IPPB1/415-1223/14-2/KS | Interpretacja indywidualna

Prowadzona przez Wnioskodawczynię hodowla królików jak również hodowla świnek morskich, chomików, a także szczurów i mysz, które nie są zwierzętami laboratoryjnymi, nie stanowi działów specjalnych produkcji rolnej. W rezultacie prowadzona przez Wnioskodawczynię hodowla ww. zwierząt stanowi działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 ww. ustawy, z której uzyskane dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
IPPB1/415-1223/14-2/KSinterpretacja indywidualna
  1. działalność rolnicza
  2. działy specjalne produkcji rolnej
  3. hodowla (chów) zwierząt
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2014 r. (data wpływu 31 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania hodowli zwierząt w ramach działów specjalnych produkcji rolnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania hodowli zwierząt w ramach działów specjalnych produkcji rolnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 1,12 ha w miejscu zamieszkania. Od grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni zamierza na powyższej działce rolnej prowadzić działalność polegającą na hodowli zwierząt; świnek morskich, chomików oraz królików do 15 sztuk samic stada podstawowego, a także szczurów i myszy z przeznaczeniem jako karma dla innych zwierząt w ogrodach zoologicznych, które nie będą zwierzętami laboratoryjnymi.

Hodowla powyższych zwierząt polegać będzie na rozmnażaniu i chowie tych zwierząt, gdzie okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost wynosić będzie - licząc od dnia nabycia minimum 2,5 do 4 miesięcy.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych działalność rolnicza polega na m.in. hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, a także działalność hodowlana, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt - licząc od dnia nabycia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W związku z tym przepisem Wnioskodawczyni ma wątpliwości, czy opisana wyżej działalność może być uznana jako działalność rolniczą i czy wszystkie z wymienionych hodowli zwierząt należy uznać za prowadzenie działalności rolniczej...

Zdaniem Wnioskodawczyni zgodnie z art. 2 ust. 2 oraz art. 2 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać hodowle zwierząt tj. świnki morskie, chomiki, króliki do 15 sztuk samic stada podstawowego, myszy i szczury z przeznaczeniem jako karma dla innych zwierząt w ogrodach zoologicznych (zwierzęta nielaboratoryjne) za prowadzenie działalności rolniczej.

Hodowla świnek morskich, chomików nie występuje w tabeli załącznika nr 2 do ustawy art. 2 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych co oznacza, że dochody uzyskiwane z hodowli tych zwierząt nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Tak więc hodowla tych zwierząt może być działalnością rolniczą lub działalnością gospodarczą.

Stosownie do art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca m.in. na hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost wynoszą co najmniej 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt - licząc od dnia nabycia co najmniej 2 miesiące.

Z cytowanego wyżej przepisu wynika, że hodowla świnek morskich i chomików może stanowić działalność rolniczą i nie wywołuje skutków podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ działalność hodowlana polegać będzie na hodowli ww. zwierząt, w których następuje ich biologiczny wzrost minimalnie przez okres 3 do 4 miesięcy i nie może być źródłem przychodów o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy tj. pozarolniczą działalnością gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

Zdaniem Wnioskodawczyni w przypadku hodowli królików do 15 sztuk samic stada podstawowego jaki zamierza hodować jest to działalność rolnicza. Wynika to z zapisów art. 2 ust. 3a ustawy, że nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy hodowla i chów zwierząt w rozmiarach me przekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy. W wyżej wymienionej tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej została wymieniona hodowla królików (rozmiar produkcji powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego). Tak więc nie dotyczy działów specjalnych produkcji rolnej hodowla królików do 15 sztuk stada podstawowego.

Wnioskodawczyni zamierza też prowadzić hodowlę mysz i szczurów z przeznaczeniem wyłącznie jako karma dla innych zwierząt dla ogrodów zoologicznych. Działalność ta polegać będzie na rozmnażaniu i chowie zwierząt, w których następuje ich biologiczny wzrost przez okres 2,5 do 3 miesięcy. Hodowane będą myszy i szczury, które nie są zwierzętami laboratoryjnymi. W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawczyni będzie to działalność rolnicza, ponieważ w wyżej wymienionej tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej (załącznik nr 2 ustawy) zostały wymienione szczury i myszy tylko jako zwierzęta laboratoryjne, a okres przetrzymywania zakupionych zwierząt i rozmnażanie ich wynosi powyżej 2 miesięcy.

