IPPB1/415-651/14-4/MT | Interpretacja indywidualna

Z powołanych regulacji prawnych wynika, że do działów specjalnych produkcji rolnej zalicza się uprawę grzybów i grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej, bowiem w Tabeli, o której wyżej mowa, w specyfice rodzajowej tego typu uprawa została wymieniona w poz. Nr 4. Oznacza to, że produkcja grzybni stanowić będzie dział specjalny produkcji rolnej, a dochody uzyskiwane z tego źródła przychodów będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast do ustalenia powierzchni uprawnej grzybni Wnioskodawca powinien wziąć pod uwagę powierzchnię uprawową grzybni pomijając budynki i budowle związane z przygotowaniem podkładu do wsiania grzybni.
IPPB1/415-651/14-4/MTinterpretacja indywidualna
 1. działalność rolnicza
 2. działy specjalne produkcji rolnej
 3. przedmiot opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2014 r. (data wpływu 9 czerwca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 września 2014 r. (data nadania 12 września 2014 r., data wpływu 15 września 2014 r.) złożonym na wezwanie Nr IPPB1/415-651/14-2/MT z dnia 4 września 2014 r. (data nadania 4 września 2014 r., data doręczenia 8 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z produkcji grzybni – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z produkcji grzybni.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą (handel i budownictwo) opodatkowaną liniowym 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca prowadzi też działalność w zakresie uprawy grzybów, opodatkowaną jako dział specjalny produkcji rolniczej (podatek dochodowy) oraz w zakresie podatku VAT Wnioskodawca jest rozliczany jako rolnik ryczałtowy. W bieżącym roku 2014 Wnioskodawca zamierza uruchomić produkcję grzybni w nowowybudowanym zakładzie produkcyjnym, o powierzchni uprawnej powyżej 25 m2. Zakład składa się z magazynów, wiat, utwardzenia, budowli związanych z produkcja kompostu i podkładu dla grzybni oraz budowli, w których produkowana jest grzybnia z wcześniej przygotowanych materiałów, tj. kompostu, podkładu i zarodników grzyba.

Grzybnia z początkiem wzrostu grzybów jest produktem oferowanym do sprzedaży dla zakładów grzybiarskich i ogrodniczych.

Pismem z dnia 11 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) Wnioskodawca doprecyzował opis zdarzenia przyszłego o informację, że produkcja grzybni prowadzona będzie w gospodarstwie rolnym.

Wnioskodawca chciałby zaznaczyć; że podatek dochodowy wynikający z prowadzenia działów specjalnych oparty jest o powierzchnię uprawną grzybni. Dlatego też prawidłowe ustalenie tej powierzchni jest najistotniejszym parametrem dla ustalenia szacunkowego dochodu dotyczącego uprawy grzybni i wnioskodawca chciałby w tej sprawie uzyskać stanowisko organu podatkowego.

Wnioskodawca przeformułował również pytanie oznaczone we wniosku nr 3 i przedstawił do niego własne stanowisko.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy produkcja grzybni może być rozliczana jako dział specjalny produkcji rolnej, zgodnie z szacowanym dochodem w Załączniku Nr 2, poz. 4 tabeli (podatek dochodowy od osób fizycznych)...
 2. Czy sprzedaż grzybni powinna być opodatkowana podatkiem VAT i połączona w rozliczeniu ze sprzedażą związaną z działalnością gospodarczą, bez możliwości opodatkowania podatkiem dotyczącym rolników ryczałtowych...
 3. Czy budynki i budowle związane z przygotowaniem podkładu do wsiania grzybni, bez wsianej grzybni, stanowią podstawę do ustalenia powierzchni uprawnej grzybni, wynikającej z załącznika Nr 2 poz. 4 tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, załączonej do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 1 i nr 3. W zakresie pytania nr 2 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Produkcja grzybni może być rozliczana jako dział specjalny produkcji rolnej, co wynika wprost z art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Załącznik Nr 2 do tej ustawy (poz.4).

Ad. 2.

Powierzchnie uprawną należy ustalić według powierzchni wykorzystanej dla wytworzenia grzybni, w fazie nasiewania zarodników grzybów. Do powierzchni uprawnej nie będą kwalifikowane budynki magazynowe, utwardzenie terenu, budowle związane z produkcja podkładu i kompostu i inne, nie obejmujące wytwarzania grzybni, a służące do przygotowania produkcji bez wsianej grzybni.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późń. zm.), co do zasady, dotyczą opodatkowania wszelkich dochodów osób fizycznych. Przepisów tej ustawy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, które stanowią źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt
  - licząc od dnia nabycia.

Z powyższego przepisu wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie, co należy rozumieć przez działalność rolniczą. Zgodnie z przedstawioną wyżej definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce).

Działami specjalnymi produkcji rolnej, w myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, są natomiast uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Z powyższych przepisów wynika, iż działy specjalne produkcji rolnej są wyłączone z działalności rolniczej.

Ponadto, jak wynika z przepisu art. 2 ust. 3a cytowanej wyżej ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nie przekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „załącznikiem nr 2”.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej określone zostały w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 września 2013 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. 2013 poz. 1171) na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)

Załącznik ten, tj. Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, określa, jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary stanowią działy specjalne produkcji rolnej, a także normy szacunkowe dochodu rocznego odnoszące się do jednostek powierzchni upraw i innych jednostek poszczególnych rodzajów produkcji zwierzęcej. Jednocześnie informacje zawarte w tym załączniku mają znaczenie dla oceny, czy danego rodzaju działalność w ogóle ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli bowiem danego rodzaju uprawa czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie są wymienione w treści załącznika, to należy uznać, że ta uprawa, hodowla czy też chów są działalnością rolniczą, niebędącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji – do przychodów z tej działalności nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi m.in. działalność w zakresie uprawy grzybów. W bieżącym roku 2014 Wnioskodawca zamierza uruchomić produkcję grzybni w nowowybudowanym zakładzie produkcyjnym, o powierzchni uprawnej powyżej 25 m2. Zakład składa się z magazynów, wiat, utwardzenia, budowli związanych z produkcja kompostu i podkładu dla grzybni oraz budowli, w których produkowana jest grzybnia z wcześniej przygotowanych materiałów, tj. kompostu, podkładu i zarodników grzyba. Grzybnia z początkiem wzrostu grzybów jest produktem oferowanym do sprzedaży dla zakładów grzybiarskich i ogrodniczych. Produkcja grzybni prowadzona będzie w gospodarstwie rolnym.

Z powołanych regulacji prawnych wynika, że do działów specjalnych produkcji rolnej zalicza się uprawę grzybów i grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej, bowiem w Tabeli, o której wyżej mowa, w specyfice rodzajowej tego typu uprawa została wymieniona w poz. Nr 4. Oznacza to, że produkcja grzybni stanowić będzie dział specjalny produkcji rolnej, a dochody uzyskiwane z tego źródła przychodów będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast do ustalenia powierzchni uprawnej grzybni Wnioskodawca powinien wziąć pod uwagę powierzchnię uprawową grzybni pomijając budynki i budowle związane z przygotowaniem podkładu do wsiania grzybni.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ,ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność rolnicza
IPTPB1/415-451/14-4AG | Interpretacja indywidualna

działy specjalne produkcji rolnej
IPTPB1/415-461/14-2/SJ | Interpretacja indywidualna

przedmiot opodatkowania
IPPP3/443-1003/13-2/SM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.