IPPB1/4511-1136/15-2/KS | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku - w przypadku, w którym Wnioskodawca od dnia 1 stycznia 2016 r. będzie uzyskiwał przychody z (i) Działów Specjalnych w Gospodarstwie Rolnym oraz z (ii) udziałów w zyskach Spółek Jawnych, które to przychody w sumie w danym roku obrotowym (kalendarzowym) przekroczą 1.200.000 Euro - Wnioskodawcą będzie miał możliwość w następującym po tym roku obrotowym kolejnym roku obrotowym (kalendarzowym) opodatkowania podatkiem PIT dochodów ze Spółek Jawnych oraz z Działów Specjalnych w Gospodarstwie Rolnym przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu - przy założeniu, że przychód z żadnej pojedynczej Spółki Jawnej ani przychód z Działów Specjalnych w Gospodarstwie Rolnym nie przekroczy 1.200.000 Euro?
IPPB1/4511-1136/15-2/KSinterpretacja indywidualna
 1. działy specjalne produkcji rolnej
 2. księgi rachunkowe
 3. nierezydent
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działów specjalnych produkcji rolnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 2015, poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2015 r. (data wpływu 21 września 2015 r.) uzupełnionego pismem z dnia 26 listopada 2015 r. (data wpływu 1 grudnia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 18 listopada 2015 r. nr IPPB1/4511-1070/15-2/KS o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Wnioskodawca („Wnioskodawca”) jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych („podatek PIT).
 2. Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne na terytorium Polski. W prowadzonej działalności rolniczej Wnioskodawca wykorzystuje składniki majątkowe stanowiące gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. Poz. 121 ze zm.), („KC”) oraz będące własnością Wnioskodawcy, takie jak: (i) budynki gospodarskie, (ii) specjalistyczne maszyny i urządzenia, niezbędne do prowadzenia działalności rolniczej przez Wnioskodawcę, a także (iii) grunty („Gospodarstwo Rolne”).
 3. Wnioskodawca w ramach Gospodarstwa Rolnego prowadzi działy specjalne produkcji rolnej w zakresie hodowli, chowu i wylęgarni drobiu rzeźnego oraz drobiu nieśnego („Działy Specjalne”).
 4. Hodowla drobiu nieśnego, którą Wnioskodawca prowadzi w ramach Działów Specjalnych polega na tym, że: (I) Wnioskodawca nabywa kury nioski z zagranicy, które po okresie 25 tygodni od zakupu osiągają nieśność, (ii) w okresie nieśności kury produkują jaja wylęgowe przez okres 13-14 miesięcy, (iii) po tym okresie kury są sprzedawane do ubojni na mięso. Z uwagi na cykl produkcyjny jaj kurzych, może się zdarzyć tak, że jaja wyprodukowane w jednym roku kalendarzowym zostaną sprzedane dopiero w kolejnym roku kalendarzowym. Również w zakresie produkcji mięsa może się zdarzyć tak, że kury przeznaczone w 2015 r. na mięso mogą zostać sprzedane dopiero w 2016 r.
 5. nioskodawca w 2015 r. rozlicza podatek od dochodów uzyskiwanych z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie Decyzji Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego na podstawie norm szacunkowych. Wg tej metody cała produkcja jaj wyprodukowana w 2015 r. będzie opodatkowana na podstawie norm szacunkowych wg ilości kur w danym okresie w gospodarstwie rolnym.
 6. Wnioskodawca planuje założyć kilka spółek jawnych z siedzibą na terytorium Polski, które to spółki będą od 2015 r. prowadzić gospodarstwa rolne na terytorium Polski („Spółki Jawne”). Wspólnikiem każdej ze Spółek Jawnych będzie także osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT. Rokiem obrotowym każdej Spółki Jawnej będzie rok kalendarzowy. Spółki Jawne będą prowadziły taką samą działalność, jaką prowadzi Wnioskodawca w zakresie Działów Specjalnych, a więc działalność stanowiącą jeden z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy o PIT. Spółki Jawne będą mogły prowadzić działalność przy wykorzystaniu składników majątkowych, stanowiących część Gospodarstwa Rolnego, które zostaną wniesione do Spółki Jawnej przez Wnioskodawcę jako wkład niepieniężny (aport) lub na podstawie umów dzierżawy, zawartych przez Wnioskodawcę i każdą z poszczególnych Spółek Jawnych - w celu zapewnienia jej odpowiednich środków produkcji rolnej.
