ILPB1/4511-1-1429/15-5/TW | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania hodowli roślin.
ILPB1/4511-1-1429/15-5/TWinterpretacja indywidualna
 1. działalność rolnicza
 2. działy specjalne produkcji rolnej
 3. przychód
 4. sprzedaż
 5. uprawa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.), uzupełnionym w dniach 13 grudnia 2015 r. oraz 12 stycznia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania hodowli roślin przy jednoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej i/lub zatrudnieniu na umowę o pracę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania hodowli roślin przy jednoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej i/lub zatrudnieniu na umowę o pracę.

Wniosek uzupełniono w dniu 13 grudnia 2015 r.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 i art. 14f § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 7 stycznia 2016 r., znak ILPB1/4511-1-1429/15-3/TW na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 8 stycznia 2016 r., a w dniu 12 stycznia 2016 r. udzielono odpowiedzi na wezwanie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca planuje kupować rośliny ozdobne pokojowe, w tym mięsożerne, a następnie hodować w domu przez minimum miesiąc, zapewniając im odpowiednie warunki: dostęp światła (naturalnego i/lub sztucznego), wody o odpowiednich parametrach, wilgotności powietrza, nawozu. Będzie je utrzymywał na parapetach okiennych oraz blatach (stosując w takiej sytuacji sztuczne doświetlenie). Gdy będzie zachodziła potrzeba – będą przesadzane i dzielone. W tym czasie będzie następował ich biologiczny wzrost i rozwój. Następnie zamierza sprzedawać je przez Internet i wysyłać zarówno klientom krajowym jak i zagranicznym. Wnioskodawca nie posiada ziemi, nie jest ubezpieczony w KRUS, i ten stan pozostanie bez zmian. Ponadto zainteresowany planuje prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą i/lub być zatrudnionym na umowę o pracę niezwiązaną z rolnictwem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Jakie będą obowiązki podatkowe Wnioskodawcy dotyczące PIT... Przykładowo, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany go odprowadzać, dokonywać rejestracji, składać deklaracje, prowadzić ewidencję, itp.)...
 2. Czy w przypadku prowadzenia jednocześnie pozarolniczej działalności gospodarczej i/lub będąc zatrudnionym na umowę o pracę niezwiązaną z działalnością rolniczą obydwa rodzaje działalności (rolnicza i pozarolnicza) są traktowane oddzielnie i niezależnie pod względem obowiązków podatkowych dotyczących PIT, a ich łączenie nie spowoduje powstania dodatkowych obowiązków, wynikłych z samego faktu ich jednoczesnego wykonywania...
 3. Czy dniem nabycia w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie mogła być data na fakturze lub innym pisemnym potwierdzeniu zakupu roślin (np. dokumencie zrealizowania płatności) przez Zainteresowanego, wystawionym w dniu tego zakupu...

Pytania wynikają z uzupełnienia wniosku.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1, ww. działalność będzie traktowana jako działalność rolnicza niebędąca działem specjalnym produkcji rolnej, wobec czego nie będzie stosować się wobec niej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie będzie podlegać opodatkowaniu PIT, nie wystąpi obowiązek zgłoszenia do ewidencji, nie będzie trzeba rejestrować przychodów oraz składać deklaracji.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 2, będą one traktowane oddzielnie i niezależnie pod względem obowiązków podatkowych dotyczących PIT, a ich łączenie nie spowoduje powstania dodatkowych obowiązków, wynikłych z samego faktu ich jednoczesnego wykonywania.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 3, data na fakturze lub innym pisemnym potwierdzeniu zakupu roślin (np. dokumencie zrealizowania płatności) dokonanym przez Zainteresowanego, wystawionym w dniu tego zakupu będzie mogła być dniem nabycia w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Własne stanowisko wynika z uzupełnienia wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.

W myśl art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Natomiast stosownie do treści art. 2 ust. 3a ww. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „załącznikiem nr 2”.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. normy szacunkowe określono w Załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 października 2015 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1717). Załącznik ten, tj. „Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego”, określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary stanowią działy specjalne produkcji rolnej.

Zatem, uprawa określonych roślin, hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczają wielkości określone w ww. załączniku. Informacje zawarte w wyżej wymienionym załączniku mają znaczenie w zakresie oceny, czy danego rodzaju działalność ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli dany rodzaj uprawy czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie jest wymieniona w treści załącznika, to należy uznać, że ta uprawa, hodowla czy też chów jest działalnością rolniczą, niebędącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji, do przychodów z tej działalności nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W rozpatrywanej sprawie zauważyć należy, że uprawy roślin ozdobnych, w tym mięsożernych, na parapetach okiennych oraz blatach we własnym domu, nie występują w ww. tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, co oznacza, że dochody uzyskane z tego tytułu nie stanowią dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że przychody uzyskane ze sprzedaży roślin ozdobnych, w tym mięsożernych, uprawianych na parapetach okiennych oraz blatach we własnym domu, w stanie nieprzetworzonym (naturalnym), których okres przetrzymywania, w którym następuje ich biologiczny wzrost, wynosi co najmniej miesiąc, stanowią przychody z działalności rolniczej.

W takim przypadku, na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody uzyskane ze sprzedaży ww. roślin wyłączone są z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Podsumowując, zgodzić należy się z Zainteresowanym, że w zaistniałej sytuacji z uwagi na to, iż przychody uzyskane ze sprzedaży roślin, o których mowa we wniosku wyłączone są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie będzie zobowiązany do odprowadzania podatku, dokonywania rejestracji, składania deklaracji i prowadzenia ewidencji.

Także w przypadku prowadzenia jednocześnie z hodowlą roślin, o której mowa w niniejszym wniosku, pozarolniczej działalności gospodarczej i/lub bycia zatrudnionym na umowę o pracę niezwiązaną z działalnością rolniczą, obydwa rodzaje działalności (rolnicza i pozarolnicza) należy traktowane oddzielnie i niezależnie pod względem obowiązków podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych. Ich łączenie nie spowoduje powstania dodatkowych obowiązków, wynikających z samego faktu ich jednoczesnego wykonywania.

Jednocześnie zauważa, się, że warunkiem uznania za działalność rolniczą hodowli roślin, o których mowa we wniosku, jest wypełnienie warunku minimalnego okresu przechowywania zakupionych roślin, w trakcie którego następuje ich biologiczny wzrost. Okresem tym, wskazanym w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest miesiąc. Powyższa ustawa nie wskazuje przy tym sposobu, jak oraz w oparciu o jakie dowody źródłowe należy ten okres liczyć. Tak więc dla udokumentowania początku tego okresu wystarczającym jest, jeśli Wnioskodawca będzie posiadać wiarygodne dowody, w sposób jednoznaczny wskazujące dzień zakupu tych roślin.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.