Dzieci i młodzież | Interpretacje podatkowe

Dzieci i młodzież | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dzieci i młodzież. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienia od podatku usług dowozu dzieci i młodzieży do szkoły specjalnej.
Fragment:
Celem Ośrodków nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu, lecz wykonywanie ustawowych zadań powiatu w zakresie edukacji publicznej tj. realizację prawa każdego obywatela do kształcenia oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju zgodnie z art. 1 ustawy o systemie oświaty. Uczniowie ośrodków mają zapewnioną specjalistyczną opiekę osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. Każdy z uczniów zabierany jest spod domu rodzinnego bądź placówki, która sprawuje opiekę i dowożony jest na zajęcia szkolne do SOSW. Pojazdy służą wyłącznie do przewozu uczniów. W związku z powyższym opisem zadano pytania. W związku z powyższym, czy świadczenie usług dowozu dzieci i młodzieży do szkoły przez jednostkę oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy będzie korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jako usługa ściśle związana z usługa podstawową? Zdaniem Wnioskodawcy, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług z art. 43 ust. 1 pkt 26 w powiązaniu z art. 43 ust. 17a ustawy o VAT jako usługa świadczona na rzecz uczniów w celu umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2018
15
lut

Istota:
Skoro Wnioskodawca – organizując ferie i półkolonie oraz wyjazdy krajowe i zagraniczne (wymiana międzynarodowa uczniów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy) spełnia wymagania przewidziane w przepisach ustawy Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, to świadczone przez Wnioskodawcę usługi będą zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT.
Fragment:
W konsekwencji Gmina, pobierając opłaty za usługi organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacji wymiany międzynarodowej uczniów oraz uczestnictwa dzieci i młodzieży w widowiskach artystycznych i krajoznawczych , działa w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy i w zakresie, w jakim realizuje ww. zadania nie jest objęta regulacją przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Określając krąg usług objętych zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy ustawodawca odwołał się do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.). W myśl art. 92a ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), ilekroć w art. 92b-92t i art. 96a jest mowa o wypoczynku, należy przez to rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.
2018
16
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, czy Powiat, wykonując zadania publiczne, realizowane przez SOSW, dotyczące nieodpłatnych usług transportu dzieci i młodzieży w ramach programowej działalności oświatowej, w zakresie tych czynności jest podatnikiem podatku VAT oraz w zakresie określenia, czy Powiat, wykonując zadania publiczne realizowane przez SOSW.
Fragment:
W związku z powyższym opisem wątpliwości Wnioskodawcy w pierwszej kolejności dotyczą wskazania, czy Powiat, wykonując zadania publiczne, realizowane przez SOSW, dotyczące nieodpłatnych usług transportu dzieci i młodzieży w ramach programowej działalności oświatowej, w zakresie tych czynności jest podatnikiem podatku VAT. Należy wskazać, ze organizacja przez Powiat za pośrednictwem SOSW bezpłatnego transportu dzieci i młodzieży, w sytuacji, gdy droga dzieci do szkoły nie przekracza odległości wskazanych w art. 39 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, nie jest obowiązkowa. W sytuacji bowiem, gdy droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2, Powiat może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu. Natomiast na gruncie przepisów ustawy Prawo oświatowe Wnioskodawca za pośrednictwem SOSW zobowiązany jest zapewnić edukację dzieciom realizującym obowiązek szkolny, a w szczególnych przypadkach, tj. dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, zobligowany jest do przetransportowania tych dzieci do szkoły. W zakresie usług transportowych skierowanych do dzieci i młodzieży określonych w tym przepisie, tj. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, spełnia zadania opiekuńcze.
2018
13
sty

Istota:
Zwolnienie od podatku zajęć dla dzieci i młodzieży, lekcji informatyki, usług organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, organizowania urodzin i imprez dla dzieci.
Fragment:
Ponadto, na podstawie delegacji zawartej w art. 92t ustawy, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określił zasady organizowania form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, o czym stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452). Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że organizowanie przez Panią wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania, w formie półkolonii letnich oraz zimowych, będzie wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty. W konsekwencji, w odniesieniu do opisanych powyżej usług w zakresie organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży będzie mogła korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT. Ad 4. Usługi, które zamierza Pani w zakresie organizowania urodzin oraz innych imprez dla dzieci i młodzieży, podczas których będą przygotowywane różnego rodzaju konstrukcje robotów z klocków L. oraz specjalistyczne eksperymenty, mające na celu poszerzanie kompetencji oraz wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie robotyki, mechaniki, elektroniki, informatyki oraz matematyki, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT. Pani zdaniem, z uwagi (...)
2018
4
sty