 7. Od rozpoczęcia działalności Gospodarstwa Rolnego w zakresie Działów Specjalnych, jak też w 2015 r., Wnioskodawca nie prowadził i nie prowadzi ksiąg rachunkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. Poz. 330 ze zm.), („Ustawa o Rachunkowości”), a także nie prowadził i nie prowadzi ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (tak też będzie wyglądała sytuacja na dzień 30 grudnia 2015 r.).
 8. Wnioskodawca szacuje, że w 2015 r. przychody netto ze sprzedaży osiągniętej przez Wnioskodawcę w ramach Działów Specjalnych Gospodarstwa Rolnego mogą przekroczyć równowartość w walucie polskiej 1.200.000 Euro. Wnioskodawca zakłada, że w 2015 r. przychody netto ze sprzedaży osiągniętej przez każdą ze Spółek Jawnych osobno w ramach Działów Specjalnych nie przekroczą równowartości w walucie polskiej 1.200.000 Euro.
 9. Wnioskodawca zakłada, że w 2016 r. przychody netto ze sprzedaży osiągniętej przez Wnioskodawcę w ramach Działów Specjalnych oraz Działalności Rolniczej Gospodarstwa Rolnego nie przekroczą równowartości w walucie polskiej 1.200.000 Euro. Wnioskodawca zakłada też, iż w 2016 r. przychody netto ze sprzedaży osiągniętej przez każdą ze Spółek Jawnych (osobno), w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem w ramach działów specjalnych produkcji rolnej nie przekroczą równowartości w walucie polskiej 1.200.000 Euro. Prognozowane roczne łączne przychody netto Wnioskodawcy z Gospodarstwa Rolnego oraz przychody Wnioskodawcy ze Spółek Jawnych - jako wspólnika tych spółek będą przekraczały równowartość w walucie polskiej kwotę 1.200.000 Euro.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku - w przypadku, w którym Wnioskodawca od dnia 1 stycznia 2016 r. będzie uzyskiwał przychody z (i) Działów Specjalnych w Gospodarstwie Rolnym oraz z (ii) udziałów w zyskach Spółek Jawnych, które to przychody w sumie w danym roku obrotowym (kalendarzowym) przekroczą 1.200.000 Euro - Wnioskodawcą będzie miał możliwość w następującym po tym roku obrotowym kolejnym roku obrotowym (kalendarzowym) opodatkowania podatkiem PIT dochodów ze Spółek Jawnych oraz z Działów Specjalnych w Gospodarstwie Rolnym przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu - przy założeniu, że przychód z żadnej pojedynczej Spółki Jawnej ani przychód z Działów Specjalnych w Gospodarstwie Rolnym nie przekroczy 1.200.000 Euro...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Uzasadnienie prawa do złożenia Wniosku przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca wskazuje, iż wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w stanie przyszłym (tj. obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. wynikającym m. in. z ustawy ogłoszonej w Dzienniku Ustaw z 2015 r. poz. 699), w którym Wnioskodawca jest zainteresowanym w myśl art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613), („Ordynacja podatkowa”) może dotyczyć przepisów, które w dniu składania wniosku zostały już ogłoszone w Dzienniku Ustaw, a które nie weszły w życie do dnia złożenia wniosku. Jak wskazano w prawomocnym wyroku WSA w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. (sygn. akt I SA/Bk 158/14) „aby organ mógł wydać interpretację indywidualną, pytanie musi być oparte o stan prawny istniejący na dzień złożenia wniosku. Nie oznacza to jednak, że norma prawna będąca podstawą zadanego pytanie musi w dniu złożenia wniosku obowiązywać. Oznacza to jednak, że musi istnieć jako norma prawna, a nie jako jej projekt co jest równoznaczne z tym, że musi być ona opublikowana w dzienniku urzędowym. Podstawą pytania mogą być zatem przepisy uchwalone, opublikowane lecz jeszcze nie obowiązujące. Zatem Wnioskodawca, jako zainteresowany w myśl art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej w sprawie będącej przedmiotem Wniosku, jest uprawniony do złożenia Wniosku, którego pytanie dotyczy oceny stanu przyszłego (tj. obowiązującego w 2016 r.) w świetle przepisów istniejących (uchwalonych i opublikowanych w Dzienniku Urzędowym), ale jeszcze nie obowiązujących w dniu składania Wniosku.