Z powyższych powodów zdaniem Wnioskodawczyni, w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma prawo prowadzić działalność hodowlaną królików, świnek morskich, chomików, szczurów i mysz jako działalność rolniczą, ponieważ zwierzęta te nie są wymienione w załączniku nr 2 do cytowanej ustawy, a działalność polegać będzie na rozmnażaniu i chowie tych zwierząt, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost wynoszą dłużej niż 2 miesiące.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

W myśl art. 2 ust. 2 ww. ustawy, działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc - w przypadku roślin,
  2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie określa, co dla celów opodatkowania tym podatkiem, rozumie się pod pojęciem działalności rolniczej. Przy czym przepisów ww. ustawy nie stosuje się (co do zasady) do przychodów uzyskiwanych z tej działalności. Zauważyć przy tym należy, że wyliczenie dokonane w ww. art. 2 ust. 2 cyt. ustawy, ma charakter wyczerpujący.

Działami specjalnymi produkcji rolnej, w myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, są natomiast uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Z powyższego przepisu wynika, że działy specjalne produkcji rolnej są wyłączone z działalności rolniczej.

Ponadto, jak wynika z przepisu art. 2 ust. 3a cytowanej wyżej ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „załącznikiem nr 2”. Zatem, uprawa określonych roślin, hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczają wielkości określone w ww. Załączniku. Informacje zawarte w wyżej wymienionym Załączniku mają znaczenie w zakresie oceny, czy danego rodzaju działalność ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli dany rodzaj uprawy, czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie jest wymieniona w treści Załącznika, to należy uznać, że ta uprawa, hodowla, czy też chów jest działalnością rolniczą, nie będącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji, do przychodów z tej działalności nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Załącznik nr 2 tj. Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary stanowią działy specjalne produkcji rolnej. Z wyjaśnień do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że tabela z załącznikiem nr 2 jest obecnie publikowana przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia. Wskazać należy, że od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. ww. rozmiary norm szacunkowych zostały określone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 września 2013 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1171). Natomiast od dnia 1 stycznia 2015 r. ww. rozmiary norm szacunkowych zostały określone na rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1558).

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że od grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni zamierza na działce rolnej prowadzić działalność polegającą na hodowli zwierząt: świnek morskich, chomików oraz królików do 15 sztuk samic stada podstawowego, a także szczurów i mysz z przeznaczeniem jako karma dla innych zwierząt w ogrodach zoologicznych, które nie będą zwierzętami laboratoryjnymi. Hodowla powyższych zwierząt polegać będzie na rozmnażaniu i chowie tych zwierząt, gdzie okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost wynosić będzie - licząc od dnia nabycia minimum 2,5 do 4 miesięcy.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że w załączniku nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (obowiązującym odpowiednio w 2014 r. i w 2015 r.), wymieniono m.in. pod lp. 8 zwierzęta futerkowe lit. f) - króliki powyżej 50 sztuk samic stada podatkowego. Oznacza to, że hodowla ww. zwierząt – królików stanowi dział specjalny produkcji rolnej ale tylko wówczas, gdy jest prowadzona w rozmiarach przekraczających wielkości określone w załączniku nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. powyżej 50 sztuk samic stada podatkowego. Natomiast hodowla świnek morskich, chomików, a także szczurów i mysz (które nie są zwierzętami laboratoryjnymi, co ma miejsce w rozpatrywanym przypadku), nie występuje w załączniku nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powołane regulacje prawne oraz opisane zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że prowadzona przez Wnioskodawczynię hodowla królików jak również hodowla świnek morskich, chomików, a także szczurów i mysz, które nie są zwierzętami laboratoryjnymi, nie stanowi działów specjalnych produkcji rolnej. W rezultacie prowadzona przez Wnioskodawczynię hodowla ww. zwierząt stanowi działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 ww. ustawy, z której uzyskane dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność rolnicza
IBPBI/1/4511-171/15/WRz | Interpretacja indywidualna

działy specjalne produkcji rolnej
ILPB3/423-524/14-4/PR | Interpretacja indywidualna

hodowla (chów) zwierząt
ITPB1/415-185/12/HD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.