IPTPB1/4511-723/15-3/MD | Interpretacja indywidualna

Hodowla roślin akwariowych i krewetek ozdobnych
IPTPB1/4511-723/15-3/MDinterpretacja indywidualna
 1. działalność rolnicza
 2. działy specjalne produkcji rolnej
 3. hodowla
 4. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2015 r., który wpłynął za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 10 listopada 2015 r. (identyfikator poświadczenia ePUAP – UPP6033004), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z uprawy roślin akwariowych i krewetek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na obrocie chemikaliami (działalność handlowa). Jest czynnym podatnikiem podatku VAT, zaś w zakresie podatku dochodowego opodatkowany jest w tej działalności na zasadach ogólnych. W najbliższym czasie zamierza poszerzyć zakres prowadzonej działalności o hodowlę roślin akwariowych i krewetek ozdobnych akwariowych (słodkowodnych). Hodowla ta będzie polegała na zakupie materiału matecznego oraz jego rozmnażaniu w celu odsprzedaży dorosłych osobników (zdolnych do samodzielnej egzystencji w warunkach akwariowych). Wyhodowane rośliny akwariowe oraz krewetki ozdobne będą sprzedawane zarówno innym podmiotom gospodarczym (np. sklepy akwarystyczne, hodowcy), jak i indywidualnym osobom fizycznym. Z uwagi na biologiczne okresy wzrostu roślin, jak i krewetek ozdobnych, szacowany okres hodowli wyniesie odpowiednio:

 • dla roślin akwariowych - powyżej 1 miesiąca (proces wzrostu wyniesie minimum 5 tygodni),
 • dla krewetek ozdobnych - powyżej 2 miesięcy (proces wzrostu wyniesie minimum 12 tygodni).

Hodowla będzie prowadzona w zbiornikach akwariowych (szklanych) o łącznej objętości pow. 700 dm3. Planowana na początek objętość łączna zbiorników hodowlanych to ok. 1.200 dm3. Zbiorniki hodowlane ulokowane będą w zamkniętym, przystosowanym do tego celu pomieszczeniu. Nieruchomość na jakiej posadowiona będzie hodowla nie ma charakteru rolnego (jest to budynek pomocniczy przy nieruchomości mieszkalnej). Wnioskodawca nie posiada gospodarstwa rolnego i nie jest rolnikiem w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy opisana działalność jest działalnością rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy działalność ta jest wyłączona z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy działalność ta nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana działalność polegająca na hodowli roślin akwariowych i krewetek ozdobnych winna być zakwalifikowana jako działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa). Oznacza to, że hodowla ta nie będzie stanowiła ani działalności gospodarczej, ani też działu specjalnego produkcji rolnej. Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej. Jednocześnie art. 2 ust. 2 definiuje jak należy tu rozumieć działalność rolniczą. Działalnością tą jest „... działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin w trakcie których następuję ich biologiczny wzrost wynoszą co najmniej: 1 - miesiąc - w przypadku roślin (tu: dotyczy ozdobnych roślin akwariowych); 4 - 2 miesiące dla pozostałych zwierząt (tu: dotyczy krewetek ozdobnych akwariowych).

Rośliny i krewetki sprzedawane przez Wnioskodawcę będą pochodziły, co do zasady, z własnej hodowli (zostaną wyhodowane z osobników matecznych u Wnioskodawcy w wyniku rozmnażania), a w przypadku gdyby - w początkowej fazie hodowli - pochodziły z zakupu - okresy ich przechowywania będą dłuższe niż określone w cytowanym przepisie. Zatem, planowana hodowla spełnia przesłanki wymagane do zakwalifikowania jej jako działalności rolniczej. Opisana działalność nie kwalifikuje się do działów specjalnych produkcji rolnej, ponieważ nie została wymieniona w załączniku Nr 2 do ustawy, określającym ilościowe parametry, powyżej których dana działalność jest działem specjalnym produkcji rolnej - załącznik określa sposób płacenia podatku dochodowego zryczałtowanego w zależności od parametrów ilościowych. Brak wyszczególnienia w załączniku Nr 2 hodowli roślin akwariowych oraz krewetek ozdobnych akwariowych powoduje, że działalność ta zostaje wyłączona z działów specjalnych produkcji rolnej.