 1. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku – w przypadku, w którym Wnioskodawca od dnia 1 stycznia 2016 r. będzie uzyskiwał przychody z (i) Działów Specjalnych w Gospodarstwie Rolnym oraz z (ii) udziałów w zyskach Spółek Jawnych, które to przychody w sumie w danym roku obrotowym (kalendarzowym) przekroczą 1.200.000 Euro - Wnioskodawca będzie miał możliwość w następującym po tym roku obrotowym kolejnym roku obrotowym (kalendarzowym) opodatkowania podatkiem PIT dochodów ze Spółek Jawnych oraz z Działów Specjalnych w Gospodarstwie Rolnym przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu - przy założeniu, że przychód z żadnej pojedynczej Spółki Jawnej ani przychód z Działów Specjalnych w Gospodarstwie Rolnym nie przekroczy 1.200.000 Euro.

Spółki Jawne - jako osobowe spółki prawa handlowego spółki nie będące osobami prawnymi - nie będą w 2016 r. podatnikami podatku dochodowego (są transparentne podatkowo). Oznacza to, iż podatnikami podatku dochodowego z tytułu dochodów osiąganych przez te spółki są jej wspólnicy (w tym Wnioskodawca), a dochód Spółek Jawnych nie stanowi odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem dochodowym. Dla celów podatku PIT, przychód Wnioskodawcy z udziału w Spółkach Jawnych (tj. spółkach nie będących osobami prawnymi) jest określony zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, a więc proporcjonalne do prawa do udziału w zysku tych spółek.

Mimo wyłączenia z zakresu opodatkowania podatkiem PIT przychodów z działalności rolniczej (art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy o PIT, przychód osiągany przez podatników podatku PIT z działów specjalnych produkcji rolnej podlega opodatkowaniu podatkiem PIT (art. 2 ust. 3 ustawy o PIT). Oznacza to, że skoro Spółki Jawne będą prowadziły działalność stanowiącą jeden z działów specjalnych produkcji rolnej w myśl ustawy o PIT, to przychód Wnioskodawcy z tytułu udziału w Spółkach Jawnych będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem PIT wg zasad właściwych dla źródła działy specjalne produkcji rolnej - art. 10 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 15 ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 15 ust. 1 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. stanowi, iż w sytuacji, w której podatnik podatku PIT osiągający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej prowadzi księgi rachunkowe (nawet bez prawnego obowiązku prowadzenia tych ksiąg), w których wykazuje osiągane przychody - wówczas wysokość takiego przychodu ustala się według zasad właściwych dla określania przychodów ze źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza (zgodnie z art. 14 ustawy o PIT). Także w przypadku, gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów ustawy o rachunkowości, przychód w podatku PIT z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14 ustawy o PIT. Jak wynika natomiast z ustawy o rachunkowości, przepisy ustawy o rachunkowości obowiązkowo stosuje się do spółek osobowych, w tym spółek jawnych, mających siedzibę w Polsce z tym jednak zastrzeżeniem, iż w przypadku spółek jawnych osób fizycznych - tylko o ile ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 Euro.

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca jako wspólnik Spółek Jawnych, których przychody w danym roku obrotowym (kalendarzowym) nie przekroczą kwoty równowartości w walucie polskiej 1.200.000 Euro, nie będzie miał obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w kolejnym roku obrotowym (kalendarzowym). To bowiem Spółka Jawna, a nie Wnioskodawca, ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych z tytułu działalności gospodarczej (rolniczej), prowadzonej przez tę spółkę – w przypadku przekroczenia limitu przychodów netto w wysokości 1.200.000 Euro w poprzednim roku obrotowym. Nie ma przy tym znaczenia fakt, iż odpowiedzialność za prowadzenie tych ksiąg może spoczywać na Wnioskodawcy jako na kierowniku jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, tj. wspólniku Spółek Jawnych prowadzącym sprawy spółki - art. 4 ust. 5 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 6) ustawy o rachunkowości).

