ITPB1/4511-503/15/WM | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgłoszenie działalności gospodarczej przez spółkę cywilną w zakresie handlu nie spowoduje utraty możliwości ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu określonego w załączniku nr 2 do tej ustawy, tj. czy wspólnik spółki cywilnej będzie uprawniony do opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej i jednocześnie do opłacania 19% liniowego podatku dochodowego z działalności handlowej prowadzonej w ramach tej spółki?
ITPB1/4511-503/15/WMinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działy specjalne produkcji rolnej
 3. norma
 4. podatek liniowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działów specjalnych produkcji rolnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 24 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 16 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych przy jednoczesnym opodatkowaniu dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych przy jednoczesnym opodatkowaniu dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki cywilnej. Zakres działalności tej spółki obejmuje produkcję piskląt, drobiu (wylęgarnia drobiu), w ramach działów specjalnych produkcji rolnej.

Z tytułu prowadzonej działalności wspólnicy spółki cywilnej w 2014 r. ustalali dochód na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych. W 2015 r. dochód z działów specjalnych ustalany jest zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. według norm szacunkowych dochodu z określonej jednostki produkcji zwierzęcej, zgodnie z załącznikiem nr 2 ustawy. Spółka planuje w ramach prowadzonej działalności rozszerzyć zakres działalności o handel. Dla planowanej działalności gospodarczej prowadzona będzie podatkowa księga przychodów i rozchodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgłoszenie działalności gospodarczej przez spółkę cywilną w zakresie handlu nie spowoduje utraty możliwości ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu określonego w załączniku nr 2 do tej ustawy, tj. czy wspólnik spółki cywilnej będzie uprawniony do opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej i jednocześnie do opłacania 19% liniowego podatku dochodowego z działalności handlowej prowadzonej w ramach tej spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, wspólnicy spółki cywilnej dokonując zgłoszenia prowadzonej działalności w ramach funkcjonującej spółki cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, po rozpoczęciu działalności handlowej:

 • zachowują możliwość opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • natomiast dochody osiągnięte z działalności handlowej mogą zostać opodatkowane w ramach tej samej spółki zgodnie z art. 30c, tj. podatkiem liniowym.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

 • pkt 3 – pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • pkt 4 – działy specjalne produkcji rolnej.

Z treści art. 9a ust. 2 ww. ustawy wynika, że podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, lub działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, osiąganych przez podatników opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c, nie łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

 1. rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat;
 2. ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Na podstawie art. 15 ustawy, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku.

Przepis art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.

W myśl art. 24a ust. 1 ustawy, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Zgodnie z art. 24a ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, obowiązek prowadzenia księgi dotyczy również osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg.

Zgodnie z art. 24a ust. 4, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości.

Określony w tym przepisie obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych po przekroczeniu określonego limitu przychodów dotyczy - co do zasady – podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z powołanych przepisów wynika zatem, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalany jest przy zastosowaniu norm szacunkowych wówczas, gdy podatnik nie zgłosi zamiaru prowadzenia ksiąg w trybie określonym w art. 24a ust. 2 i art. 15 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od tego czy spółka cywilna prowadząca działy specjalne produkcji rolnej przekroczyła limit przychodów za poprzedni rok podatkowy w walucie polskiej określonej w euro w przepisach o rachunkowości. Na powyższe nie ma również wpływu fakt, uzyskania dochodu z odrębnego źródła (działalności gospodarczej), czy też prowadzenia ksiąg na podstawie których dochód ten jest ustalany.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki cywilnej, prowadzącej produkcję piskląt, drobiu (wylęgarnia drobiu), w ramach działów specjalnych produkcji rolnej.

Z tytułu prowadzonej działalności wspólnicy spółki cywilnej w 2014 r. ustalali dochód na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych. W 2015 r. dochód z działów specjalnych ustalany jest zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. według norm szacunkowych dochodu z określonej jednostki produkcji zwierzęcej, zgodnie z załącznikiem nr 2 ustawy. Spółka planuje w ramach prowadzonej działalności rozszerzyć zakres działalności o handel. Dla planowanej działalności gospodarczej prowadzona będzie podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Działy specjalne produkcji rolnej oraz pozarolnicza działalność gospodarcza (prowadzone w formie spółki niemającej osobowości prawnej) stanowią odrębne źródła przychodów.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie istnieją przeszkody, aby dochód z działalności gospodarczej opodatkować na zasadach przewidzianych w art. 30c, a dochód z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkować wg norm szacunkowych przewidzianych w załączniku nr 2 ustawy. Z treści przytoczonych przepisów wynika bowiem, że obowiązek prowadzenia ksiąg przez osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej dotyczy sytuacji, gdy osoby te zgłosiły zasady prowadzenia tych ksiąg – dla źródła działy specjalne produkcji rolnej.

W związku z tym, pomimo rozszerzenia działalności spółki cywilnej o pozarolniczą działalność gospodarczą Wnioskodawca może dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalać przy zastosowaniu norm szacunkowych, natomiast dochody z działalności gospodarczej Wnioskodawca może opodatkować na zasadach określonych w art. 30c ustawy, tj. podatkiem „liniowym” według stawki 19%.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.