolonii, letnich obozów dla dzieci i młodzieży oraz zielonych szkół – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 18 lipca 2013 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia właściwej stawki podatku dla kompleksowego organizowania kolonii, letnich obozów dla dzieci i młodzieży oraz zielonych szkół. Dotychczasowy przebieg postępowania W dniu 17 października 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację znak: IPPP2/443-724/13-2/JW , w której uznał, że opisane świadczenia kompleksowej organizacji kolonii, letnich obozów dla dzieci i młodzieży oraz zielonych szkół stanowią usługi turystyki. Organ za nieprawidłowe uznał stanowisko Wnioskodawcy odnośnie opodatkowania według stawki podatku 8% usługi organizacji kolonii obozów oraz zielonych szkół określone, zgodnie z PKWiU 55.20.19.0 jako „ Pozostałe (...)

2017
3
paź

Istota:

Zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy oraz spoza Gminy.

Fragment:

Przepisy te nie mają jednak zastosowania do ww. usług świadczonych na rzecz dzieci i młodzieży niekorzystających z zajęć stałych organizowanych przez Gminę, czyli dzieci i młodzieży spoza Gminy. Nie można bowiem uznać, że samo zapisanie się na półkolonie u danego organizatora powoduje, że dziecko (młodzież) staje się wychowankiem gminy. Powołany wyżej przepis wyraźnie bowiem stanowi, że zwolnienie ma zastosowanie do tego typu usług świadczonych wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych jednostek. Zatem usługi organizacji kolonii, obozów i zimowisk dla innych dzieci (młodzieży) ma charakter usług turystycznych, a więc podlegających opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług: organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy– jest prawidłowe; organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej spoza Gminy– jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2017
19
maj

Istota:

Możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT usługi organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży.

Fragment:

Realizuje zadania w oparciu o art. 24 ww. ustawy z zakresu opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży o art. 24 ww. ustawy z zakresu opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży, pomocy w nauce, organizacji zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, kompensacyjnych i innych. Świetlica prowadzona jest w formie opiekuńczej i specjalistycznej. Jedną z form pracy Świetlicy jest organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży podlega przepisom zgodnie z art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Letni i zimowy wypoczynek w formie półkolonii będzie zgłoszony do Kuratorium Oświaty a ich realizacja będzie podlegać kontroli tejże instytucji. Świadczone usługi półkolonii organizowane będą jako kilkudniowe turnusy bez noclegu. Wszystkie usługi świadczone przez Świetlicę będące przedmiotem wniosku, stanowią usługi w zakresie opieki nad dziećmi wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej. Wszystkie usługi świadczone przez Świetlicę w ramach usługi organizowania wypoczynku letniego i zimowego w formie półkolonii stanowią usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty zgodnie z art. 92a ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.