ILPB1/4511-1-1722/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów (dochodów) z działów specjalnych produkcji rolnej.
ILPB1/4511-1-1722/15-2/AKinterpretacja indywidualna
  1. działy specjalne produkcji rolnej
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2015 r. (data wpływu 28 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów (dochodów) z działów specjalnych produkcji rolnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów (dochodów) z działów specjalnych produkcji rolnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Od roku 2010 prowadzi gospodarstwo rolne specjalizujące się w hodowli norek. Gospodarstwo prowadzi w obiektach stanowiących współwłasność małżeńską. Z tytułu prowadzonej działalności Zainteresowany osiąga w roku 2015 przychody z działów specjalnych produkcji rolnej (hodowla norek). Wnioskodawca płaci zryczałtowany podatek dochodowy ustalany według zasad określonych w art. 24 ust. 4 oraz norm szacunkowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca opłaca normy szacunkowe od hodowli norek, nr działu 73. Działalność produkcyjna polega na produkcji skór norczych oraz hodowla norek – mięso norek podlega utylizacji. Samice norek rodzą norki, które są hodowane, a po osiągnięciu dorosłości są ubijane (samce ubijane są już około marca, natomiast samice tj. stado reprodukcyjne oraz samce na potrzeby kopulacji po zakończeniu cyklu hodowlanego w danym roku nie są ubijane). Samice norek rodzą kolejne norki w następnym cyklu produkcyjnym i są ubijane z końcem następnego cyklu produkcyjnego. Działalność w zakresie hodowli norek jest sezonowa, co wynika z rocznego cyklu rozrodczego norek. Cykl wygląda tak, że samica po 60-dniowej ciąży rodzi 2-8 młodych (najczęściej 2-3). Okres godowy (krycie samic) przypada na okres od lutego do początku marca a narodziny młodych na koniec kwietnia lub maj, a nawet czerwiec –uzależnienie od warunków pogodowych i koloru skóry zwierząt). Po ok. 6 tygodniach młode są częściowo samodzielne, zaś na jesieni matka je opuszcza. Na koniec każdego okresu pozostaje tzw. stado podstawowe tj. samice i samce, które są wykorzystywane do rozrodu w następnym cyklu rozrodczym. W związku z tym, samce wchodzące w skład stada podstawowego, które pochodzą z produkcji z danego roku (tj. np. urodzone w 2015 r.) są ubijane dopiero w marcu następnego roku np. w marcu 2016 – zadanie krycie norek w następnym cyklu. Norki urodzone w danym cyklu są ubijane pod koniec roku (listopad). Norka po uśpieniu wraz ze skórą jest składowana w chłodni, a samo oddzielenie tuszki od skóry następuje nawet kilka miesięcy później po ubiciu. Produkcja norki kończy się w momencie ubicia norki.

Na zlecenie firma zewnętrzna obrabia skóry i kończy się ten proces około lutego, marca. Skóra otrzymuje kod kreskowy pozwalający na identyfikację producenta skóry przez dom aukcyjny oraz określenie daty dostarczenia do magazynu domu aukcyjnego. Skóry przekraczają granice w okresie od listopada do marca następnego roku. Wyprodukowane skóry norek są wysyłane na podstawie umowy komisu do domu aukcyjnego w A. Według umowy komisu skóry są własnością hodowcy dopóki nie zostaną sprzedane na aukcji. Do dnia 31 grudnia 2015 r. Wnioskodawca wyprodukuje określoną ilość skór norczych i zostaną wysłane na aukcje częściowo, reszta dopiero w roku 2016. Aukcje odbywają się 3-4 razy do roku. W roku 2015 zostaną poniesione wszystkie koszty związane z produkcją skór norek. W roku 2016 dochody przekroczą równowartość 1.200.000,00 euro i Wnioskodawca będzie prowadzić księgi rachunkowe według zasad określonych w art. 14. Podatek dochodowy będzie opodatkowany według skali podatkowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku skóry z produkcji 2015 r. wyprodukowane w roku 2015 opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2015 r. tj. przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu w podatku dochodowym a sprzedane przez Wnioskodawcę po dniu 31 grudnia 2015 r. (na podstawie umowy komisu z domem aukcyjnym) – nie będą po raz drugi opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych w roku, w którym dokonano jej sprzedaży...

Zdaniem Wnioskodawcy, w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku skóry z produkcji 2015 r. wyprodukowane w roku 2015 opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2015 r. tj. przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu w podatku dochodowym, a sprzedana przez Wnioskodawcę po dniu 31 grudnia 2015 r. (na podstawie umowy komisu z domem aukcyjnym) – nie będzie po raz drugi opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych w roku, w którym dokonano jej sprzedaży.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdof jednym ze źródeł przychodów w pdof są działy produkcji rolnej.

Działami produkcji rolnej (art. 2 ust. 3) są m.in. hodowla i chów zwierząt futerkowych. Nie stanowią działów produkcji rolnej hodowla i chów zwierząt futerkowych w rozmiarach nie przekraczających wielkości w załączniku nr 2 do ustawy o pdof (art. 2 ust. 3a).

W myśl art. 15 ustawy o pdof, w brzmieniu obowiązującym w 2015 r., przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14 ustawy o pdof, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby faktycznie nie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o pdof w brzmieniu obowiązującym w roku 2015 i 2016 u podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o pdof dochodem lub stratą z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na koniec roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochody z określonej liczby chowu produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2 do ustawy.

Art. 24 ust. 7 ustawy o pdof stanowi, iż minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem do spraw rolnictwa, poczynając od roku 2002 ogłasza w drodze rozporządzenia normy szacunkowe, zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP.