Istota:
Czy Spółka prawidłowo rozlicza podatek od towarów usług stosując zasady ogólne, czy też Spółka powinna sprzedając usługi w ośrodku wystawiać faktury VAT procedura marży dla biur podróży i stosować szczególne zasady opodatkowania określone w art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) dzieci i młodzieży oraz zielonych szkół nie są usługami turystyki – jest nieprawidłowe , ustalenia właściwej stawki podatku dla kompleksowej usługi organizowania kolonii, letnich obozów dla dzieci i młodzieży oraz zielonych szkół – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 18 lipca 2013 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia właściwej stawki podatku dla kompleksowego organizowania kolonii, letnich obozów dla dzieci i młodzieży oraz zielonych szkół. Dotychczasowy przebieg postępowania W dniu 17 października 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację znak: IPPP2/443-724/13-2/JW , w której uznał, że opisane świadczenia kompleksowej organizacji kolonii, letnich obozów dla dzieci i młodzieży oraz zielonych szkół stanowią usługi turystyki. Organ za nieprawidłowe uznał stanowisko Wnioskodawcy odnośnie opodatkowania według stawki podatku 8% usługi organizacji kolonii obozów oraz zielonych szkół określone, zgodnie z PKWiU 55.20.19.0 jako „ Pozostałe (...)
2017
30
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy oraz spoza Gminy.
Fragment:
Przepisy te nie mają jednak zastosowania do ww. usług świadczonych na rzecz dzieci i młodzieży niekorzystających z zajęć stałych organizowanych przez Gminę, czyli dzieci i młodzieży spoza Gminy. Nie można bowiem uznać, że samo zapisanie się na półkolonie u danego organizatora powoduje, że dziecko (młodzież) staje się wychowankiem gminy. Powołany wyżej przepis wyraźnie bowiem stanowi, że zwolnienie ma zastosowanie do tego typu usług świadczonych wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych jednostek. Zatem usługi organizacji kolonii, obozów i zimowisk dla innych dzieci (młodzieży) ma charakter usług turystycznych, a więc podlegających opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług: organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy– jest prawidłowe; organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej spoza Gminy– jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2017
3
paź

Istota:
Możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT usługi organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży.
Fragment:
Realizuje zadania w oparciu o art. 24 ww. ustawy z zakresu opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży o art. 24 ww. ustawy z zakresu opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży, pomocy w nauce, organizacji zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, kompensacyjnych i innych. Świetlica prowadzona jest w formie opiekuńczej i specjalistycznej. Jedną z form pracy Świetlicy jest organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży podlega przepisom zgodnie z art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Letni i zimowy wypoczynek w formie półkolonii będzie zgłoszony do Kuratorium Oświaty a ich realizacja będzie podlegać kontroli tejże instytucji. Świadczone usługi półkolonii organizowane będą jako kilkudniowe turnusy bez noclegu. Wszystkie usługi świadczone przez Świetlicę będące przedmiotem wniosku, stanowią usługi w zakresie opieki nad dziećmi wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej. Wszystkie usługi świadczone przez Świetlicę w ramach usługi organizowania wypoczynku letniego i zimowego w formie półkolonii stanowią usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty zgodnie z art. 92a ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
2017
19
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dofinansowywania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypoczynku dzieci pracowników
Fragment:
(...) dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania mieści się w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedmiotowego zwolnienia będzie również korzystała dopłata do wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku do lat 18, zorganizowanego za pośrednictwem biura podróży. Natomiast wczasy zorganizowane na własną rękę przez rodziców/opiekunów dziecka - bez udziału podmiotu, o którym mowa w przepisie - nie będą korzystały z ww. zwolnienia, nawet nawet jeżeli ma miejsce w podmiotach prowadzących działalność w zakresie organizacji wypoczynku, ale podmioty te nie organizują wypoczynku dzieci czy młodzieży. Ponadto, wskazać należy, że omawiane zwolnienie ma zastosowanie również w przypadku, gdy wypoczynek jest organizowany równocześnie dla dzieci i rodziców. Jednakże zwolnieniu od opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 podlega tylko ta część wydatku, która dotyczy dzieci i młodzieży do lat 18. Odnosząc się do warunku, że dopłata dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18 roku życia, należy zauważyć, że jest on spełniony w sytuacji gdy w którymkolwiek momencie trwania wypoczynku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 ww. ustawy jego uczestnikiem jest małoletnie dziecko.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy w okresie ferii letnich i zimowych
Fragment:
Gmina od 2017 r. za pośrednictwem swojej jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej - zamierza organizować wypoczynek w postaci zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy w okresie ferii letnich i zimowych. Zajęcia odbywać się będą przez kilka dni roboczych od godz. 8:00 do 15:00, bez noclegów i mają na celu rekreację i regenerację sił fizycznych i psychicznych połączoną z pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży. Zajęcia będą finansowane ze środków budżetu Gminy oraz wpłat rodziców. W ramach usługi uczestnik otrzyma posiłki przygotowane w stołówce szkolnej (śniadanie, obiad, podwieczorek), nagrody, dyplomy i medale, opiekę wykwalifikowanej kadry oraz będzie uczestniczył w różnego rodzaju zorganizowanych zajęciach edukacyjnych. Na potrzeby tej usługi Szkoła traktuje wszystkie zapisane na te zajęcia dzieci i młodzież z terenu gminy jako dzieci uczęszczające do tej placówki. Zajęcia będą zorganizowane w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty i rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu właściwemu kuratorowi oświaty, co zostanie dokonane terminowo. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy usługa organizacji wypoczynku w postaci zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej (...)
2017
18
lut

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku świadczenia usług polegających na organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Fragment:
Wnioskodawczyni planuje zająć się organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie letnim i ferii zimowych, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. W oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 24a ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnione są od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana, które wykonywane są w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty. Planowane usługi organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży podlegają przepisom o systemie oświaty zgodnie z art. 92a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz rozporządzeniu stanowiącym wykonanie art. 92a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Na podstawie dyspozycji zawartej w art. 92a ust. 2 ustawy o systemie oświaty minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określił zasady organizowania form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, o czym stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Stosownie do przepisów rozporządzenia organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
2017
10
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.