ILPB1/4511-1-52/16-4/KS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej.
ILPB1/4511-1-52/16-4/KSinterpretacja indywidualna
  1. działy specjalne produkcji rolnej
  2. małżonek
  3. opodatkowanie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2016 r. (data wpływu 21 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 8 kwietnia 2016 r. nr ILPB1/4511-1-52/16-2/KS, ILPP2/4512-1-71/16-2/OA Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 8 kwietnia 2016 r., skutecznie doręczono w dniu 11 kwietnia 2016 r.

W dniu 15 kwietnia 2016 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o brakującą opłatę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest podatnikiem działów specjalnych produkcji rolnej oraz płatnikiem podatku VAT (uprawa warzyw w szklarni). Wcześniej Wnioskodawca opłacał podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej, na które składały się:

  • uprawa w szklarniach ogrzewanych (uprawa warzyw),
  • hodowla gęsi w kurnikach.

Od około dwóch lat Wnioskodawca zaprzestał hodowli gęsi, pozostał tylko przy produkcji ogrodniczej w szklarniach, natomiast kurniki wydzierżawił na podstawie umowy dzierżawy.

Obecnie sytuacja wygląda tak, że Wnioskodawca ożenił się ze swoją wcześniejszą dzierżawczynią, jednocześnie zachowując odrębność majątkową.

Teraz, po ślubie, tak jak dotychczas – Wnioskodawca prowadzi swoje uprawy w szklarniach, opłaca podatek dochodowy i VAT, natomiast jego żona zajmuje się w dalszym ciągu hodowlą gęsi i opłaca podatek dochodowy z działów specjalnych.

Wnioskodawca wystawia faktury sprzedaży na swoje nazwisko, jak również zakupy na gospodarstwo odbywają się z jego środków.

Podobnie żona – również prowadzi swoją hodowlę na swoje nazwisko (faktury zakupu, np. na paszę wystawiane są na jej nazwisko).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy po ślubie Wnioskodawca wraz z małżonką mogą w dalszym ciągu, na dotychczasowych warunkach prowadzić swoje produkcje osobno, a co za tym idzie, Wnioskodawca będzie opłacał podatek dochodowy i VAT a jego żona pozostanie w dalszym ciągu płatnikiem podatku dochodowego (bez VATu)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że on i jego żona posiadają odrębność majątkową, mogą w dalszym ciągu osobno opodatkowywać swoje produkcje.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Stosownie do art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

W myśl art. 2 ust. 3a ww. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „załącznikiem nr 2”.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych działy specjalne produkcji rolnej są odrębnym źródłem przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14. W takim przypadku nie ma obowiązku zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o założeniu ksiąg rachunkowych.

Jak stanowi art. 24 ust. 4 powołanej ustawy, dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.

Ponadto, w myśl art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem działów specjalnych produkcji rolnej oraz płatnikiem podatku od towarów i usług. Wcześniej Wnioskodawca opłacał podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej, na które składały się uprawa w szklarniach ogrzewanych (uprawa warzyw) oraz hodowla gęsi w kurnikach. Około 2 lat temu Wnioskodawca zrezygnował z hodowania gęsi, kurniki wydzierżawił na podstawie umowy dzierżawy. Zainteresowany ożenił się ze swoją dotychczasową dzierżawczynią, posiadają rozdzielność majątkową. Wnioskodawca opłaca podatek dochodowy i podatek od towarów i usług, natomiast jego żona zajmuje się w dalszym ciągu hodowlą gęsi i opłaca podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej. Wnioskodawca powziął wątpliwość czy po ślubie małżonkowie nadal mogą na dotychczasowych warunkach prowadzić swoje produkcje osobno, a co za tym idzie, Wnioskodawca będzie opłacał podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek od towarów i usług a jego żona pozostanie w dalszym ciągu płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (bez podatku od towarów i usług)...

We wniosku wskazano, że Wnioskodawca wystawia faktury sprzedaży na swoje nazwisko, dokonuje nakładów na gospodarstwo z własnych środków.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że skoro małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, ponadto Wnioskodawca wskazał, że małżonkowie zachowują odrębność majątkową, to po ślubie Wnioskodawca w dalszym ciągu może prowadzić i opodatkowywać swoją produkcję z działów specjalnych produkcji rolnej niezależnie od małżonki.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy ponadto wskazać, iż z uwagi na fakt, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika jednoznacznie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie dla Wnioskodawcy. Żona Wnioskodawcy, chcąc uzyskać interpretację indywidualną, winna wystąpić z odrębnym zapytaniem i uiścić stosowną opłatę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Końcowo, tut. Organ informuje, że niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na zadane w wniosku pytanie w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakresie podatku od towarów i usług wniosek został rozpatrzony odrębnym pismem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.