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, od dnia 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca, jako wspólnik Spółek Jawnych, osiągający w danym roku obrotowym (kalendarzowym) łączne przychody, netto ze Spółek Jawnych prowadzących Działy Specjalne, przekraczające równowartość w walucie polskiej kwoty 1.200.000 Euro, nie będzie zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych w kolejnym roku obrotowym (kalendarzowym) dla dokumentowania przychodów w podatku PIT, uzyskiwanych przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółek Jawnych, a co za tym idzie Wnioskodawca będzie miał możliwość w kolejnych latach obrotowych (kalendarzowych) następujących po dniu 31 grudnia 2015 r. opodatkowania podatkiem PIT dochodów ze Spółek Jawnych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu - przy założeniu, że przychody netto Spółek Jawnych nie będą przekraczały 1.200.000 Euro danym w roku obrotowym (kalendarzowym). Limit 1.200.000 Euro powinien być bowiem liczony osobno dla każdej ze Spółek Jawnych i osobno dla Gospodarstwa Rolnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Jak stanowi art. 2 ust. 3 tej ustawy, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Przy czym w myśl art. 2 ust. 3a cyt. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „załącznikiem nr 2”.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Spółka jawna, jest spółką, która nie posiada osobowości prawnej. Spółka ta nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki jawnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce jawnej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem takiej spółki jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy działy specjalne produkcji rolnej są odrębnym źródłem przychodów.

W tym miejscu wskazać należy, że ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 699, z późn. zm), która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. wprowadzono zmianę art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym, zgodnie z art. 15 ust. 1 cyt. ustawy - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. - przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 2 powoływanej ustawy, obowiązującego od 1 stycznia 2016 r., w przypadku gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14. W takim przypadku nie ma obowiązku zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o założeniu ksiąg rachunkowych.

Stosownie do treści art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.

Ponadto, zgodnie z art. 24a ust. 1 powoływanej ustawy, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej „księgą”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 333, z późn. zm.), przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego (pkt 1)
 2. osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro (pkt 2).

Zatem przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się do osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Zauważyć przy tym należy, że w świetle art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, podmiotowość prawnobilansową, a zatem również obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych o których mowa w tej ustawie, posiadają spółki jawne osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a nie wspólnicy tych spółek. Oznacza, to że limit przychodów, o którym mowa w tym przepisie ustalany jest odrębnie dla każdej spółki jawnej osób fizycznych oraz odrębnie dla osób fizycznych prowadzących działy specjalne produkcji rolnej bez pośrednictwa ww. spółek – co ma miejsce w rozpatrywanym przypadku.

W związku z tym, mając na uwadze treść art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy wskazać, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro, ustalają przychód z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co – z uwagi na treść art. 24 ust. 4 powoływanej ustawy podatkowej – wiąże się z brakiem możliwości ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.

Nadmienić należy, że stosownie do treści art. 43 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. – podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2, są obowiązani składać w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego urzędowi skarbowemu deklarację według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że jeżeli poszczególne spółki jawne, o których mowa we wniosku, w świetle przepisów ustawy o rachunkowości nie będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych i uzyskane przez nie (dla każdej spółki odrębnie) przychody w walucie polskiej nie przekroczą w roku podatkowym 2016 kwoty 1.200.000 euro (przeliczonej na walutę polską), to Wnioskodawca jako wspólnik tych spółek będzie miał w kolejnym roku podatkowym możliwość opodatkowania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych. Ponadto Wnioskodawca będzie miał możliwość opodatkowania uzyskiwanych bez pośrednictwa ww. spółek dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych również w przypadku, gdy uzyskane przez niego przychody w walucie polskiej nie przekroczą w roku podatkowym 2016 kwoty 1.200.000 euro (przeliczonej na walutę polską). Ww. limit ustalony jest bowiem odrębnie dla każdej spółki jawnej osób fizycznych oraz odrębnie dla osoby fizycznej prowadzącej działy specjalne produkcji rolnej.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zastrzec jednak należy, że tut. Organ podatkowy dokonał oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie objętym zadanym pytaniem.

Końcowo – odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego wskazać należy, że rozstrzygnięcia to dotyczyło tylko konkretnej sprawy osądzonej w określonym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym i w tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w nim zawarte jest wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów administracyjnych to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego. Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Powoływany wyrok sądu administracyjnego dotyczył tylko konkretnej sprawy wydanej w określonym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w nim zawarte jest wiążące, w związku z tym nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa. Z uwagi na powyższe przywołane rozstrzygnięcie nie jest wiążące dla tut. Organu podatkowego. Każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ,ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działy specjalne produkcji rolnej
IPPB1/4511-1137/15-5/KS | Interpretacja indywidualna

księgi rachunkowe
ITPB1/4511-603/15/AK | Interpretacja indywidualna

nierezydent
IBPBII/1/415-952/11/14AŻ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.