ITPB3/4510-234/16/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
1) Czy przychody ze sprzedaży rybek akwariowych (GUPIK, MOLINEZJA, MIECZYK) stanowią działalność rolniczą i są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym, od osób prawnych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1, jako przychody z działalności rolniczej?
2. Czy przychody ze sprzedaży rybek akwariowych stanowią dział specjalny produkcji rolnej (baseny są posadowione na terenie innego gospodarstwa rolnego) i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2016 r. (data wpływu 10 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przychód ze sprzedaży rybek akwariowych stanowić może przychód z działalności rolniczej w świetle art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przychód ze sprzedaży rybek akwariowych stanowić może przychód z działalności rolniczej w świetle art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka (zwana w dalszej części wniosku "Wnioskodawcą") prowadzi działalność gospodarczą oraz działalność rolniczą. Działalność rolnicza prowadzona jest na dzierżawionych gruntach rolnych powyżej 1 ha. Działalność rolnicza spółki polega za chowie zwierząt (jałówki, krowy, byki w szczególności rasa Limousine), na uprawie zbóż, oraz masy zielonej w celu przeznaczenia na siano i sianokiszonkę, która służy skarmianiu zwierząt. Wnioskodawca również założył hodowlę ryb akwariowych (żyworodnych) typu (gupik, molinezja, mieczyk). Do tej działalności spółka zbudowała baseny (łącznie w ilości 16 sztuk). Baseny są posadowione w pomieszczeniach zamkniętych, które mieszczą się na terenie innego gospodarstwa rolnego – pomieszczenia, w których są baseny, spółka dzierżawi od rolnika (na potrzeby hodowli rybek akwariowych). Baseny, w których jest wylęgarnia ryb (podchowanie ryb) w celu ich dalszej odsprzedaży, mają pojemność 500 litrów każdy z nich. Wnioskodawca łącznie posiada 16 basenów o pojemności 500 litrów = 8.000 litrów. Baseny nie są do końca napełnione wodą, każdy z basenów jest zalany wodą w ilości - 400 litrów – łącznie: 6.400 litrów. Ryby w basenach są podkarmiane karmą dla rybek i namnażają się same. Na podchowanie ryb Wnioskodawca ma około 8 tygodni. Minimalny okres jaki Wnioskodawca będzie przetrzymywać ryby w podchowie to okres 2 m-cy, po tym okresie będzie je odławiać i sprzedawać do sklepów akwarystycznych i hurtowników zajmujących się sprzedażą rybek akwariowych. Sprzedaż rybek akwariowych typu Gupik zakwalifikowano do PKWiU o symbolu 03.00.11.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy przychody ze sprzedaży rybek akwariowych (GUPIK, MOLINEZJA, MIECZYK) stanowią działalność rolniczą i są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym, od osób prawnych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1, jako przychody z działalności rolniczej...
  2. Czy przychody ze sprzedaży rybek akwariowych stanowią dział specjalny produkcji rolnej (baseny są posadowione na terenie innego gospodarstwa rolnego) i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy przychody ze sprzedaży rybek akwariowych typu Gupik, Molinezja, Mieczyk stanowią przychody z działalności rolniczej i są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm. – dalej: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.

Stosownie do art. 2 ust. 2 ww. ustawy działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc - w przypadku roślin,
  2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
  3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt
  • licząc od dnia nabycia.

Art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi natomiast, że działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2. (art. 2 ust. 5 ustawy).

Jak stanowi art. 2 ust. 6 ww. ustawy, jeżeli rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w załączniku nr 2, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.

Rodzaje i rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej określone zostały w załączniku nr 2 -Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zatem uprawa określonych roślin, hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczają wielkości określone w ww. Załączniku (Tabeli). Informacje zawarte w ww. Załączniku (Tabeli) mają znaczenie w zakresie oceny, czy danego rodzaju działalność ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli dany rodzaj uprawy, czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie jest wymieniona w treści ww. Załącznika (Tabeli), to należy uznać, że ta uprawa, hodowla czy też chów jest działalnością rolniczą, nie będącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji do przychodów z tej działalności nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W załączniku tym, tj. w ww. Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, pod poz. 14 widnieje: Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym, natomiast pod lit. j, ujęto hodowlę ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi.

Zatem aby hodowlę ryb akwariowych uznać za dział specjalny produkcji rolnej przede wszystkim musi ona odbywać się poza gospodarstwem rolnym oraz łączna objętość akwarium, w którym hodowane będą ryby akwariowe powinna przekraczać 700 dm3.

Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Za gospodarstwo rolne, w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617), uważa się się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Przy czym, podkreślić należy, iż nie każde grunty, które podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym wchodzą w skład gospodarstwa rolnego. Zgodnie bowiem z uregulowaniami zawartymi w art. 1 powołanej ustawy o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Aby takie grunty stanowiły gospodarstwo rolne muszą zostać spełnione wymogi postanowień powołanego już art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, tzn. musi to być obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Z przestawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą oraz działalność rolniczą. Działalność rolnicza prowadzona jest na dzierżawionych gruntach rolnych powyżej 1 ha. Wnioskodawca założył hodowlę ryb akwariowych (żyworodnych). Do tej działalności spółka zbudowała baseny (łącznie w ilości 16 sztuk). Baseny są posadowione w pomieszczeniach zamkniętych, które mieszczą się na terenie innego gospodarstwa rolnego – pomieszczenia, w których są baseny, spółka dzierżawi od rolnika (na potrzeby hodowli rybek akwariowych). Baseny, w których jest wylęgarnia ryb w celu ich dalszej odsprzedaży, mają pojemność 500 litrów każdy z nich. Wnioskodawca łącznie posiada 16 basenów o pojemności 500 litrów = 8.000 litrów. Baseny nie są do końca napełnione wodą, każdy z basenów jest zalany wodą w ilości - 400 litrów – łącznie: 6.400 litrów. Minimalny okres jaki Wnioskodawca będzie przetrzymywać ryby w podchowie to okres 2 m-cy, po tym okresie będzie je odławiać i sprzedawać do sklepów akwarystycznych i hurtowników zajmujących się sprzedażą rybek akwariowych.

Stwierdzić należy zatem, iż działalność, którą wykonuje Wnioskodawca, nie mieści się w definicji działów specjalnych produkcji rolnej, bowiem Spółka założyła hodowle ryb akwariowych na terenie dzierżawionego gospodarstwa rolnego. Tymczasem działem specjalnym produkcji rolnej jest wyłącznie hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi poza gospodarstwem rolnym.

Mając zatem na uwadze, że minimalny okres jaki Wnioskodawca będzie przetrzymywać w podchowie ryby akwariowe to okres dwóch miesięcy, uznać należy, że działalność w zakresie hodowli ryb akwariowych w basenach na terenie dzierżawionego gospodarstwa rolnego mieści się w przytoczonej powyżej definicji działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie będąc jednocześnie zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej, a w konsekwencji przychody za sprzedaży ryb akwariowych będą wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.