ILPB1/4511-1-683/15-3/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Opodatkowanie dochodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 2 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest rolnikiem, prowadzi działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej - uprawa kwiatów w szklarniach. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nie jest również podatnikiem podatku VAT. Ponadto jest właścicielem nieruchomości - gruntów, które po upływie minimum 5 lat od dnia nabycia ma zamiar sprzedać. Okazjonalna sprzedaż nieruchomości nie będzie się wiązała z koniecznością prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie.

Wnioskodawca jest właścicielem winnicy i rozpoczyna działalność w zakresie produkcji wina z winogron z własnych upraw w ilości do 100 hektolitrów w ciągu roku gospodarczego.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany podał, że prowadzi już działalność polegającą na produkcji i sprzedaży wina, jednakże nie jest to działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Produkcja wyniesie mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania w podatku dochodowym od osób fizycznych.

  1. W jaki sposobu opodatkowany będzie dochód z produkcji wina - tak jak działy produkcji rolnej, tak jak działalność gospodarcza czy podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych...
  2. Czy sposób opodatkowania dochodów z produkcji wina wpłynie w jakikolwiek sposób na opodatkowanie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej...
  3. Czy sposób opodatkowania dochodów z produkcji wina wpłynie w jakikolwiek sposób na sposób opodatkowania dochodu ze sprzedaży gruntów...

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego nr 1, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z 24 kwietnia 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.) przepisów tejże ustawy nie stosuje się do wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016). Natomiast zgodnie z treścią wskazanego przepisu wymagania w zakresie uzyskania wpisu do rejestru nie stosuje się do producentów, którzy wyłącznie wyrabiają i rozlewają wino uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych.

Zgodnie z powyższym Wnioskodawca, w zakresie wyrobu wina z winogron własnych w ilości poniżej 100 hektolitrów wina, nie będzie prowadził działalności gospodarczej.

Odnosząc się do kwestii opodatkowania dochodów ze sprzedaży wina wskazać należy, iż zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z dnia 17 stycznia 2012 r., Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) przepisów tejże ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej. Pojęcie działalności rolniczej zdefiniowane zostało w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r., Nr 94, poz. 431 ze zm.), który stanowi, iż działalnością rolniczą jest produkcja roślinna i zwierzęca, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowla ryb.

Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa.

Ponadto przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się również w zakresie wyrobu i rozlewu wina, o ile wyprodukowane wino służy na zaspokojenie własnych potrzeb. Z powyższego jasno wynika, iż zakres zwolnień od podatku dochodowego nie obejmuje dochodów ze sprzedaży wina własnej produkcji. Dlatego też dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży wina z winogron pochodzących z własnych upraw będzie, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z innych źródeł.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego nr 2, sposób opodatkowania dochodów z produkcji wina, w sposób opisany powyżej, w żaden sposób nie wpłynie na opodatkowanie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Jak wyżej wskazano dochód ze sprzedaży wina stanowić będzie przychód z innych źródeł i opodatkowany będzie podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Zgodnie z treścią art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Natomiast ust. 3 tegoż przepisu stanowi, iż dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych 19% liniowym podatkiem nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych (tj. zgodnie z art. 27) oraz dochodami, o których mowa w art. 30b ustawy. Powyższe jasno wskazuje, że dochody uzyskiwane z działów specjalnych produkcji rolnej oraz z produkcji wina opodatkowane są niezależnie o siebie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego nr 3, sposób opodatkowania dochodów z produkcji wina nie wpłynie również w żaden na sposób opodatkowania dochodu ze sprzedaży gruntów. Analogicznie jak w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej, art. 30e ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł. Dlatego też podobnie jak w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej dochody uzyskiwane z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz z produkcji wina opodatkowane są niezależnie o siebie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że Wnioskodawca jest rolnikiem, prowadzi działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej - uprawa kwiatów w szklarniach. Obok tej działalności Zainteresowany rozpoczyna działalność w zakresie produkcji wina z winogron z własnych upraw w ilości do 100 hektolitrów w ciągu roku gospodarczego.

W przedmiotowej sprawie kwestią do rozstrzygnięcia jest m.in. zakwalifikowanie do odpowiedniego źródła przychodów, dochodów uzyskanych ze sprzedaży wina z winogron pochodzących z własnej uprawy. W tym celu należy powołać przepisy dotyczące powstania przychodu z różnych źródeł.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 cytowanej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W przedmiotowej sprawie należy wskazać na treść art. 10 ust. 1 powołanej ustawy, w myśl którego źródłami przychodów są:

  • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3);
  • działy specjalne produkcji rolnej (pkt 4);
  • inne źródła (pkt 9).

W tym miejscu można stwierdzić, że przychodu uzyskanego przez Wnioskodawcę nie należy zakwalifikować do źródła działy specjalne produkcji rolnej, ponieważ nie wypełniają one kryteriów do takiej klasyfikacji, tj. nie są wymienione w przepisie, który zalicza uzyskane dochody z odpowiednich czynności do tego źródła.

Zatem w dalszej części należy rozstrzygnąć, czy dochód ten nie będzie stanowił dochodu zakwalifikowanego do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza.

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (art. 14 ust. 1 ww. ustawy).

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584), przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów oraz wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2014 r. poz. 1104).

Zgodnie z powyższymi wskazaniami, w zakresie wyrobu wina z winogron pochodzących z własnej uprawy, w ilości poniżej 100 hektolitrów wina, podatnik nie będzie prowadził działalności gospodarczej.

Natomiast w myśl art. 20 ust. 1 tej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Stosownie do treści art. 20 ust. 1a powołanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016). U podatników opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Wobec powyższego, po dokonaniu analizy przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz powołanych przepisów, stwierdzić należy, że osiągnięty przez Wnioskodawcy dochód z produkcji wina należeć będzie do źródła przychodów jakim są inne źródła. Zatem przychód ten opodatkowany będzie podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Należy przy tym zauważyć, że skoro ustawodawca dokonał podziału rodzaju uzyskiwanych przychodów ze względu na źródła ich pochodzenia poprzez ich przyporządkowanie do źródeł określonych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to fakt uzyskiwania przychodów zaliczanych do jednego ze źródeł (tu: „innych źródeł”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy), nie ma wpływu na możliwość zaliczania przychodów uzyskiwanych z innych tytułów do odmiennego źródła, np. pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy), czy działów specjalnych produkcji rolnej (art. 10 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).

Dlatego przychody zaliczane do odmiennych źródeł przychodów będą podlegały opodatkowaniu zgodnie z przypisanymi im sposobami ich rozliczania. W związku z tym sposób opodatkowania dochodów z produkcji wina nie wpłynie na sposób opodatkowania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, jak i ze sprzedaży gruntów.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tut. Organ informuje, że w zakresie problematyki dotyczącej podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.