Reasumując, opisana działalność nie podlega ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 2 ust. 2 i nie stanowi też działu specjalnego produkcji rolnej. Działalność winna być zakwalifikowana do działalności rolniczej. Przychody z działalności objętej zapytaniem nie będą wykazywane w kolumnie przychodów w podatkowej książce przychodów i rozchodów, zaś koszty tej działalności nie będą uwzględniane w kolumnie kosztów ani towarów.

Interpretację w analogicznym przypadku wydał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 27 czerwca 2013 r., Nr IPTPB1/415-235/13-4/KO, która jest zgodna ze stanowiskiem prezentowanym przez Wnioskodawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie określa, co dla celów opodatkowania tym podatkiem, rozumie się pod pojęciem działalności rolniczej. Przy czym przepisów ww. ustawy nie stosuje się (co do zasady) do przychodów uzyskiwanych z tej działalności. Zauważyć przy tym należy, że wyliczenie dokonane w ww. art. 2 ust. 2 cyt. ustawy, ma charakter wyczerpujący.

Stosownie do art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 3a ww. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku Nr 2 do ustawy, zwanym „Załącznikiem nr 2”.

Rodzaje i rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej oraz normy szacunkowe dochodu rocznego zawarte w załączniku Nr 2 są określane na dany rok podatkowy w drodze rozporządzenia.

W 2015 r. normy szacunkowe określone zostały rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1558). Natomiast rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 października 2015 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1717) określone zostały normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2016 r. W ww. rozporządzenia zawierają Tabelę rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej norm szacunkowych dochodu rocznego.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na obrocie chemikaliami (działalność handlowa). W zakresie podatku dochodowego opodatkowany jest na zasadach ogólnych. W najbliższym czasie zamierza rozpocząć hodowlę roślin akwariowych i krewetek ozdobnych akwariowych (słodkowodnych). Hodowla ta będzie polegała na zakupie materiału matecznego oraz jego rozmnażaniu w celu odsprzedaży dorosłych osobników (zdolnych do samodzielnej egzystencji w warunkach akwariowych). Wyhodowane rośliny akwariowe oraz krewetki ozdobne będą sprzedawane zarówno innym podmiotom gospodarczym (np. sklepy akwarystyczne, hodowcy), jak i indywidualnym osobom fizycznym. Z uwagi na biologiczne okresy wzrostu roślin, jak i krewetek ozdobnych, szacowany okres hodowli wyniesie odpowiednio:

 • dla roślin akwariowych - powyżej 1 miesiąca (proces wzrostu wyniesie minimum 5 tygodni),
 • dla krewetek ozdobnych - powyżej 2 miesięcy (proces wzrostu wyniesie minimum 12 tygodni).

Hodowla będzie prowadzona w zbiornikach akwariowych (szklanych) o łącznej objętości pow. 700 dm3. Planowana na początek objętość łączna zbiorników hodowlanych to ok. 1.200 dm3. Zbiorniki hodowlane ulokowane będą w zamkniętym, przystosowanym do tego celu pomieszczeniu. Nieruchomość na jakiej posadowiona będzie hodowla nie ma charakteru rolnego (jest to budynek pomocniczy przy nieruchomości mieszkalnej). Wnioskodawca nie posiada gospodarstwa rolnego i nie jest rolnikiem w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Wskazać należy, że uprawa określonych roślin, hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczają wielkości określone w ww. załączniku. Informacje zawarte w wyżej wymienionym załączniku mają znaczenie w zakresie oceny, czy danego rodzaju działalność ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli dany rodzaj uprawy, czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie jest wymieniona w treści załącznika, to należy uznać, że ta uprawa, hodowla, czy też chów jest działalnością rolniczą, niebędącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji, do przychodów z tej działalności nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uprawa roślin akwariowych oraz hodowla krewetek ozdobnych akwariowych nie zostały wymienione w Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej norm szacunkowych dochodu rocznego, co oznacza, że dochody uzyskane z tego tytułu nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że przychody uzyskane z hodowli roślin akwariowych i krewetek ozdobnych akwariowych, prowadzonej przez Wnioskodawcę należy uznać za przychody z działalności rolniczej. W takim przypadku, na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody te wyłączone są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej. Brak jest podstaw, by zakwalifikować hodowlę roślin akwariowych i krewetek ozdobnych akwariowych do pozarolniczej działalności gospodarczej, wskazanej w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż hodowla ta spełnia kryteria pozwalające na zaliczenie jej do działalności rolniczej.

Z uwagi na powyższe, przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.