ILPB1/4511-1-1560/15-5/IM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów oraz w zakresie konieczności prowadzenia firmy.
ILPB1/4511-1-1560/15-5/IMinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działalność rolnicza
 3. działy specjalne produkcji rolnej
 4. podatek
 5. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2015 r. (data wpływu 20 listopada 2015 r.), uzupełnionym w dniu 8 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów oraz w zakresie konieczności prowadzenia firmy.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14f § 1 i § 2 oraz art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 29 stycznia 2016 r., znak ILPB1/4511-1-1560/15-3/IM, ILPP2/4512-1-852/15-3/EW, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 2 lutego 2016 r., a w dniu 8 lutego 2016 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 5 lutego 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca uprawia krzewy, drzewka i rośliny ozdobne (stan faktyczny). Ma zamiar również hodować sadzonki z nasion i z matecznika, a także kupować małe sadzonki i je hodować na swojej działce.

Po upływie kilku miesięcy do kilku lat Wnioskodawca ma zamiar sprzedawać je klientom (stan przyszły i faktyczny). Działki mają łącznie ponad 2000 m2, Wnioskodawca płaci podatek rolny, rośliny nie będą uprawiane w szklarni ani w tunelach foliowych.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że występuje o interpretację indywidualną przepisów w podatku dochodowym od osób fizycznych zarówno jako stan faktyczny, a zarazem zdarzenie przyszłe. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 2 ust. 1 pkt 1.

Stan faktyczny.

 1. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.
 2. Uprawia krzewy, drzewka ozdobne i rośliny bez szklarni i foli.

Zdarzenie przyszłe.

 1. Wychodowane rośliny bądź krzewy Wnioskodawca chce odsprzedawać.
 2. Wnioskodawca ma zamiar uprawić sadzonki z nasion i z matecznika, a także kupować małe sadzonki i je hodować na swojej działce. Po upływie kilku miesięcy do kilku lat sprzedawać je klientom. Działki mają łącznie ok. 2000 m2. Wnioskodawca płaci podatek rolny, rośliny nie będą uprawiane w szklarniach ani tunelach foliowych grzanych.
 3. Wnioskodawca nie będzie podatnikiem podatku od towarów usług.
 4. Wnioskodawca nie będzie prowadzić działalności gospodarczej.
 5. Wnioskodawca chce jedynie produkować rośliny, drzewa i krzewy i sprzedawać je jako ww.

Wnioskodawca podtrzymuje swoją wypowiedź odnośnie interpretacji przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy Wnioskodawca musi płacić podatek dochodowy od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Działalnością rolniczą jest zgodnie z ustawą działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw w tym m.in. produkcja warzywnicza, produkcja roślin ozdobnych, produkcja sadownicza, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej jeden miesiąc licząc od dnia nabycia.

Z kolei do działów specjalnych produkcji rolnej zaliczane są:

 • uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”.

Mając na uwadze powyższe można sformułować wniosek, że uprawa określonych roślin, jest działalnością rolniczą, niebędącą działem specjalnym produkcji rolnej (np. uprawa warzyw i roślin w przydomowym ogródku i ich późniejsza sprzedaż).

Tym samym, przychody z takiej działalności nie zostaną opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), co do zasady, dotyczą opodatkowania wszelkich dochodów osób fizycznych. Przepisów tej ustawy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, które stanowią źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.

Działami specjalnymi produkcji rolnej – w myśl art. 2 ust. 3 tej ustawy – są natomiast uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Ponadto, jak wynika z przepisu art. 2 ust. 3a wyżej cytowanej ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „załącznikiem nr 2”.

Należy zauważyć, że załącznik nr 2 „Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego” określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej, a także normy szacunkowe dochodu rocznego odnoszące się do jednostek powierzchni upraw i innych jednostek poszczególnych rodzajów produkcji zwierzęcej. Jednocześnie informacje zawarte w tym załączniku mają znaczenie dla oceny, czy danego rodzaju działalność w ogóle ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej.

W świetle powyższych przepisów uprawa określonych roślin, hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczają wielkości określone w ww. załączniku. Informacje zawarte w wyżej wymienionym załączniku mają znaczenie w zakresie oceny, czy danego rodzaju działalność ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że Wnioskodawca uprawia krzewy, drzewka i rośliny ozdobne, ma zamiar również hodować sadzonki z nasion i z matecznika, a także kupować małe sadzonki i je hodować na swojej działce, rośliny nie będą uprawiane w szklarni ani tunelach foliowych. Następnie po upływie kilku miesięcy do kilku lat Wnioskodawca ma zamiar sprzedawać je klientom.

Zauważyć należy, że uprawa krzewów, drzewek i rośliny ozdobne, oraz hodowla sadzonek z nasion i z matecznika, a także skup małych sadzonek i hodowanie na działce nie występuje w tabeli stanowiącej załączniku nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sprawie rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, co oznacza, że dochody uzyskane z tego tytułu nie stanowią dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Tego typu uprawa krzewów, drzewek, roślin ozdobnych oraz sadzonek, których okres przetrzymywania, w którym następuje ich biologiczny wzrost, wynosi co najmniej miesiąc, stanowi działalność rolniczą, a tym samym przychody uzyskane ze sprzedaży krzewów, drzewek i roślin ozdobnych z ww. uprawy zaliczane są do przychodów z działalności rolniczej.

Reasumując, przychody uzyskiwane z tytułu uprawy i sprzedaży krzewów, drzewek i roślin ozdobnych, oraz hodowla sadzonek z nasion i z matecznika, a także skup i hodowla małych sadzonek będą zaliczane do działalności rolniczej, w związku z tym Wnioskodawca od powyższych przychodów nie musi płacić podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z uwagi na powyższe stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tutejszy Organ informuje, że wniosek:

 • w zakresie konieczności prowadzenia firmy został rozstrzygnięty w dniu 29 stycznia 2016 r. odrębnym pismem nr ILPB1/4511-1-1560/15-2/IM, ILPP2/4512-1-852/15-2/EW,
 • w zakresie podatku od towarów i usług zostanie rozstrzygnięty odrębnym pismem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.