Według § 1 rozporządzenia MF z dnia 31 października 2014 r. podatek jest należny wyłącznie od ilości sztuk samic stada podstawowego na początek danego cyklu produkcyjnego, a nie od sprzedanych zwierząt lub ilości skór z ubitych zwierząt – urodzonych przez te samice w danym cyklu produkcyjnym lub dochodu z tego tytułu albo momentu uzyskania tego przychodu/dochodu.

Zgodnie z art. 1 ustawy nowelizującej w art. 15 ustawy o pdof została dokonana zmiana w ten sposób, iż do obecnej treści art. 15 ust. 1 został dodany ust. 2 „W przypadku, gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14. W takim przypadku nie ma obowiązku zawiadamiania naczelnika właściwego urzędu skarbowego o założeniu ksiąg rachunkowych”. Według Wnioskodawcy tzw. przepisy przejściowe zawarte w art. 6 i art. 7 ustawy nowelizującej nie regulują zagadnień zawartych we wniosku.

W ocenie Wnioskodawcy wynika to stąd, że ze względu na sposób działania branży (sezonowość produkcji) brak było konieczności rozdzielenia pomiędzy produkcją skór norczych wyprodukowaną w cyklu produkcyjnym 2015 (skóry z produkcji 2015 r.) a produkcją skór norczych wyprodukowaną w cyklu produkcyjnym 2016 r. (skóry z produkcji 2016 r). Jak wskazano w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku Wnioskodawca nie prowadzi ksiąg w 2015 r. według art. 15 ustawy o pdof.

Cała produkcja wyprodukowana przez Wnioskodawcę w roku 2015 zostanie opodatkowana według norm szacunkowych w pdof określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy. W ocenie Wnioskodawcy z analizy ustawy o pdof oraz ww. rozporządzenia do ustawy wynika, że podatek dochodowy według norm szacunkowych za dany rok podatkowy jest należny wyłącznie od ilości sztuk samic stada podstawowego na początek cyklu produkcyjnego, a nie od ilości sprzedanych zwierząt czy skór z ubitych zwierząt – urodzonych przez te samice w danym cyklu produkcyjnym lub przychodu/dochodu z tego tytułu albo momentu uzyskania tego przychodu/dochodu.

Nie jest zasadne, aby przychód z produkcji cyklu produkcyjnego 2015 r został po raz drugi opodatkowany pdof w roku sprzedaży skór norczych – tylko z tego powodu, iż wyprodukowane w 2015 r. skóry norek ubitych w 2015 r. (tj. skóry z produkcji 2015 r.) zostały sprzedane po dniu 31 grudnia 2015 r.

Zatem zdaniem Wnioskodawcy przychód z tytułu sprzedaży produkcji wyprodukowanej przed dniem 1 stycznia 2016 r. (tj. skóry z produkcji 2015 r.), a sprzedane po dniu 31 grudnia 2015 r. będzie podlegał opodatkowaniu pdof wyłącznie jeden raz – tj. w roku podatkowym 2015 – zgodnie z brzmieniem ustawy o pdof obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – co do zasady – dotyczą opodatkowania wszelkich dochodów osób fizycznych. Jednakże przepisów tej ustawy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, źródłami przychodów są działy specjalne produkcji rolnej.

Stosownie do art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Zgodnie z treścią art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (według brzmienia obowiązującego do dnia 31 grudnia 2015 r.), przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku.

Jednocześnie tut. Organ zauważa, że na mocy art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 699, z późn. zm) z dniem 1 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym, zgodnie z art. 15 ust. 1 cyt. ustawy – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. – przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 2 powoływanej ustawy, obowiązującego od 1 stycznia 2016 r., w przypadku gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14. W takim przypadku nie ma obowiązku zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o założeniu ksiąg rachunkowych.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2015 r. i w 2016 r., za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do art. 24 ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym w 2015 r. i w 2016 r., u podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2015 r. i w 2016 r., dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.

Stosownie do art. 24 ust. 7 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym w 2015 r. i w 2016 r., minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, poczynając od roku podatkowego 2002, ogłasza w drodze rozporządzenia normy szacunkowe, o których mowa w ust. 4, zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Normy szacunkowe dla zwierząt futerkowych – norek zostały określone w Załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1558). Załącznik ten, tj. „Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego” określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na rozmiary stanowią działy specjalne produkcji rolnej. W związku z powyższym, podatek należny jest wyłączenie od ilości sztuk samic stada podstawowego.

W myśl art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2015 r. i w 2016 r., osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej „księgą”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Ponadto, w myśl art. 24 ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2015 r. i w 2016 r., jeżeli rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w załączniku nr 2, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca od roku 2010 prowadzi gospodarstwo specjalizujące się w hodowli norek. Z tytułu prowadzonej działalności Zainteresowany osiąga w roku 2015 przychody z działów specjalnych produkcji rolnej (hodowla norek). Wnioskodawca płaci zryczałtowany podatek dochodowy ustalany według zasad określonych w art. 24 ust. 4 oraz norm szacunkowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W roku 2015 zostaną poniesione wszystkie koszty związane z produkcją skór norek. W roku 2016 dochody przekroczą równowartość 1.200.000,00 euro i Wnioskodawca będzie prowadzić księgi rachunkowe według zasad określonych w art. 14.

Wobec powyższego – na tle przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że dokonywanie sprzedaży skór norczych w 2016 roku pochodzących z norek, od których dochód z działów specjalnych produkcji rolnej został ustalony w 2015 r. na postawie norm szacunkowych dochodu – nie powoduje powstania ponownie w 2016 r. dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działy specjalne produkcji rolnej
ITPB1/4511-47/16-2/PSZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.